nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Υποτροφίες Επιστροφή    
Υποτροφίες για μετεκπαίδευση στον στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος

 

Αθήνα 22.12.2010, 19:12

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο της καλύτερης δυνατής αξιοποίησης της συμμετοχής της Ελλάδας, κατά το μεταβατικό στάδιο, στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ΕΟΔ) - European Space Agency (ESA), καθώς και της αναγνώρισης της στρατηγικής σημασίας του τομέα του Διαστήματος, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, στην ανάπτυξη και την απασχόληση, προσφέρει για το έτος 2011-2012, 10 υποτροφίες διάρκειας 18 μηνών για μετεκπαίδευση Ελλήνων επιστημόνων σε θέματα διαστημικών εφαρμογών, υψηλής τεχνολογίας και έρευνας, στις εγκαταστάσεις του ΕΟΔ.

Στόχος των υποτροφιών μετεκπαίδευσης στον ΕΟΔ είναι η απόκτηση και μεταφορά προηγμένης τεχνογνωσίας και εμπειρίας στη χώρα μας για τη στελέχωση της ελληνικής διαστημικής βιομηχανίας και των συναφών ελληνικών φορέων.

Το πρόγραμμα δίνει έμφαση στην ενίσχυση και διατήρηση της απασχόλησης στην ελληνική διαστημική βιομηχανία και τους συναφείς φορείς και ενισχύει υποψηφιότητες που τεκμηριωμένα προέρχονται από φορείς/επιχειρήσεις του κλάδου της ελληνικής διαστημικής βιομηχανίας.

Ο χρόνος της υποτροφίας αφορά αποκλειστικά στη μετεκπαίδευση του υποψηφίου στα προσφερόμενα γνωστικά πεδία ενώ η απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή η υλοποίηση (μέρους) διδακτορικής διατριβής δεν εμπίπτουν στους σκοπούς του προγράμματος υποτροφιών.

Το πρόγραμμα υποτροφιών, απευθύνεται σε:
α) πτυχιούχους Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα καθώς και
β) κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, ή διδακτορικού διπλώματος, συγκεκριμένων επιστημονικών τομέων με εξειδίκευση ή εξοικείωση σε γνωστικά πεδία όπως αυτά προσδιορίζονται από τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις των αντίστοιχων προσφερόμενων ευκαιριών στις εγκαταστάσεις του ΕΟΔ.

Η μετεκπαίδευση των υποτρόφων θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις ενός από τα παρακάτω Κέντρα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ΕΟΔ):
1. European Space Research and Technology Center (ESTEC - Noordwijk- Ολλανδία)
2. European Space Research Institute (ESRIN - Frascati – Ιταλία)
3. European Space Operations Center (ESOC – Darmstadt – Γερμανία)

Βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι η μη παράλληλη λήψη υποτροφίας ή χρηματοδότησης για τον ίδιο σκοπό, από άλλο διεθνή ή ευρωπαϊκό οργανισμό, δημόσια ή ιδιωτική πηγή της Ελλάδας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως και η μη προηγούμενη συμμετοχή και παρουσία του υποψηφίου σε προγράμματα του ΕΟΔ, σε κέντρο του ΕΟΔ, ή σε αντίστοιχους διεθνείς ή ευρωπαϊκούς οργανισμούς.

Ο υποψήφιος θα πρέπει να ικανοποιεί, εκτός από τα κριτήρια επιλεξιμότητας της οικείας προκήρυξης (Κεφ. Α - Κριτήρια επιλεξιμότητας) και τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις, έτσι όπως αυτές αναφέρονται ειδικότερα στο πεδίο «Required Education» του συνημμένου εντύπου «Training Opportunity for Greek Trainees» της ESA ανά εκπαιδευτική ευκαιρία και επιστημονικό τομέα, της προκήρυξης.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα δεν έχουν τα μέλη του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού των ελληνικών πανεπιστημίων, των ΤΕΙ και των ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, της Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος της Ελλάδας.

Μετά το πέρας της εκπαίδευσης οι υπότροφοι θα λάβουν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ΕΟΔ) γραπτή βεβαίωση για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος μετεκπαίδευσης.

Α. Κριτήρια επιλεξιμότητας:
Ο υποψήφιος κατά την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να ικανοποιεί τα εξής κριτήρια:
1. Να έχει ελληνική εθνικότητα ή ιθαγένεια.
2. α) Να είναι κάτοχος πτυχίου / διπλώματος ελληνικού ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα ή ισότιμου πτυχίου / διπλώματος ιδρύματος της αλλοδαπής με επιστημονική κατεύθυνση και συνάφεια προς τους εξής ενδεικτικούς επιστημονικούς τομείς : Φυσικές Επιστήμες, Μαθηματικά, Γεωεπιστήμες, Επιστήμες Υπολογιστών και Πληροφορικής, Επιστήμες Μηχανικού, Οικονομικά, Δίκαιο, Διαστημική Τεχνολογία ή /και
β) Να είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης ή διδακτορικού διπλώματος ελληνικού ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα ή ομοταγούς του εξωτερικού, αναγνωρισμένο από το Κράτος, με επιστημονική κατεύθυνση και συνάφεια προς τους εξής ενδεικτικούς επιστημονικούς τομείς : Φυσικές Επιστήμες, Μαθηματικά, Γεωεπιστήμες, Επιστήμες Υπολογιστών και Πληροφορικής, Επιστήμες Μηχανικού, Οικονομικά, Δίκαιο, Διαστημική Τεχνολογία.
Για τα πτυχία και τους τίτλους που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ (Α΄ ή Β΄ Τμήμα) ή του ΔΙΚΑΤΣΑ.
3. Το πτυχίο / δίπλωμα θα πρέπει να φέρει αξιολογικό χαρακτήρα τουλάχιστον «λίαν καλώς».
4. Η ηλικία των υποψηφίων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 32ο έτος, δηλ. να έχουν γεννηθεί το 1978 και εντεύθεν.
5. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή και της Γαλλικής γλώσσας. Η πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας πιστοποιείται σύμφωνα με τα ισχύοντα στην κείμενη νομοθεσία (Νόμοι και Προεδρικά Διατάγματα ) και τα οριζόμενα από τον ΑΣΕΠ (www.asep.gr)
6. Οι άνδρες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί απ΄ αυτές, ή έχουν αναβολή κατάταξης για το χρονικό διάστημα της μετεκπαίδευσης τους στο Κέντρο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ΕΟΔ).
7. Οι εργαζόμενοι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τη σύμφωνη γνώμη του εργοδοτικού τους φορέα για το χρονικό διάστημα της δεκαοκτάμηνης μετεκπαίδευσής τους στο Κέντρο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ΕΟΔ).
8. Επιπλέον των ανωτέρω οι υποψήφιοι οι οποίοι έχουν σύμβαση εργασίας με φορέα / επιχείρηση της ελληνικής διαστημικής βιομηχανίας οφείλουν να εξασφαλίζουν τα προβλεπόμενα του Κεφ Β.- Δικαιολογητικά συμμετοχής, παρ. 13.α, 13.β, 13.γ, 13.δ και 13.ε της οικείας προκήρυξης.

Β. Δικαιολογητικά συμμετοχής
Οι υποψήφιοι για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα οφείλουν να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά:
1) Συμπληρωμένη αίτηση-δήλωση συμμετοχής, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (cd rom) και πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας. Το προς συμπλήρωση έντυπο βρίσκεται αναρτημένο στην οικεία ιστοσελίδα του ΙΚΥ
(www.iky.gr)
2) Βιογραφικό σημείωμα ( Europass Curriculum Vitae) συμπληρωμένο στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (cd rom). Το προς συμπλήρωση έντυπο βρίσκεται αναρτημένο στην οικεία ιστοσελίδα του ΙΚΥ(www.iky.gr).
3) Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των αποκτηθέντων πανεπιστημιακών τίτλων σπουδών ( πτυχίο / δίπλωμα, μεταπτυχιακός τίτλος ειδίκευσης, διδακτορικό δίπλωμα).
4) Πιστοποιητικό(ά) ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ / ΔΙΚΑΤΣΑ (για τους κατόχους πανεπιστημιακών τίτλων της αλλοδαπής)
5) Πιστοποιητικό ξένης γλώσσας επικυρωμένο από το φορέα έκδοσής του
6) Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές από άτομα του ακαδημαϊκού, οικονομικού ή κοινωνικού βίου της Ελλάδας ή του εξωτερικού
7) Αντίγραφο της διπλωματικής εργασίας, για κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης.
8) Αντίτυπο διατριβής, για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος.
9) Ανάτυπα δημοσιευμένων εργασιών ή αντίγραφα αποδεκτών προς δημοσίευση εργασιών και βεβαίωση αποδοχής, ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια
10) Αντίγραφα επιστημονικών διακρίσεων, βραβείων κτλ.
11) Απολυτήριο στρατού τύπου «Α» ή πιστοποιητικό στρατολογικού γραφείου για νόμιμη απαλλαγή ή πιστοποιητικό στρατολογικού γραφείου με την ακριβή ημερομηνία απόλυσής τους
12) Πιστοποιητικό χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, για τους υπαλλήλους του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ
13) Ειδικά για τους υποψηφίους που εργάζονται σε φορέα/επιχείρηση του κλάδου της ελληνικής διαστημικής βιομηχανίας υποβάλλονται επιπρόσθετα τα ακόλουθα:
α) Αντίγραφο Σύμβασης εργασίας φορέα απασχόλησης - υπαλλήλου
β) Αντίγραφο καταστατικού φορέα απασχόλησης
γ) Αντίγραφο κάρτας πρόσληψής του στο φορέα απασχόλησης.
Επισημαίνεται ότι η πρόσληψη θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 6 μήνες πριν την προθεσμία δημοσιότητας της οικείας προκήρυξης (21/12/2010) στο πρόγραμμα υποτροφιών μετεκπαίδευσης στον ΕΟΔ
δ) Έγγραφη βεβαίωση του φορέα απασχόλησης με την οποία ο υποψήφιος
στην περίπτωση που ανακηρυχθεί υπότροφος του προγράμματος
εξασφαλίζει τη σύμφωνη γνώμη του εργοδότη του για χορήγηση
εκπαιδευτικής άδειας κατά το χρονικό διάστημα των δεκαοκτώ μηνών της
μετεκπαίδευσης του υποτρόφου όπως και της δέσμευσης του φορέα
απασχόλησης για τη διατήρηση του μετεκπαιδευθέντος υπαλλήλου στη
θέση εργασίας του για διάστημα τουλάχιστον 24 μηνών μετά την
ολοκλήρωση της μετεκπαίδευσης του υποτρόφου στον ΕΟΔ.
ε) Δήλωση αποδοχής, εκ μέρους του φορέα απασχόλησης, της προβλεπόμενης ρήτρας , Κεφ. Η -Ρήτρες, παρ. 2, της οικείας προκήρυξης.

Γ. Εκπαιδευτικοί Τομείς και Εκπαιδευτικές ευκαιρίες και θέσεις υποτροφίας
Οι επιστημονικοί τομείς καθώς και οι αντίστοιχες εκπαιδευτικές ευκαιρίες στις οποίες δύνανται να μετεκπαιδευτούν οι υπότροφοι είναι οι εξής:

Επιστημονικός Τομέας* - Εκπαιδευτική ευκαιρία / Κέντρο εκπαίδευσης
1) Κέντρο Επιχειρήσεων ESOC (ESOC Operations Center) Μία θέση
1) OPS-GSY “Antenna & Radar System”
2) OPS-GN “Galileo Navigation System”
3) OPS-GD “Ground Segment Technologies, Operations & Satellite Data Exploitation”
4) OPS-GFF “Flight Dynamics Test & Validation”
5) OPS-GI “Software Engineer for Ground Data System Software Infrastructure”
ESOC

2) Παρατήρηση Γής (Επίγειο Τμήμα) Earth Observation (Ground Segment) Μία θέση
1) EOP-GS “Earth Observation Data and Services Infrastructure Development”
2) EOP-GS “Security”
ESRIN

3) Παρατήρηση Γής (Επεξεργασία – 1)EOP-GU “Earth Observation Data Access” Αξιοποίηση Δορυφορικών Δεδομένων)- Earth Observation (Satellite Data Processing & Exploitation) Μία θέση
2) EOP-SA “Developing Classification Techniques”
3) EOP-SE “Earth Observation Exploitation”
ESRIN

4) Τηλεπικοινωνίες - Ηλεκτρομαγνητισμός (Telecommunications - Electromagnetics) Μία θέση
1) TEC-EEA “Antennas”
2) TEC-EDD “Wireless Transmission”
3) TEC-ETP “Telecom Payload”
4) TEC-ETM “Microwave Engineering - Power Amplification”
5) TEC-ETC “telecommunications, TT&C and Security”
ESTEC

5) Λογισμικό (Software) Μία θέση
1)TEC - SWE “Software Engineering”
2)TEC - SWG “Software Engineering applied to functional testing”
3)TWC-SWS “Software Engineering applied to functional testing”
ESTEC

6) Οπτικά και Οπτικο - ηλεκτρονικά Συστήματα –Ρομποτική (Optics- Optoelectronics - Robotics) Μία θέση
1) TEC-MMO “Optical Engineering”
2) TEC-MME “Optoelectronics”
3) TEC-MMA “Space Automation and Robotics”
ESTEC

7) Μικροηλεκτρονική (Microelectronics ) Μία θέση
1) TEC - EDP “Data Systems/On board Payload Processing)
2) TEC - EDM “Microelectronis”
ESTEC

8) Μηχανισμοί - Θερμοδυναμική - Ενέργεια (Mechanisms - Thermodynamics - Energy) Μία θέση
1) TEC-MT “Thermal Engineering”
2) TEC-MSS “Structural Engineering”
3) TEC-MSM “Mechanism Engineering”
4) TEC-EP “Power and Energy Conversion”
ESTEC

9) Προμήθειες - Διοίκηση Έργου (Procurement-Project Management) Μία θέση
1) TEC-SYE“System Engineering and Space Mission Design”
2) TEC-SYC “Cost Engineering”
3) TEC-SGT“GSTP and Technology Harmonization”
4) RES-PT “Procurement”
5) SRE-M “Programe / Project Management”
ESTEC

10) Πλοήγηση (Navigation) Μία θέση
1) TEC-EC2 “Simulation and prototyping of GNC systems for launchers”
2) TEC-EC1 “Simulation and prototyping of GNC advanced systems and sensors”
3) TEC-ETN “Radionavigation”
4) NAV-EF “GNSS Systems and Technology within the Office of future GNSS Systems and Technology”
ESTEC

*Η αγγλική διατύπωση είναι η πρωτότυπη και σύμφωνη με τον ΕΟΔ.

Για κάθε επιστημονικό τομέα προσφέρεται μία θέση υποτροφίας. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα δήλωσης συμμετοχής, (με αντίστοιχη αριθμητική ένδειξη της προτίμησης της πρώτης η/και δεύτερης επιλογής), σε δύο (2) το πολύ επιστημονικούς τομείς.

Ιδιαίτερη προσοχή οφείλουν να αποδώσουν οι υποψήφιοι κατά την επιλογή των επιστημονικών τομέων μελετώντας το σχετικό συνημμένο αρχείο με το πληροφοριακό υλικό για κάθε εκπαιδευτική ευκαιρία του ΕΟΔ (Training Opportunity for Greek Trainees).

Δ Αξιολόγηση
Η αξιολόγηση των υποψηφίων υποτρόφων διενεργείται σε δύο στάδια και περιλαμβάνει:
α) την τεχνική αξιολόγηση κατά την οποία γίνεται αξιολόγηση του φακέλου κάθε υποψηφίου από τριμελή επιστημονική επιτροπή, η οποία ορίζεται από το ΔΣ του ΙΚΥ ανάλογα με την ειδικότητα προέλευσης του υποψηφίου και τους εκπαιδευτικούς τομείς στους οποίους ο υποψήφιος δήλωσε συμμετοχή και
β) τη συνέντευξη των υποψηφίων κατά την οποία διερευνούνται από ειδική επιτροπή, επί τη βάσει επιστημονικών κριτηρίων, τα στοιχεία της προσωπικότητας του υποψηφίου ( διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες που επιτρέπουν στον μελλοντικό υπότροφο την εργασία σε ατομικό ή /και ομαδικό επίπεδο εντός του πολυπολιτισμικού περιβάλλοντος του ΕΟΔ)

Σε αυτό το στάδιο αξιολόγησης, προχωρά ο υποψήφιος εκείνος ο οποίος έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον 45 μόρια βαθμολογίας από το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης.

Η διαδικασία των προσωπικών συνεντεύξεων διενεργείται από ειδική επιτροπή στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι του ΙΚΥ, της ΓΓΕΤ και του ΕΟΔ. Στην επιτροπή συμμετέχουν και δύο ειδικοί επιστήμονες με συμβουλευτικό προς την επιτροπή ρόλο. Γλώσσες εργασίας : Ελληνική και Αγγλική

Η τεχνική αξιολόγηση των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα εξής κριτήρια (μόρια):
1) επιστημονική συνάφεια (0-40),
2) επίπεδο εκπαίδευσης (πτυχίο, μάστερ, διδακτορικό) (5, 10, 15),
3) επιστημονική εμπειρία σε συναφές αντικείμενο (0-10),
4) επιστημονικές δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια (0-10),
5) συνέντευξη (0-20)
5) οι υποψήφιοι της κατηγορίας του Κεφ.Α, παρ.8 και Κεφ Β, παρ 13, λαμβάνουν επιπλέον πέντε (5) μόρια μετά το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης

Ο φορέας προέλευσης του υποψηφίου, υποχρεούται στην καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του μετεκπαιδευόμενου, για το διάστημα της μετεκπαίδευσης του υποτρόφου του προγράμματος.

Σε κάθε επιστημονικό τομέα η θέση της υποτροφίας απονέμεται με κριτήριο τη μεγαλύτερη βαθμολογία και τη σειρά προτίμησης των επιστημονικών τομέων του υποψηφίου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση που ο ΕΟΔ δεν κάνει αποδεκτή την προτεινόμενη τοποθέτηση του υποψηφίου υποτρόφου στις εγκαταστάσεις του, το ΙΚΥ δεν έχει καμία υποχρέωση έναντι του υποψηφίου υποτρόφου.

Ε. Διάρκεια Υποτροφίας
Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες.

ΣΤ. Όροι-Υποχρεώσεις
Κάθε υπότροφος υποχρεούται να υπογράψει ειδική σύμβαση με το ΙΚΥ στην οποία συμπεριλαμβάνονται τα παρακάτω:
1. Ο ΕΟΔ δεν παρέχει στους υποτρόφους του προγράμματος ασφάλεια υγείας και ατυχήματος. Ο υπότροφος υποχρεούται να μεριμνήσει για την ασφάλισή του έναντι των προαναφερθέντων κινδύνων για το διάστημα της μετεκπαίδευσής του στις εγκαταστάσεις του ΕΟΔ. Στην περίπτωση κατά την οποία ο υπότροφος δεν έχει ασφαλιστική κάλυψη (δημόσια ή ιδιωτική) έναντι των κινδύνων αυτών, τότε το ΙΚΥ αναλαμβάνει την καταβολή του ποσού των ασφαλίστρων, έως 900 Ευρώ, για τη σύναψη του σχετικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου του υποτρόφου.
2. Κατά τη διάρκεια της δεκαοκτάμηνης μετεκπαίδευσής του, ο υπότροφος δικαιούται συνολική άδεια έως τριάντα έξι (36) ημέρες ήτοι δύο (2)εργάσιμες ημέρες ανά μήνα μετεκπαίδευσης.
3. Ο υπότροφος θα είναι υπό την ευθύνη του Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων
του Κέντρου μετεκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ΕΟΔ) ή του οριζόμενου εκ μέρους του, κατά τόπο, Προϊσταμένου Ανθρωπίνων Πόρων για την εκτέλεση των καθηκόντων που υπάγονται στη δικαιοδοσία του. Ο εκπαιδευόμενος θα συμμορφώνεται, με τους κανόνες προσωπικού του ΕΟΔ και τους κανονισμούς κατά την τέλεση των καθηκόντων του στον τόπο εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων και των κανονισμών που σχετίζονται με τις ώρες εργασίας. Σε περίπτωση εσκεμμένου παραπτώματος, ο Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων του Κέντρου μετεκπαίδευσης ή ο ενεργών εκ μέρους του, κατά τόπο, Προϊστάμενος Ανθρωπίνων Πόρων δύναται να ζητήσει από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) τον τερματισμό της εκπαίδευσης.
4. Ο υπότροφος θα εκτελεί τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί με σκοπό να προάγει τους σκοπούς και τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ΕΟΔ) χωρίς να ζητεί ή να λαμβάνει οδηγίες από οποιαδήποτε κυβέρνηση ή άλλο φορέα, πέραν του ΕΟΔ.
5. Ο υπότροφος θα επιδεικνύει επαγγελματική διακριτικότητα απέναντι σε όλα τα εσωτερικά ζητήματα του ΕΟΔ και δεν θα δημοσιοποιεί οποιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία που δεν είναι ανακοινώσιμη σε τρίτα πρόσωπα, τα οποία δεν έχουν αρμοδιότητα να λαμβάνουν γνώση τέτοιων εγγράφων ή πληροφοριών. Αυτή η υποχρέωση ισχύει και μετά την περάτωση του εκπαιδευτικού προγράμματος.
6. Ο υπότροφος υποχρεούται να υποβάλλει στο ΙΚΥ κάθε εξάμηνο έκθεση αξιολόγησης ενώ μετά τη λήξη της υποτροφίας, θα υποβάλει στον ΕΟΔ, στο Κέντρο μετεκπαίδευσής του, τελική έκθεση πεπραγμένων καθώς και αναφορές των δραστηριοτήτων του. Δεν επιτρέπονται δημοσιεύσεις οι οποίες βασίζονται στην αποκτηθείσα εμπειρία του υποτρόφου στις εγκαταστάσεις του ΕΟΔ, χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Οργανισμού.
7. Όταν κατά τη διάρκεια της μετεκπαίδευσης απαιτείται η μετακίνηση του υποτρόφου για τις ανάγκες του προγράμματος στο οποίο συμμετέχει , ο υπότροφος θα αποζημιώνεται από τον ΕΟΔ για τα έξοδα μετακίνησης και διαβίωσής του.
8. Κατά τη διάρκεια της υποτροφίας δεν επιτρέπεται διακοπή της μετεκπαίδευσης εκτός και αν συντρέχουν εξαιρετικές περιπτώσεις , (ανωτέρα βία) οι οποίες θα δικαιολογούνται δεόντως από τον υπότροφο και θα υπάρχει και η σύμφωνη γνώμη του ΙΚΥ. Κάθε άλλη περίπτωση διακοπής της μετεκπαίδευσης, με υπαιτιότητα του υποτρόφου, θα συνεπάγεται την επιστροφή στο ακέραιο του καταβληθέντος συνολικού ποσού από στον υπότροφο.
9. Μετά το πέρας της εκπαίδευσης θα χορηγείται από τον ΕΟΔ στον υπότροφο, γραπτή βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης του προγράμματος στο οποίο αυτός συμμετείχε.
10. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, θα χορηγείται σε κάθε υπότροφο φύλλο αξιολόγησης, την ευθύνη σύνταξης του οποίου θα έχουν από κοινού ο επιστημονικός υπεύθυνος του υποτρόφου και ο υπεύθυνος του Τμήματος Ανθρωπίνων πόρων του Κέντρου του ΕΟΔ. Το φύλλο αξιολόγησης θα χρησιμοποιείται και ως συστατική επιστολή εκ μέρους του υποτρόφου για μελλοντική επαγγελματική απασχόλησή του. Αντίγραφο του φύλλου αξιολόγησης του υποτρόφου θα αποστέλλεται στο ΙΚΥ.
11. Ο υπότροφος κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής του θα συμμετέχει, ως μέλος στις ομάδες εργασίας του ΕΟΔ και θα βρίσκεται υπό την παρακολούθηση επιστημονικού υπεύθυνου του ΕΟΔ. Η απασχόλησή του στις εγκαταστάσεις του ΕΟΔ θα διέπεται από τους καταστατικούς κανόνες απασχόλησης των εργαζομένων στις οργανικές μονάδες του ΕΟΔ.

Ζ. Οικονομικές Παροχές
1. Μηνιαία τροφεία (καθαρό ποσό) ύψους 2000€ εκ των οποίων το ΙΚΥ καταβάλλει 1000€ και η Ομάδα Κρούσης Ελλάδας - EΟΔ (ESA - Greece Task Force) συμμετέχει με άλλα 1000€ .
2. Εφάπαξ ποσό 500€ για έξοδα πρώτης εγκατάστασης, το οποίο αποσκοπεί στην κάλυψη των εξόδων μετάβασης και επανόδου στην Ελλάδα μετά τη λήξη του Προγράμματος.
3. Καταβολή ποσού έως 900€, επί αποδείξει, για την ασφαλιστική κάλυψη του υποτρόφου, έναντι κινδύνων ζωής και ατυχήματος, κατά το διάστημα της μετεκπαίδευσής του.

Η. Ρήτρες
1) Σε περίπτωση διακοπής της μετεκπαίδευσης του υποτρόφου, με υπαιτιότητα του ιδίου, ο υπότροφος υποχρεούται στην επιστροφή στο ακέραιο του συνολικού ποσού το οποίο αυτός έλαβε, τόσο από το ΙΚΥ όσο και από την Ομάδα Κρούσης Ελλάδας - EΟΔ (ESA-Greece Task Force), αντίστοιχα.
2) Σε περίπτωση απόσυρσης της δέσμευσης του φορέα απασχόλησης , για διατήρηση της θέσης και συνέχιση της απασχόλησης του μετεκπαιδευθέντος υποτρόφου για διάστημα 24 μηνών, μετά τηνολοκλήρωση του χρόνου μετεκπαίδευσης, ο φορέας υποχρεούται να καταβάλει στο ΙΚΥ, το συνολικό ποσό το οποίο αυτό κατέβαλε για μετεκπαίδευση του υποτρόφου.

Θ. Ενστάσεις
Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός πέντε ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων (τεχνικής αξιολόγησης ή τελικών αποτελεσμάτων κατάταξης) στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ (www.iky.gr).
Δεν προβλέπεται διαδικασία ένστασης των υποψηφίων έναντι του ΕΟΔ σε
περίπτωση μη αποδοχής της προτεινόμενης, εκ μέρους του ΙΚΥ, τοποθέτησής τους στον ΕΟΔ.
Τυχόν επιμέρους ζητήματα, τα οποία ενδέχεται να ανακύψουν κατά την υλοποίηση του προγράμματος και δεν περιλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό, ρυθμίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ.

Προθεσμία υποβολής υποψηφιότητας: 28 Φεβρουαρίου 2011

Σημειώσεις
1. Στο Άρθρο 7 της Συμφωνίας Προσχώρησης της Ελλάδας (Ν. 3308/2005, ΦΕΚ 21/01-02-2005). στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, προβλέπεται μεταβατική περίοδος 6 ετών (πρόσφατα δόθηκε παράταση και θα είναι 7-ετής, δηλ. 2005-2012), η οποία στοχεύει κυρίως στην προσαρμογή των υποδομών της χώρας στο έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον του Οργανισμού. Στο πλαίσιο της μεταβατικής περιόδου έχει συσταθεί η Ομάδα Κρούσης (Task Force) Ελλάδας - ΕΟΔ, αποτελούμενη από εκπροσώπους της Ελλάδας (συν- προεδρεύει ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας) και του Οργανισμού. Ρόλος της Ομάδας είναι να κατευθύνει, να προσδιορίζει, και να αξιολογεί τις δράσεις που ενδιαφέρουν τη χώρα μας κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, καθώς και να εισηγείται στον Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού θέματα ειδικότερου ενδιαφέροντος. Πληροφορίες για τον ΕΟΔ/ESA παρέχονται μέσω των δικτυακών τόπων του ΕΟΔ (ESA) και της ΓΓΕΤ(GSRT):
http://www.esa.int, http://www.gsrt.gr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved