nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Δύο στελέχη στο Γραφείο Εναρμόνισης της Ε.Ε. (30/1/08)


Αθήνα 30.1.2008, 07:43
Το Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά της Ε.Ε., που εδρεύει στο Αλικάντε της Ισπανίας,
αναζητεί υποψηφίους για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα προσλήψεων για την πλήρωση τουλάχιστον δύο θέσεων μέλους (γυναίκα ή άνδρα) των τμημάτων προσφυγών.

Τα μέλη των τμημάτων προσφυγών διορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο του Γραφείου για πενταετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί για πρόσθετες πενταετείς περιόδους ή ως τη συνταξιοδότησή τους εφόσον φτάσουν σε ηλικία συνταξιοδότησης κατά τη νέα τους θητεία. Η πρόσληψη θα πραγματοποιηθεί εντός του 2009.

Στον επιλεγέντα υποψήφιο προσφέρεται σύμβαση εργασίας εκτάκτου υπαλλήλου πενταετούς διάρκειας, βάσει του άρθρου 2 στοιχείο α) του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στον βαθμό 11 της κατηγορίας των διοικητικών υπαλλήλων (AD). Οι βασικές μηνιαίες αποδοχές που αντιστοιχούν στο πρώτο κλιμάκιο αυτού του βαθμού ανέρχονται σε 8.500,81 ευρώ. Στον βασικό μισθό προστίθενται επιδόματα που αφορούν την οικογενειακή κατάσταση και τα συντηρούμενα τέκνα. Επίσης παρέχονται διάφορες αποζημιώσεις μετακίνησης και ταξιδίου, καθώς και ασφάλιση ασθενείας και συνταξιοδότησης. Οι αποδοχές υπόκεινται σε κοινοτικό φόρο καθώς και άλλες κρατήσεις που καθορίζονται στο καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εξαιρούνται, ωστόσο, από κάθε εθνικό φόρο. Τα συντηρούμενα τέκνα δικαιούνται δωρεάν φοίτησης στο Ευρωπαϊκό Σχολείο του Αλικάντε. Το Γραφείο προσφέρει βοήθεια για νέα εγκατάσταση υπαλλήλων. Εταιρεία υπηρεσιών μετεγκατάστασης θα έλθει σε επαφή με τον ενδιαφερόμενο προ της ανάληψης υπηρεσίας για να του παράσχει βοήθεια για εξεύρεση μόνιμης στέγης και πληροφορίες σχετικά με το Αλικάντε, ξενοδοχεία και ενοικιάσεις αυτοκινήτων, καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες όπως π.χ. για παραλαβή μετά την άφιξη στο αεροδρόμιο.

Τα μέλη των τμημάτων προσφυγών που θα διοριστούν κατόπιν της παρούσας διαδικασίας επιλογής και η θητεία των οποίων θα ανανεωθεί σύμφωνα με το άρθρο 131 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 40/94, θα ανακαταταχθούν από το διοικητικό συμβούλιο του Γραφείου κατόπιν πρότασης του προέδρου των τμημάτων προσφυγών στον βαθμό 12 της κατηγορίας των διοικητικών υπαλλήλων (AD), δεδομένης της προηγούμενης εμπειρίας τους ως μελών των τμημάτων προσφυγών.

Επιτυχόντες υποψήφιοι:
- που είχαν διοριστεί ως μέλη των τμημάτων προσφυγών από το Συμβούλιο δυνάμει της διαδικασίας που θεσπίζεται από το άρθρο 131 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 40/94 πριν την τροποποίηση που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 422/2004 της 19ης Φεβρουαρίου 2004 (ΕΕ L 70 της 9.3.2004, σ. 1),
- των οποίων η αρχική σύμβαση συνάφθηκε δυνάμει του παλαιότερου καθεστώτος που εφαρμοζόταν επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
- των οποίων η θητεία ανανεώνεται κατόπιν της παρούσας διαδικασίας επιλογής, και
- των οποίων ο βαθμός τη στιγμή της ανανέωσης είναι υψηλότερος του βαθμού AD12, δύνανται να ανακαταταχθούν από το διοικητικό συμβούλιο του Γραφείου κατόπιν πρότασης του προέδρου των
τμημάτων προσφυγών σε βαθμό (για βαθμό έως AD13) και σε κλιμάκιο όπου, δυνάμει των διατάξεων του ισχύοντος καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ο βασικός μισθός τους θα είναι όσο το δυνατόν εγγύτερα (επί πλέον ή επί έλαττον) στο βασικό μισθό που ελάμβαναν κατά την αμέσως προηγούμενη θητεία τους.
Η σύμβαση πρόσληψης λήγει είτε την ημερομηνία που ορίζεται στη σύμβαση είτε κατόπιν αιτήσεως του
ενδιαφερομένου εκτάκτου υπαλλήλου, μετά το πέρας της τρίμηνης προθεσμίας καταγγελίας, με την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων του ως άνω καθεστώτος.

Προϋποθέσεις
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι υπήκοοι ενός από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχουν λευκό ποινικό μητρώο.

Σύμφωνα με το άρθρο 131 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 40/94 για το κοινοτικό σήμα, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 422/2004 του Συμβουλίου, της 19ης Φεβρουαρίου 2004, οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση να ολοκληρώσουν τη θητεία των πέντε ετών από την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων τους. Η θητεία δεν μπορεί να συνεχιστεί μετά το τέλος του μήνα κατά τον οποίο ο υποψήφιος συμπληρώσει την ηλικία υποχρεωτικής συνταξιοδότησης σύμφωνα με το συνταξιοδοτικό σύστημα της ευρωπαϊκής δημόσιας διοίκησης (το 65ο έτος).

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση να εργασθούν σε πολύγλωσσο περιβάλλον (οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης) καθώς και για μεγάλο αριθμό υποθέσεων όπου πρέπει να λαμβάνονται αποφάσεις εντός ευλόγων προθεσμιών στο πλαίσιο μιας συλλογικής δομής, ακολουθώντας τους στόχους που καθορίζονται από τον πρόεδρο των τμημάτων προσφυγών.

Τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα και πείρα περιλαμβάνουν τα εξής:
α) εκπαίδευση που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές πιστοποιούμενες από δίπλωμα (πτυχίο), όταν η κανονική διάρκεια της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης είναι τέσσερα έτη ή περισσότερα, ή εκπαίδευση που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές πιστοποιούμενες από δίπλωμα (πτυχίο) και κατάλληλη επαγγελματική πείρα τουλάχιστον ενός έτους, όταν η κανονική διάρκεια της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης είναι τουλάχιστον τρία έτη·
β) ελάχιστη επαγγελματική πείρα 15 ετών μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, σχετική με τη φύση των εργασιών και αποκτηθείσα μετά το πανεπιστημιακό δίπλωμα ή μετά το πανεπιστημιακό δίπλωμα και την πείρα που αναφέρεται ανωτέρω·
γ) τουλάχιστον πέντε έτη, από την οποία πείρα, στον τομέα της πνευματικής ιδιοκτησίας, και, ειδικότερα, στον τομέα των σημάτων, των σχεδίων και των υποδειγμάτων.

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν, επίσης, άριστη γνώση μιας από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επαρκή γνώση μιας άλλης από αυτές. Μία από τις δύο αυτές γλώσσες πρέπει να συγκαταλέγεται στις πέντε γλώσσες εργασίας του Γραφείου, ήτοι: ισπανική, γερμανική, αγγλική, γαλλική και ιταλική.

Λοιπά προσόντα
Θα θεωρηθούν πλεονέκτημα τα κάτωθι επιπλέον προσόντα:
- πανεπιστημιακό πτυχίο νομικών σπουδών
- επαγγελματική πείρα με τη χρησιμοποίηση μιας γλώσσας διαφορετικής από τη μητρική,
- άριστη γνώση της αγγλικής ή της γερμανικής γλώσσας.

Υποβολή υποωηφιοτήτων
Για υποβολή έγκυρης αίτησης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν στην ακόλουθη διεύθυνση:
Chairman of the Administrative Board
Office for Harmonization in the Internal Market
(Trade Marks and Designs)
Avenida de Europa, 4
E - 03008 Alicante
ΙΣΠΑΝΙΑ
το αργότερο μέχρι τις 14.3.2008 τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα Αλικάντε, με αποδεικτικό στοιχείο ημερομηνίας αποστολής την ταχυδρομική σφραγίδα), αποστέλλοντας το έντυπο αίτησης οπωσδήποτε με ημερομηνία και υπογραφή. Το έντυπο διατίθεται στην διεύθυνση του Γραφείου στο Διαδίκτυο:
http://oami.europa.eu.  Ελλιπείς αιτήσεις (π.χ. με την ένδειξη «βλέπε επισυναπτόμενο βιογραφικό σημείωμα») δεν θα ληφθούν υπόψη. Οι αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν με συστημένη επιστολή. Ο φάκελος και τα εσώκλειστα έγγραφα πρέπει να φέρουν τον ακόλουθο αριθμό αναφοράς: VEXT/08/566/AD/BoA. Ο φάκελος πρέπει επίσης να φέρει την ακόλουθη ένδειξη: «Not to be opened by the mail service».

Διαδικασία επιλογής
Η επιλογή διενεργείται υπό την εποπτεία του διοικητικού συμβουλίου. Οι υποψηφιότητες που δεν πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις ή δεν διαθέτουν τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα
και πείρα απορρίπτονται. Σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας, θα ζητηθεί από τους υποψηφίους να αποδείξουν ότι διαθέτουν λευκό ποινικό μητρώο καθώς και να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα που αφορούν τις βασικές προϋποθέσεις και τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα και πείρα καθώς και άλλα προσόντα, ειδικότερα:
1. Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας (όπως εθνική ταυτότητα ή διαβατήριο).
2. Αντίγραφα διπλωμάτων με τα οποία να πιστοποιούνται τα προσόντα που ορίζονται στο έντυπο της αίτησης.
3. Αντίγραφα πιστοποιητικών εργασίας ή άλλου εγγράφου σχετικά με την επαγγελματική πείρα που αναφέρεται στο σημείο 7, με τα οποία τεκμηριώνονται τα στοιχεία που αναφέρονται στο έντυπο της αίτησης. Οποιαδήποτε προσόντα ή επαγγελματική πείρα τα οποία δεν αποδεικνύονται βάσει δικαιολογητικών, όπως αντίγραφα πτυχίων ή διπλωμάτων ή πιστοποιητικών απασχόλησης, δεν θα λαμβάνονται υπόψη και, κατά συνέπεια, η αίτηση μπορεί να απορριφθεί, ανεξάρτητα από το στάδιο της διαδικασίας. Ειδικότερα, η αναφορά σε δικαιολογητικά που περιέχονται σε προηγούμενες αιτήσεις (ή στον προσωπικό φάκελο του εσωτερικού υποψηφίου) δεν θα ληφθούν υπόψη. Μετά το πέρας της διαδικασίας επιλογής, οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα εγγραφούν στον εφεδρικό πίνακα
προσλήψεων, ο οποίος περιλαμβάνει κατ' ανώτατο όριο 4 υποψηφίους. Χωρίς να παρέχονται εγγυήσεις, η εγγραφή στον εφεδρικό πίνακα σημαίνει ότι μπορεί να προσφερθεί στον υποψήφιο σύμβαση εκτάκτου υπαλλήλου, ανάλογα με τις απαιτήσεις των τμημάτων προσφυγών. Ο εφεδρικός πίνακας προσλήψεων θα ισχύει μέχρι τις 31.12.2009.

Το ΓΕΕΑ μεριμνά ώστε «τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των υποψηφίων να αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο της πλήρους τήρησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, ιδίως όσον αφορά την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια της επεξεργασίας τους Το ΓΕΕΑ εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών και δέχεται υποψηφιότητες ανεξάρτητα από το φύλο, τη φυλή, το χρώμα, την εθνική ή την κοινωνική καταγωγή, τα γενετικά χαρακτηριστικά, τη γλώσσα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τα πολιτικά ή άλλα φρονήματα, την υπαγωγή σε εθνική μειονότητα, τα περιουσιακά στοιχεία, την καταγωγή, την αναπηρία, την ηλικία ή τη σεξουαλική προτίμηση.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθυνθούν στην ακόλουθη διεύθυνση:
Peter Lawrence
Vice president and Director
Human Resources Department
Office for Harmonization in the Internal Market
(Trade Marks and Designs)
Avenida de Europa, 4
E - 03008 Alicante
ΙΣΠΑΝΙΑ
Τηλ.: (+34) 965 13 91 47
Φαξ: (+34) 965 13 99 52
e-mail:
peter.lawrence@oami.europa.eu

Ταυτότητα
Το Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά (σήματα, σχέδια και υποδείγματα), εφεξής καλούμενο «Γραφείο», ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 40/94 του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1993 για το κοινοτικό σήμα (ΕΕ, L 11 της 14.1.1994) (1). Είναι νομικό πρόσωπο ανεξάρτητο από τεχνική, διοικητική και οικονομική άποψη και έχει ως έργο τη διαχείριση των συστημάτων κοινοτικού σήματος, σχεδίων και υποδειγμάτων. Τα κοινοτικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα που καταχωρίζονται από το Γραφείο παράγουν τα αποτελέσματά τους σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων κοινοτικού σήματος που είχαν υποβληθεί μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2006 ήταν 550.000 περίπου, από τις οποίες 78.000 περίπου υποβλήθηκαν το 2006. Το ίδιο έτος, υποβλήθηκαν 69.000 αιτήσεις κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων. Ο προϋπολογισμός του Γραφείου για το 2007 ήταν περίπου 275 εκατομμύρια ευρώ και ο αριθμός των υπαλλήλων ήταν της τάξεως των 650.

Οι γλώσσες εργασίας του Γραφείου είναι η ισπανική, η γερμανική, η αγγλική, η γαλλική και η ιταλική.

Τμήματα προσφυγών
Τα τμήματα προσφυγών είναι αρμόδια να αποφαίνονται επί των προσφυγών που ασκούνται κατά των αποφάσεων των εξεταστών, των τμημάτων ανακοπών, του τμήματος διαχείρισης των σημάτων, σχεδίων και υποδειγμάτων και των τμημάτων ακύρωσης του Γραφείου. Οι αποφάσεις των τμημάτων προσφυγών λαμβάνονται από τμήματα που αποτελούνται από τον προεδρεύοντα και δύο μέλη. Τουλάχιστον τα δύο από τα τρία μέλη τους πρέπει να είναι νομικοί. Σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις οι
αποφάσεις λαμβάνονται από τμήμα με διευρυμένη σύνθεση ή με μονομελή σύνθεση και ο λαμβάνων την απόφαση είναι νομικός. Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, τα μέλη δύνανται να τοποθετούνται σε ένα ή περισσότερα τμήματα προσφυγών. Τα μέλη των τμημάτων προσφυγών είναι ανεξάρτητα. Κατά τη λήψη των αποφάσεών τους δεν δεσμεύονται από οδηγίες.

Τα τμήματα προσφυγών αποτελούνται σήμερα από πρόεδρο, τρεις αντιπροέδρους και ένδεκα μέλη, που
συνεπικουρούνται από νομικό και διοικητικό προσωπικό και υποστηρίζονται από την Υπηρεσία Καταχωρίσεων και την Υπηρεσία Τεκμηρίωσης και Υποστήριξης. Στα τμήματα προσφυγών και στις υπηρεσίες υποστήριξής τους εργάζονται περίπου 70 άτομα. Λαμβάνουν 1.800 περίπου προσφυγές ετησίως, εκ των οποίων ποσοστό 65 % είναι στην αγγλική γλώσσα, 20 % στη γερμανική γλώσσα και το υπόλοιπο στις άλλες γλώσσες της ΕΕ.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved