nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Υποτροφίες Επιστροφή    
Υποτροφίες από την Ακαδημία Αθηνών

 

Αθήνα 19.12.2011, 20:11

Τρεις προκηρύξεις για την χορήγηση ισάριθμων υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό εξέδωσε η Ακαδημία Αθηνών.

Η πρώτη προκήρυξη αφορά τη χορήγηση μιας υποτροφίας από τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως, σε πτυχιούχο τμήματος Νομικής Ελληνικού Πανεπιστημίου ή ισότιμου Πανεπιστημίου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα, στον κλάδο του Αστικού Δικαίου.

Η δεύτερη προκήρυξη αφορά διαγωνισμό για τη χορήγηση σε πτυχιούχο Φιλοσοφικής Σχολής ή Φιλοσοφικού τμήματος Ελληνικού Πανεπιστημίου ή ισότιμου Πανεπιστημίου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μιας υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα, στον κλάδο της Φιλοσοφίας, από τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως.

Και η τρίτη προκήρυξη αφορά οικονομική ενίσχυση με τη μορφή "δανείου τιμής", από τα έσοδα του κληροδοτήματος Βασ. Κουρεμένου, για σπουδές στο Παρίσι στην Αρχιτεκτονική ή Μουσική ή Γλυπτική ή Ζωγραφική και Διακοσμητική.

* Ακολουθούν τα κείμενα των σχετικών προσκλήσεων.

 

Προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση μιας υποτροφίας από τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως.

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 06/02/2012

Η Ακαδημία Αθηνών, σύμφωνα με την υπ.' αριθ. 15054/16.11.2011 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής, προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση μιας (1) υποτροφίας, σε πτυχιούχο τμήματος Νομικής Ελληνικού Πανεπιστημίου ή ισότιμου Πανεπιστημίου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα, στον κλάδο του Αστικού Δικαίου, από τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως.

Οι όροι απονομής της υποτροφίας είναι οι ακόλουθοι:

1. Η υποτροφία χορηγείται για δύο (2) συνεχή ακαδημαϊκά έτη με έναρξη το έτος 2012-2013, και μπορεί να παραταθεί μέχρι δύο (2) ακόμη έτη, κατά την κρίση της Ακαδημίας Αθηνών, εφόσον ο υπότροφος προσκομίζει στοιχεία σχετικά με την πορεία των σπουδών του και τη διαγωγή του, τα οποία να δικαιολογούν την παράταση και υπό την προϋπόθεση ότι τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως επαρκούν.

2. Σκοπός της υποτροφίας είναι η μετεκπαίδευση του υποτρόφου σε αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο του εσωτερικού, στάθμης αναλόγου με το σκοπό της υποτροφίας.

3. To πρόγραμμα των σπουδών του υποτρόφου υπόκειται στην έγκριση της Ακαδημίας Αθηνών.

4. Το ποσόν της υποτροφίας ανέρχεται σε τετρακόσια πενήντα ευρώ (450,00 €) το μήνα.

5. Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται πτυχιούχοι τμήματος Νομικής Ελληνικού Πανεπιστημίου ή ισοτίμου Πανεπιστημίου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βαθμό τουλάχιστον "Λίαν Καλώς", εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 36ο έτος της ηλικίας τους.

6. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα Γραφεία του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών (δ/νση: Πανεπιστημίου 28), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Ημέρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 21η Φεβρουαρίου 2012 και ώρα η 10η πρωινή.

7. Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν γραπτά στα ακόλουθα μαθήματα:

α) Αστικό Δίκαιο
β) Πολιτική Δικονομία
γ) Δίκαιο προστασίας του καταναλωτή

8. Οι υποψήφιοι πρέπει να συγκεντρώσουν μέσο όρο γενικής βαθμολογίας στα παραπάνω μαθήματα βαθμό τουλάχιστον δέκα τέσσερα (14), σε κλίμακα με άριστα τον βαθμό είκοσι (20).

9. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη καταβολής της υποτροφίας είναι η προηγούμενη σύναψη μετά του υποτρόφου στην Αθήνα του οικείου συμβολαίου υποτροφίας.
Η καταβολή της υποτροφίας αρχίζει από την έναρξη του πρώτου ακαδημαϊκού έτους ή εξαμήνου, στο οποίο αναφέρεται η υποτροφία (άρθρο 1).

10. Όσοι επιθυμούν να μετάσχουν στο διαγωνισμό, υποχρεούνται να υποβάλουν στην Ακαδημία Αθηνών (ταχ. δ/νση: Πανεπιστημίου 28, Τ.Κ. 106 79, Αθήνα), το βραδύτερο δέκα πέντε (15) πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα έναρξης του διαγωνισμού, αίτηση, στην οποία πρέπει να δηλώνουν τη χώρα και τον κλάδο που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν τις σπουδές τους.

Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται τα εξής πιστοποιητικά:
α) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του απαιτούμενου τίτλου σπουδών (άρθρο 5) (σε περίπτωση που ο τίτλος προέρχεται από Πανεπιστήμιο κράτους μέλους της Ε.Ε. πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό αναγνώρισης ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το ΔΙ.ΚΑ.Τ.Σ.Α.).
β) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
γ) Επικυρωμένη υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/86) ότι ο υποψήφιος δεν έλαβε ή δεν λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από άλλη κληρονομία, κληροδοσία, δωρεά, το I.K.Y. ή άλλη πηγή και δεν εξέπεσε από δική του υπαιτιότητα από άλλη υποτροφία, η οποία τυχόν του απενεμήθη προηγουμένως.
δ) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Για υποψηφίους άνω των 25 ετών το προσωπικό εισόδημα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των δεκαέξι χιλιάδων ευρώ (16.000,00€). Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει προσωπικό εισόδημα, θα λαμβάνεται υπόψη το οικογενειακό εισόδημα το οποίο ορίζεται παρακάτω.
Αν ο υποψήφιος δεν έχει υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας του κατά το χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού και δεν έχει προσωπικό εισόδημα απαιτείται η υποβολή επικυρωμένης υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 στην οποία δηλώνει ότι δεν έχει προσωπικό εισόδημα καθώς και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τελευταίου οικογενειακού εκκαθαριστικού σημειώματος. Το οικογενειακό εισόδημα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις είκοσι οκτώ χιλιάδες ευρώ (28.000,00€). Το ανωτέρω ποσό προσαυξάνεται κατά δύο χιλιάδες ευρώ (2.000,00€) για κάθε επιπλέον προστατευόμενο τέκνο σε οικογένειες με άνω των δύο (2) προστατευόμενων τέκνων.
ε) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

Σημ.: H Ακαδημία Αθηνών αναζητεί υποχρεωτικά αυτεπαγγέλτως τα εξής πιστοποιητικά:
α) Πιστοποιητικό Ελληνικής ιθαγένειας ή Ελληνικής καταγωγής.
β) Πιστοποιητικό ηλικίας όχι μεγαλύτερης των τριάντα έξι (36) ετών ανεξάρτητα αν πρόκειται για άνδρες ή γυναίκες ή για υπαλλήλους του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ..
γ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης.

11. Η έλλειψη επαρκών οικονομικών μέσων αποτελεί προϋπόθεση της χορήγησης της υποτροφίας και κρίνεται κατά την απόλυτη και αμετάκλητη κρίση της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών.

Τα της διεξαγωγής του διαγωνισμού και της παροχής υποτροφιών κλπ. διέπονται από τις διατάξεις του από τις διατάξεις του Κανονιστικού Διατάγματος 18/23.8.1941 (Φ.Ε.Κ. 286/23.8.1941, τεύχ. Α΄).

Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2011

Ο Πρόεδρος
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Ο Γενικός Γραμματεύς 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ. ΠΕΤΡΑΚΟΣ

 

 

Προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση μιας (1) υποτροφίας από τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 27/01/2012

Η Ακαδημία Αθηνών, σύμφωνα με την υπ.' αριθ. 15055/16.11.2011 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής, προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση σε πτυχιούχο Φιλοσοφικής Σχολής ή Φιλοσοφικού τμήματος Ελληνικού Πανεπιστημίου ή ισότιμου Πανεπιστημίου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μιας (1) υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα, στον κλάδο της Φιλοσοφίας, από τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως.

Οι όροι απονομής της υποτροφίας είναι οι ακόλουθοι:

1. Η υποτροφία χορηγείται για δύο (2) συνεχή ακαδημαϊκά έτη με έναρξη το έτος 2012-2013, και μπορεί να παραταθεί μέχρι δύο (2) ακόμη έτη, κατά την κρίση της Ακαδημίας Αθηνών, εφόσον ο υπότροφος προσκομίζει στοιχεία σχετικά με την πορεία των σπουδών του και τη διαγωγή του, τα οποία να δικαιολογούν την παράταση και υπό την προϋπόθεση ότι τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως επαρκούν.

2. Σκοπός της υποτροφίας είναι η μετεκπαίδευση του υποτρόφου σε αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο του εσωτερικού, στάθμης αναλόγου με το σκοπό της υποτροφίας.

3. Το πρόγραμμα των σπουδών του υποτρόφου υπόκειται στην έγκριση της Ακαδημίας Αθηνών.

4. Το ποσόν της υποτροφίας ανέρχεται σε τετρακόσια πενήντα ευρώ (450,00€) το μήνα.

5. Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται πτυχιούχοι Φιλοσοφικής Σχολής ή Φιλοσοφικού τμήματος Ελληνικού Πανεπιστημίου ή ισοτίμου Πανεπιστημίου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον "Λίαν Καλώς", εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 36ο έτος της ηλικίας τους.

6. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Αθήνα στα Γραφεία του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών (δ/νση: Πανεπιστημίου, αρ. 28), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Ημέρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 13η Φεβρουαρίου 2012 και ώρα η 10η πρωινή.

7. Οι υποψήφιοι υπότροφοι θα εξεταστούν γραπτά στα ακόλουθα μαθήματα:

α) Φιλοσοφία
β) Ιστορία της Φιλοσοφίας

8. Οι υποψήφιοι πρέπει να συγκεντρώσουν μέσον όρο βαθμολογίας στα δύο (2) μαθήματα βαθμό τουλάχιστον δέκα τέσσερα (14), σε κλίμακα με άριστα το βαθμό είκοσι (20).

9. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη καταβολής της υποτροφίας είναι η προηγούμενη σύναψη μετά του υποτρόφου στην Αθήνα του οικείου συμβολαίου υποτροφίας.
Η καταβολή της υποτροφίας αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους ή του εξαμήνου, στο οποίο αναφέρεται η υποτροφία (άρθρο 1).

10. Όσοι επιθυμούν να μετάσχουν στο διαγωνισμό, υποχρεούνται να υποβάλουν στην Ακαδημία Αθηνών (ταχ. δ/νση: Πανεπιστημίου 28, Τ.Κ. 106 79, Αθήνα), το βραδύτερο δέκα πέντε (15) πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα έναρξης του διαγωνισμού, αίτηση, στην οποία πρέπει να δηλώνουν τη χώρα στην οποία επιθυμούν να πραγματοποιήσουν τις σπουδές τους.

Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται τα εξής πιστοποιητικά:

α) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του απαιτούμενου τίτλου σπουδών (άρθρο 5) (σε περίπτωση που ο τίτλος προέρχεται από Πανεπιστήμιο κράτους μέλους της Ε.Ε. πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό αναγνώρισης ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το ΔΙ.ΚΑ.Τ.Σ.Α.).
β) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
γ) Επικυρωμένη υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/86) ότι ο υποψήφιος δεν έλαβε ή δεν λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από άλλη κληρονομία, κληροδοσία, δωρεά, το I.K.Y. ή άλλη πηγή και δεν εξέπεσε από δική του υπαιτιότητα από άλλη υποτροφία, η οποία τυχόν του απενεμήθη προηγουμένως.
δ) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Για υποψηφίους άνω των 25 ετών το προσωπικό εισόδημα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των δεκαέξι χιλιάδων ευρώ (16.000,00€). Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει προσωπικό εισόδημα θα λαμβάνεται υπόψη το οικογενειακό εισόδημα το οποίο ορίζεται παρακάτω.
Αν ο υποψήφιος δεν έχει υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας του κατά το χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού και δεν έχει προσωπικό εισόδημα απαιτείται η υποβολή επικυρωμένης υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 στην οποία δηλώνει ότι δεν έχει προσωπικό εισόδημα καθώς και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τελευταίου οικογενειακού εκκαθαριστικού σημειώματος. Το οικογενειακό εισόδημα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις είκοσι οκτώ χιλιάδες ευρώ (28.000,00€). Το ανωτέρω ποσό προσαυξάνεται κατά δύο χιλιάδες ευρώ (2.000,00€) για κάθε επιπλέον προστατευόμενο τέκνο σε οικογένειες με άνω των δύο (2) προστατευόμενων τέκνων.
ε) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

Σημ.: H Ακαδημία Αθηνών αναζητεί υποχρεωτικά αυτεπαγγέλτως τα εξής πιστοποιητικά:
α) Πιστοποιητικό Ελληνικής ιθαγένειας ή Ελληνικής καταγωγής.
β) Πιστοποιητικό ηλικίας όχι μεγαλύτερης των τριάντα έξι (36) ετών ανεξάρτητα αν πρόκειται για άνδρες ή γυναίκες ή για υπαλλήλους του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ..
γ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης.

11. Η έλλειψη επαρκών οικονομικών μέσων αποτελεί προϋπόθεση της χορήγησης της υποτροφίας και κρίνεται κατά την απόλυτη και αμετάκλητη κρίση της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών.

Τα της διεξαγωγής του διαγωνισμού και της παροχής των υποτροφιών κλπ. διέπονται από τις διατάξεις του Κανονιστικού Διατάγματος 18/23.8.1941 (Φ.E.K. 286/23.8.1941, τευχ. A΄).

Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2011

Ο Γενικός Γραμματεύς
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ. ΠΕΤΡΑΚΟΣ


 

Προκήρυξη οικονομικής ενίσχυσης με τη μορφή «δανείου τιμής», από τα έσοδα του κληροδοτήματος Βασ. Κουρεμένου

 
Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 30/01/2012

Π ρ ο κ ή ρ υ ξ η

Σύμφωνα με την διαθήκη και τον κωδίκελο του αποβιώσαντος Ακαδημαϊκού Βασ. Κουρεμένου και την από 08.11.2011 απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών

π ρ ο σ κ α λ ο ύ μ ε

τους ενδιαφερόμενους να τύχουν οικονομικής ενίσχυσης με τη μορφή "δανείου τιμής", από τα έσοδα του κληροδοτήματος Βασ. Κουρεμένου, για σπουδές στο Παρίσι στην Αρχιτεκτονική ή Μουσική ή Γλυπτική ή Ζωγραφική και Διακοσμητική, να υποβάλουν στη Γραμματεία της Ακαδημίας Αθηνών (δ/νση: Πανεπιστημίου 28, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα), εντός προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσης, αιτήσεις με τα σχετικά δικαιολογητικά.

Οι όροι παροχής της οικονομικής ενίσχυσης είναι οι εξής:

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία 16 - 22 ετών και αποδεδειγμένη κλίση στον αντίστοιχο κλάδο σπουδών, να μη διαθέτουν δε τα απαιτούμενα οικονομικά μέσα για αντιμετώπιση σπουδών στο εξωτερικό. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των υποψηφίων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των σαράντα δύο χιλιάδων ευρώ (42.000,00€) και θα προσαυξάνεται κατά δύο χιλιάδες ευρώ (2.000,00€) για κάθε επιπλέον προστατευόμενο τέκνο, σε οικογένειες με άνω των δύο (2) προστατευόμενων τέκνων.

2. Οι καταγόμενοι από την Ήπειρο θα προτιμηθούν.

3. Ο αριθμός αυτών που θα επιλεγούν θα ανέλθει σε τέσσερις (4). Στον καθένα από αυτούς θα παρέχεται οικονομική ενίσχυση χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00€) το μήνα.

4. Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης αρχίζει από την ημέρα της άφιξης του υποτρόφου στο εξωτερικό, αποδεικνυομένης με πιστοποιητικό του οικείου Έλληνα Πρόξενου, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης σύναψης με τον υπότροφο στην Αθήνα του οικείου συμβολαίου υποτροφίας.

5. Η υποτροφία χορηγείται για ένα (1) ακαδημαϊκό έτος με έναρξη το έτος 2012-2013 και μπορεί να παρατείνεται ανά έτος μέχρι πέρατος των σπουδών του υποτρόφου και το πολύ μέχρι έξι (6) έτη συνολικά, εφόσον αυτός θα προσκομίζει στοιχεία σχετικά με την πορεία των σπουδών του και τη διαγωγή του, τα οποία να δικαιολογούν την παράταση και υπό την προϋπόθεση ότι τα έσοδα του κληροδοτήματος επαρκούν.

6. Οι υπότροφοι υποχρεούνται να υποβάλουν ανά έτος έκθεση για την πορεία των σπουδών τους. Επίσης υποχρεούνται μετά το πέρας των σπουδών τους να παραδώσουν στην Ακαδημία Αθηνών ένα ή περισσότερα έργα τους.

7. Η Ακαδημία Αθηνών δικαιούται να ζητήσει από τους υποτρόφους την επιστροφή των χρημάτων όταν και οποτεδήποτε αυτοί αποκτήσουν την προς τούτο δυνατότητα.

8. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κατέχουν τίτλο τουλάχιστον "Καλής" γνώσης της Γαλλικής γλώσσας, άλλως προς διακρίβωση των γνώσεων των υποψηφίων στη Γαλλική γλώσσα, η Ακαδημία Αθηνών επιφυλάσσεται να τους υποβάλλει σε δοκιμασία πριν την επιλογή.

9. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν στην Ακαδημία Αθηνών (ταχ. δ/νση: Πανεπιστημίου 28, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα), το βραδύτερο εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσης, αίτηση, στην οποία πρέπει να επισυνάπτονται τα εξής πιστοποιητικά:

α) Επικυρωμένα πιστοποιητικά ή άλλα στοιχεία αποδεικνύοντα την επίδοση του ενδιαφερομένου στον κλάδο, στον οποίο επιθυμεί να σπουδάσει.
β) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
γ) Αποδεικτικό της καταγωγής των ενδιαφερομένων, εφόσον κατάγονται από την Ήπειρο (οι καταγόμενοι από την Ήπειρο προτιμώνται σύμφωνα με τη διαθήκη).
δ) Επικυρωμένη υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/86) ότι ο υποψήφιος δεν έλαβε ή δεν λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από άλλη κληρονομία, κληροδοσία, δωρεά, το Ι.Κ.Υ. ή άλλη πηγή και δεν εξέπεσε από δική του υπαιτιότητα από άλλη υποτροφία, η οποία τυχόν του απενεμήθη προηγουμένως. Προκειμένου περί ανηλίκων τη δήλωση αυτή υποβάλλει ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού.
ε) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του οικογενειακού εκκαθαριστικού σημειώματος του τελευταίου οικονομικού έτους.
στ) Επικυρωμένο τίτλο που να αποδεικνύει τουλάχιστον την "Καλή" γνώση της Γαλλικής γλώσσας, εφόσον υπάρχει (βλ. άρθρο 8).
ζ) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

Σημ.: Η Ακαδημία Αθηνών αναζητεί υποχρεωτικά αυτεπαγγέλτως τα εξής πιστοποιητικά:
α) Πιστοποιητικό Ελληνικής ιθαγένειας ή Ελληνικής καταγωγής.
β) Πιστοποιητικό ηλικίας όχι μεγαλύτερης των 22 ετών και μικρότερης των 16 ετών.
γ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης.

Τα της παροχής των εν λόγω οικονομικών ενισχύσεων διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 108 παραγρ. 5 του Α.Ν. 2039/39 και του άρθρου 33 του από 18/ 23.8.1941 Κανον. Διατάγματος σε συνδυασμό με τις διατάξεις της από 30.8.1941 ιδιογράφου διαθήκης του αειμνήστου Βασ. Κουρεμένου δημοσιευθείσης από το Πρωτοδικείο Αθηνών με το υπ.' αριθ. 4193/1957 πρακτικό του.


Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2011

Ο Πρόεδρος                                   Ο Γενικός Γραμματεύς
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ           ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ. ΠΕΤΡΑΚΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved