nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις τακτικού προσωπικού Επιστροφή    
Η προκήρυξη για τις 2.987 προσλήψεις στα νοσοκομεία
 

 

Αθήνα 14.1.2010, 17:22

Εκδόθηκε από το Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη του ΑΣΕΠ για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 2.987 θέσεων τακτικού προσωπικού  Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ), Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) και Υποχρεωτικής (ΥΕ) Εκπαίδευσης σε φορείς του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και στα νοσοκομεία Αρεταίειο και Αιγινήτειο (θα την βρείτε παρακάτω).

Το ΑΣΕΠ διευκρινίζει ότι οι υποψήφιοι της κατηγορίας ΥΕ που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα και επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα και για τον Γ΄ επικουρικό πίνακα  του κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων για τις θέσεις με κωδικούς 1134, 1137-1139, 1141-1142, 1144 και 1146, μπορούν να δηλώσουν τις παραπάνω θέσεις στο έντυπο της κατηγορίας ΔΕ (έντυπο ΑΣΕΠ 183), το οποίο στην περίπτωση αυτή συνυποβάλλεται με το έντυπο της κατηγορίας ΥΕ (έντυπο ΑΣΕΠ 184).

Όπως ήδη έχει ανακοινώσει η Proslipsis, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής λήγει με την πάροδο της Δευτέρας 8 Φεβρουαρίου 2010. Τα έντυπα των αιτήσεων συμμετοχής διατίθενται από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα Επαρχεία της χώρας, καθώς και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Οι υποψήφιοι μπορούν επίσης να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ www.asep.gr.

Η αίτηση υποβάλλεται στο ΑΣΕΠ μόνο ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή σε φάκελο μεγέθους Α4 ή στον ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST, ο οποίος διανέμεται από τα ΕΛΤΑ, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΑΣΕΠ, Αίτηση για την Προκήρυξη: 7Κ/2009, Κατηγορία: ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ, Τ.Θ. 14308, Τ.Κ. 115 10, ΑΘΗΝΑ.

Υπενθυμίζεται ότι η προκήρυξη περιλαμβάνει τις ακόλουθες θέσεις:
* 117 ΠΕ νοσηλευτικής.
* 1.354 ΤΕ νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού (νοσηλευτικής, επισκεπτών υγείας, λογοθεραπείας, ιατρικών εργαστηρίων, κ.λπ.).
* 1.339 ΔΕ νοσηλευτών, παρασκευαστών, πληρώματος ασθενοφόρων, κ.λπ.).
* 177 ΥΕ βοηθητικού υγιειονομικού προσωπικού.

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι: ΠΕ Νοσηλευτών, ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, ΤΕ Μαιευτικής, ΤΕ Μαιών, ΤΕ Νοσηλευτικής, ΤΕ Νοσηλευτών, ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕ Ραδιολογίας - Ακτινολογίας, ΤΕ Φυσιοθεραπείας, ΤΕ Φυσικοθεραπευτών, ΤΕ Λογοθεραπείας, ΤΕ Τεχνικών Ιατρικών Οργάνων, ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων, ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων, ΔΕ Νοσηλευτικής, ΔΕ Επιμελητών Ασθενών, ΔΕ Παρασκευαστών, ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων, ΔΕ Βοηθών Ακτινολογικών Εργαστηρίων, ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών, ΔΕ Χειριστών - Εμφανιστών, ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρου, ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου, ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού - Μεταφορέων Ασθενών.

 

Με το νέο νόμο

Οι θέσεις θα καλυφθούν με τη διαδικασία της σειράς προτεραιότητας, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί με το νέο νόμο του υπουργείου Εσωτερικών για τις προσλήψεις, ο οποίος αναμένεται να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να τεθεί σε ισχύ τις προσεχείς εβδομάδες.

Μεταξύ άλλων, ο νέος νόμος προβλέπει ότι το νοσηλευτικό προσωπικό των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ∆Ε, ΥΕ, καθώς και ΤΕ Επισκεπτών Υγείας και ΤΕ Μαιευτικής των Νοσοκοµείων από την ηµεροµηνία πρόσληψής του και για µία πενταετία δεν επιτρέπεται να αποµακρυνθεί από τη θέση στην οποία διορίστηκε για οποιονδήποτε λόγο και µε οποιαδήποτε διαδικασία (απόσπαση, µετάταξη, µετάθεση). Οι επιτυχόντες που αποδέχονται το διορισµό τους τουλάχιστον δύο φορές και δεν προσέρχονται να αναλάβουν υπηρεσία ή παραιτούνται µέσα σε δώδεκα µήνες από την ηµεροµηνία πρόσληψής τους δεν επιτρέπεται να συµµετάσχουν για µία τριετία σε διαγωνισµούς πρόσληψης νοσηλευτικού προσωπικού στα Νοσοκοµεία και τις µονάδες φροντίδας του ΕΣΥ.

Με τον ίδιο νόμο καταργείται η προσαύξηση της μοριοδότησης για εμπειρία στο δημόσιο τομέα και η μοριοδότηση για σεμινάρια ΟΑΕΔ, ενώ αλλάζουν και τα κριτήρια επιλογής.

Συγκεκριμένα:
* Οι µονάδες του βαθµού του τίτλου σπουδών υπολογίζονται σε δεκάβαθµη κλίµακα µε δύο δεκαδικά ψηφία και πολλαπλασιάζονται πλέον µε τον αριθµό 110, και όχι 100 όπως ίσχυε.

* Για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ λαμβάνονται υπόψη και μοριοδοτούνται:
α. ∆ιδακτορικό δίπλωµα στο γνωστικό αντικείµενο της θέσης: 400 µονάδες.
β. ∆ιδακτορικό δίπλωµα σε άλλο γνωστικό αντικείµενο: 200 µονάδες.
γ. Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στο γνωστικό αντικείµενο της θέσης: 200 µονάδες.
δ. Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε άλλο γνωστικό αντικείµενο: εκατό 100 µονάδες.
Αν ο υποψήφιος κατέχει δεύτερο µεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών, µοριοδοτείται επιπλέον κατά 30% των µορίων που προβλέπονται για τον αντίστοιχο πρώτο τίτλο.

* Aλλαγές επήλθαν και στον υπολογισμό της εμπειρίας, η οποία πλέον λαµβάνεται υπόψη ως βαθµολογούµενο κριτήριο για το 50% των θέσεων που προκηρύσσονται ανά φορέα, κλάδο ή ειδικότητα. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που, από ειδική διάταξη νόµου ή κατά τον οργανισµό ή κανονισµό του οικείου φορέα, η εµπειρία προβλέπεται ως προϋπόθεση διορισµού ή πρόσληψης.

* Υπόψη λαμβάνεται και ο βαθµός της ειδικής γραπτής δοκιµασίας (test), ο οποίος με το νέο νομο ισχύει για 10 έτη από την έκδοση των αποτελεσµάτων.

* Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε την προκήρυξη.

 


 

 

 1 αρχεία διαθέσιμα για download 
H προκήρυξη (αρχείο pdf 3,79 mb)

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved