nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Υποτροφίες Επιστροφή    
Μεταδιδακτορικές υποτροφίες από το Ίδρυμα Μποδοσάκη

 

Αθήνα 16.11.2011, 14:55

Τέσσερις μεταδιδακτορικές υποτροφίες θα χορηγήσει κατά την ακαδημαϊκή περίοδο 2012 - 2013 το Ίδρυμα Μποδοσάκη, στη μνήμη Σταμάτη Γ. Μαντζαβίνου.

Οι υποτροφίες αφορούν τα εξής πεδία: Ενεργειακή τεχνολογία, Τεχνολογία και μηχανική του Περιβάλλοντος, Ανοσοβιολογία, Γενετική, Καρκινογένεση, Νευροεπιστήμες, Φαρμακολογία.

Ειδικότερα θα χορηγηθούν:
- Δύο υποτροφίες για έρευνα στην Ελλάδα σε κατόχους διδακτορικού διπλώματος από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού και,
- Δύο υποτροφίες για έρευνα στο εξωτερικό σε κατόχους διδακτορικού διπλώματος από ΑΕΙ της Ελλάδας.

Η διάρκεια της υποτροφίας είναι διετής, δυνάμενη να παραταθεί για ένα ακόμη χρόνο, και το ποσό αυτής € 18.000 ετησίως για την Ελλάδα και σε € 30.000 ετησίως για το εξωτερικό.

Οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν από Επιστημονική Επιτροπή, που θα συστήσει το Ίδρυμα Μποδοσάκη και θα αποτελείται από διακεκριμένους επιστήμονες διεθνούς κύρους.

Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2011, ενώ τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν το Φεβρουάριο 2012.

Προϋποθέσεις
Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση των υποτροφιών είναι οι εξής:
1. Ελληνική εθνικότητα ή ιθαγένεια.
2. Κατοχή διδακτορικού διπλώματος ελληνικού ΑΕΙ, εφ' όσον ο υποψήφιος πρόκειται να πραγματοποιήσει μεταδιδακτορική έρευνα στο εξωτερικό ή διδακτορικού διπλώματος Πανεπιστημίου του εξωτερικού, εφ' όσον ο υποψήφιος πραγματοποιήσει μεταδιδακτορική έρευνα στην Ελλάδα.
Δεκτοί γίνονται και όσοι έχουν υποστηρίξει επιτυχώς τη διδακτορική τους διατριβή έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.
3. Ηλικία μέχρι 30 ετών, δηλ. οι γεννηθέντες μετά την 31 Δεκεμβρίου 1981. Για τους υποψήφιους πτυχιούχους ιατρικής το όριο ηλικίας είναι μέχρι 32 ετών, δηλ. οι γεννηθέντες μετά την 31 Δεκεμβρίου 1979.
4. Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές (για τους άντρες υποψηφίους).
5. Ο υποψήφιος να μην κατέχει μόνιμη θέση εξαρτημένης εργασίας.
Προκειμένου να θεωρηθεί έγκυρη η υποψηφιότητα, ο υποψήφιος οφείλει να αποστείλει αίτηση μέσα στα όρια της καθορισμένης προθεσμίας, η οποία να συνοδεύεται απ' όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω.

Δικαιολογητικά
Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν στο Ίδρυμα φάκελο, σε τέσσερα (πρωτότυπο και 3 φωτοαντίγραφα) αντίτυπα, με τα εξής στοιχεία:
1. Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα.
2. Βεβαίωση για την επιτυχή υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του υποψηφίου, στην οποία πρέπει να αναφέρονται το θέμα και τα ονόματα των μελών της επιτροπής κρίσεως.
3. Δύο έως τρεις συστατικές επιστολές καθηγητών, που επέβλεψαν τη διδακτορική διατριβή του υποψηφίου.
4. Ανάτυπα δημοσιευμένων εργασιών σε υψηλού επιστημονικού κύρους διεθνή περιοδικά ή αντίγραφα εργασιών που έχουν γίνει αποδεκτές για δημοσίευση και σχετικές βεβαιώσεις αποδοχής.
5. Αντίγραφα επιστημονικών διακρίσεων, βραβείων κλπ.
6. Βεβαιώσεις συμμετοχής σε συνέδρια.
7. Ανακοινώσεις, επιμέλειες, βιβλία ή οτιδήποτε άλλο τεκμηριώνει τη συγγραφική δραστηριότητα του υποψηφίου.
8. Το Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την προσκόμιση του πρωτοτύπου οποιουδήποτε από τα ανωτέρω αναφερόμενα δικαιολογητικού.
9. Δήλωση για το προτεινόμενο ερευνητικό κέντρο και τον τίτλο της ερευνητικής πρότασης, καθώς και το αναλυτικό της πρόγραμμα.
10. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 για μη κατοχή μόνιμης θέσης εξαρτημένης εργασίας, για το ότι η ερευνητική πρόταση δεν αποτελεί μέρος άλλου χρηματοδοτούμενου ερευνητικού προγράμματος, καθώς και για (τους άντρες υποψηφίους) την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή τη νόμιμη απαλλαγή από αυτές.

Προκειμένου να οριστικοποιηθεί η υποτροφία, οι επιλεγέντες πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Ιδρύματος:
- Βεβαίωση περί αποδοχής του υποψηφίου από ΑΕΙ ή ερευνητικό κέντρο της Ελλάδας ή του εξωτερικού, ανάλογα με τον τόπο διεξαγωγής της έρευνας. Η βεβαίωση πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον διευθυντή ή υπεύθυνο του ερευνητικού κέντρου.
- Δήλωση του υποψήφιου αν του προσφέρεται έμμισθη θέση βοηθού ή άλλου είδους χορηγία, και σε θετική περίπτωση το ύψος και η διάρκειά της.

Υποχρεώσεις 
Ο υπότροφος αναλαμβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
1. Να υλοποιήσει απαραιτήτως το ερευνητικό του πρόγραμμα, για το οποίο και έλαβε την υποτροφία.
2. Να υποβάλει, είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη λήξη του πρώτου χρόνου, έκθεση προόδου της μεταδιδακτορικής έρευνάς του, συνοδευόμενη από βεβαίωση του επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ ή του υπεύθυνου ερευνητή.
3. Να υποβάλει τελική έκθεση πεπραγμένων μετά την ολοκλήρωση του ερευνητικού προγράμματος.
4. Να μνημονεύει το Ίδρυμα Μποδοσάκη σε κάθε δημοσίευμα που θ' αφορά στη μεταδιδακτορική έρευνα.

Η υποτροφία δύναται να μετατραπεί σε χορηγία υπέρ του ΑΕΙ ή του ερευνητικού κέντρου, αν τούτο καταστεί αναγκαίο, χωρίς μείωση του υπέρ του υποτρόφου ποσού. Το Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει ή να διακόψει την υποτροφία, αν κρίνει ότι συντρέχουν λόγοι που το επιβάλλουν.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή άλλη πληροφορία, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Ιδρύματος (Λεωφ. Βασ. Σοφίας 23Α - Αθήνα), τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 10 έως 12 π.μ. ή στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση www.bodossaki.gr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved