nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Υποτροφίες Επιστροφή    
Πως θα δοθούν οι 500 υποτροφίες του ΙΚΥ (10/1/06)


Αθήνα 11.1.2006, 17:43
Τον κανονισμό του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών στον οποίο περιγράφονται οι όροι και οι προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες θα χορηγηθούν οι 500 και πλέον υποτροφίες του προγράμματος ακαδημαϊκού έτους 2006-2007, παρουσίαζει η Proslipsis.

Όπως είναι γνωστό το ΙΚΥ είναι ο κρατικός οργανισμός που κάθε χρόνο χορηγεί σημαντικό αριθμό υποτροφιών σε αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ για μεταπτυχιακές σπουδές και μεταδιδακτορική έρευνα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, μέσω γραπτού διαγωνισμού ή ειδικών εξετάσεων που διεξάγονται τον μήνα Απρίλιο. Η προκήρυξη του προγράμματος για το ακαδημαϊκό έτος 2006 - 2007 αναμένεται να εκδοθεί και να δημοσιευθεί στον δικτυακό τόπο του Ιδρύματος www.iky.gr τις προσεχείς ημέρες. Μιας και τα γνωστικά αντικείμενα των σπουδών ελάχιστα διαφοροποιούνται χρόνο με τον χρόνο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν μια εικόνα γι' αυτά από την περσινή προκήρυξη, που δημοσιεύεται στην παραπάνω διεύθυνση.

Ο κανονισμός υποτροφιών που παρουσιάζεται παρακάτω χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο αφορά μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ το δεύτερο μεταδιδακτορική έρευνα στην Ελλάδα.


Α. Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

Προϋποθέσεις συμμετοχής
Ο υποψήφιος κατά την υποβολή της αιτήσεως θα πρέπει να έχει τα εξής προσόντα:
1. Ελληνική εθνικότητα ή ιθαγένεια.
2. Πτυχίο - δίπλωμα ελληνικού Πανεπιστημίου ή ισότιμο πτυχίο - δίπλωμα Πανεπιστημίου της αλλοδαπής ή άλλου επιπέδου, αν αυτό καθορίζεται για συγκεκριμένες ειδικεύσεις ή Πτυχίο ελληνικού Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή ισότιμο της αλλοδαπής για τους υποψηφίους του προγράμματος Τ.Ε.Ι.
Θεωρείται πτυχιούχος και ο υποψήφιος, που προσκομίζει εντός της προθεσμίας, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ., βεβαίωση της Γραμματείας του οικείου Ιδρύματος, ότι εξετάσθηκε επιτυχώς σε όλα τα απαιτούμενα μαθήματα και έχει εκπληρώσει όλες τις σπουδαστικές του υποχρεώσεις για τη λήψη του πτυχίου του (π.χ. επιτυχής εξέταση διπλωματικής εργασίας, ολοκλήρωση πρακτικής άσκησης). Η βεβαίωση αυτή πρέπει να περιέχει και τον τελικό βαθμό αριθμητικά και με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων. Επισημαίνεται ότι, αν για λόγους ανωτέρας βίας, δεν αναγράφεται σ’ αυτήν ο τελικός βαθμός αριθμητικά και με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων, είναι δυνατή η υποβολή της τουλάχιστον μία (1) ημέρα πριν από την έναρξη του διαγωνισμού.
− Για τον υποτομέα «Μουσική Τέχνη» δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι κάτοχοι διπλώματος αναγνωρισμένου Ωδείου και απολυτηρίου Λυκείου, υπό τον όρο ότι θα πραγματοποιήσουν σπουδές ανώτερες από το Δίπλωμα το οποίο κατέχουν.
− Για την ειδίκευση «Κινηματογραφικές Σπουδές Πρακτικής Κατεύθυνσης» δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι κάτοχοι πτυχίου / διπλώματος αναγνωρισμένης Σχολής Κινηματογράφου και απολυτηρίου Λυκείου, υπό τον όρο ότι θα πραγματοποιήσουν σπουδές ανώτερες από το δίπλωμα, το οποίο κατέχουν.
−Για την ειδίκευση «Θεατρικές Σπουδές» δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι κάτοχοι πτυχίου/διπλώματος Κρατικής Σχολής Θεάτρου ή αναγνωρισμένης Σχολής και απολυτηρίου Λυκείου, υπό τον όρο ότι θα πραγματοποιήσουν σπουδές ανώτερες από το δίπλωμα, το οποίο κατέχουν.
− Για την ειδίκευση «Χορός» δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι κάτοχοι διπλώματος / πτυχίου αναγνωρισμένης Ανωτέρας Σχολής Χορού και απολυτηρίου Λυκείου, υπό τον όρο ότι θα πραγματοποιήσουν σπουδές ανώτερες από το δίπλωμα, το οποίο κατέχουν.
3. Ηλικία όχι ανώτερη των τριάντα εννέα (39) ετών. Για καλλιτεχνικές ειδικεύσεις η ηλικία ορίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ.
4. Να μη διαθέτει ο υποψήφιος επαρκή ίδια οικονομικά μέσα. Η οικονομική κατάσταση του υποψηφίου εξετάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ., που μπορεί να αποφασίσει για τη χορήγηση μερικής υποτροφίας ή μόνον του τιμητικού τίτλου του υποτρόφου (χωρίς τροφεία).
5. Όσοι από τους υποψηφίους είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ., μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό με τον όρο ότι έως την ημερομηνία έναρξης της υποτροφίας θα προσκομίσουν πιστοποιητικό, ότι δικαιούνται εκπαιδευτικής αδείας από την προϊσταμένη τους Αρχή σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα. Δεν χορηγείται αναστολή έναρξης υποτροφίας, προκειμένου να αποκτηθεί (ύστερα από τριετή πραγματική δημοσία υπηρεσία) το δικαίωμα χορήγησης εκπαιδευτικής αδείας. Στην περίπτωση κατά την οποία υπότροφος αποδέχεται το διορισμό του στο δημόσιο τομέα, η υποτροφία διακόπτεται και εξετάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο η δυνατότητα μετατροπής της σε τιμητική (άνευ τροφείων), εφόσον δηλώσει ότι θα ολοκληρώσει τις σπουδές του για την απόκτηση του επιδιωκόμενου τίτλου. Σε αντίθετη περίπτωση (αν δεν ολοκληρώσει τις σπουδές του), θα υποχρεωθεί στην επιστροφή των οικονομικών παροχών, που θα του έχουν καταβληθεί κατά τη διάρκεια της υποτροφίας του.
6. Οι άνδρες μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα στους διαγωνισμούς εφόσον:
− έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή
− έχουν νόμιμα απαλλαγεί απ’ αυτές ή
− έχουν αναβολή κατάταξης.
− Επίσης, μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα και οι στρατευμένοι ή οι υπό στράτευση, στους οποίους χορηγείται από το Διοικητικό Συμβούλιο αναστολή χρήσεως της υποτροφίας μέχρι της εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων. Υπό στράτευση θεωρούνται εκείνοι των οποίων έχει λήξει η αναβολή και δεν έχουν ακόμη στρατευτεί. Με τη λήξη της αναστολής της υποτροφίας ο υποψήφιος υποχρεούται να υποβάλει στο Ίδρυμα το απολυτήριο στρατού τύπου «Α».
7. Αν κάποιος από τους υποψηφίους αδυνατεί να υποστεί γραπτή εξέταση εξαιτίας οποιασδήποτε αναπηρίας ή μόνιμης πάθησης ή δυσλεξίας, τότε επιτρέπεται ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να υποβληθεί σε προφορική μόνον εξέταση αντί της γραπτής ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής στα ίδια θέματα, που κληρώθηκαν.
Αν ο υποψήφιος πάσχει από δυσλεξία, είναι απαραίτητη η προσκόμιση ειδικής διαγνωστικής έκθεσης ιατροπαιδαγωγικού κέντρου ή σταθμού, από την οποία θα προκύπτει ότι αδυνατεί να υποστεί γραπτές εξετάσεις. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 57/1990.
8. Τυφλοί ή κωφοί, κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου, μπορούν να τυγχάνουν υποτροφίας του Ι.Κ.Υ. σε καλλιτεχνικές ειδικεύσεις με υπέρβαση των προβλεπομένων κατ’ έτος θέσεων υποτροφιών, εφόσον επιτύχουν στα καλλιτεχνικά διαγωνίσματα.
9. Δεν γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι, όσοι έχουν ήδη τύχει υποτροφίας από το Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές.
10. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν εγκρίνει τη χορήγηση υποτροφίας, αν διαπιστωθεί −έστω και εκ των υστέρων− ότι δεν συντρέχουν οι τυπικές προϋποθέσεις υποψηφιότητας στο διαγωνισμό.

Αίτηση και δικαιολογητικά
Για να νομιμοποιηθεί η υποψηφιότητα, κάθε υποψήφιος οφείλει να αποστείλει στο Ι.Κ.Υ. ταχυδρομικώς και αποκλειστικά με συστημένη επιστολή εντός της προθεσμίας, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ., την αίτηση με όλα τα κατωτέρω οριζόμενα δικαιολογητικά. Η ημερομηνία αποστολής θα προκύπτει ευκρινώς από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου και το αποδεικτικό κατάθεσης του φακέλου στο ταχυδρομείο.
Η υποβολή της υποψηφιότητας προϋποθέτει τα ακόλουθα στοιχεία:
1. Ειδική έντυπη αίτηση−δήλωση συμμετοχής, που διατίθεται από το Ι.Κ.Υ. (ένθετη στο έντυπο της προκήρυξης), συμπληρωμένη χωρίς καμμία παράλειψη.
2. Μία πρόσφατη φωτογραφία μεγέθους ταυτότητας τοποθετημένη στην προβλεπόμενη θέση του εντύπου της αίτησης−δήλωσης.
3. Πιστοποιητικό Πανεπιστημίου - Τ.Ε.Ι., που θα περιέχει το βαθμό του πτυχίου / διπλώματος αριθμητικά και με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων (απαραίτητο στοιχείο για την έκδοση των αποτελεσμάτων).
Ο υποψήφιος, που εξετάσθηκε επιτυχώς σε όλα τα απαιτούμενα για τη λήψη του πτυχίου /διπλώματος μαθήματα και ολοκλήρωσε επιτυχώς − όπου προβλέπεται − τη διπλωματική του εργασία ή την πρακτική του άσκηση, πρέπει να υποβάλει εντός της προθεσμίας, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ., σχετική βεβαίωση της Γραμματείας του οικείου Τμήματος, όπου θα αναγράφεται η αναλυτική βαθμολογία και ο τελικός βαθμός αριθμητικά και με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων.
Αν η αίτηση υποψηφιότητας δεν συνοδεύεται από όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά, δεν θα γίνεται δεκτή.
Αν ο υποψήφιος είναι κάτοχος πτυχίου - διπλώματος της αλλοδαπής, τότε θα υποβάλει το πιο πάνω πιστοποιητικό και στο πρωτότυπο και επίσημα μεταφρασμένο, το οποίο θα συνοδεύεται απαραιτήτως από βεβαίωση ισοτιμίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Α΄ ή Β΄ Τμήμα) ή του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή του Ι.Τ.Ε.
Η αντιστοιχία της βαθμολογικής ή αξιολογικής κλίμακας των τίτλων σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής προς τη βαθμολογική κλίμακα των τίτλων σπουδών Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής καθορίζεται από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. και το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα και μπορεί να αναγράφεται στις βεβαιώσεις ισοτιμιών, που χορηγούνται από αυτά. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες στους τίτλους σπουδών των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής δεν αναγράφεται βαθμολογία ή αξιολογικός χαρακτηρισμός, τα ανωτέρω όργανα καθορίζουν τη βαθμολογική αντιστοιχία κατ’ εκτίμηση των τυχόν λοιπών στοιχείων ή εγγράφων του οικείου εκπαιδευτικού ιδρύματος και αν τούτο δεν είναι εφικτό, θεωρείται ότι ο σχετικός τίτλος φέρει τον κατώτατο βαθμό του αντίστοιχου ελληνικού Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. (ν. 2527/97).
4. Αντίγραφο πτυχίου - διπλώματος ή μεταπτυχιακού τίτλου Πανεπιστημίου/Τ.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή τίτλου σπουδών, που αναγνωρίζεται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ως επάρκεια προσόντων για τη διδασκαλία της αντίστοιχης ξένης γλώσσας. Το αντίγραφο ενός από τους ανωτέρω τίτλους θα ληφθεί υπόψη ως στοιχείο απαλλαγής από την εξέταση στην ξένη γλώσσα, εφόσον δηλωθεί επιθυμία να πραγματοποιηθεί η μετεκπαίδευση σε εκπαιδευτικό ίδρυμα, του οποίου το πρόγραμμα σπουδών διεξάγεται στην ίδια γλώσσα.
5. Προκειμένου περί τέκνων πολύτεκνων οικογενειών επίσημο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Επισημαίνεται ότι :
α. Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά (σε επικυρωμένα φωτοαντίγραφα, γιατί δεν επιστρέφονται) μαζί με την ειδική έντυπη αίτηση−δήλωση του Ι.Κ.Υ. πρέπει να ταχυδρομηθούν «επί αποδείξει» μέχρι της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών. Κατ΄ εξαίρεση το πιστοποιητικό ισοτιμίας του τίτλου σπουδών από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Α΄ ή Β΄ Τμήμα) ή το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α./ΙΤΕ μπορεί να υποβληθεί τουλάχιστον μία (1) ημέρα πριν από την έναρξη του διαγωνισμού.
Αν για κάποιο λόγο δεν περιέλθει στο Ίδρυμα η αίτηση υποψηφιότητας με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μολονότι υποβλήθηκε ταχυδρομικά “επί αποδείξει” και εμπρόθεσμα, εγκρίνεται η συμμετοχή στο διαγωνισμό υπό τη διαλυτική αίρεση ότι θα διαπιστωθεί εκ των υστέρων η εμπρόθεσμη υποβολή της υποψηφιότητας.
β. Δεν μπορεί να υποβληθεί υποψηφιότητα σε περισσότερα από ένα προγράμματα ούτε και σε περισσότερες από μία ειδικεύσεις.
γ. Αν, για οποιοδήποτε λόγο, ο υποψήφιος δεν μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό, ενώ έχει υποβάλει υποψηφιότητα, οφείλει να το δηλώσει εγγράφως ή τηλεγραφικώς, το αργότερο δέκα ημέρες πριν από την έναρξη του διαγωνισμού, για να υπάρχει δυνατότητα ματαίωσης της προσέλευσης της Εξεταστικής Επιτροπής.
δ. Οι υποψήφιοι (που πρόκειται να μετεκπαιδευτούν στην Ελλάδα), προτού υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας, οφείλουν να διερευνήσουν τη δυνατότητα αποδοχής τους − βάσει του πτυχίου τους − από τα Ιδρύματα, όπου λειτουργούν μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών Α’ κύκλου.

Οι διαγωνισμοί
1. Οι διαγωνισμοί διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα, εκτός των περιπτώσεων των ξένων φιλολογιών, που καθορίζονται ανάλογα με τα γνωστικά αντικείμενα."
2. Οι διαγωνισμοί στην καθορισμένη ύλη της κάθε ειδίκευσης διεξάγονται γραπτώς − εκτός των ειδικών περιπτώσεων − από Εξεταστικές Επιτροπές, που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ. και ανακοινώνονται στους υποψηφίους την ημέρα, που αρχίζει ο διαγωνισμός.
3. Στα τρία θέματα, που επέλεξε η Εξεταστική Επιτροπή για κάθε γραπτό διαγώνισμα, δίνεται αριθμός. Οι κλήροι με τους αντίστοιχους αριθμούς τοποθετούνται σε κληρωτίδα, απ’ όπου ένας από τους υποψηφίους εξάγει έναν αριθμό. Ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει το υποχρεωτικό για όλους τους υποψηφίους θέμα του διαγωνισμού. Αν το θέμα αποτελείται από περισσότερες από μία ερωτήσεις, οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να απαντήσουν σε όλες. Αφού ανακοινωθεί το θέμα, ο εισηγητής (ή οι εισηγητές) καθορίζει αν επιτρέπεται η χρήση βοηθημάτων ή μικρών υπολογιστικών μηχανών και αν τα σχεδιαγράμματα εντός των τετραδίων θα εκπονηθούν με στυλό ή με μολύβι, πράγμα που θα έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα για όλους ανεξαιρέτως τους υποψηφίους της ειδίκευσης. Επίσης, ο εισηγητής (ή οι εισηγητές) ορίζει την προθεσμία για την επεξεργασία του, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τρεις ώρες − εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά στην ύλη της προκήρυξης. Οι υποψήφιοι πρέπει να παραδώσουν τα γραπτά δοκίμια αμέσως μετά την εκπνοή της προθεσμίας. Αποκλείεται από το διαγωνισμό υποψήφιος, που προσέρχεται −για οποιοδήποτε λόγο− μετά την κλήρωση του θέματος.
Ένσταση, ότι το θέμα που κληρώθηκε είναι εκτός της ύλης του διαγωνισμού, μπορεί να υποβληθεί μόνον εγγράφως μέσα σε 15 λεπτά μετά την ανακοίνωση του θέματος − χρόνος υποχρεωτικής παραμονής του εισηγητή− εξεταστή (ή των εισηγητών − εξεταστών) στο χώρο. Ένσταση, που υποβάλλεται μετά την παρέλευση του 15λέπτου, δεν είναι παραδεκτή και συνεπώς δεν εξετάζεται. Ένσταση για οποιοδήποτε άλλο θέμα δεν γίνεται παραδεκτή.
4. α. Η Υπηρεσία του Ιδρύματος παρέχει ειδικά τετράδια διαγωνισμού διαμορφωμένα με τρόπο, που να εξασφαλίζεται η μυστικότητα του ονόματος των υποψηφίων. β. Επίσης, χορηγεί και πρόχειρο χαρτί (για σημειώσεις, σχέδια κτλ.), που φέρει τη σφραγίδα του Ι.Κ.Υ. και την υπογραφή του επόπτη, το οποίο μετά τη λήξη του διαγωνισμού πρέπει να παραδοθεί στον επόπτη για καταστροφή. γ. Οι υποψήφιοι των αρχιτεκτονικών και καλλιτεχνικών ειδικεύσεων είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν τα απαραίτητα όργανα, που θα απαιτηθούν για την εξέταση των μαθημάτων (λ.χ. πινακίδες σχεδίων κτλ.). δ. Οι διαγωνιζόμενοι χρησιμοποιούν μόνον το στυλό, που χορηγείται από το Ι.Κ.Υ.
Απαγορεύεται να προστεθεί οποιαδήποτε ένδειξη, που θα μπορούσε να αποκαλύψει την ταυτότητα του διαγωνιζομένου (λ.χ. σημεία αναγνώρισης, αρχικά, υπογραφή, διορθωτικό υγρό κτλ.).
Απαγορεύεται η χρήση βοηθημάτων, εκτός και αν την επιτρέψει ο εισηγητής − εξεταστής (ή οι εισηγητές − εξεταστές).
Απαγορεύεται να φέρει ο εξεταζόμενος κινητό τηλέφωνο κατά την ώρα της διεξαγωγής των διαγωνισμών.
Υποψήφιοι, που διαπιστώνεται ότι συνεργάζονται, αντιγράφουν ή αντλούν στοιχεία με διαφόρους τρόπους, μηδενίζονται.
Οποιαδήποτε παράβαση των παραπάνω έχει ως συνέπεια το μηδενισμό και τη διακοπή του διαγωνισμού για τον εξεταζόμενο, καθώς και τον αποκλεισμό του από τα μελλοντικά προγράμματα υποτροφιών (εξωτερικού και εσωτερικού) του Ι.Κ.Υ.
5. Αν ο υποψήφιος δεν μπορεί να υποστεί γραπτή εξέταση λόγω αναπηρίας ή μόνιμης πάθησης, τότε επιτρέπεται να υποβληθεί σε προφορική μόνον εξέταση αντί της γραπτής ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής στα ίδια θέματα, που κληρώθηκαν, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Αν ο υποψήφιος πάσχει από δυσλεξία, εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 57/1990.
7. Ο υποψήφιος, που θα επιτύχει στα μαθήματα της ειδίκευσης, υποχρεωτικά θα εξεταστεί στη γλώσσα ή στις γλώσσες του προγράμματος σπουδών, που θα επιλέξει.
8. Η γλώσσα εξετάζεται από Επιτροπή (διμελή ή τριμελή), που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εξέταση αποβλέπει στην εξακρίβωση της επάρκειας της γλωσσομάθειας του υποψηφίου.
α. Για τους υποψηφίους εξωτερικού η εξέταση στη γλώσσα είναι γραπτή και προφορική. Η γραπτή εξέταση συνίσταται στην απόδοση ξενόγλωσσου κειμένου (είτε γενικού περιεχομένου είτε του ευρύτερου τομέα σπουδών) στα ελληνικά και σε ερωτήσεις πάνω στο κείμενο, οι οποίες αφορούν στην κατανόηση, στη γραμματική, στο συντακτικό και στο λεξιλόγιο της γλώσσας.
β. Για τους υποψηφίους εσωτερικού η εξέταση στη γλώσσα είναι μόνο γραπτή και συνίσταται στην απόδοση ξενόγλωσσου κειμένου (είτε γενικού περιεχομένου είτε του ευρύτερου τομέα σπουδών) στα ελληνικά.
9. Από την εξέταση στην ξένη γλώσσα απαλλάσσονται οι υποψήφιοι, που κατέχουν πτυχίο / δίπλωμα ή μεταπτυχιακό τίτλο από Πανεπιστήμιο/Τ.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή πτυχίο ξενόγλωσσου τμήματος ελληνικού Πανεπιστημίου ή τίτλο σπουδών, που αναγνωρίζεται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ως επάρκεια προσόντων για τη διδασκαλία της γλώσσας ή των γλωσσών του προγράμματος σπουδών, που θα επιλέξουν. Επάρκεια προσόντων για διδασκαλία της αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ισπανικής και ιταλικής γλώσσας αναγνωρίζεται σε κατόχους ενός από τους κατωτέρω κατονομαζόμενους τίτλους σπουδών:
Αγγλική: Proficiency των ΠανεπιστημίωνCambridge ή Michigan, Πτυχίο Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Γαλλική: D.A.L.F. Option Lettres ή Litterature ή Sciences Humaines του Γαλλικού Ινστιτούτου, Sorbonne II (Lettres Modernes) ή Sorbonne IIΙ (Lettres Modernes) ή Alliance Francaise ή Superieur 3ιme degre, Πτυχίο Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Γερμανική: Grosses Deutsches Sprachdiplom του Ινστιτούτου GOETHE.
Ισπανική: Δίπλωμα Ισπανικής D.E.L.E. Superior του Ινστιτούτου Cervantes−Ελλάδας και το Δίπλωμα D.E.L.E. του Πανεπιστημίου Salamanca−Ισπανίας.
Ιταλική: Δίπλωμα του Πανεπιστημίου της Perugia επιπέδου “Abilitazione”, “Diploma di Abilitazione All...Per Stranieri”, Δίπλωμα του Ιταλικού Ινστιτούτου (Diploma di Lingua e Cultura Italiana − Corso Superiore). Για τις λοιπές γλώσσες ισχύουν αντίστοιχα τα Πτυχία Τμημάτων Γλώσσας και Φιλολογίας ομοταγών Α.Ε.Ι. του εξωτερικού ή τα μεταπτυχιακά ή διδακτορικά διπλώματα ομοταγών Α.Ε.Ι. του εξωτερικού.
10. Η μη προσέλευση υποψηφίου στην εξέταση της ξένης γλώσσας (ανεξαρτήτως λόγου) θεωρείται ως ανεπιτυχής συμμετοχή σ’ αυτή.
11. Μετά την επικύρωση των αποτελεσμάτων από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι διαγωνισθέντες υποψήφιοι λαμβάνουν γνώση της αναλυτικής βαθμολογίας τους με ειδικό έντυπο, που αποστέλλεται ταχυδρομικώς − εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος − στη διεύθυνση, που έχουν δηλώσει.

Η βαθμολόγηση
1. Η κλίμακα της βαθμολογίας των γραπτών διαγωνισμάτων και του πτυχίου/διπλώματος ορίζεται σε εικοσάβαθμη κλίμακα (από 0 έως 20) του δε πτυχίου/διπλώματος γίνεται αναγωγή σε εικοσάβαθμη κλίμακα.
2. Βαθμός για κάθε μάθημα είναι ο μέσος όρος των βαθμών, που έδωσαν τα Μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής.
3. Για όλα τα γραπτά διαγωνίσματα ως βάση επιτυχίας ορίζεται ο βαθμός 14. Μπορεί όμως να θεωρηθεί επιτυχών ο υποψήφιος και στην περίπτωση, που θα συγκεντρώσει μέσο όρο βαθμολογίας των μαθημάτων το βαθμό 14, αν και έχει βαθμολογία σε ένα και μόνο μάθημα μικρότερη του 14 και μέχρι του βαθμού 12. Ο υποψήφιος, που έλαβε σε δύο μαθήματα κάτω από το βαθμό 14, θεωρείται αποτυχών και δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα σειράς επιτυχίας.
4. Τα γραπτά αποκαλύπτονται μετά την παράδοση και τη βαθμολόγηση και του τελευταίου μαθήματος.
Εξάγεται ο μέσος όρος κατά μάθημα και στη συνέχεια ο μέσος όρος όλων των μαθημάτων.
5. Ο τελικός βαθμός, που καθορίζει και τη σειρά επιτυχίας του υποψηφίου, προκύπτει από το άθροισμα του μέσου όρου της βαθμολογίας των γραπτών διαγωνισμάτων πολλαπλασιασμένου επί το συντελεστή 0,8 και του βαθμού του πτυχίου, αφού αναχθεί στην εικοσάβαθμη κλίμακα, πολλαπλασιασμένου επί το συντελεστή 0,2.
6. Η βαθμολογία της εξέτασης στην ξένη γλώσσα δεν συμψηφίζεται με τους βαθμούς των γραπτών διαγωνισμάτων και του πτυχίου, ούτε υπολογίζεται για την εξαγωγή της τελικής βαθμολογίας κάθε υποψηφίου.
7. Για να θεωρηθεί επιτυχής η εξέταση στην ξένη γλώσσα, πρέπει ο υποψήφιος εξωτερικού να συγκεντρώσει μέσο όρο βαθμολογίας στα γραπτά και στα προφορικά το βαθμό 14 (με άριστα το 20), ενώ του εσωτερικού το βαθμό 14 μόνο στη γραπτή εξέταση.
8. Υποψήφιος, που δεν επέτυχε τουλάχιστον τη βάση (14 με άριστα το 20) στην εξέταση της ξένης γλώσσας, έχει το δικαίωμα να επανεξεταστεί μία ακόμη φορά σ’ αυτή μετά παρέλευση τουλάχιστον τριών μηνών από την πρώτη εξέταση. Στην περίπτωση της επιτυχίας κατά την επανεξέταση παραμένει στον πίνακα αυτών, που πέτυχαν στο διαγωνισμό. Αν αποτύχει ή αν δεν προσέλθει (ανεξαρτήτως λόγου) στη δεύτερη εξέταση, διαγράφεται οριστικά από τον πίνακα των επιτυχόντων και τη θέση του καταλαμβάνει ο αμέσως επόμενος στη σειρά επιτυχίας, αν υπάρχει.
Υποψήφιος, που πέτυχε στην εξέταση της ξένης γλώσσας, δεν είναι υποχρεωμένος να εξεταστεί σ’ αυτή, αν λάβει μέρος στον αμέσως επόμενο διαγωνισμό του αυτού μεταπτυχιακού προγράμματος υποτροφιών του Ι.Κ.Υ.
9. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ. ανακηρύσσει τους υποψηφίους υποτρόφους με βάση την απόλυτη βαθμολογική σειρά επιτυχίας στο διαγωνισμό για την κάλυψη του αριθμού των θέσεων υποτροφιών, που έχουν προκηρυχθεί για κάθε ειδίκευση. Αν ο συνολικός αριθμός των θέσεων υποτροφιών, που έχουν προκηρυχθεί, δεν καλυφθεί από ισάριθμους επιτυχόντες, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ. χορηγούνται υποτροφίες για την πλήρωση των κενών θέσεων υποτροφιών, που προκύπτουν, και σε επιλαχόντες, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξής τους στους πίνακες αποτελεσμάτων ανά Ειδίκευση – Τομέα – Υποτομέα επιστήμης των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Ι.Κ.Υ. Σε περίπτωση μεγαλύτερου αριθμού επιλαχόντων της ίδιας σειράς κατάταξης, χορηγείται υποτροφία σε όλους, με την προϋπόθεση ότι η δαπάνη για τη χρηματοδότηση των υποτροφιών τους καλύπτεται από τις πιστώσεις του εγκρινόμενου κατ’ έτος προϋπολογισμού του Ιδρύματος.
10. Στους επιτυχόντες εκ των υποψηφίων στα μεταπτυχιακά προγράμματα υποτροφιών εξωτερικού και εσωτερικού, που είναι τέκνα πολύτεκνων οικογενειών, χορηγούνται υποτροφίες καθ’ υπέρβαση και εκτός σειράς των προκηρυχθεισών θέσεων υποτροφιών.

Δικαιολογητικά για έναρξη της υποτροφίας
1. Οι δημόσιοι υπάλληλοι κτλ. πρέπει να υποβάλουν αντίγραφο της απόφασης της προϊσταμένης τους Αρχής, που τους χορηγεί εκπαιδευτική άδεια από της ημερομηνίας έναρξης της υποτροφίας, όπως αυτή καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ., καθώς και βεβαίωση της Υπηρεσίας τους για την ακριβή ημερομηνία αποχώρησής τους από αυτήν (την Υπηρεσία).
− Οι άνδρες υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν πιστοποιητικό από το στρατολογικό γραφείο, που να βεβαιώνει ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί απ’ αυτές τελούν σε αναβολή κατάταξης.
2. Οι υποψήφιοι υπότροφοι εξωτερικού υποχρεούνται:
Ι. Εντός της προθεσμίας, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ.:
α. Να υποβάλουν αναλυτικό πρόγραμμα των μεταπτυχιακών τους σπουδών, το οποίο απαραιτήτως πρέπει να εντάσσεται στο πλαίσιο του γνωστικού πεδίου της ειδίκευσης, στην οποία πέτυχαν.
β. Να δηλώσουν τους τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών, που θα επιδιώξουν να αποκτήσουν κατά τη διάρκεια της μετεκπαίδευσής τους.
γ. Να δηλώσουν με σειρά προτίμησης τα Πανεπιστήμια/Τ.Ε.Ι. της αλλοδαπής, όπου επιθυμούν να μετεκπαιδευθούν ως τακτικοί με πλήρη φοίτηση μεταπτυχιακοί σπουδαστές − εσωκλείοντας απαραιτήτως το πρόγραμμα των Πανεπιστημίων/Τ.Ε.Ι. (πληροφοριακό δελτίο)− καθώς και βεβαίωση για τυχόν απαίτηση διδάκτρων και το ύψος τους. Επισημαίνεται ότι, αν ο υποψήφιος υπότροφος δεν υποβάλει τον Οδηγό Σπουδών του Ιδρύματος, όπου θα μετεκπαιδευτεί, δεν θα είναι δυνατή η έγκριση του προγράμματος των σπουδών του.
Τα παραπάνω πρέπει να εγκριθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ., για να καταστεί δυνατή η έναρξη χρήσης της υποτροφίας.
ΙΙ. Μέχρι την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους της προκήρυξης του προγράμματος υποτροφιών:
α. Να φροντίσουν (μόνοι τους) για την οριστικοποίηση της αποδοχής τους από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο.
β. Να υποβάλουν βεβαίωση του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, ότι έγιναν αποδεκτοί ως τακτικοί πλήρους φοίτησης μεταπτυχιακοί σπουδαστές, ώστε να είναι δυνατή η χρήση της υποτροφίας από της ενάρξεως του ακαδημαϊκού έτους της προκήρυξης.
Κάθε υπότροφος είναι υποχρεωμένος να φοιτήσει στο ΕκπαιδευτικόΊδρυμα, που εγκρίθηκε και να μην παραβιάσει, με οποιοδήποτε τρόπο, το εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών του.
3. Οι υποψήφιοι υπότροφοι εσωτερικού οφείλουν:
− Να πραγματοποιούν τις μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και να λαμβάνουν το μεταπτυχιακό τους τίτλο μόνον από ελληνικό Πανεπιστήμιο.
− Για την ενεργοποίηση της υποτροφίας υποχρεούνται να υποβάλουν εντός της προθεσμίας, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ., τα ακόλουθα:
α. Πιστοποιητικό εγγραφής σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα Τμήματος Πανεπιστημίου, που απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.), καθώς και το Φ.Ε.Κ. της υπουργικής απόφασης για τη θεσμοθέτηση και λειτουργία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος ή Βεβαίωση Πανεπιστημίου, ότι ορίστηκε Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή (σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2083/1992), που θα παρακολουθεί και θα επιβλέπει τις μεταπτυχιακές σπουδές του υποτρόφου και
β. Βεβαίωση της Τριμελούς Επιτροπής, όπου θα αναφέρεται, ότι ορίστηκε το θέμα της διατριβής του, το οποίο και θα ορίζεται, και ότι εντάσσεται στο πλαίσιο του γνωστικού πεδίου της ειδίκευσης, στην οποία πέτυχε.
Οι καλλιτέχνες υποψήφιοι υπότροφοι υποχρεούνται να υποβάλουν βεβαίωση για την αποδοχή και επίβλεψη του καλλιτεχνικού έργου από καθηγητή του οικείου Πανεπιστημίου, το πρόγραμμα σπουδών και το θέμα του.
Η αποδοχή του υποψηφίου υποτρόφου από ελληνικό Πανεπιστήμιο εξασφαλίζεται με αποκλειστική ευθύνη του.
4. Η έναρξη της υποτροφίας πραγματοποιείται, αφού υποβληθούν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, εγκριθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος και υπογραφεί η σχετική σύμβαση με το Ι.Κ.Υ.
Αιτήματα υποψηφίων υποτρόφων εσωτερικού για πραγματοποίηση των σπουδών τους σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού και υποβολή της διατριβής τους σ’ αυτό με καταβολή τροφείων Ελλάδας δεν γίνονται δεκτά.
5. Οι υποχρεώσεις των υποτρόφων εξωτερικού – εσωτερικού εμπεριέχονται και σε σχετικό «Οδηγό Υποτρόφων», που χορηγείται από το Ι.Κ.Υ.

Διάρκεια της υποτροφίας
Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται από 12 έως 36 μήνες και εξαρτάται τόσο από το πρόγραμμα σπουδών, που θα ακολουθήσει ο υπότροφος, όσο και από την επίδοση, που θα σημειώνει κατά τη διάρκεια της μετεκπαίδευσής του, με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει επαρκής οικονομική κάλυψη από άλλη πηγή. Συγκεκριμένα:
1. Για τους υποτρόφους εξωτερικού:
α. 12 μήνες για εξειδίκευση πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. σε ομοταγή Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή σε αναγνωρισμένα ερευνητικά Εργαστήρια Βιομηχανικών Μονάδων του εξωτερικού, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. 12 μήνες για πρόγραμμα σπουδών επιπέδου M.A./M.Sc. ή M.Phil. ή D.E.A. ή άλλου ισότιμου τίτλου.
Επισημαίνεται ότι, αν από το πρόγραμμα του Πανεπιστημίου για το M.A./M.Sc. ή M.Phil. ή D.E.A. προβλέπεται ως ελάχιστος για την απόκτηση του τίτλου χρόνος μεγαλύτερος του ενός έτους, η περίπτωση κρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος.
γ. Διευκρινίζεται ότι, αν για την εγγραφή σε πρόγραμμα σπουδών επιπέδου M.A./M.Sc.ή M.Phil. ή D.E.A. απαιτείται η απόκτηση διπλώματος κατωτέρου επιπέδου (π.χ. Diploma), δεν χρηματοδοτείται από το Ι.Κ.Υ. η διάρκεια σπουδών αυτού του επιπέδου.
δ. 12 μήνες για την κατηγορία των Καλών Τεχνών (Ζωγραφική, Γλυπτική, Χαρακτική κτλ.) για πρόγραμμα σπουδών επιπέδου M.A./M.Sc. ή M.Phil. ή D.E.A. ή άλλου ισότιμου τίτλου.
ε. 12 έως 24 μήνες για την κατηγορία των καλλιτεχνικών ειδικεύσεων (Μουσική, Κινηματογράφος Πρακτικής Κατεύθυνσης, Θέατρο, Χορός), με δυνατότητα χορήγησης και τρίτου – κατ’ ανώτατο όριο – έτους υποτροφίας, όταν αυτό απαιτείται από το πρόγραμμα σπουδών, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση διπλώματος ανωτέρου από εκείνο, το οποίο κατέχουν.
στ. Για την κατηγορία των πτυχιούχων/διπλωματούχων Πανεπιστημίων/Τ.Ε.Ι. το πέραν των 24 μηνών χρονικό διάστημα (τρίτο έτος υποτροφίας) χορηγείται αποκλειστικά και απαρέκκλιτα στους εγγραφόμενους σε επίπεδο διδακτορικού τίτλου σπουδών (Ph.D. ή Doctorat ή Doctorate).
Αν απαιτηθεί παράταση της υποτροφίας πέραν των 36 μηνών για την ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής −πράγμα που θα βεβαιώνεται από τον επόπτη σπουδών− μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ. να εξετάσει τη δυνατότητα χορήγησης ενός επιπλέον εξαμήνου, κατ’ ανώτατο όριο, με καταβολή τροφείων και χωρίς κάλυψη διδάκτρων ή άλλων δαπανών οποιασδήποτε μορφής.
2. Για τους υποτρόφους εσωτερικού χρόνος διάρκειας εκάστου μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών λογίζεται η ελάχιστη διάρκεια αυτού, όπως καθορίζεται και αναφέρεται στο Φ.Ε.Κ. θεσμοθέτησης και λειτουργίας του. Συγκεκριμένα:
α. 12 μήνες για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, εφόσον το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι αντίστοιχης διάρκειας.
β. 18 έως 24 μήνες για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, εφόσον το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι αντίστοιχης διάρκειας.
γ. Δεν χορηγείται υποτροφία πέραν των 24 μηνών για την απόκτηση του Α΄ Μεταπτυχιακού Τίτλου, έστω και αν η διάρκεια του προγράμματος είναι μεγαλύτερη των 24 μηνών.
δ. Δεν χορηγείται υποτροφία, εάν − κατά την ημερομηνία έναρξης της υποτροφίας − ο υποψήφιος υπότροφος έχει διανύσει τους προβλεπόμενους 12, 18 ή 24 μήνες του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Στην περίπτωση αυτή, η υποτροφία θα χορηγηθεί μόνον, εφόσον γίνει αποδεκτός για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
ε. 12 έως 24 μήνες για εκπόνηση συγκεκριμένου καλλιτεχνικού έργου, υπό τον όρο ικανοποιητικής επίδοσης.
στ. 12 έως 36 μήνες συνολικά με βάση την επίδοση του υποτρόφου για την απόκτηση του διδακτορικού τίτλου.
Αν απαιτηθεί παράταση της υποτροφίας πέραν των 36 μηνών για την ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής −πράγμα που θα βεβαιώνεται από την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή− μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ. να εξετάσει τη δυνατότητα χορήγησης ενός επιπλέον εξαμήνου, κατ’ ανώτατο όριο, με καταβολή τροφείων.
Αν η διδακτορική διατριβή δεν ολοκληρωθεί μέχρι της λήξης της υποτροφίας, αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο παράταση της προθεσμίας υποβολής της έως το ανώτατο όριο, που προβλέπεται από το Νόμο και εφόσον θα προκύπτει από επίσημο πιστοποιητικό, χωρίς καμμία οικονομική επιβάρυνση του Ι.Κ.Υ.

Όροι
1. Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο του Ι.Κ.Υ. «των ενισχύσεων τούτων δικαιούνται πρόσωπα μη διαθέτοντα επαρκή ίδια οικονομικά μέσα, διακρινόμενα δε εις νοημοσύνην, επίδοσιν εις τας σπουδάς των, χρηστότητα και ήθος».
2. Το Ίδρυμα ελέγχει την πρόοδο των υποτρόφων, που μετεκπαιδεύονται στο εξωτερικό και στο εσωτερικό. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αποφασίσει για την ανάκληση ή την οριστική διακοπή της υποτροφίας, όταν κρίνει ότι συντρέχουν λόγοι (αναφερόμενοι στην επίδοση, στο ήθος, στην οικονομική κατάσταση κτλ.), που το επιβάλλουν.
3. Κάθε υπότροφος υποχρεούται να υπογράψει ειδική σύμβαση με το Ι.Κ.Υ., όπου ορίζονται οι κύριες υποχρεώσεις του και ειδικότερα:
α. Το πρόγραμμα μετεκπαίδευσης να εντάσσεται στην ειδίκευση, στην οποία πέτυχε και να μην παρεκκλίνει απ’ αυτή.
β. Να αφιερωθεί ουσιαστικά −καθόλη τη διάρκεια της υποτροφίας του− στις μεταπτυχιακές του σπουδές και να μην αναλάβει εργασία ή έργο που δημιουργεί προσκόμματα και καθυστερήσεις στην ομαλή εξέλιξη της μετεκπαίδευσής του.
Η ανάληψη από τον υπότροφο εργασίας ή έργου (με ή χωρίς απολαβές) επιτρέπεται μόνον εφόσον δεν δημιουργεί προσκόμματα και καθυστερήσεις στην ομαλή εξέλιξη της μετεκπαίδευσής του.
γ. Να υποβάλλει κάθε εξάμηνο αναλυτική έκθεση σπουδών, που θα συνοδεύεται από επίσημα πιστοποιητικά προόδου.
δ. Να μη μετακινείται από τον τόπο, όπου μετεκπαιδεύεται, χωρίς να το έχει προηγουμένως γνωστοποιήσει στο Ίδρυμα. Διαφορετικά, η μετακίνηση (ιδίως του υποτρόφου εξωτερικού) μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση από την υποτροφία.
Η μετακίνηση του υποτρόφου εξωτερικού στην Ελλάδα για ερευνητικούς λόγους μπορεί να πραγματοποιηθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από αίτηση του υποτρόφου, στην οποία θα καθορίζεται ο ακριβής χρόνος παραμονής, μετά i. συνοπτικού διαγράμματος της εργασίας, που θα πραγματοποιήσει και ii. βεβαίωσης του επόπτη σπουδών στην αλλοδαπή, από την οποία θα προκύπτει η αναγκαιότητα της ειδικής έρευνας στην Ελλάδα. Για τη μετακίνηση αυτή η παραμονή του υποτρόφου στην Ελλάδα δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 2 μήνες κατ’ έτος σπουδών.
4. Μετά τη λήξη της υποτροφίας:
− Να υποβάλει την ερευνητική του εργασία για κρίση στο Πανεπιστήμιο της Ελλάδας ή της αλλοδαπής, όπου μετεκπαιδεύτηκε.
− Ο υπότροφος εξωτερικού οφείλει να επιστρέψει αμέσως στην Ελλάδα και να παραμείνει για μία πενταετία ασκώντας έργο, που αντιστοιχεί στην ειδίκευση, στην οποία μετεκπαιδεύθηκε. Στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση του υποτρόφου, εξετάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο η δυνατότητα αδείας προσωρινής άσκησης έργου στο εξωτερικό.
Αν, μετά τη λήξη της υποτροφίας, η ολοκλήρωση του προγράμματος μετεκπαίδευσης απαιτεί επιπλέον παραμονή στο εξωτερικό, μπορεί να χορηγηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ειδική άδεια για ορισμένο χρόνο, χωρίς οικονομική επιβάρυνση του Ι.Κ.Υ.
− Μέσα σε ένα τρίμηνο από της οριστικής επιστροφής του στην Ελλάδα, να υποβάλει στο Ι.Κ.Υ. τελική έκθεση σπουδών με σχετικά πιστοποιητικά, τίτλους, δημοσιεύματα κτλ.
− Ο υπότροφος εσωτερικού οφείλει επίσης να παραμείνει για μία πενταετία στην Ελλάδα ασκώντας έργο, που αντιστοιχεί στην ειδίκευση, στην οποία μετεκπαιδεύθηκε.
− Αν ο υπότροφος (εξωτερικού − εσωτερικού) είναι δημόσιος υπάλληλος, οφείλει μετά τη λήξη της εκπαιδευτικής του άδειας να συνεχίσει την προσφορά των υπηρεσιών του στο δημόσιο τομέα για χρονικό διάστημα ίσο με τοτριπλάσιο του χρόνου της εκπαιδευτικής του άδειας (ν. 2683/1999, άρθρο 58, παρ. 7).
Παραβίαση των πιο πάνω όρων έχει ως συνέπεια την υποχρέωση του τέως υποτρόφου να επιστρέψει στο Ι.Κ.Υ. το συνολικό ποσό της υποτροφίας σύμφωνα με τις διατάξεις, που διέπουν την είσπραξη δημοσίων εσόδων.
Λόγω των ανωτέρω δεσμεύσεων είναι υποχρεωμένος ο πρώην υπότροφος να ανακοινώνει στο Ι.Κ.Υ. κάθε Δεκέμβριο και για μία πενταετία, μετά τη λήξη της υποτροφίας, τη διεύθυνση και την ενασχόλησή του.
− Κάθε υπότροφος (εξωτερικού − εσωτερικού) καταθέτει στο Ι.Κ.Υ. αντίγραφα των μεταπτυχιακών τίτλων, που αποκτά και ένα αντίτυπο της διατριβής ή των διατριβών και των άλλων επιστημονικών δημοσιευμάτων του για το ειδικό τμήμα της βιβλιοθήκης. Ο Καλλιτέχνης οφείλει να καταθέσει υπέρ της πινακοθήκης του Ιδρύματος − Χορηγού ένα πρωτότυπο έργο του.

Συμμετοχή σε προγράμματα Ε.Ε.
Η υποτροφία εσωτερικού δεν διακόπτεται, αν ο υπότροφος κατά τη διάρκειά της τύχει και υποτροφίας κινητικότητας, μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, που διαχειρίζεται το Ι.Κ.Υ., προκειμένου να διανύσει μία αναγνωρισμένη περίοδο σπουδών στο εξωτερικό.
Αν όμως τύχει υποτροφίας μέσω άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ. θα αποφασίζει κατά περίπτωση.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις ο υπότροφος υποχρεούται να υποβάλει βεβαίωση είτε από τους υπευθύνους του Μεταπτυχιακού Τμήματος είτε από την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, στην οποία θα αναγράφονται:
i. το ευρωπαϊκό πρόγραμμα, στο οποίο συμμετέχει,
ii. το χρονικό διάστημα, που θα διανυθεί στο εξωτερικό και
iii. ότι το πρόγραμμα, που θα ακολουθήσει, θα αναγνωριστεί πλήρως και θα αποτελέσει μέρος της ερευνητικής του εργασίας για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου από το ελληνικό Πανεπιστήμιο.

Οικονομικές παροχές
Το Ίδρυμα χορηγεί:
− Στους υποτρόφους εξωτερικού:
α) μηνιαία τροφεία,
β) δαπάνες για τα καθαρά πανεπιστημιακά δίδακτρα υποχρεωτικού χαρακτήρα, το ύψος των οποίων δεν θα υπερβαίνει το κατώτερο όριο του ποσού, που απαιτούν τα βρετανικά εκπαιδευτικά ιδρύματα από τους μεταπτυχιακούς σπουδαστές όλων των κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή τέλη εγγραφής για τις κανονικές περιόδους φοίτησης,
γ) κολλεγιακά δίδακτρα στους εγγραφόμενους στο Πανεπιστήμιο του Καίημπριτζ ή της Οξφόρδης,
δ) μέρος εργαστηριακών δαπανών(εφόσον έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα για την εκτέλεση του προγράμματος σπουδών, που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο) όχι ανώτερο του ½ των καθαρών ετησίων διδάκτρων,
ε) ασφάλιση, όπου απαιτείται και εφόσον δεν συμπεριλαμβάνεται στα δίδακτρα,
στ) δαπάνη δημοσίευσης κάθε διατριβής σε εφαρμογή του εγκεκριμένου προγράμματος σπουδών (M.A., M.Sc., M.Phil., Ph.D.), καθώς και
ζ) εφάπαξ ποσό για έξοδα πρώτης εγκατάστασης, τo οποίo αποσκοπεί να καλύψει και τα έξοδα των εισιτηρίων μετάβασης και οριστικής επανόδου τους στην Ελλάδα μετά τη λήξη των σπουδών τους.
Στους δημοσίους υπαλλήλους, που θα μετεκπαιδευθούν στο εξωτερικό με διπλές αποδοχές κάνοντας χρήση εκπαιδευτικής αδείας από την Προϊσταμένη τους Αρχή, καταβάλλονται οι οικονομικές παροχές, που προβλέπονται ανωτέρω, υπό τον όρο ότι η Υπηρεσία, στην οποία οργανικά ανήκουν, θα εφαρμόζει τις διατάξεις της παραγρ. 5 του άρθρου 58 του ν. 2683/1999. Στις περιπτώσεις αυτές οι αρμόδιες Υπηρεσίες υποχρεούνται να υποβάλλουν στο Ι.Κ.Υ. εκκαθαριστικές βεβαιώσεις.
Στους υποτρόφους, που θα πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια - Τ.Ε.Ι. των Η.Π.Α. ή του Καναδά ή άλλης χώρας, ύστερα από εγκριτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ., χορηγούνται δίδακτρα υποχρεωτικού χαρακτήρα όχι ανώτερα του ύψους της κατηγορίας των μεταπτυχιακών σπουδών των βρετανικών Πανεπιστημίων - Τ.Ε.Ι., ενώ το ύψος των μηνιαίων τροφείων καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ.
− Στους υποτρόφους εσωτερικού:
α΄) μηνιαία τροφεία,
β΄) δαπάνη αναλώσιμων εργαστηριακών υλικών για όλη τη διάρκεια της υποτροφίας και μόνο για υποτρόφους, που εκπονούν διδακτορική διατριβή ή καλλιτεχνικό έργο (κατά περίπτωση και ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου) και
γ΄) δαπάνη δημοσιεύσεως διδακτορικής διατριβής. Στους υπαλλήλους του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή Οργανισμών, που θα πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα κάνοντας χρήση εκπαιδευτικής αδείας με απλές αποδοχές, θα καταβάλλεται από το Ι.Κ.Υ. το ήμισυ του ποσού των μηνιαίων τροφείων. Στους εγγάμους πολύτεκνους υποτρόφους/δημοσίους υπαλλήλους το ποσό των μηνιαίων τροφείων καταβάλλεται στο ακέραιο υπό τον όρο υποβολής i) επίσημου πιστοποιητικού για την οικογενειακή κατάστασή τους και ii) εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας Οικονομικής Εφορίας για το καθαρό οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα και ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την καθεμία περίπτωση.
Δεν επιτρέπεται η παράλληλη λήψη υποτροφίας από άλλη πηγή. Κατ’ εξαίρεση το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί σε ειδικές περιπτώσεις να επιτρέπει τη σύγχρονη λήψη παράλληλης οικονομικής ενίσχυσης.
Το ύψος των οικονομικών παροχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος με βάση τις οικονομικές δυνατότητες του Ι.Κ.Υ.
Επίσης, από το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζονται κάθε φορά οι ειδικεύσεις μετά της εξεταστέας ύλης, ο αριθμός των θέσεων υποτροφιών ανά ειδίκευση−πρόγραμμα, η ηλικία των υποψηφίων, οι προθεσμίες υποψηφιότητας και υποβολής στοιχείων, ο χρόνος και ο τόπος διεξαγωγής των διαγωνισμών.


Β. Μεταδιδακτορική έρευνα

Προϋποθέσεις
1. Ελληνική εθνικότητα ή ιθαγένεια.
2. Κατοχή διδακτορικού διπλώματος ελληνικού Πανεπιστημίου ή ομοταγούς του εξωτερικού αναγνωρισμένου από το Κράτος.
Επισημαίνεται ότι, κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της υποψηφιότητας στο Ι.Κ.Υ., δεν πρέπει να έχει παρέλθει τριετία από της ημερομηνίας της τελευταίας επιτυχούς υποστήριξης ή της αντίστοιχης προφορικής εξέτασης για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος. Ο χρόνος αυτός προσαυξάνεται για χρόνο ίσο με τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας, εφόσον αυτή εκπληρώθηκε μετά την ως άνω ημερομηνία (δηλαδή την ημερομηνία της τελευταίας επιτυχούς υποστήριξης ή της αντίστοιχης προφορικής εξέτασης για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος).
3. Ηλικία εντός του ορίου, που τίθεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ.
4. Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή (για τους άνδρες υποψηφίους). Επίσης, μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα και οι στρατευμένοι, υπό τον όρο ότι έως την ημερομηνία έναρξης της υποτροφίας θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και πάντως όχι μετά την 31η Οκτωβρίου του ακαδημαϊκού έτους του προγράμματος υποτροφιών.
5. Ο/Η υποψήφιος/α να μην κατέχει έμμισθη θέση.
Εξαιρούνται οι διδάσκοντες βάσει του Π.Δ. 407/80 και οι επιστημονικοί συνεργάτες των Τ.Ε.Ι. Κρίνεται απαραίτητη η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 για μη κατοχή έμμισθης θέσης.

Αίτηση και δικαιολογητικά
Για να νομιμοποιηθεί η υποψηφιότητα, κάθε υποψήφιος οφείλει να αποστείλει στο Ι.Κ.Υ. κατά προτίμηση ταχυδρομικώς και αποκλειστικά με συστημένη επιστολή εντός της προθεσμίας, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ., την αίτηση με όλα τα κατωτέρω οριζόμενα δικαιολογητικά. Η ημερομηνία αποστολής θα προκύπτει ευκρινώς από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου και το αποδεικτικό κατάθεσης του φακέλου στο ταχυδρομείο. Η υποβολή της υποψηφιότητας προϋποθέτει τα ακόλουθα στοιχεία:
1. Ειδική έντυπη αίτηση − δήλωση συμμετοχής, που διατίθεται από το Ι.Κ.Υ. (ένθετη στο έντυπο της προκήρυξης).
2. Μία πρόσφατη φωτογραφία, μεγέθους ταυτότητας, τοποθετημένη στην προβλεπόμενη θέση του εντύπου της αίτησης−δήλωσης.
3. Βιογραφικό σημείωμα, που να περιλαμβάνει βιογραφικά στοιχεία, αναλυτικές σπουδές, αποκτηθέντες τίτλους σπουδών, επιστημονικές και επαγγελματικές δραστηριότητες (διαχρονικά μέχρι σήμερα), ακαδημαϊκές διακρίσεις, δημοσιεύματα ή αποδεκτές προς δημοσίευση εργασίες, συμμετοχή σε συνέδρια κτλ.
4. Απολυτήριο στρατού τύπου Α’ ή πιστοποιητικό από το στρατολογικό γραφείο για νόμιμη απαλλαγή από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις ή πιστοποιητικό από το στρατολογικό γραφείο – για τους στρατευμένους – με την ακριβή ημερομηνία απολύσεως (για τους άνδρες υποψηφίους).
5. Πανεπιστημιακοί τίτλοι σπουδών (πτυχίο και μεταπτυχιακοί).
6. Τίτλος ερευνητικής πρότασης και αναλυτικό πρόγραμμα. Η ερευνητική πρόταση πρέπει να είναι ανεξάρτητη από τη διδακτορική διατριβή και να μην αποτελεί μέρος χρηματοδοτούμενου συλλογικού ερευνητικού προγράμματος.
7. Ονομαστική βεβαίωση αποδοχής από Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. ή Ερευνητικό Κέντρο της Ελλάδας.
8. Ανάτυπα δημοσιευμένων εργασιών ή αντίγραφα αποδεκτών προς δημοσίευση εργασιών και βεβαίωση αποδοχής.
9. Αντίγραφα επιστημονικών διακρίσεων, βραβείων κτλ.
10. Πιστοποιητικό ισοτιμίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Α΄ ή Β΄ Τμήμα) ή του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή του Ι.Τ.Ε. (για κατόχους πανεπιστημιακών τίτλων αλλοδαπής). Σημειώνεται ότι το πιστοποιητικό ισοτιμίας μπορεί να υποβληθεί στο Ι.Κ.Υ. πριν από την έναρξη της υποτροφίας του ακαδημαϊκού έτους του προγράμματος υποτροφιών.
11. Επίσημο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για τέκνο πολύτεκνης οικογένειας).
Το Ι.Κ.Υ. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την προσκόμιση του ή των πρωτοτύπων για οποιοδήποτε από τα ανωτέρω αναφερόμενα δικαιολογητικά.

Κριτήρια αξιολόγησης
Το περιεχόμενο του ερευνητικού προγράμματος δεν πρέπει να αποτελεί επανάληψη της διδακτορικής διατριβής ή άλλης εργασίας του υποψηφίου.
Τα κριτήρια, βάσει των οποίων αξιολογούνται οι υποψήφιοι είναι: α) ερευνητική πρόταση (0−40 μόρια), β) συγγραφή βιβλίων και μονογραφιών (0−15 μόρια) πλην του master και της διδακτορικής διατριβής, γ) ερευνητικές εργασίες (0−25 μόρια στο σύνολο των δημοσιευμένων ή δεκτών προς δημοσίευση εργασιών), δ) επιστημονικές διακρίσεις, βραβεία (0−10 μόρια) και ε) συμμετοχή σε συνέδρια με ανακοινώσεις (0−10 μόρια).

Επιλογή των υποψηφίων
Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει −με απόφασή του− για κάθε τομέα επιστήμης Διμελή ή Τριμελή Επιτροπή από Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Πανεπιστημίων ή Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) των Τ.Ε.Ι. και άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του Δημοσίου ή του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα − του ιδίου ή συγγενούς γνωστικού αντικειμένου, η οποία αξιολογεί τα στοιχεία του ατομικού φακέλου κάθε υποψηφίου. Με βάση την ανωτέρω αξιολόγηση καταρτίζονται από την Υπηρεσία οι επί μέρους ανά τομέα επιστήμης ονομαστικοί πίνακες των υποψηφίων.
Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ. χορηγούνται υποτροφίες για την πλήρωση των κενών θέσεων υποτροφιών, που προκύπτουν, και σε επιλαχόντες σύμφωνα με τη σειρά κατάταξής τους στους πίνακες αποτελεσμάτων ανά Τομέα – Υποτομέα επιστήμης του μεταδιδακτορικού προγράμματος του Ι.Κ.Υ.. Σε περίπτωση μεγαλύτερου αριθμού επιλαχόντων της ίδιας σειράς κατάταξης, χορηγείται υποτροφία σε όλους, με την προϋπόθεση ότι η δαπάνη για τη χρηματοδότηση των υποτροφιών τους καλύπτεται από τις πιστώσεις του εγκρινόμενου κατ’ έτος προϋπολογισμού του Ιδρύματος.
Στους επιτυχόντες, εκ των υποψηφίων στο μεταδιδακτορικό πρόγραμμα υποτροφιών, που είναι τέκνα πολύτεκνων οικογενειών, χορηγούνται υποτροφίες καθ’ υπέρβαση και εκτός σειράς των προκηρυχθεισών θέσεων υποτροφιών.

Όροι υποτροφίας και υποχρεώσεις υποτρόφου
Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται από 6 έως 12 κατ’ ανώτατο όριο μήνες. Κάθε υπότροφος υποχρεούται να υπογράψει ειδική σύμβαση με το Ι.Κ.Υ., όπου ορίζονται οι κύριες υποχρεώσεις του και ειδικότερα:
1. Να μην λαμβάνει παράλληλη υποτροφία από άλλη πηγή και να μην κατέχει έμμισθη θέση. Η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 κρίνεται απαραίτητη.
2. Να υλοποιήσει απαραιτήτως το ερευνητικό του πρόγραμμα σε Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. ή Ερευνητικό Κέντρο της Ελλάδας.
3. Να αφιερωθεί ουσιαστικά − καθόλη τη διάρκεια της υποτροφίας του − στο ερευνητικό έργο του και να μην παρεκκλίνει απ’ αυτό.
4. Να υποβάλλει, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη λήξη του κάθε εξαμήνου, έκθεση προόδου της μεταδιδακτορικής έρευνάς του συνοδευόμενη από βεβαίωση του Επιβλέποντος Μέλους Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου ή Ε.Π. Τ.Ε.Ι. ή του Υπεύθυνου Ερευνητή (Ερευνητικού Κέντρου).
5. Να υποβάλει τελική έκθεση πεπραγμένων μετά την ολοκλήρωση του ερευνητικού προγράμματος.
6. Να μνημονεύει το Ι.Κ.Υ. σε κάθε δημοσίευμα, που θα αφορά στη μεταδιδακτορική έρευνα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ. έχει το δικαίωμα να αποφασίσει για την ανάκληση ή τη διακοπή της υποτροφίας, όταν κρίνει ότι συντρέχουν λόγοι, που το επιβάλλουν.

Oικονομικές παροχές
Η υποτροφία περιλαμβάνει μηνιαία τροφεία, το ύψος των οποίων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος.
Το ύψος των οικονομικών παροχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος με βάση τις οικονομικές δυνατότητες του Ι.Κ.Υ.
Επίσης, από το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζονται κάθε φορά ο αριθμός των θέσεων υποτροφιών, η ηλικία των υποψηφίων και οι προθεσμίες υποβολής υποψηφιότητας και στοιχείων.
Τυχόν επιμέρους ζητήματα, τα οποία ενδέχεται να ανακύψουν κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων υποτροφιών και δεν περιλαμβάνονται στο παρόν, ρυθμίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved