nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Δύο συγκοινωνιολόγοι στον ΟΑΣΘ 8/12/08


Αθήνα 18.12.2008, 12:03
Δύο συγκοινωνιολόγους θα προσλάβει στο Γραφείο Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού και Δρομολόγησης της Διεύθυνσης Κίνησης ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ).

Ο υποψήφιος πρέπει:
α. Να είναι Έλληνας πολίτης ή πολίτης χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
β. Να έχει γεννηθεί μετά την 1.1.1968.
γ. Να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει νόμιμα απαλλαγεί απ’ αυτές.
δ. Να μην διώκεται για κακούργημα και να μην έχει καταδικασθεί σε οποιαδήποτε ποινή για αδικήματα κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παράβασης του νόμου περί ναρκωτικών, μαστροπείας, λαθρεμπορίας και να μην έχει καταδικαστεί για οποιοδήποτε άλλο αδίκημα με ποινή φυλάκισης πλέον των έξι μηνών. Επίσης να μην τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.
ε. Να είναι υγιής και σωματικά ικανός για την εκτέλεση των καθηκόντων του (για την εξασφάλιση της προϋπόθεσης αυτής, προ της πρόσληψής του προσκομίζει τις αναγκαίες ιατρικές εξετάσεις και η ικανότητά του άσκησης των καθηκόντων για την θέση πρόσληψης βεβαιώνεται από τον Γιατρό Εργασίας του Οργανισμού).
στ. Να είναι Πτυχιούχος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πολιτικού Μηχανικού ή Τοπογράφου Μηχανικού με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) ακαδημαϊκού έτους, πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασία κειμένων – υπολογιστικά φύλλα – υπηρεσίες διαδικτύου, γνώσεις αγγλικής γλώσσας επιπέδου LOWER και με επιθυμητή την εμπειρία σε αντικείμενο συγκοινωνιακού σχεδιασμού κατά προτίμηση σχεδιασμού σε Φορείς με αντικείμενο παρεμφερές του αντικειμένου του Γραφείου Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Κίνησης του Ο.Α.Σ.Θ.

Κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλλει στα γραφεία του Οργανισμού (Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90 – Γραμματεία Επιτροπής Προσλήψεων), από 16.12.2008 έως και την 30.12.2008 (τις εργάσιμες ημέρες και από 08:00΄ π.μ. έως 14:00΄ μ.μ.), μαζί με την αίτηση προσλήψεως και τα εξής δικαιολογητικά:
1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων Αστυνομικής Ταυτότητας ή σε περίπτωση έλλειψης Ταυτότητας, επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλαδή αυτών που αναφέρονται ο αριθμός διαβατηρίου και τα στοιχεία ταυτότητας). Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως, να προσκομισθεί και Πιστοποιητικό Γεννήσεως.
2. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα τίτλων Σπουδών ήτοι:
α. Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πολιτικού Μηχανικού ή Τοπογράφου Μηχανικού, της ημεδαπής ή ισοτίμων της αλλοδαπής
β. Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους, της ημεδαπής ή ισοτίμων της αλλοδαπής.
γ. Γνώσεων αγγλικής γλώσσας, κατ’ ελάχιστον επιπέδου LOWER.
δ. Γνώσεων χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασία κειμένων, υπολογιστικά φύλλα, υπηρεσίες διαδικτύου.
3. Άδεια άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.
4. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας Φορέων σε αντικείμενο παρεμφερές με το αντικείμενο του σχεδιασμού και προγραμματισμού αστικών συγκοινωνιών.
5. Συστατικές επιστολές, ως και κάθε άλλο στοιχείο αποδεικτικό της εμπειρίας και των εξειδικευμένων γνώσεων σε αντικείμενο σχεδιασμού και προγραμματισμού συγκοινωνιακού έργου.
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, που θα έχει εκδοθεί από 1.10.2008 έως 30.12.2008.
7. Βεβαίωση ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο στοιχείων ασφάλισης.
8. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, από την Αστυνομία, στην οποία δηλώνει τα εξής:
α. Ότι έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές (προκειμένου για άνδρες) και ότι προ της πρόσληψής του θα υποβάλει στον Ο.Α.Σ.Θ. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Καταστάσεως (Τύπου Α).
β. Ότι θα υποβληθεί από τον Ο.Α.Σ.Θ. στην προβλεπόμενη, απ’ τον Κανονισμό Προσλήψεων, συνέντευξη, ενώπιον της Επιτροπής Προσλήψεων, για την αξιολόγησή του ως προς τις γνώσεις του και ως προς την προσωπικότητα και συμπεριφορά του.
γ. Ότι όλα τα δηλούμενα και κατατιθέμενα στοιχεία με την αίτηση πρόσληψης είναι αληθή και ακριβή.
δ. Ότι θα υποβληθεί στις αναγκαίες ιατρικές εξετάσεις, προκειμένου να κριθεί, από τον Ιατρό Εργασίας του Ο.Α.Σ.Θ., ικανός για την άσκηση του επαγγέλματός του.
ε. Ότι αντικατάσταση ή διόρθωση της αίτησης ή υποβολή ελλειπόντων δικαιολογητικών ή η αντικατάσταση ελλιπών, υποχρεούται να τα υποβάλει μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, με την υποβολή νέας συμπληρωματικής αίτησης, στην οποία αναφέρεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της αρχικής.
στ. Ότι αν μέχρι την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων δεν υποβάλλει πλήρη τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αποκλείεται από υποψήφιος και απορρίπτεται η αίτηση χωρίς να αξιολογηθεί.

Τυχόν υποβληθείσες αιτήσεις προ της καθοριζομένης με την παρούσα ανακοίνωση έναρξη προθεσμίας υποβολής (16.12.2008) ή μετά τη λήξη της (30.12.2008), δεν θα ληφθούν υπόψη.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved