nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις εποχικού προσωπικού Επιστροφή    
Η πρόσκληση για τις 2.500 προσλήψεις στις δομές προσφύγων (Χοτ Σποτ) (24/6/2016)
 

Αθήνα 24.6.2016, 15:11

Την δημόσια πρόσκληση για τις 2.500 προσλήψεις εποχικού προσωπικού στις δομές προσφύγων (Χοτ Σποτ) παρουσιάζει η Proslipsis (στο συνημμένο αρχείο).

Οι θέσεις αφορούν απασχόληση διάρκειας 8 ωρών με δυνατότητα ανανέωσης για άλλους 8 μήνες. Μπορούν να τις διεκδικήσουν εγγεγραμμένοι άνεργοι που ανήκουν σε µία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:
1. Εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆, µέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆.
2. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆, µέλη µονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.
3. Εγγεγραµµένοι µακροχρόνια άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆.
4. Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστηµιακού και τεχνολογικού τοµέα, εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων πτυχιούχων του ΟΑΕΔ για την κάλυψη θέσεων µε βάση τα τυπικά προσόντα του.
5. Εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆ άνω των 29 ετών.
6. Εγγεγραµµένοι στο µητρώο ανέργων ΑµεΑ του ΟΑΕ∆.

Προσόντα
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συγκεντρώνουν τα ειδικά προσόντα της θέσης (τίτλο σπουδών, κλπ) και τα ακόλουθα γενικά:
1. Να είναι Έλληνες πολίτες, ή πολίτες κρατών µελών της ΕΕ (ν. 2431/1996), ή Βορειοηπειρώτες ή Οµογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα Νησιά Ίµβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και την συνείδηση α̟οδεικνύεται µε άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958).
Για τους πολίτες κρατών µελών της ΕΕ απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε βαθµό ε̟αρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται µε πιστοποιητικό ελληνοµάθειας (ν. 2413/1996 άρθρο 10 ̟αρ. 1)που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής γλώσσας: α) ΥΠΕΠΘ Ανδρέα Πα̟πανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ. 210−34 43 384 και β) Καραµαούνα 1, Πλ. Σκρα, Τ.Κ. 551 32 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310− 459 101 των κατωτέρω επιπέδων:
Α΄ ΕΠΙΠΕ∆Ο/ Α2 ΕΠΙΠΕ∆Ο (ΣΕ): Για την Κατηγορία Υ̟οχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)
Β΄ ΕΠΙΠΕ∆Ο/ Β1 ΕΠΙΠΕ∆Ο (ΣΕ): Για την Κατηγορία ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (∆Ε) µη ∆ιοικητικού Προσωπικού ή και Εργατοτεχνικού Προσωπκού.
Γ΄ ΕΠΙΠΕ∆Ο/ Β2 ΕΠΙΠΕ∆Ο (ΣΕ): Για την Κατηγορία Πανεπιστηµιακής (ΠΕ) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), µη ∆ιοικητικού Προσωπικού και για την Κατηγορία ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (∆Ε) ∆ιοικητικού Προσωπικού.
∆΄ ΕΠΙΠΕ∆Ο/ Γ1 ΕΠΙΠΕ∆Ο (ΣΕ): Για την Κατηγορία Πανεπιστηµιακής (ΠΕ) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) ∆ιοικητικού
Προσωπικού.
Επίσης, αποδεικνύεται µε αντίστοιχο πιστστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστηµιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ.: 2310/997571−72−76) το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο ελληνικής γλώσσας.
Όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια µε πολιτογράφηση δεν μπορούν να προσληφθούν πριν από τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από την απόκτησή της µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.
∆ικαιούνται να είναι υποψήφιοι και όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια µε πολιτογράφηση, αλλά δεν έχει παρέλθει έτος από την απόκτησή της εφόσον µέχρι την απόκτησή της ήταν υπήκοοι κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Κατά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συµµετοχής να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (και να διανύουν το 19ο έτος), δηλαδή όσοι έχουν γεννηθεί πριν την 5η Ιουλίου 1998.
3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα, που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ειδικοτήτων που επιλέγουν. 
4. Κατά τον χρόνο λήξης της προθεσµίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και κατά τον χρόνο τοποθέτησης, να είναι ποινικά εντάξει.

Σημειώνεται ότι για τους άντρες υποψηφίους δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων. Σε περίπτωση στράτευσης κατά τη διάρκεια της εργασιακής σύµβασης, η σύµβαση εργασίας λύεται αυτοδικαίως. 

Επιλογή
Οι υποψήφιοι θα επιλεγούν με βάση ορισμένα από τα λεγόμενα κοινωνικά κριτήρια, όπως είναι η εγγεγραμμένη ανεργία, η αναπηρία, το εισόδημα, η ηλικία, τα ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα (πίνακας).

Αιτήσεις
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω διαδικασία πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν τη σχετική αίτηση αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, από τη 12η μεσημβρινή της 24ης Ιουνίου 2016 έως και τη 12η μεσημβρινή της 4ης Ιουλίου 2016.

* Ακολουθεί πίνακας με τη μοριοδότηση των κριτηρίων κατάταξης.


ΠΙΝΑΚΑΣ
Τα κριτήρια κατάταξης

1. ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ (µε ανώτατο όριο τους 60 µήνες και ανώτατο αριθµό µορίων τα 60): 1 µόριο ανά πλήρη µήνα (Ο αριθµός των µορίων του κριτηρίου της εγγεγραµµένης ανεργίας που αφορά στους ανέργους αρχηγούς µονογονεϊκών οικογενειών διπλασιάζεται)

2. ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 5.1 (µε ανώτατο όριο τους 60 µήνες και ανώτατο αριθµό µορίων τα 60): 1 µόριο ανά πλήρη µήνα

3. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 50% ΚΑΙ ΑΝΩ: 15 μόρια 

4. ΑΤΟΜΙΚΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014
α) Ατοµικό 0-3.500,00 ευρώ, β) Οικογενειακό 0-7.000,00 ευρώ: 30 μόρια
μόρια 
α) Ατοµικό 3.501,00 -5.000,00 ευρώ, β) Οικογενειακό 7.001,00 - 10.000,00 ευρώ: 25 μόρια
α) Ατοµικό 5.001,00 – 8.000,00 ευρώ, β) Οικογενειακό 10.001,00 - 16.000,00 ευρώ: 20 μόρια
α) Ατοµικό 8.001,00 - 12.000,00 ευρώ, β) Οικογενειακό 16.001,00 - 26.000,00 ευρώ: 10 μόρια
α) Ατοµικό από 12.001,00 ευρώ και άνω, β) Οικογενειακό από 26.001,00 και άνω: 0 μόρια

5. ΗΛΙΚΙΑ
18-29: 15 μόρια
30-44: 30 μόρια
45 και άνω: 45 μόρια

6. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ
Για κάθε ανήλικο τέκνο: 10 μόρια

7. ΥΠΑΡΞΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΥ/ΝΩΝ ΤΕΚΝΟΥ/ΝΩΝ ΑΜΕΑ (ΑΝΗΛΙΚΩΝ Ή / ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ) 67% ΚΑΙ ΑΝΩ: 10 μόρια (ανεξαρτήτως συνολικού αριθµού)

* Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε την πρόσκληση.


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 1 αρχεία διαθέσιμα για download 
Η πρόσκληση για 2.500 προσλήψεις στις δομές προσφύγων (Χοτ Σποτ) 2462016.pdf

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved