nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Υποτροφίες Επιστροφή    
450 υποτροφίες θα χορηγήσει το ΙΚΥ

 

Αθήνα 11.6.2012, 23:05

Συνολικά 450 υποτροφίες, εκ των οποίων 156 εξωτερικού και 294 εσωτερικού, θα χορηγήσει το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) το ακαδημαϊκό έτος 2012 - 2013, σύμφωνα με την σχετική πρόσκληση που παρουσιάζει η Proslipsis.

Ειδικότερα, θα χρηματοδοτηθούν 450 θέσεις υποτρόφων ως εξής: 51 για μεταπτυχιακές σπουδές δεύτερου κύκλου στο εξωτερικό (διδακτορικό), 105 για μεταπτυχιακές σπουδές πρώτου κύκλου (Μάστερ) στο Εξωτερικό και 294 για μεταπτυχιακές σπουδές πρώτου κύκλου (Μάστερ) στην Ελλάδα.

Θα γίνουν δεκτές αιτήσεις για τις επτά παρακάτω επιστημονικές περιοχές: Θετικές Επιστήμες, Επιστήμες Μηχανικού, Επιστήμες της Ζωής, Γεωπονικές Επιστήμες και Κτηνιατρική, Κοινωνικές Επιστήμες, Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Καλλιτεχνικές Σπουδές.

Για τους υποψηφίους πρώτου μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (Μάστερ), από κάθε επιστημονική περιοχή θα χρηματοδοτηθούν οι 15 καλύτερες υποψηφιότητες για σπουδές στο εξωτερικό, καθώς και οι 42 καλύτερες υποψηφιότητες για σπουδές στην Ελλάδα. Προτεραιότητα σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση θα δοθεί σε προτάσεις στους παρακάτω επιμέρους ερευνητικούς τομείς: Ψηφιακή Τεχνολογία, Ενέργεια (εναλλακτικές μορφές και πράσινη ανάπτυξη), Νανοτεχνολογία, Βιοκαλλιέργειες, Μαθηματικά.

Επισημαίνεται ότι μπορεί να υποβληθεί υποψηφιότητα σε περισσότερα από ένα και μέχρι τρία συναφή προγράμματα σπουδών πρώτου μεταπτυχιακού κύκλου στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, αλλά όχι σε περισσότερες από μία επιστημονικές περιοχές.

Για τους υποψηφίους δεύτερου μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (διδακτορικό), από κάθε επιστημονική περιοχή θα χρηματοδοτηθεί ο παρακάτω αριθμός υποτροφιών: Θετικές επιστήμες 18, Επιστήμες Μηχανικού 6, Επιστήμες της Ζωής 7, Γεωπονικές Επιστήμες και Κτηνιατρική 5, Κοινωνικές Επιστήμες 8, Ανθρωπιστικές Επιστήμες 4 και Καλλιτεχνικές Σπουδές 3.

Οι υποψήφιοι για δεύτερο μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών στο εξωτερικό (διδακτορικό) θα υποβάλουν αιτήσεις στα επιμέρους γνωστικά πεδία ανά επιστημονική περιοχή.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από μέλη ΔΕΠ ή και ερευνητές όλων των βαθμίδων, ιδρυμάτων της ημεδαπής ή και της αλλοδαπής, δύο ανά υποψήφιο.

Αιτήσεις
Οι ενδιαφερόμενοι για κάποια υποτροφία θα πρέπει να υποβαλουν ειδική αίτηση - υπεύθυνη δήλωση, που διατίθεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο
http://apps.gov.gr/minedu/iky_scholarships, από 20 Μαΐου 2012 μέχρι και 10 Ιουλίου 2012 και ώρα 23:59.

* Ακολουθεί η πρόσκληση του ΙΚΥ.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΄Η ΤΕΙ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΚΥ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013

Η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους. (Σύμφωνα με τον Κανονισμό Υποτροφιών 2012-2013, όπως εγκρίθηκε με την με αριθμ. 58992/Β7/28-5- 2012 απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1798/Β/6-6-2012).

A. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Οι υποψήφιοι μπορούν να είναι Έλληνες πολίτες, ή πολίτες άλλων κρατών με ελληνική εθνικότητα.
2. Πτυχίο - δίπλωμα ελληνικού Πανεπιστημίου ή ισότιμο πτυχίο / δίπλωμα της αλλοδαπής, ή πτυχίο ελληνικού Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή ισότιμο της αλλοδαπής.
Θεωρείται πτυχιούχος και ο υποψήφιος που υποβάλλει -εντός της προθεσμίας που ορίζεται από τη Διεύθυνση Υποτροφιών ΙΚΥ- βεβαίωση της Γραμματείας του οικείου Ιδρύματος ότι εξετάσθηκε επιτυχώς σε όλα τα απαιτούμενα μαθήματα και έχει εκπληρώσει όλες τις σπουδαστικές του υποχρεώσεις για τη λήψη του πτυχίου του (π.χ. επιτυχής εξέταση διπλωματικής εργασίας, ολοκλήρωση πρακτικής άσκησης).
Στην εν λόγω βεβαίωση θα αναγράφεται ο τελικός βαθμός με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων. Στην περίπτωση που αναγράφεται ο χαρακτηρισμός του πτυχίου (Καλώς, Λίαν Καλώς, Άριστα), θα λαμβάνεται ο κατώτερος βαθμός της κλίμακας του αντίστοιχου χαρακτηρισμού του πτυχίου, ήτοι ο βαθμός 5,00 για το «καλώς», ο βαθμός 6,50 για το «λίαν καλώς» και ο βαθμός 8,50 για το «άριστα». Σε διαφορετική περίπτωση θα λογίζεται ότι η βεβαίωση φέρει τον βαθμό 5,00.
3. Οι άνδρες μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα, εφόσον:
- έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ή
- έχουν νόμιμα απαλλαγεί απ’ αυτές, ή
- έχουν αναβολή κατάταξης, που επαρκεί για την ολοκλήρωση των σπουδών τους, ή
- είναι στρατευμένοι και η θητεία τους λήγει πριν από την έναρξη του προγράμματος που θα παρακολουθήσει ο υπότροφος.
Δεν αναστέλλεται η έναρξη της υποτροφίας για την εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων.
4. Δεν γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι, όσοι έχουν ήδη λάβει υποτροφία από το ΙΚΥ για τον ίδιο επιδιωκόμενο τίτλο σπουδών.
5. Δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών όσοι ήδη κατέχουν ένα μεταπτυχιακό τίτλο, ούτε υποψήφιοι για απόκτηση διδακτορικού τίτλου σπουδών όσοι είναι ήδη κάτοχοι διδακτορικού τίτλου.
6. Το ΙΚΥ ακυρώνει τη χορήγηση υποτροφίας, αν διαπιστωθεί - έστω και εκ των υστέρων- ότι δεν συντρέχουν οι τυπικές προϋποθέσεις υποψηφιότητας, με την απαίτηση επιστροφής των καταβληθέντων.

Β. ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ :10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012
(Οι αιτήσεις-υπεύθυνες δηλώσεις δεν δύναται να υποβληθούν νωρίτερα της 20ης Μαΐου 2012)
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν έως την 10η Ιουλίου 2012, ώρα Ελλάδος 23:59, ειδική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, που διατίθεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο/πλατφόρμα
http://apps.gov.gr/minedu/iky_scholarships/, χωρίς καμία παράλειψη και με αναγραφή, απαραιτήτως, του επιδιωκόμενου τίτλου σπουδών. Για την εγκυρότητα της αίτησης κρίνεται απαραίτητη και η αποδοχή του περιεχομένου της Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν.1599/86, ότι: α) όλα τα αναφερόμενα στην αίτηση στοιχεία είναι αληθή, β) σε περίπτωση που το όνομα του υποψηφίου περιληφθεί στον προσωρινό πίνακα επιλεγέντων, θα προσκομίσει επικυρωμένα αντίγραφα των ψηφιοποιημένων εγγράφων, γ) ο υποψήφιος για μεταπτυχιακές σπουδές πρώτου κύκλου δεν είναι κάτοχος μεταπτυχιακού
διπλώματος ειδίκευσης και ο υποψήφιος για μεταπτυχιακές σπουδές δεύτερου κύκλου σπουδών δεν είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος.
Α) Για τους υποψήφιους που επιδιώκουν την απόκτηση διδακτορικού τίτλου σπουδών από εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού απαιτείται η υποβολή σε ψηφιακή μορφή των ακολούθων:
i. Πτυχίο Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.1, όπου θα αναγράφεται ο χαρακτηρισμός ή ο τελικός βαθμός.
ii. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (εφόσον υπάρχει).
iii. Πρόταση διδακτορικής διατριβής, διαμορφωμένη βάσει των προδιαγραφών του Κεφ. Γ (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα). Στο κείμενο της πρότασης δεν πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του/της υποψηφίου ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αποκαλυπτικό της ταυτότητάς του/της.
iv. Βιογραφικό σημείωμα.
v. Ονομασία τίτλου πιστοποιητικού γλωσσομάθειας.
vi Αναφορά έως τριών προγραμμάτων διδακτορικών σπουδών στα οποία μπορεί να εκπονήσει τη διατριβή που έχει προτείνει (με αναγραφή των ψηφιακών ιστοτόπων τους).
Εάν το Ίδρυμα εξωτερικού απαιτεί για το συγκεκριμένο πρόγραμμα ενδιαφέροντος του υποψηφίου πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι κάτοχος αυτού.
Β) Για τους υποψήφιους που επιδιώκουν την απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης από εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού ή της Ελλάδας απαιτείται η υποβολή σε ψηφιακή μορφή των ακολούθων:
i. Πτυχίο Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. όπου θα αναγράφεται ο χαρακτηρισμός ή ο τελικός βαθμός.
ii. Αιτιολογημένη δήλωση ενδιαφέροντος, διαμορφωμένη βάσει των προδιαγραφών του Κεφ. Γ (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα). Στο κείμενο της δήλωσης ενδιαφέροντος δεν πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του/της υποψηφίου ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αποκαλυπτικό της ταυτότητάς του/της.
iii. Ονομασία τίτλου πιστοποιητικού γλωσσομάθειας.
iv. Αναφορά έως τριών προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών (με αναγραφή των ψηφιακών ιστοτόπων τους) τα οποία πρέπει να εντάσσονται στην ίδια επιστημονική περιοχή.
1 Υποψήφιος, κάτοχος πτυχίου / διπλώματος της αλλοδαπής, υποβάλλει απαραιτήτως και βεβαίωση ισοτιμίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Α΄ ή Β΄ Τμήμα). Η αντιστοιχία της βαθμολογικής ή αξιολογικής κλίμακας των τίτλων σπουδών εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, προς τη βαθμολογική κλίμακα των τίτλων σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής καθορίζεται από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Α΄ ή Β΄ Τμήμα) και μπορεί να αναγράφεται στις βεβαιώσεις ισοτιμιών, που χορηγούνται από αυτό. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι τίτλοι σπουδών των εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής δεν αναγράφουν βαθμολογία ή αξιολογικούς χαρακτηρισμούς, το ανωτέρω όργανο καθορίζει τη βαθμολογική αντιστοιχία κατ' εκτίμηση των τυχόν λοιπών στοιχείων ή εγγράφων του οικείου εκπαιδευτικού Ιδρύματος και αν τούτο δεν είναι εφικτό, θεωρείται ότι ο σχετικός τίτλος φέρει τον κατώτατο βαθμό του αντίστοιχου ελληνικού Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. (Ν. 2527/97).
v. Βιογραφικό σημείωμα.
Εάν το Ίδρυμα απαιτεί για το συγκεκριμένο πρόγραμμα ενδιαφέροντος του υποψηφίου πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι κάτοχος αυτού.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 θα γίνουν δεκτές αιτήσεις για τις επτά παρακάτω επιστημονικές περιοχές: Θετικές Επιστήμες, Επιστήμες Μηχανικού, Επιστήμες της Ζωής, Γεωπονικές Επιστήμες και Κτηνιατρική, Κοινωνικές Επιστήμες, Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Καλλιτεχνικές Σπουδές.
Συνολικά θα χρηματοδοτηθούν 450 θέσεις υποτρόφων ως εξής: πενήντα μία (51) για μεταπτυχιακές σπουδές δεύτερου κύκλου στο εξωτερικό (διδακτορικό), εκατό πέντε (105) για μεταπτυχιακές σπουδές πρώτου κύκλου (Μάστερ) στο Εξωτερικό και διακόσιες ενενήντα τέσσερις (294) για μεταπτυχιακές σπουδές πρώτου κύκλου (Μάστερ) στην Ελλάδα.
Η αξιολόγηση θα γίνει από μέλη ΔΕΠ ή/και ερευνητές όλων των βαθμίδων, ιδρυμάτων της ημεδαπής ή/και της αλλοδαπής, δύο ανά υποψήφιο.
Για τους υποψηφίους πρώτου μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (Μάστερ), από κάθε επιστημονική περιοχή θα χρηματοδοτηθούν οι 15 (δεκαπέντε) καλύτερες υποψηφιότητες για σπουδές στο Εξωτερικό, καθώς και οι 42 (σαράντα δύο) καλύτερες υποψηφιότητες για σπουδές στην Ελλάδα. Προτεραιότητα σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση θα δοθεί σε προτάσεις στους παρακάτω επιμέρους ερευνητικούς τομείς: Ψηφιακή Τεχνολογία, Ενέργεια (εναλλακτικές μορφές και πράσινη ανάπτυξη), Νανοτεχνολογία, Βιοκαλλιέργειες, Μαθηματικά.
Επισημαίνεται ότι μπορεί να υποβληθεί υποψηφιότητα σε περισσότερα από ένα και μέχρι τρία συναφή προγράμματα σπουδών πρώτου μεταπτυχιακού κύκλου στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, αλλά όχι σε περισσότερες από μία επιστημονικές περιοχές.
Για τους υποψηφίους δεύτερου μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (διδακτορικό), από κάθε επιστημονική περιοχή θα χρηματοδοτηθεί ο παρακάτω αριθμός υποτροφιών: Θετικές επιστήμες 18 (δεκαοκτώ), Επιστήμες Μηχανικού 6 (έξι), Επιστήμες της Ζωής 7 (επτά), Γεωπονικές Επιστήμες και Κτηνιατρική 5 (πέντε), Κοινωνικές Επιστήμες 8 (οκτώ), Ανθρωπιστικές Επιστήμες 4 (τέσσερις) και Καλλιτεχνικές Σπουδές 3 (τρεις),
Οι υποψήφιοι για δεύτερο μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών στο εξωτερικό (διδακτορικό) καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις στα παρακάτω επιμέρους γνωστικά πεδία ανά επιστημονική περιοχή:

1. ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
1.1. Υδάτινο Περιβάλλον
1.2. Βιολογική Υδατοκαλλιέργεια
1.3. Ενεργειακές Εφοδιαστικές Αλυσίδες
1.4. Βιοτεχνολογία Περιβάλλοντος
1.5. Τηλεπισκόπηση και Παρακολούθηση Περιβάλλοντος
1.6. Φυσική ή/και Τεχνολογία της Ελεγχόμενης Θερμοπυρηνικής Σύντηξης Μαγνητικά
Περιορισμένου Πλάσματος
1.7. Διάχυτη Νοημοσύνη
1.8. Αλληλεπίδραση Ανθρώπου – Υπολογιστή
1.9. Χημεία Μακρομορίων
1.10. Ανοσοχημεία
1.11. Χημεία Περιβάλλοντος
1.12. Κλινική Χημεία
1.13. Συνθετική Χημεία
1.14. Χημεία Φυσικών Προϊόντων
1.15. Χημεία Βιολογικών Συστημάτων
1.16. Νανοϊνες στη Μηχανική Σύνθετων Υλικών
1.17. Τεχνολογία Νανοϋλικών
1.18. Βιοϋλικά
1.19. Νανοηλεκτρονική
1.20. Πυρηνική και Σωματιδιακή Φυσική
1.21. Διατροφογονιδιωματική
1.22. Αντίστροφα Προβλήματα
1.23. Επιχειρησιακή Έρευνα
1.24. Αριθμητική Ανάλυση
1.25. Υπολογιστική Χημεία
1.26. Φυσικοί Πόροι και Ενέργεια
1.27. Τεχνολογία Η/Υ και Πληροφορικής
1.28. Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστημάτων
1.29. Τεχνολογία Τηλεπικοινωνιών στην Ιατρική
1.30. Νευρωνικά Δίκτυα
1.31. Ασύρματα Δίκτυα και Τηλεπικοινωνίες
1.32. Ευφυή και Αυτόνομα Συστήματα
1.33. Μαγνητικά Υλικά και Νανοηλεκτρονική
1.34. Φωτονική
1.35. Νανοτεχνολογία Τροφίμων
1.36. Νεοφανή Τρόφιμα
1.37. Οινολογία και Τεχνολογία Ποτών
1.38. Επεξεργασία Αποβλήτων και Αξιοποίηση Υποπροϊόντων Βιομηχανιών Τροφίμων
1.39. Τοξικότητα Νανοϋλικών- Νανοτοξικότητα
2. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
2.1. Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτηρίων και Βιώσιμη Ανάπτυξη
2.2. Διαδραστική Σχεδίαση
2.3. Ναυτική Υδροδυναμική
2.4. Γεωλογία – Κλιματολογία και Περιβάλλον
2.5. Περιβαλλοντική Αρχιτεκτονική
2.6. Γεωπληροφορική
2.7. Σεισμοί και Κατασκευές
2.8. Μηχατρονική
2.9. Μηχανολογία –Ενεργειακή Τεχνολογία
2.10 Ηλεκτροπαραγωγή από Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
2.11. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
2.12. Φωτογραμμετρία και Τηλεπισκόπηση
2.13 Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και Κλιματική Αλλαγή
2.14 Ασύρματη Μεταφορά Ενέργειας
3 ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
3.1. Εμβιομηχανική
3.2. Νανοϊατρική και Νανοτεχνολογία στην Υγεία
3.3. Βιοϊατρική Τεχνολογία
3.4. Γενετική Εμβρυολογία
3.5. Κοινοτική Υγεία
3.6. Κινητικότητα και Ψυχική Υγεία
3.7. Πρόληψη και Έλεγχος Παιδικής Παχυσαρκίας
3.8. Μεταγενομικές Εφαρμογές στην Υγεία
3.9. Φαρμακογνωσία
3.10. Άσκηση και Χρόνιες Παθήσεις
3.11. Κινητικότητα και Τρίτη Ηλικία
3.12. Εργοθεραπεία
3.13. Καρδιοαναπνευστική Φ/Θ
3.14. Ανακουφιστική Νοσηλευτική Φροντίδα
3.15. Περιεγχειρητική Νοσηλευτική
3.16. Οδοντοτεχνικά Βιοϋλικά
3.17. Οδοντική Προσθετική
3.18. Μυοσκελετική Φυσιοθεραπεία
3.19. Νευροαναπτυξιακή Φυσιοθεραπεία Παίδων
3.20. Τεχνολογία Ιατρικών Οργάνων
3.21. Διαχείριση Επικίνδυνων και Μολυσματικών Αποβλήτων Μονάδων Υγείας
4. ΓΕΩΠΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ
4.1. Γενετική Βελτίωση Φυτών
4.2. Φυτοπροστασία και Περιβάλλον
4.3. Αγροβιοτεχνολογία
4.4. Μοριακή Βιολογία Φυτών
4.5. Γεωργική Μηχανική
4.6. Καινοτομία και Νέες Τεχνολογίες στις Κτηνιατρικές Επιστήμες
4.7. Ορθοπαιδική και Νευροχειρουργική Ζώων
4.8. Εκτροφή και Παθολογία Παραγωγικών Ζώων
4.9. Δασοκομία και Αναδάσωση
4.10. Δασοπονία και Κλιματική Αλλαγή
4.11. Αειφόρος Γεωργική Ανάπτυξη
4.12. Αναπαραγωγή και Γενετική Ιχθύων
4.13. Αναπαραγωγή και Γενετική Αγροτικών Ζώων
5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
5.1. Χωρική Οικονομετρία και Περιφερειακή Ανάλυση
5.2. Κοινωνιοψυχολογία και Κοινωνιολογία των Συγκινήσεων
5.3. Ανθρωπολογία της Παγκοσμιοποίησης και της Μετανάστευσης
5.4. Βιολογική Ψυχολογία – Ψυχοφυσιολογία
5.5. Πολιτική και Κοινωνική Νευροεπιστήμη
5.6. Ηλεκτρονική Κυβέρνηση και Διακυβέρνηση
5.7. Ηλεκτρονικό Εμπόριο
5.8. Οργάνωση και Διοίκηση Μονάδων Υγείας
5.9. Συγκριτική Ανάλυση Πολιτικών και Διοικητικών Συστημάτων
5.10. Πολιτιστική Επικοινωνία και Ψηφιακά Μέσα
5.11. Χρηματοοικονομική Λογιστική
5.12. Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
5.13. Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου
5.14. Τραπεζική
5.15. Οικονομία της Γνώσης και της Καινοτομίας
5.16. Οικονομική Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
5.17. Οργάνωση και Διαχείριση Τουρισμού
5.18. Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων
5.19. Αγωγή σε Μ.μ.Ε.Ε.Α.
6. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
6.1. Μνημονικές Σπουδές
6.2. Θρησκειολογία
6.3. Γραμματισμός στην Προσχολική Αγωγή
6.4. Γενική και Συγκριτική Γραμματολογία
6.5. Μουσειολογία
6.6. Κινεζική Γλώσσα και Πολιτισμός
6.7. Τουρκολογία
6.8. Βιοηθική
7. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
7.1. Θεατρολογία
7.2. Σκηνοθεσία
7.3. Δημιουργική Γραφή
7.4. Ιστορία της Τέχνης του 20ου αιώνα
7.5. Ψηφιακές Τέχνες
7.6. Βιομηχανικός Σχεδιασμός
7.7. Συντήρηση Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
7.8. Οπτική Επικοινωνία – Πληροφοριακός Σχεδιασμός

Επισημαίνεται ότι μπορεί να υποβληθεί υποψηφιότητα μόνο σε μία επιστημονική περιοχή και ένα γνωστικό πεδίο, καθώς και ότι, κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά, θα επιλεγεί μία μόνο πρόταση ανά γνωστικό πεδίο, έως την κάλυψη των ανά επιστημονική περιοχή προβλεπόμενων θέσεων.

Κριτήρια επιλογής και βαθμολογικές κλίμακες.
1. Υποψήφιοι μεταπτυχιακών σπουδών δεύτερου κύκλου
α. Βαθμός πτυχίου με ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών ψηφίων (5-10 μόρια)2.
β. Μεταπτυχιακός τίτλος (εφόσον υπάρχει) (2 μόρια)3.
γ. Πρόταση διδακτορικής διατριβής4
i. αρτιότητα (1-10 μόρια),
ii. πρωτοτυπία (1-5 μόρια),
iii. ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα (1-5 μόρια).

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι των οποίων οι φάκελοι υποψηφιότητας αξιολογούνται με λιγότερα από 12 μόρια δεν περιλαμβάνονται στον προσωρινό πίνακα επιλεγέντων.
2. Υποψήφιοι μεταπτυχιακών σπουδών πρώτου κύκλου
α. Βαθμός πτυχίου με ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών ψηφίων (5-10 μόρια)5.
2 Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία.
3 Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία.
4 Προδιαγραφές διαμόρφωσης πρότασης διδακτορικής διατριβής: η πρόταση πρέπει να έχει την ακόλουθη δομή: (α) Περίληψη 200 λέξεων, (β) Εισαγωγή, (γ) Θεωρητικό πλαίσιο, (δ) Ερευνητικά ερωτήματα/υποθέσεις εργασίας, (ε) Μεθοδολογία, (στ) Χρονοδιάγραμμα, (ζ) Ενδεικτική βιβλιογραφία.
Δεν μπορεί να ξεπερνά τις 3.000 λέξεις – σε αντίθετη περίπτωση δεν λαμβάνεται υπόψη.
β. Βαθμολογική επίδοση σε συναφή προς την ειδικότητα προπτυχιακά μαθήματα. Για υποψηφίους ήδη εγγεγραμμένους σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου βαθμολογική επίδοση μαθημάτων α’ έτους (1-7 μόρια).
γ. Αιτιολογημένη δήλωση ενδιαφέροντος (1-5 μόρια).6
δ. Πρόβλεψη προγράμματος για χρόνο στο εξωτερικό (0-2 μόρια)7.

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι των οποίων οι φάκελοι υποψηφιότητας αξιολογούνται με λιγότερα από 11 μόρια δεν περιλαμβάνονται στον προσωρινό πίνακα επιλεγέντων.

Δεν θα χρηματοδοτηθούν προτάσεις διδακτορικής διατριβής με αντικείμενα που εμπίπτουν στους περιορισμούς της ηθικής δεοντολογίας όπως ορίζονται στην απόφαση αριθμ. 1982/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2007-2013) (Άρθρο 6 «Αρχές ηθικής δεοντολογίας»).

Ένσταση επί της προκήρυξης μπορεί να υποβληθεί έως 10 ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσής της. Ένσταση επί των προσωρινών πινάκων επιλεγέντων μπορεί να υποβληθεί έως 5 εργάσιμες ημέρες από τη δημοσίευσή τους. Ένσταση για οποιοδήποτε άλλο θέμα δεν γίνεται παραδεκτή.

Δ. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ
α) Η τελική βαθμολογία του κάθε υποψηφίου εξάγεται από το μέσο όρο των μορίων που λαμβάνει από έκαστο αξιολογητή και ανά κριτήριο αξιολόγησης, στον οποίο προστίθεται το άθροισμα των μορίων που συμπληρώνονται από την Υπηρεσία, σύμφωνα με την ανωτέρω σημειωθείσα ένδειξη. Με βάση την ανωτέρω βαθμολογία, από την Υπηρεσία καταρτίζονται οι επιμέρους, ανά επιστημονική περιοχή και ανά πρόγραμμα προσωρινοί ονομαστικοί πίνακες των επιλεγέντων υποψηφίων κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά.
5 Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία
Προδιαγραφές διαμόρφωσης δήλωσης ενδιαφέροντος: η δήλωση ενδιαφέροντος αναφέρεται στην από μέρους του υποψηφίου αιτιολόγηση και τεκμηρίωση της προτίμησής του για την παρακολούθηση ενός συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου. Δεν μπορεί να ξεπερνά τις 600 λέξεις - σε αντίθετη περίπτωση δεν λαμβάνεται υπόψη.
7 Αφορά μεταπτυχιακά προγράμματα σύμπραξης.
β) Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση για τους υποψηφίους πρώτου μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών επιλέγεται ο/η υποψήφιος, ο οποίος έχει τυχόν αιτηθεί σπουδές σε ερευνητικό τομέα προτεραιότητας. Όταν δεν συντρέχει ο λόγος αυτός, μεταξύ των ισοβαθμούντων ακολουθείται διαδικασία κλήρωσης, τόσες φορές, όσες απαιτείται για την κάλυψη των προκηρυγμένων θέσεων. Διαδικασία κλήρωσης ακολουθείται και για τους ισοβαθμούντες υποψηφίους ανά γνωστικό πεδίο δεύτερου κύκλου σπουδών. Η κλήρωση πραγματοποιείται με γεννήτρια παραγωγής τυχαίων αριθμών στα γραφεία του ΙΚΥ.
γ) Σε περίπτωση που υπάρχουν κενές θέσεις στις επιμέρους επιστημονικές περιοχές ενός εκάστου προγράμματος για μεταπτυχιακές σπουδές πρώτου κύκλου, καθώς και για μεταπτυχιακές σπουδές δευτέρου κύκλου και δεν υπάρχουν επιλαχόντες, θα γίνει αναπλήρωση από επιλαχόντες άλλων επιστημονικών περιοχών, κατά απόλυτη φθίνουσα σειρά κατάταξης, τηρώντας τα προβλεπόμενα αναφορικά με τον περιορισμό επιλογής υποτρόφων δεύτερου κύκλου.
δ) Σε περίπτωση παραίτησης ή διαγραφής υποψηφίων για μεταπτυχιακές σπουδές πρώτου κύκλου από τους προσωρινούς ή οριστικούς πίνακες, επιλέγεται αντίστοιχος αριθμός επιλαχόντων από την ίδια επιστημονική περιοχή του ιδίου προγράμματος. Σε περίπτωση που παραμείνουν κενές θέσεις επιλέγονται επιλαχόντες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παρ. γ του παρόντος κεφαλαίου. Σε περίπτωση παραίτησης ή διαγραφής υποψηφίων για μεταπτυχιακές σπουδές δεύτερου κύκλου επιλέγεται επιλαχών από το ίδιο γνωστικό πεδίο και σε περίπτωση έλλειψης επιλέγεται επιλαχών από άλλο γνωστικό πεδίο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παραγράφου γ.

Ε. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ
Μετά την κατάρτιση και τη δημοσιοποίηση των προσωρινών πινάκων επιλεγέντων-επιλαχόντων, οι υποψήφιοι που καταλαμβάνουν τις προκηρυγμένες θέσεις εκάστου προγράμματος, ημερών να αποστείλουν στο Ι.Κ.Υ. ταχυδρομικώς και με συστημένη επιστολή, επικυρωμένα αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που υπέβαλαν σε ψηφιοποιημένη μορφή, επικυρωμένο αντίγραφο δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, καθώς και επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας (για υποψηφίους α’ κύκλου).
Μετά την υποβολή των ανωτέρω καταρτίζονται από την Υπηρεσία οι οριστικοί πίνακες επιλεγέντων και επικυρώνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ.

ΣΤ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Μέχρι την 30η Οκτωβρίου 2012:
1. Οι άνδρες υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν πιστοποιητικό από το στρατολογικό γραφείο που να βεβαιώνει ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί απ' αυτές, ή τελούν σε αναβολή κατάταξης επαρκή για την ολοκλήρωση των σπουδών τους.
2. Οι υποψήφιοι υπότροφοι εξωτερικού υποχρεούνται:
α. Να υποβάλουν ηλεκτρονικώς και εγγράφως το πρόγραμμα της εξειδίκευσης των μεταπτυχιακών τους σπουδών (πρώτου κύκλου) το οποίο απαραιτήτως πρέπει: i) να είναι ένα από τα τρία που δήλωσαν στην αίτησή τους, ii) να αναγράφει τη χρονική διάρκεια καθώς και τυχόν απαίτηση διδάκτρων και το ύψος τους. Για τους υποψηφίους διδάκτορες το θέμα δεν μπορεί να διαφοροποιηθεί από αυτό για το οποίο αξιολογήθηκαν.
β. Να υποβάλουν βεβαίωση του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, ότι έγιναν αποδεκτοί ως τακτικοί πλήρους φοίτησης μεταπτυχιακοί φοιτητές, ώστε να είναι δυνατή η χρήση της υποτροφίας από της ενάρξεως του ακαδημαϊκού έτους της προκήρυξης.
γ. Να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν χρηματοδοτούνται για τον ίδιο σκοπό από το ΕΣΠΑ ή από άλλους ευρωπαϊκούς ή εθνικούς δημόσιους πόρους, παρά μόνο για το πόσο των διδάκτρων που δεν καλύπτεται από την υποτροφία του ΙΚΥ.
3. Οι υποψήφιοι υπότροφοι εσωτερικού υποχρεούνται:
α) Να υποβάλουν πιστοποιητικό εγγραφής σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα Τμήματος Α.Ε.Ι. που απονέμει μεταπτυχιακό τίτλο.
β) Να κάνουν σύνδεση μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας στη σελίδα του Φ.Ε.Κ. της Υπουργικής Απόφασης για τη θεσμοθέτηση και λειτουργία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.
γ) Να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν χρηματοδοτούνται για τον ίδιο σκοπό από το ΕΣΠΑ ή από άλλους ευρωπαϊκούς ή εθνικούς δημόσιους πόρους, παρά μόνο για το πόσο των διδάκτρων που δεν καλύπτεται από την υποτροφία του ΙΚΥ.

Οι υποψήφιοι υπότροφοι εσωτερικού υποχρεούνται να πραγματοποιούν τις μεταπτυχιακές σπουδές στην
Ελλάδα και να λαμβάνουν το μεταπτυχιακό τους τίτλο από ελληνικό Α.Ε.Ι. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις σύμπραξης ελληνικών Α.Ε.Ι. με Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της αλλοδαπής.
4. Επίσης, πρέπει εντός της ανωτέρω προθεσμίας να αποστείλουν ταχυδρομικώς στο ΙΚΥ (εφόσον διαθέτουν) τα παρακάτω δικαιολογητικά:
i. Προκειμένου περί πολυτέκνων ή τέκνων πολυτέκνων οικογενειών, επίσημο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, καθώς και πιστοποιητικό από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.).
ii. Προκειμένου περί Α.μ.Ε.Ε.Α., πιστοποιητικό Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής με αναγραφή του ποσοστού αναπηρίας (67% και άνω).
iii. Προκειμένου περί Μουσουλμάνων, Ρομά, Παλιννοστούντων και τέκνων μεταναστών δεύτερης γενιάς, πιστοποιητικό του οικείου Δήμου/Κοινότητας προς απόδειξη της ιδιότητάς τους.
iv. Εκκαθαριστικό σημείωμα οικονομικού έτους 2011 της αρμόδιας Οικονομικής Εφορίας για το ατομικό φορολογητέο εισόδημα (το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ) ή σε περίπτωση προστατευόμενων μελών και έγγαμων το οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα (όχι ανώτερο των 15.000 ευρώ), ή βεβαίωση μη υπόχρεου υποβολής φορολογικής δήλωσης.
5. Η έναρξη της υποτροφίας πραγματοποιείται, αφού υποβληθούν όλα τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά και υπογραφεί η σχετική σύμβαση με το Ι.Κ.Υ.
6. Εάν μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2012, οι υποψήφιοι υπότροφοι δεν εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την υποτροφία τους, αυτομάτως διαγράφονται από τους οριστικούς πίνακες των επιτυχόντων, χωρίς καμία ενημέρωση.

Ζ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται από 12 έως 34 μήνες και εξαρτάται, τόσο από το πρόγραμμα σπουδών, που θα ακολουθήσει ο υπότροφος, όσο και από την επίδοση, που θα σημειώνει κατά τη διάρκεια της μετεκπαίδευσής του.
1. Για τους υποτρόφους εξωτερικού ορίζονται:
α. 12 μήνες για πρόγραμμα σπουδών επιπέδου M.A./M.Sc. ή M.Phil. (ως αυτόνομος επιδιωκόμενος τίτλος), ή Master 2 ή άλλου ισότιμου τίτλου. Διευκρινίζεται ότι δεν είναι επιλέξιμες οι περιπτώσεις υποτρόφων, οι οποίοι προκειμένου να εγγραφούν σε πρόγραμμα σπουδών επιπέδου M.A./M.Sc.ή M.Phil ή Master 2, ή άλλου ισότιμου τίτλου, θα πρέπει να αποκτήσουν δίπλωμα κατώτερου επιπέδου (π.χ. Diploma).
Επισημαίνεται ότι, για τις ανωτέρω περιπτώσεις, εάν από το πρόγραμμα του Πανεπιστημίου για το M.A./M.Sc. ή M.Phil. ή Master 2, ή άλλου ισότιμου τίτλου προβλέπεται ως ελάχιστος για την απόκτηση του τίτλου χρόνος μεγαλύτερος του ενός έτους, και όχι πλέον των 24 μηνών, η περίπτωση κρίνεται από την αρμόδια Διεύθυνση Υποτροφιών.
β. 12 έως 34 μήνες συνολικά, με βάση την επίδοση του υποτρόφου, για την απόκτηση του διδακτορικού τίτλου. Η ημερομηνία λήξης της υποτροφίας δεν μπορεί να έπεται της 30ης Ιουνίου 2015.
2. Για τους υποτρόφους εσωτερικού ορίζονται:
α. 12 μήνες, 18 μήνες, ή 24 μήνες για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε., εφόσον το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι αντίστοιχης διάρκειας. Ως χρόνος διάρκειας εκάστου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, λογίζεται η ελάχιστη διάρκεια αυτού, όπως καθορίζεται και αναφέρεται στο Φ.Ε.Κ. θεσμοθέτησης και λειτουργίας του
β. Δεν χορηγείται υποτροφία πέραν των 24 μηνών για την απόκτηση του Α' Μεταπτυχιακού Τίτλου, έστω και αν η διάρκεια του Προγράμματος είναι μεγαλύτερη των 24 μηνών.
γ. Δεν χορηγείται αναδρομικά υποτροφία. Επίσης, δεν χορηγείται αναδρομικά, στην περίπτωση που κατά την ημερομηνία έναρξης της υποτροφίας, ο υποψήφιος υπότροφος έχει διανύσει τους προβλεπόμενους 12, 18 ή 24 μήνες του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, συμπεριλαμβανομένης και της διπλωματικής εργασίας.
δ. Σε κάθε περίπτωση ο/η υπότροφος υποχρεούται να καταθέσει τον τίτλο για τον οποίο χρηματοδοτήθηκε με τη λήξη της υποτροφίας.

Η. ΟΡΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
1. Ο υποψήφιος υπότροφος έχει την αποκλειστική ευθύνη εξασφάλισης αποδοχής του από Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
2. Αναστολή έναρξης, ή ενδιαμέσως της υποτροφίας δεν επιτρέπεται. Επίσης, δεν επιτρέπεται η μετατροπή υποτροφίας μεταπτυχιακών σπουδών από εξωτερικού σε εσωτερικού ή το αντίστροφο.
3. Ο κάθε υπότροφος οφείλει να υποβάλει ηλεκτρονικώς έκθεση προόδου κάθε έξι (6) μήνες, ώστε το
Ίδρυμα να ελέγχει την πρόοδο των υποτρόφων που μετεκπαιδεύονται στο εξωτερικό και το εσωτερικό. Το
Δ.Σ. έχει το δικαίωμα να αποφασίσει για την ανάκληση ή την οριστική διακοπή της υποτροφίας, όταν
κρίνει ότι συντρέχουν λόγοι (αναφερόμενοι στην επίδοση, το ήθος, την οικονομική κατάσταση κ.λπ.) που
το επιβάλλουν.
4. Κάθε υπότροφος υποχρεούται να υπογράψει ειδική σύμβαση με το Ι.Κ.Υ., όπου ορίζονται οι παρακάτω
υποχρεώσεις:
α. Το πρόγραμμα μετεκπαίδευσης να εντάσσεται στην επιστημονική περιοχή και, προκειμένου για
υποτρόφους δεύτερου μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών, στο γνωστικό πεδίο για το οποίο επελέγη και να
μην παρεκκλίνει από αυτή/ό.
β. Να αφιερωθεί ουσιαστικά –καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας του- στις μεταπτυχιακές του σπουδές.
γ. Να ενημερώνει το Ίδρυμα, με στοιχεία επικοινωνίας, για τυχόν μετακινήσεις από τη χώρα
μετεκπαίδευσής του.
δ. Να υποβάλει την ερευνητική του εργασία για κρίση στο Α.Ε.Ι. της Ελλάδας ή της αλλοδαπής, όπου
μετεκπαιδεύτηκε.
5. Όπως προβλέπεται στην ειδική σύμβαση που θα υπογράψει με το Ι.Κ.Υ.
α) Ο υπότροφος για απόκτηση πρώτου μεταπτυχιακού τίτλου οφείλει:
Μέσα σε ένα τρίμηνο από τη λήξη της υποτροφίας του να καταθέσει στο Ι.Κ.Υ. αντίγραφο του
μεταπτυχιακού τίτλου που απέκτησε, τελική έκθεση σπουδών, δημοσιεύματα και λοιπούς τίτλους καθώς
και ένα αντίτυπο της διπλωματικής εργασίας για το ειδικό τμήμα της βιβλιοθήκης.
Στην περίπτωση που ο υπότροφος δεν υποβάλει τα ανωτέρω, εντός του προβλεπόμενου χρόνου,
υποχρεούται να υποβάλει στο Ι.Κ.Υ. μία δημοσίευση σε έγκυρο επιστημονικό περιοδικό με θέμα σχετικό
με το αντικείμενο των μεταπτυχιακών του σπουδών, καθώς και αντίγραφο μίας εισήγησης σε διεθνές
επιστημονικό συνέδριο συναφούς θεματολογίας.
β) Ο υπότροφος για απόκτηση διδακτορικού διπλώματος οφείλει:
Μέχρι την 30η Ιουνίου 2015 να υποβάλει στο Ι.Κ.Υ. αντίγραφο της αναγόρευσής του σε διδάκτορα
και ένα ανάτυπο της διδακτορικής του διατριβής για το ειδικό τμήμα της βιβλιοθήκης.
Στην περίπτωση που ο υπότροφος δεν υποβάλει τα ανωτέρω, εντός του προβλεπόμενου ανώτατου
χρονικού διαστήματος των 34 μηνών, υποχρεούται να υποβάλει στο Ι.Κ.Υ. μία τουλάχιστον δημοσίευση
σε έγκριτο επιστημονικό περιοδικό ή εισηγήσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια ή συνδυασμό αυτών.
Παράλληλα, υποχρεούται να καταθέσει στο Ι.Κ.Υ. βεβαίωση από τον επιβλέποντα καθηγητή του, ότι η
έρευνα που πραγματοποιήθηκε, αλλά δεν ολοκληρώθηκε, στο πλαίσιο της εκπόνησης της διατριβής ήταν
διδακτορικού επιπέδου.
Μετά τη λήξη της υποτροφίας του, υποχρεούται σε επάνοδο ή/και μόνιμη παρουσία σε ελληνικό ή
ευρωπαϊκό έδαφος για μια τριετία.
6. Οι υπότροφοι σε πανεπιστήμια του εσωτερικού υποχρεούνται να προσφέρουν χωρίς αμοιβή τις
υπηρεσίες τους από 10 έως 15 ώρες εβδομαδιαίως (επικουρία διδασκαλίας, διόρθωση ασκήσεων,
επιτήρηση εξετάσεων κ.λπ.) στο τμήμα και στο πανεπιστήμιο που γίνονται δεκτοί σύμφωνα με αποφάσεις
των αρμοδίων πανεπιστημιακών οργάνων.
7. Ανά περίπτωση, οι υπότροφοι υποχρεούνται να μνημονεύουν στις επιστημονικές τους εργασίες: «Η
ολοκλήρωση {της διπλωματικής εργασίας} { της διδακτορικής διατριβής} {του άρθρου/επιστημονικής
εργασίας } {της επιστημονικής ανακοίνωσης} συγχρηματοδοτήθηκε μέσω του Έργου «Υποτροφίες ΙΚΥ»
από πόρους του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) του
ΕΣΠΑ, 2007-2013».
Παραβίαση όλων των ανωτέρω όρων, εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας, συνεπάγεται την υποχρέωση
του τέως υποτρόφου να επιστρέψει στο Ι.Κ.Υ. το συνολικό ποσό της υποτροφίας σύμφωνα με τις
διατάξεις, που διέπουν την είσπραξη δημοσίων εσόδων.

Θ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Η υποτροφία εσωτερικού δεν διακόπτεται, αν ο υπότροφος κατά τη διάρκειά της τύχει και υποτροφίας
κινητικότητας, μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων που διαχειρίζεται το Ι.Κ.Υ., προκειμένου να διανύσει
μία αναγνωρισμένη περίοδο σπουδών στο εξωτερικό.
Στην ανωτέρω περίπτωση, ο υπότροφος υποχρεούται να υποβάλει και να αναρτήσει στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα βεβαίωση από τον Διευθυντή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, στην οποία θα
αναγράφονται:
i. Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα, στο οποίο συμμετέχει.
ii. Το χρονικό διάστημα που θα διανυθεί στο εξωτερικό.

Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
Οι οικονομικές παροχές ανά πρόγραμμα αφορούν στα καθαρά ποσά τα οποία θα καταβάλλονται στους υποτρόφους, δηλαδή τα ποσά τα οποία θα λαμβάνει ο υπότροφος ανά κατηγορία επιλέξιμης δαπάνης μετά την παρακράτηση των νόμιμων κρατήσεων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.
1. Στους υποτρόφους εξωτερικού χορηγούνται:
α. Μηνιαία τροφεία ύψους οκτακοσίων εβδομήντα ευρώ (870,00 €).
β. Δαπάνες για τα καθαρά πανεπιστημιακά δίδακτρα υποχρεωτικού χαρακτήρα (tuition fees), το ύψος των οποίων δεν θα υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€) ετησίως.
γ. Κολεγιακά δίδακτρα, ποσό ύψους έως δύο χιλιάδες ευρώ (2.000,00 €) ετησίως.
δ. Μέρος εργαστηριακών δαπανών, εφόσον έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα για την εκτέλεση του προγράμματος σπουδών που εγκρίθηκε από το Δ.Σ., όχι ανώτερο των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00€) ετησίως.
ε. Ασφάλιση, όπου απαιτείται και εφόσον δεν συμπεριλαμβάνεται στα δίδακτρα, ποσό όχι ανώτερο των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00 €) ετησίως.
στ. Εφάπαξ ποσό ύψους επτακοσίων ευρώ (700,00€) για έξοδα πρώτης εγκατάστασης, τo οποίo αποσκοπεί να καλύψει και τα έξοδα των εισιτηρίων μετάβασης και οριστικής επανόδου στην Ελλάδα, μετά τη λήξη των σπουδών τους.
ζ. Δαπάνη δημοσίευσης διατριβής, σε εφαρμογή του εγκεκριμένου προγράμματος σπουδών. Ειδικότερα, για το master χορηγείται ποσό ύψους εκατόν πενήντα ευρώ (150,00€), για το Μ.Phil. ποσό ύψους διακοσίων τριάντα ευρώ (230,00€) και για το Ph.D. ποσό ύψους τριακοσίων πενήντα ευρώ (350,00€). Εάν το Πανεπιστήμιο απαιτεί δημοσίευση σε εκδοτικό οίκο, το Δ.Σ. αποφασίζει κατά περίπτωση.
2. Στους υποτρόφους εσωτερικού χορηγούνται:
α. Μηνιαία τροφεία ύψους τετρακοσίων πενήντα ευρώ (450,00€).
β. Δαπάνες για τα καθαρά πανεπιστημιακά δίδακτρα υποχρεωτικού χαρακτήρα, που δεν θα υπερβαίνουν το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€) ετησίως.
γ. Συνολικές δαπάνες μετακίνησης και έξοδα εγγραφής σε επιστημονικά συνέδρια του εξωτερικού μέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00€).
δ. Δαπάνη δημοσίευσης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ποσό ύψους εκατόν πενήντα ευρώ (150,00€).
3. Στους υποτρόφους εξωτερικού ή εσωτερικού, που πραγματοποιούν μεταπτυχιακές σπουδές πρώτου κύκλου σε πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι. που έχουν σύμπραξη με αντίστοιχα Ιδρύματα της αλλοδαπής ή ημεδαπής και που σύμφωνα με τα προγράμματα σπουδών τους θα απαιτηθεί η μετάβασή τους για ορισμένο χρονικό διάστημα στο εξωτερικό, ή την Ελλάδα αντίστοιχα, θα χορηγούνται για το διάστημα αυτό τα τροφεία που ισχύουν για τους υποτρόφους του εξωτερικού, ή του εσωτερικού, αντίστοιχα.
4. Στους Μουσουλμάνους, Ρομά, παλιννοστούντες δεύτερης γενιάς, τέκνα μεταναστών δεύτερης γενιάς, χορηγείται το ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ (150,00 €), πλέον των τροφείων εκάστου προγράμματος.
5. Στα Α.μ.Ε.Ε.Α. με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% χορηγείται το ποσό των διακοσίων ευρώ (200,00€), πλέον των τροφείων εκάστου προγράμματος.
6. Στους υποτρόφους με ατομικό φορολογητέο εισόδημα έως δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000€) (ή οικογενειακό κατά περίπτωση), καθώς και σε πολύτεκνους ή σε τέκνα πολυτέκνων οικογενειών χορηγείται το ποσό των διακοσίων ευρώ (200,00€), πλέον των τροφείων εκάστου προγράμματος, και καλύπτονται τα ετήσια δίδακτρα έως του ποσού των οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000,00€) ανά πρόγραμμα.
Τυχόν επιμέρους ζητήματα, τα οποία ενδέχεται να ανακύψουν κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων υποτροφιών και δεν περιλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό, ρυθμίζονται με αποφάσεις του Δ. Σ. του Ι.Κ.Υ.

ΙΑ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Ειδικά, για το Ακαδ. Έτος 2012-2013, η διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης προτάσεων για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο εξωτερικό ανατίθεται στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved