nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Με μυστήρια πρόσκληση: Οδηγούς προσλαμβάνει ο ΟΑΣΘ (21/1/07)
 


Αθήνα 21.1.2007, 19:33
Και ξαφνικά ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ) βγάζει μια μυστήρια πρόσκληση με την οποία καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν λέει αιτήσεις για τις θέσεις οδηγών που θα δημιουργηθούν στον Οργανισμό την προσεχή διετία.

Τι είδους προσλήψεις είναι αυτές, αδυνατούμε να καταλάβουμε, καθώς η πρόσκληση δεν αναφέρει ούτε νομοθεσία, ούτε ΑΣΕΠ, ούτε ΔΕΚΟ, τίποτα. Ούτε καν αν το προσωπικό θα είναι μόνιμο ή εποχικό! Εκείνο που επισημαίνει και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους υποψηφίους, είναι -σωστά καταλάβατε- ότι το "μενού" περιλαμβάνει και προσωπική συνέντευξη (εδώ δεν μπορεί να την κάνει το ΑΣΕΠ, θα τα καταφέρει ο ΟΑΣΘ!).

By the way, που λέμε και εμείς οι Έλληνες, θα το ψάξουμε το θέμα και θα σας πούμε σύντομα περισσότερα. Προς το παρόν δείτε τι αναφέρει η πρόσκληση ΟΑΣΘ.

Προϋποθέσεις
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΑΣΘ, για να προσληφθεί κάποιος ως οδηγός πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις:
α. Να είναι Έλληνας πολίτης ή πολίτης χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
β. Να έχει γεννηθεί από 1.1.1959 και έως 31.12.1985.
γ. Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Δ + Ε κατά την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων (5.2.2007).
δ. Να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει νόμιμα απαλλαγεί απ’ αυτές.
ε. Να μην διώκεται για κακούργημα και να μην έχει καταδικασθεί σε οποιαδήποτε ποινή για αδικήματα κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παράβασης του νόμου περί ναρκωτικών, μαστροπείας, λαθρεμπορίας και να μην έχει καταδικαστεί για οποιοδήποτε άλλο αδίκημα με ποινή φυλάκισης πλέον των έξι (6) μηνών. Επίσης να μην τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.
στ. Να είναι υγιής και σωματικά ικανός για την εκτέλεση των καθηκόντων του ως οδηγός αστικού λεωφορείου (για την εξασφάλιση της προϋπόθεσης αυτής, προ της πρόσληψής του προσκομίζει τις αναγκαίες ιατρικές εξετάσεις και η ικανότητά του να οδηγεί βεβαιώνεται από τον Ιατρό Εργασίας του Οργανισμού.
ζ. Να είναι κάτοχος τίτλου σπουδών, τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης κατά την ημερομηνία αποφοίτησής του.

Δικαιολογητικά
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλουν οι υποψήφιοι είναι τα εξής:
1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων Αστυνομικής Ταυτότητας ή σε περίπτωση έλλειψης Ταυτότητας, επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλαδή αυτών που αναφέρονται ο αριθμός διαβατηρίου και τα στοιχεία ταυτότητας). Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως, να προσκομισθεί και Πιστοποιητικό Γεννήσεως.
2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας οδήγησης (και των δύο όψεων αυτής).
3. Επικυρωμένη φωτοτυπία τίτλου Σπουδών (Τουλάχιστον τίτλο σπουδών υποχρεωτικής εκπαίδευσης κατά την ημερομηνία αποφοίτησης. Οι κατέχοντες απολυτήριο εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου ή άλλης Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ανώτερης ή ανώτατης σχολής τα υποβάλλουν, διότι αποτελούν στοιχεία λήψης υψηλότερης βαθμολογίας).
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, που θα έχει εκδοθεί από 1.10.2006 έως 5.2.2007.
5. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ενσήμων (βαρέα και ανθυγιεινά) και βεβαίωση (από αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα ή εργοδότη), ότι απασχολήθηκε ως οδηγός λεωφορείου ή φορτηγού άνω των 4 τόνων. Δεν λαμβάνεται υπόψη η προϋπηρεσία σε ΤΑΧΙ.
6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, από την Αστυνομία, στην οποία δηλώνει τα εξής:
α. Ότι έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές (προκειμένου για άνδρες) και ότι προ της πρόσληψής του θα υποβάλει στον Ο.Α.Σ.Θ. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Καταστάσεως (Τύπου Α).
β. Ότι θα υποβληθεί από τον Ο.Α.Σ.Θ. στις προβλεπόμενες, απ’ τον Κανονισμό Προσλήψεων, εξετάσεις, ενώπιον της Επιτροπής Προσλήψεων, για την αξιολόγησή του ως προς την ικανότητα ασφαλούς οδήγησης και ως προς την προσωπικότητα και συμπεριφορά του ως επαγγελματία οδηγού λεωφορείου.
γ. Ότι δεν είναι κάτοχος ολόκληρου ή ιδανικού μεριδίου Δ.Χ. αυτοκινήτου (υπεραστικού ή αστικού λεωφορείου των ΚΤΕΛ, ή Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, ή φορτηγού).
δ. Ότι όλα τα δηλούμενα και κατατιθέμενα στοιχεία με την αίτηση πρόσληψης είναι αληθή και ακριβή. Σε περίπτωση όμως ψευδούς δηλώσεως, θα ασκηθεί ποινική δίωξη σύμφωνα με το Ν. 1599/86 περί ψευδούς δηλώσεως.
ε. Ότι θα υποβληθεί στις αναγκαίες ιατρικές εξετάσεις, προκειμένου να κριθεί, από τον Ιατρό Εργασίας του Ο.Α.Σ.Θ., ικανός για την άσκηση του επαγγέλματος οδηγού λεωφορείου.
στ. Ότι αντικατάσταση ή διόρθωση της αίτησης ή υποβολή ελλειπόντων δικαιολογητικών ή η αντικατάσταση ελλιπών, υποχρεούται να τα υποβάλει μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, με την υποβολή νέας συμπληρωματικής αίτησης, στην οποία αναφέρεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της αρχικής.
ζ. Ότι αν μέχρι την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων δεν υποβάλλει πλήρη τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αποκλείεται από υποψήφιος και απορρίπτεται η αίτηση χωρίς να αξιολογηθεί.

Η αίτηση (θα τη βρείτε στο συνημμένο αρχείο) θα υποβάλλεται έως και 5 Φεβρουαρίου 2007, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00΄ π.μ. έως 14:00΄ μ.μ., στα γραφεία του Οργανισμού: Γραμματεία Επιτροπής Προσλήψεων, Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη.

Τυχόν υποβληθείσες αιτήσεις προ της καθοριζομένης με την παρούσα ανακοίνωση έναρξη προθεσμίας υποβολής ή μετά τη λήξη της, δεν θα ληφθούν υπόψη.

*
Στο συνημμένο έντυπο θα βρείτε την αίτηση που πρέπει να καταθέσετε.

 

 1 αρχεία διαθέσιμα για download 
Η αίτηση (αρχείο Excel 41 kb)

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved