nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Υποτροφίες Επιστροφή    
Υποτροφίες για σπουδές σε Αρχιτεκτονική ή Μουσική ή Γλυπτική ή Ζωγραφική και Διακοσμητική

 

Αθήνα 2.11.2010, 12:32

Την προκήρυξη διαγωνισμού οικονομικής ενίσχυσης για σπουδές στο Παρίσι στην Αρχιτεκτονική ή Μουσική ή Γλυπτική ή Ζωγραφική και Διακοσμητική ανακοίνωσε η Ακαδημία Αθηνών, σύμφωνα με την διαθήκη και τον κωδίκελο του αποβιώσαντος Ακαδημαϊκού Βασ. Κουρεμένου και την από 14.09.2010 απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία της Ακαδημίας Αθηνών (δ/νση: Πανεπιστημίου 28, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα), εντός προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσης, αιτήσεις με τα σχετικά δικαιολογητικά.

Οι όροι παροχής της οικονομικής ενίσχυσης είναι οι εξής:

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία 16 - 22 ετών και αποδεδειγμένη κλίση στον αντίστοιχο κλάδο σπουδών, να μη διαθέτουν δε τα απαιτούμενα οικονομικά μέσα για αντιμετώπιση σπουδών στο εξωτερικό.

Οι καταγόμενοι από την Ήπειρο θα προτιμηθούν.

Ο αριθμός αυτών που θα επιλεγούν θα ανέλθει σε τέσσερις (4). Στον καθένα από αυτούς θα παρέχεται οικονομική ενίσχυση χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00€) το μήνα.

Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης αρχίζει από την ημέρα της άφιξης του υποτρόφου στο εξωτερικό, αποδεικνυομένης με πιστοποιητικό του οικείου Έλληνα Πρόξενου, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης σύναψης με τον υπότροφο στην Αθήνα του οικείου συμβολαίου υποτροφίας.

Η χρονική διάρκεια της παροχής της οικονομικής ενίσχυσης θα είναι καταρχήν ετήσια, με δυνατότητα παράτασης ανά έτος μέχρι πέρατος των σπουδών του υποτρόφου και το πολύ μέχρι έξι ετών συνολικά, εφόσον αυτός θα προσκομίζει στοιχεία σχετικά με την πορεία των σπουδών του και τη διαγωγή του, τα οποία να δικαιολογούν την παράταση και υπό την προϋπόθεση ότι τα έσοδα του κληροδοτήματος επαρκούν.

Οι υπότροφοι υποχρεούνται να υποβάλουν ανά έτος έκθεση για την πορεία των σπουδών τους. Επίσης υποχρεούνται μετά το πέρας των σπουδών τους να παραδώσουν στην Ακαδημία Αθηνών ένα ή περισσότερα έργα τους.

Η Ακαδημία Αθηνών δικαιούται να ζητήσει από τους υποτρόφους την επιστροφή των χρημάτων όταν και οποτεδήποτε αυτοί αποκτήσουν την προς τούτο δυνατότητα.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κατέχουν τίτλο τουλάχιστον "Καλής" γνώσης της Γαλλικής γλώσσας, άλλως προς διακρίβωση των γνώσεων των υποψηφίων στη Γαλλική γλώσσα, η Ακαδημία Αθηνών επιφυλάσσεται να τους υποβάλλει σε δοκιμασία πριν την επιλογή.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν στην Ακαδημία Αθηνών το βραδύτερο εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσης, αίτηση, στην οποία πρέπει να επισυνάπτονται τα εξής πιστοποιητικά:
α) Πιστοποιητικό ηλικίας όχι μεγαλύτερης των 22 ετών και μικρότερης των 16 ετών (δυνατότητα αυτεπάγγελτης αναζήτησης κατόπιν συναίνεσης υποψηφίου).
β) Πιστοποιητικό Ελληνικής ιθαγένειας ή Ελληνικής καταγωγής (δυνατότητα αυτεπάγγελτης αναζήτησης κατόπιν συναίνεσης υποψηφίου).
γ) Επικυρωμένα πιστοποιητικά ή άλλα στοιχεία αποδεικνύοντα την επίδοση του ενδιαφερομένου στον κλάδο, στον οποίο επιθυμεί να σπουδάσει.
δ) Αποδεικτικό της καταγωγής των ενδιαφερομένων, εφόσον κατάγονται από την Ήπειρο (δοθέντος ότι οι καταγόμενοι από την Ήπειρο προτιμώνται σύμφωνα με τη διαθήκη).
ε) Επικυρωμένη υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/86) ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έλαβε ή δεν λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από άλλη κληρονομία, κληροδοσία, δωρεά, το Ι.Κ.Υ. ή άλλη πηγή και δεν εξέπεσε από δική του υπαιτιότητα από άλλη υποτροφία, η οποία τυχόν του απενεμήθη προηγουμένως. Προκειμένου περί ανηλίκων τη δήλωση αυτή υποβάλλει ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού.
στ) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος τελευταίου οικονομικού έτους του υποψηφίου και της οικογένειας του. (για τους υποψηφίους που δεν υποχρεούνται να υποβάλουν φορολογική δήλωση: επικυρωμένη υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο υποψήφιος δεν είχε την υποχρέωση να υποβάλει φορολογική δήλωση για το τελευταίο οικονομικό έτος).
ζ) Επικυρωμένο τίτλο που να αποδεικνύει τουλάχιστον την "Καλή" γνώση της Γαλλικής γλώσσας, εφόσον υπάρχει (βλ. άρθρο 8).
η) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

Για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση, από την Ακαδημία Αθηνών, των δικαιολογητικών α) και β) απαιτείται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης αναζητείται υποχρεωτικά από την Ακαδημία Αθηνών.

Η αδυναμία αντιμετώπισης από τον υποψήφιο σπουδών στο Παρίσι με δικά του οικονομικά μέσα, αποτελούσα προϋπόθεση της παροχής οικονομικής ενίσχυσης, κρίνεται από τη Σύγκλητο της Ακαδημίας Αθηνών, κατά την απολύτως ελεύθερη κρίση της, βάσει των ειδικών οικονομικών συνθηκών υπό τις οποίες τελεί ο ενδιαφερόμενος και ο υπόχρεος για τη διατροφή του γονέας.

Τα της παροχής των εν λόγω οικονομικών ενισχύσεων διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 108 παραγρ. 5 του Α.Ν. 2039/39 και του άρθρου 33 του από 18/ 23.8.1941 Κανον. Διατάγματος σε συνδυασμό με τις διατάξεις της από 30.8.1941 ιδιογράφου διαθήκης του αειμνήστου Βασ. Κουρεμένου δημοσιευθείσης από το Πρωτοδικείο Αθηνών με το υπ.' αριθ. 4193/1957 πρακτικό του.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved