nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Υποτροφίες Επιστροφή    
Υποτροφίες από Κληροδοτήματα του Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Αθήνα 11.3.2013, 10:25

Υποτροφίες για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό θα χορηγήσουν τα Κληροδοτήματα του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση και δικαιολογητικά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου (Κεντρικό Κτήριο, Πανεπιστημίου 30, Αθήνα), μέχρι 8 Απριλίου 2013).

Έντυπα αιτήσεων καθώς και περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τη Διεύθυνση Κληροδοτημάτων, Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων (Σταδίου και Χρ.Λαδά 6, τηλ.: 210-3689.132-4).

* Ακολουθούν οι σχετικές ανακοινώσεις.

 

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπiστήμιο Αθηνών θα χορηγήσει, κατά το Πανεπιστημιακό έτος 2012-13, τρεις (3) υποτροφίες, από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Δημητρίου Τρικούλη, σε άπορους άρρενες φοιτητές όλων των Ιατρικών Σχολών,καθώς και σε φοιτητές όλων των Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας, που παρέχουν τεχνική μόρφωση, καταγόμενους από το χωριό Πραγματευτή Κυνουρίας.
Καταγόμενοι από το χωριό Πραγματευτή Κυνουρίας θεωρούνται οι υποψήφιοι που είτε γεννήθηκαν στο χωριό Πραγματευτή Κυνουρίας, είτε κατάγονται από τους δύο γονείς τους ή από τον έναν, αδιακρίτως.
Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας ορίζεται σε Ευρώ εκατόν δέκα επτά και τριάντα εννέα λεπτά ( Ευρώ 117,39).
Η υποτροφία θα αρχίσει να καταβάλλεται στους υποτρόφους από την αρχή του Πανεπιστημιακού έτους 2012-13 και θα διαρκέσει μέχρι το μήνα Ιούνιο του έτους, που κανονικά τελειώνουν τις σπουδές τους, εάν καταστούν πτυχιούχοι, διαφορετικά μέχρι το μήνα Σεπτέμβριο του ιδίου έτους (άρθρο 55 του Α.Ν.2039/39, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του Ν. 1583/85 και άρθρο 25 του Κ.Δ. 18/41).
Για τη συνέχιση της υποτροφίας, οι υπότροφοι υποχρεούνται κάθε χρόνο να προσκομίζουν πιστοποιητικό προόδου με ικανοποιητική βαθμολογία.
Εάν η υποτροφία διακοπεί από υπαιτιότητα των υποτρόφων ή εάν οι υπότροφοι δε λάβουν το πτυχίο τους μέσα σε ένα έτος από τη λήξη της κανονικής διάρκειας των σπουδών τους, υποχρεούνται να επιστρέψουν τα ποσά της υποτροφίας, που έχουν λάβει μέχρι τότε (άρθρα 57-60 του Α.Ν. 2039/39).
Η υποτροφία δύναται να διακοπεί , εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ήθελε επέλθει μείωση των ετησίων εσόδων του Κληροδοτήματος. Στην περίπτωση αυτή ουδέν δικαίωμα γεννάται υπέρ του υποτρόφου του οποίου διακόπηκε η υποτροφία (άρθρο 59 του Α.Ν. 2039/39).
Σύμφωνα με την από 12-7-2007 απόφαση Πανεπιστημιακής Συγκλήτου το ανώτατο όριο του οικογενειακού εισοδήματος των υποψηφίων, όταν ως κριτήριο για τη χορήγηση της υποτροφίας ορίζεται η «απορία, ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 25.000 για εισόδημα από ελεύθερα επαγγέλματα κλπ και σε Ευρώ 35.000 για εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, προσαυξανόμενο κατά Ευρώ 1.500 για κάθε τέκνο πέραν των δύο.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν
 αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1 .Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο θα προκύπτει η Ελληνική Ιθαγένεια, η ηλικία των υποψηφίων, όχι μεγαλύτερη των τριάντα έξι (36) ετών και η καταγωγή τους από το χωριό Πραγματευτή Κυνουρίας (Θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα)
2. Δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έλαβαν, ούτε λαμβάνουν άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από το ίδιο ή άλλο Κληροδότημα, Κληρονομία ή Δωρεά και ότι δεν έχασαν από δική τους υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία.
3. Επικυρωμένο αντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος της Εφορίας για το φορολογητέο εισόδημα των υποψηφίων και της οικογένειάς τους (Θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα)
4. Επικυρωμένο αντίγραφο του εντύπου δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) των υποψηφίων και της οικογενείας τους.
5. Απόσπασμα ποινικού μητρώο, που να έχει εκδοθεί πρόσφατα, το πολύ τρεις μήνες πριν την υποβολή της αίτησης (Θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα).
6. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία και Μ.Ο. βαθμολογίας στο προηγούμενο έτος σπουδών (2011-12) τουλάχιστον «Λ. Καλώς» (Σύμφωνα με την από 27-11-2008 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν περάσει τα καθορισμένα ή αναλογούντα μαθήματα του περασμένου έτους, εκτός από δύο και να έχουν στα υπόλοιπα Μ.Ο. βαθμολογίας τουλάχιστον «Λ.Καλώς»).
Οι πρωτοετείς φοιτητές θα υποβάλουν τα με αύξοντα αριθμό ένα (1) έως και πέντε (5) δικαιολογητικά και επί πλέον:
1. Απολυτήριο Λυκείου με βαθμό τουλάχιστον «Λ.Καλώς»
2. Βεβαίωση εγγραφής στα ΑΕΙ.

 

* * *

 

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπiστήμιο Αθηνών θα χορηγήσει, κατά το Πανεπιστημιακό έτος 2012-13, μία (1) υποτροφία, από τα έσοδα της Κληρονομίας Δωροθέου Σχολαρίου (Αγαθοεργίες), σε άπορο ή ορφανό πρωτοετή φοιτητή, καταγόμενο εξ Αμαράντου (πρώην Βενδίστη) Ν. Τρικάλων, οποιασδήποτε Πολυτεχνικής Σχολής της Χώρας, προτιμωμένου του Πολυτεχνείου Αθηνών. Σε περίπτωση που δεν
υπάρχει σπουδαστής ή φοιτητής Πολυτεχνικής Σχολής, θα χορηγείται σε σπουδαστή ή φοιτητή οποιασδήποτε άλλης Ανωτάτης Σχολής της Χώρας.
Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας ορίζεται σε Ευρώ τριακόσια (Ευρώ 300,00). H διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται σε τέσσερα (4) χρόνια και θα αρχίσει να καταβάλλεται στον υποτρόφους από την αρχή του Πανεπιστημιακού έτους 2012-13, ήτοι από 1/9/2012 και μέχρι 30/8/2016.
Για τη συνέχιση της υποτροφίας, ο υπότροφος υποχρεούται κάθε χρόνο να προσκομίζει πιστοποιητικό προόδου με ικανοποιητική βαθμολογία.
Εάν η υποτροφία διακοπεί από υπαιτιότητα του υποτρόφου ή εάν ο υπότροφος δε λάβει το πτυχίο τους μέσα σε ένα έτος από τη λήξη της κανονικής διάρκειας των σπουδών του, υποχρεούται να επιστρέψει τα ποσά της υποτροφίας, που έχει λάβει μέχρι τότε
(άρθρα 57-60 του Α.Ν. 2039/39).
Η υποτροφία δύναται να διακοπεί, εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ήθελε επέλθει μείωση των ετησίων εσόδων του Κληροδοτήματος. Στην περίπτωση αυτή ουδέν δικαίωμα γεννάται υπέρ του υποτρόφου του οποίου διακόπηκε η υποτροφία (άρθρο 59 του Α.Ν.
2039/39).
Σύμφωνα με την από 12-7-2007 απόφαση Πανεπιστημιακής Συγκλήτου το ανώτατο όριο του οικογενειακού εισοδήματος των υποψηφίων, όταν ως κριτήριο για τη χορήγηση της υποτροφίας ορίζεται η «απορία, ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 25.000 (εισόδημα από ελεύθερα επαγγέλματα κλπ) και σε Ευρώ 35.000 (εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες) προσαυξανόμενο κατά Ευρώ 1.500 για κάθε τέκνο πέραν των δύο.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου (Κεντρικό Κτήριο, Παν/μίου 30 ), μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την πρώτη δημοσίευση περίληψης της πρόσκλησης αυτής στον ημερήσιο Αθηναϊκό τύπο (μέχρι 8 – 4 – 2013), αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο θα προκύπτει η Ελληνική Ιθαγένεια, η ηλικία των υποψηφίων, όχι μεγαλύτερη των τριάντα έξη ( 36) ετών και η καταγωγή τους από τον Αμάραντο Ν. Τρικάλων (Θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα)
2. Δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έλαβαν, ούτε λαμβάνουν άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από το ίδιο ή άλλο Κληροδότημα, Κληρονομία ή Δωρεά και ότι δεν έχασαν από δική τους υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία.
3. Eπικυρωμένο αντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος της Εφορίας για το φορολογητέο εισόδημα των υποψηφίων και της οικογένειάς τους (Θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα)
4. Επικυρωμένο αντίγραφο του εντύπου δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) των υποψηφίων και της οικογενείας τους.
5. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, που να έχει εκδοθεί πρόσφατα, το πολύ τρεις μήνες πριν την υποβολή της αίτησης (Θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα).
6. Απολυτήριο Λυκείου με βαθμό τουλάχιστον «Λ.Καλώς»
7. Βεβαίωση εγγραφής στα ΑΕΙ.

 

* * *

 

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα χορηγήσει, κατά το Πανεπιστημιακό έτος 2012-13, μία (1) υποτροφία, από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Θωμά Σουρλή, σε άπορο φοιτητή ή φοιτήτρια όλων των Σχολών και Τμημάτων αυτού, καταγόμενο (η) από το Νομό Λακωνίας, για να βοηθηθεί στις σπουδές του (της .
Καταγόμενοι από το Ν. Λακωνίας θεωρούνται οι υποψήφιοι που είτε γεννήθηκαν στο Ν.
Λακωνίας, είτε κατάγονται από το Ν. Λακωνίας από τους δύο γονείς τους ή από τον έναν εξ αυτών, αδιακρίτως.
Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε εκατόν δύο Ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά (Ευρώ 102,71).
Η υποτροφία θα αρχίσει να καταβάλλεται στον/στην υπότροφο από την αρχή του Πανεπιστημιακού έτους 2012-13 και θα διαρκέσει μέχρι το μήνα Ιούνιο του έτους που κανονικά τελειώνει τις σπουδές του (της), εάν καταστή πτυχιούχος, διαφορετικά μέχρι το μήνα Σεπτέμβριο του ιδίου έτους (άρθρο 55 του Α.Ν.2039/39, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του Ν. 1583/85 και άρθρο 25 του Κ.Δ. 18/41).
Για τη συνέχιση της υποτροφίας, ο/η υπότροφος υποχρεούται κάθε χρόνο να προσκομίζει πιστοποιητικό προόδου με ικανοποιητική βαθμολογία.
Εάν η υποτροφία διακοπεί από υπαιτιότητα του/της υποτρόφου ή εάν ο/η) υπότροφος δε λάβετο πτυχίο του/της μέσα σε ένα έτος από τη λήξη της κανονικής διάρκειας των σπουδών του/της, υποχρεούται να επιστρέψει τα ποσά της υποτροφίας που έχει λάβει μέχρι τότε (άρθρα 57-60 του Α.Ν. 2039/39).
Η υποτροφία δύναται να διακοπεί , εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ήθελε επέλθει μείωση των
ετησίων εσόδων του Κληροδοτήματος. Στην περίπτωση αυτή ουδέν δικαίωμα γεννάται υπέρ του
υποτρόφου του οποίου διακόπηκε η υποτροφία (άρθρο 59 του Α.Ν. 2039/39).
Σύμφωνα με την από 12-7-2007 απόφαση Πανεπιστημιακής Συγκλήτου το ανώτατο όριο του
οικογενειακού εισοδήματος των υποψηφίων, όταν ως κριτήριο για τη χορήγηση της υποτροφίας ορίζεται
η «απορία, ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 25.000 (εισόδημα από ελεύθερα επαγγέλματα κλπ) και σε
Ευρώ 35.000 (εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες) προσαυξανόμενο κατά Ευρώ 1.500 για κάθε τέκνο
πέραν των δύο.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου
(Κεντρικό Κτήριο - Πανεπιστημίου 30) μέσα σε τριάντα(30) ημέρες από την πρώτη δημοσίευση
περίληψης της πρόσκλησης αυτής στον ημερήσιο Αθηναϊκο τύπο (μέχρι 8 – 4 - 2013) , αίτηση με τα
παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από το οποίο θα προκύπτει η Ελληνική ιθαγένεια, η
ηλικία των υποψηφίων, όχι μεγαλύτερη των τριάντα έξη (36) ετών και η καταγωγή από τη Λακωνία (Θα
αναζητηθεί αυτεπάγγελτα).
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έλαβαν, ούτε λαμβάνουν άλλη υποτροφία για τις
ίδιες σπουδές από το ίδιο ή άλλο Κληροδότημα, Κληρονομία ή Δωρεά και ότι δεν έχουν χάσει από δική
τους υπαιτιότητα άλλη υποτροφία.
3. Επικυρωμένο αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας για το φορολογητέο
εισόδημα των υποψηφίων ή της οικογένειάς τους.
4. Επικυρωμένο αντίγραφο του εντύπου δήλωσης στοιχείων ακινήτων ( Ε9) των υποψηφίων ή
της οικογενείας τους.
5. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, που να έχει εκδοθεί πρόσφατα, το πολύ τρεις μήνες πριν την
υποβολή της αίτησης ((Θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα μετά από αίτηση του/της υποψήφιου/φίας).
6. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία και βαθμό στο προηγούμενο έτος
σπουδών (2011-12) τουλάχιστον «Λ. Καλώς». (Σύμφωνα με την από 27-11-2008 απόφαση του
Πρυτανικού Συμβουλίου οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν περάσει τα καθορισμένα ή αναλογούντα
μαθήματα του περασμένου έτους, εκτός από δύο και να έχουν στα υπόλοιπα Μ.Ο. βαθμολογίας
τουλάχιστον «Λ.Καλώς»).
Οι πρωτοετείς φοιτητές υποβάλουν τα με αύξοντα αριθμό ένα (1) έως και πέντε (5) δικαιολογητικά και
επί πλέον:
1. Απολυτήριο Λυκείου με βαθμό τουλάχιστον «Λ.Καλώς».
2. Βεβαίωση εγγραφής στα ΑΕΙ.

 

* * *

 

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα χορηγήσει, κατά το Πανεπιστημιακό έτος 2012-13, είκοσι (20) υποτροφίες, από τα έσοδα της Κληρονομίας Μαρίας Στάη, σε Κυθήριους πρωτοετείς φοιτητές, κατά τη βαθμολογική σειρά εισαγωγής τους, σε οποιαδήποτε Πανεπιστημιακού
Τομέα Σχολή Ελληνικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, πλην των Στρατιωτικών Σχολών,
προτιμωμένων των εισαγομένων στις Φυσικομαθηματικές Σχολές.
Καταγόμενοι από τα Κύθηρα θεωρούνται οι υποψήφιοι που είτε γεννήθηκαν στα Κύθηρα, είτε
κατάγονται από τους δύο γονείς τους ή από τον έναν, αδιακρίτως, Μεταξύ των υποψηφίων θα
προτιμηθούν οι εισαχθέντες στις Φυσικομαθηματικές Σχολές.
Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας ορίζεται σε Ευρώ εκατόν εξήντα (Ευρώ 160,00).
Η υποτροφία θα αρχίσει να καταβάλλεται στους υποτρόφους από την αρχή του
Πανεπιστημιακού έτους 2012-13 και θα λήξει το μήνα Ιούνιο του έτους που κανονικά τελειώνουν τις
σπουδές τους, εάν καταστούν πτυχιούχοι , διαφορετικά το μήνα Σεπτέμβριο του ιδίου έτους (άρθρο 55
του Α.Ν. 2039/39, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του Ν. 1583/85 και άρθρο 25 του Κ.Δ.
18/41).
Για τη συνέχιση της υποτροφίας, οι υπότροφοι θα πρέπει να υποβάλλουν κάθε χρόνο
πιστοποιητικό προόδου, με ικανοποιητική βαθμολογία.
Εάν η υποτροφία διακοπεί από υπαιτιότητα των υποτρόφων, ή εάν οι υπότροφοι δε λάβουν το
πτυχίο τους, μέσα σε ένα έτος, από τη λήξη της κανονικής διάρκειας των σπουδών τους, υποχρεούνται
να επιστρέψουν τα ποσά της υποτροφίας, που έχουν λάβει μέχρι τότε (άρθρα 57-60 του Α.Ν.
2039/39).
Η υποτροφία δύναται να διακοπεί, εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ήθελε επέλθει μείωση των
ετησίων εσόδων της Κληρονομίας. Στην περίπτωση αυτή ουδέν δικαίωμα γεννάται υπέρ του
υποτρόφου του οποίου η υποτροφία διακόπηκε (άρθρο 59 του Α.Ν. 2039/39).
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου
(Κεντρικό Κτήριο, Παν/μίου 30), μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την πρώτη δημοσίευση περίληψης
της πρόσκλησης αυτής στον ημερήσιο Αθηναϊκό τύπο (μέχρι 8 – 4 – 2013), αίτηση με τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο θα προκύπτει η Ελληνική Ιθαγένεια,
η καταγωγή από τα Κύθηρα και η ηλικία τους, όχι μεγαλύτερη των τριάντα έξη (36) ετών (Θα
αναζητηθεί αυτεπάγγελτα).
2. Ατομικό δελτίο επιτυχίας στις Πανελλαδικές εξετάσεις
3. Βεβαίωση εγγραφής στα ΑΕΙ
4. Ποινικό μητρώο, που να έχει εκδοθεί πρόσφατα, το πολύ τρεις μήνες πριν την υποβολή
της αίτησης (Θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα)
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 , ότι δεν έλαβαν, ούτε λαμβάνουν άλλη
υποτροφία από το ίδιο ή άλλο Κληροδότημα, Κληρονομία ή Δωρεά και ότι δεν έχουν χάσει από δική τους υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία.

 

* * *

 

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών θα χορηγήσει, κατά το Πανεπιστημιακό έτος 2012-13, τέσσερις (4) υποτροφίες από τα έσοδα της Κληρονομίας Σωτηρίου Παπαζαφειροπούλου, σε φοιτητές όλων των Σχολών και των Τμημάτων των Ελληνικών Πανεπιστημίων, καταγόμενους από το Δήμο Ανδρίτσαινας, κατά προτίμηση, ή από την Επαρχία Ολυμπίας ή τέλος από το Νομό Ηλείας, με κριτήρια τη βαθμολογική σειρά εισαγωγής τους στις Σχολές ή στα Τμήματα αυτά ή της προαγωγής τους από το
προηγούμενο στο επόμενο έτος σπουδών, προτιμωμένων των απόρων.
Καταγόμενοι από το Δήμο Ανδρίτσαινας ή την Επαρχία Ολυμπίας ή το Νομό Ηλείας
θεωρούνται οι υποψήφιοι που είτε γεννήθηκαν είτε κατάγονται από τις παραπάνω περιοχές από τους
δύο γονείς τους ή από τον έναν εξ αυτών, αδιακρίτως.
Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε Ευρώ 300,00.
Η υποτροφία θα αρχίσει να καταβάλλεται στους υποτρόφους από την αρχή του
Πανεπιστημιακού έτους 2012-13 και θα διαρκέσει μέχρι το μήνα Ιούνιο του έτους που κανονικά
τελειώνουν τις σπουδές τους, εάν καταστούν πτυχιούχοι, διαφορετικά μέχρι το μήνα Σεπτέμβριο του
ιδίου έτους (άρθρο 55 του Α.Ν.2039/39, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του Ν. 1583/85 και
άρθρο 25 του Κ.Δ. 18/41).
Για τη συνέχιση της υποτροφίας, οι υπότροφοι υποχρεούνται κάθε χρόνο να προσκομίζουν
πιστοποιητικά προόδου με ικανοποιητική βαθμολογία.
Εάν η υποτροφία διακοπεί από υπαιτιότητα των υποτρόφων ή εάν οι υπότροφοι δε λάβουν
το πτυχίο τους μέσα σε ένα έτος από τη λήξη της κανονικής διάρκειας των σπουδών τους ,
υποχρεούνται να επιστρέψουν τα ποσά της υποτροφίας που έχουν λάβει μέχρι τότε (άρθρα 57-60 του
Α.Ν. 2039/39).
Η υποτροφία δύναται να διακοπεί , εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ήθελε επέλθει μείωση των
ετησίων εσόδων του Κληροδοτήματος. Στην περίπτωση αυτή ουδέν δικαίωμα γεννάται υπέρ του
υποτρόφου του οποίου διακόπηκε η υποτροφία (άρθρο 59 του Α.Ν. 2039/39).
Οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν υποτροφία πρέπει να υποβάλουν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του
Πανεπιστημίου (Κεντρικό Κτήριο, Πανεπιστημίου 30), μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την πρώτη
δημοσίευση περίληψης της πρόσκλησης αυτής στον ημερήσιο Τύπο, (μέχρι 8 – 4- 2013)
αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από το οποίο θα προκύπτει: α) η Ελληνική ιθαγένεια, β) η
καταγωγή από το Δήμο Ανδρίτσαινας ή την Επαρχία Ολυμπίας ή το Νομό Ηλείας και γ) η ηλικία των
υποψηφίων , όχι μεγαλύτερη των τριάντα έξη (36) ετών. (Θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα)
2. Δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έλαβαν, ούτε λαμβάνουν υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από το
ίδιο ή άλλο Κληροδότημα, Κληρονομία ή Δωρεά και ότι δεν έχουν χάσει από δική τους υπαιτιότητα
προηγούμενη υποτροφία.
3. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, που να έχει εκδοθεί πρόσφατα, το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από
την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών (Θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα).
4. Επικυρωμένο αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας για το φορολογητέο
εισόδημα των υποψηφίων ή της οικογένειάς τους (Θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα)
5. Επικυρωμένο αντίγραφο του εντύπου Δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) των υποψηφίων ή της
οικογενείας τους.
6. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία και βαθμό στο προηγούμενο έτος σπουδών
(2011-12) τουλάχιστον «Λ. Καλώς». (Σύμφωνα με την από 27-11-2008 απόφαση του Πρυτανικού
Συμβουλίου οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν περάσει τα καθορισμένα ή αναλογούντα μαθήματα του
περασμένου έτους, εκτός από δύο και να έχουν στα υπόλοιπα Μ.Ο. βαθμολογίας τουλάχιστον
«Λ.Καλώς»).
Οι πρωτοετείς φοιτητές υποβάλλουν τα με αύξοντα αριθμό ένα (1) έως και πέντε (5)
δικαιολογητικά και επί πλέον :
1. Ατομικό Δελτίο επιτυχίας στις Πανελλαδικές εξετάσεις και
2. Βεβαίωση εγγραφής στα ΑΕΙ.

 

* * *

 

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα χορηγήσει κατά το Παν/κο έτος 2012 - 13, δέκα έξι (16) υποτροφίες, σε άπορους σπουδαστές Δημοτικής, Μέσης, Επαγγελματικής και Ανώτατης Εκπαίδευσης, καταγόμενους εκ πατρικής ή μητρικής γραμμής , από το Συρράκο Ιωαννίνων,
από τα έσοδα της Κληρονομίας Σπυρίδωνoς Μπαλτατζή.
Αναλυτικότερα οι υποτροφίες θα χορηγηθούν:
α) Έξι (6) σε μαθητές Δημοτικής Εκπαίδευσης, μηνιαίo ποσό υποτροφίας Ευρώ πενήντα
(Ευρώ 50,00)
β) Έξι (6) σε μαθητές Μέσης Εκπαίδευσης, μηνιαίο ποσό υποτροφίας Ευρώ ενενήντα (Ευρώ
90,00)
γ ) Δύο (2) σε σπουδαστές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, μηνιαίο ποσό υποτροφίας Ευρώ
διακόσια (Ευρώ 200,00) και
δ) Δύο (2) σε φοιτητές ΑΕΙ (Πανεπιστημιακού τομέα), μηνιαίο ποσό υποτροφίας Ευρώ
διακόσια (Ευρώ 200,00)
Η υποτροφία θα αρχίσει να καταβάλλεται από 1-10-2012 και θα διαρκέσει μέχρι το τέλος της
εκπαίδευσής τους κατά Κλάδο, με την προϋπόθεση και τον όρο ότι ο υπότροφος δεν θα χάσει χρόνο
σπουδών.
Σύμφωνα με την από 12-7-2007 απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου το ανώτατο όριο του
οικογενειακού εισοδήματος των υποψηφίων, όταν ως κριτήριο για τη χορήγηση της υποτροφίας ορίζεται
η «απορία, ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 25.000 (εισόδημα από ελεύθερα επαγγέλματα κλπ) και σε
Ευρώ 35.000 (εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες) προσαυξανόμενο κατά Ευρώ 1.500 για κάθε τέκνο
πέραν των δύο.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στο Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Αθηνών,
(Κεντρικό κτήριο, Παν/μίου 30), μετά την πρώτη δημοσίευση περίληψης της πρόσκλησης αυτής στον
ημερήσιο Αθηναϊκό τύπο ( μέχρι 8 – 4 – 2013), αίτηση που θα συνοδεύεται με τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:
1) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να αποδεικνύεται η
καταγωγή από το Συρράκο, η Ελληνική ιθαγένεια και η ηλικία όχι μεγαλύτερη
των τριάντα έξι (36) ετών
2) Πιστοποιητικό οικονομικής ανεπάρκειας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας
3) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος της Εφορίας
της οικογενείας των υποψηφίων και του υποψηφίου (Θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα)
4) Επικυρωμένο αντίγραφο του εντύπου Δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) των υποψηφίων και
της οικογενείας τους.
5) Πιστοποιητικό σπουδών, ανάλογα με την κατηγορία της Εκπαίδευσης, με βαθμό στο
προηγούμενο (2011-12) έτος σπουδών τουλάχιστον «Λ. Καλώς»
Συγκεκριμένα:
Οι μαθητές Δημοτικού πιστοποιητικό εγγραφής στο σχολ. έτος 2012-13 και ενδεικτικό στο
προηγούμενο σχολ. έτος (2011-12) με βαθμό τουλάχιστον «Λ.Καλώς»
Οι μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου, οι μεν της Α΄ τάξης πιστοποιητικό εγγραφής στο σχολ. έτος
2012-13 και Απολυτήριο Δημοτικού και Γυμνασίου αντίστοιχα, με βαθμό τουλάχιστον «Λ.Καλώς», οι δε
των άλλων τάξεων επίσης πιστοποιητικό εγγραφής στο σχολ. έτος 2012-13 και ενδεικτικό με βαθμό στο
προηγούμενο έτος σπουδών (2011-12) τουλάχιστον «Λ. Καλώς»
Οι σπουδαστές των Σχολών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και οι φοιτητές των ΑΕΙ
(Πανεπιστημιακού τομέα), οι μεν πρωτοετείς Απολυτήριο Λυκείου, με βαθμό τουλάχιστον «Λ.Καλώς»,
πιστοποιητικό εγγραφής (Θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα) και Ατομικό Δελτίο Επιτυχίας στις Πανελλαδικές
Εξετάσεις, οι δε των επομένων ετών πιστοποιητικό εγγραφής και σπουδών με αναλυτική βαθμολογία
και M.O. βαθμολογίας στο προηγούμενο έτος σπουδών (2011-12) τουλάχιστον «Λ.Καλώς». (Σύμφωνα
με την από 27-11-2008 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν περάσει τα
καθορισμένα ή αναλογούντα μαθήματα του περασμένου έτους, εκτός από δύο και να έχουν στα
υπόλοιπα Μ.Ο. βαθμολογίας τουλάχιστον «Λ.Καλώς»).
5) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έλαβαν, ούτε λαμβάνουν άλλη υποτροφία για τις
ίδιες σπουδές από το ίδιο ή άλλο Κληροδότημα, Κληρονομία ή Δωρεά και ότι δεν έχασαν από δική τους
υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία.
6) Οι φοιτητές Επαγγελματικής ή Ανώτατης Εκπαίδευσης θα υποβάλουν επί πλέον και
απόσπασμα ποινικού μητρώου, που να έχει εκδοθεί πρόσφατα το πολύ τρεις (3) μήνες πριν την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης (Θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα)

 

* * *

 

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα χορηγήσει, κατά το Παν/κό έτος
2012-13, τέσσερις (4) υποτροφίες, από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Βασιλείου και Μαριάννας Βασ. Μακρή, σε φοιτητές της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών,
κληρικούς (πρεσβυτέρους και διακόνους), διακρινόμενους για το ήθος και την επίδοση στις
σπουδές τους, αλλά και ‘’αποδεδειγμένως ορθώς και υγιώς περί την ορθόδοξον πίστιν έχοντας’’,
προτιμωμένων των φοιτητών κληρικών των καταγομένων από την Κεφαλληνία.
Οι θέσεις θα καλυφθούν κατά προτεραιότητα, εφ΄ όσον πληρούν και τις λοιπές
προϋποθέσεις, από τους υποψήφιους που κατάγονται από την Κεφαλληνία. Καταγόμενοι από
την Κεφαλληνία θεωρούνται οι υποψήφιοι που είτε γεννήθηκαν στην Κεφαλληνία, είτε κατάγονται
από την Κεφαλληνία από τους δύο γονείς τους ή από έναν εξ αυτών, αδιακρίτως.
Το μηνιαίο ποσό υποτροφίας ορίζεται σε Ευρώ τριακόσια (Ευρώ 300,00).
Η υποτροφία θα αρχίσει να καταβάλλεται στους υποτρόφους από την αρχή του
Πανεπιστημιακού έτους 2012-13 και θα διαρκέσει μέχρι το μήνα Ιούνιο του έτους που κανονικά
τελειώνουν τις σπουδές τους, εάν καταστούν πτυχιούχοι, διαφορετικά μέχρι το μήνα Σεπτέμβριο
του ιδίου έτους (άρθρο 55 του Α.Ν.2039/39, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του Ν.
1583/85 και άρθρο 25 του Κ.Δ. 18/41).
Για τη συνέχιση της υποτροφίας, οι υπότροφοι υποχρεούνται κάθε χρόνο να
προσκομίζουν πιστοποιητικό προόδου με ικανοποιητική βαθμολογία.
Εάν η υποτροφία διακοπεί από υπαιτιότητα των υποτρόφων ή εάν οι υπότροφοι δε
λάβουν το πτυχίο τους μέσα σε ένα έτος από τη λήξη της κανονικής διάρκειας των σπουδών
τους, υποχρεούνται να επιστρέψουν τα ποσά της υποτροφίας που έχουν λάβει μέχρι τότε
(άρθρα 57-60 του Α.Ν. 2039/39).
Η υποτροφία δύναται να διακοπεί , εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ήθελε επέλθει μείωση
των ετησίων εσόδων του Κληροδοτήματος. Στην περίπτωση αυτή ουδέν δικαίωμα γεννάται υπέρ
του υποτρόφου του οποίου διακόπηκε η υποτροφία (άρθρο 59 του Α.Ν. 2039/39).
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου
(Κεντρικό Κτήριο, Πανεπιστημίου 30), μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την πρώτη δημοσίευση
περίληψης της πρόσκλησης αυτής στον ημερήσιο Αθηναϊκό τύπο (μέχρι 8 – 4 – 2013),
αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από το οποίο θα προκύπτει η Ελληνική
ιθαγένεια, η ηλικία τους, όχι μεγαλύτερη των τριάντα έξη (36) ετών και η καταγωγή τους , αν
υπάρχει, από την Κεφαλληνία (Θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα)
2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έλαβαν, ούτε λαμβάνουν άλλη υποτροφία
για τις ίδιες σπουδές από το ίδιο Κληροδότημα, Κληρονομία ή Δωρεά και δεν έχασαν από δική
τους υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία.
3. Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι είναι κληρικοί
4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, που να έχει εκδοθεί πρόσφατα, το πολύ τρεις μήνες
πριν την υποβολή της αίτησης (Θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα)
5. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία και Μ.Ο. βαθμολογίας στο
προηγούμενο έτος σπουδών (2011-12) τουλάχιστον «Λ. Καλώς». (Σύμφωνα με την από 27-11-
2008 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν περάσει τα
καθορισμένα ή αναλογούντα μαθήματα του περασμένου έτους, εκτός από δύο και να έχουν στα
υπόλοιπα Μ.Ο. βαθμολογίας τουλάχιστον «Λ.Καλώς»).
Οι πρωτοετείς θα υποβάλουν τα με αύξοντα αριθμό ένα (1) έως και τέσσερα (4)
δικαιολογητικά και επί πλέον :
1. Απολυτήριο Λυκείου με βαθμό τουλάχιστον «Λ.Καλώς»
2. Βεβαίωση εγγραφής στα ΑΕΙ.

 

* * *

 

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα χορηγήσει, κατά το
Πανεπιστημιακό έτος 2012-13, τρεις (3) υποτροφίες, από τα έσοδα της Κληρονομίας Πηνελόπης Χας Ηλία Ατσάρου, σε άπορους επιμελείς και χρηστοήθεις φοιτητές ή φοιτήτριες της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, που θα υποδείξει η Θεολογική Σχολή, μετά σύμφωνη γνώμη της αδελφότητας «Ο ΣΩΤΗΡ».
Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας ορίζεται σε Ευρώ τετρακόσια (Ευρώ 400,00).
Η υποτροφία θα αρχίσει να καταβάλλεται από την αρχή του Πανεπιστημιακού
έτους 2012-13 και θα διαρκέσει μέχρι το μήνα Ιούνιο του έτους που κανονικά τελειώνουν
τις σπουδές τους, εάν καταστούν πτυχιούχοι, διαφορετικά μέχρι το μήνα Σεπτέμβριο του
ιδίου έτους (άρθρο 55 του Α.Ν. 2039/39, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του Ν.
1583/85 και άρθρο 25 του Κ.Δ. 18/41).
Για τη συνέχιση της υποτροφίας, οι υπότροφοι υποχρεούνται κάθε χρόνο να
προσκομίζουν πιστοποιητικό προόδου με ικανοποιητική βαθμολογία.
Εάν η υποτροφία διακοπεί από υπαιτιότητα των υποτρόφων ή εάν οι υπότροφοι δε
λάβουν το πτυχίο τους μέσα σε ένα έτος από τη λήξη της κανονικής διάρκειας των
σπουδών τους, υποχρεούνται να επιστρέψουν τα ποσά της υποτροφίας που έχουν λάβει
μέχρι τότε (άρθρα 57-60 του Α.Ν. 2039/39).
Η υποτροφία δύναται να διακοπεί, εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ήθελε επέλθει
μείωση των ετησίων εσόδων της Κληρονομίας. Στην περίπτωση αυτή ουδέν δικαίωμα
γεννάται υπέρ του υποτρόφου του οποίου διακόπηκε η υποτροφία (άρθρο 59 του Α.Ν.
2039/39).
Σύμφωνα με την από 12-7-2007 απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου το
ανώτατο όριο του οικογενειακού εισοδήματος των υποψηφίων, όταν ως κριτήριο για τη
χορήγηση της υποτροφίας ορίζεται η «απορία, ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 25.000 για
εισόδημα από ελεύθερα επαγγέλματα κλπ και σε Ευρώ 35.000 για εισόδημα από μισθωτές
υπηρεσίες, προσαυξανόμενο κατά Ευρώ 1.500 για κάθε τέκνο πέραν των δύο.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του
Πανεπιστημίου (Κεντρικό Κτήριο, Πανεπιστημίου 30), μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την
πρώτη δημοσίευση περίληψης της πρόσκλησης αυτής στον ημερήσιο Αθηναϊκό τύπο
(μέχρι 8 – 4 – 2013), αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά.
1. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας από το οποίο θα προκύπτει η
Ελληνική Ιθαγένεια και η ηλικία τους, όχι μεγαλύτερη των τριάντα έξη (36) ετών.
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν έλαβαν, ούτε λαμβάνουν άλλη
υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από το ίδιο ή άλλο Κληροδότημα, Κληρονομία ή Δωρεά και
ότι δεν έχασαν από δική τους υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία
3. Επικυρωμένο αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας για το
φορολογητέο εισόδημα των υποψηφίων και της οικογενείας τους (Θα αναζητηθεί
αυτεπάγγελτα)
4. Επικυρωμένο αντίγραφο του εντύπου Δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) των
υποψηφίων και της οικογενείας τους.
5. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, που να έχει εκδοθεί πρόσφατα, το πολύ τρεις
μήνες πριν την υποβολή της αίτησης (Θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα).
6. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία και Μ.Ο. βαθμολογίας στο
προηγούμενο έτος σπουδών (2011-12) τουλάχιστον «Λ. Καλώς». (Σύμφωνα με την από
27-11-2008 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν περάσει
τα καθορισμένα ή αναλογούντα μαθήματα του περασμένου έτους, εκτός από δύο και να
έχουν στα υπόλοιπα Μ.Ο βαθμολογίας τουλάχιστον «Λ.Καλώς»).
Οι πρωτοετείς φοιτητές υποβάλλουν τα με αύξοντα αριθμό ένα (1) έως και πέντε
(5) δικαιολογητικά και επί πλέον:
1. Απολυτήριο Λυκείου με βαθμό τουλάχιστον «Λ.Καλώς»
2. Βεβαίωση εγγραφής στα ΑΕΙ.

 

* * *

 

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα χορηγήσει, κατα το Παν/κό έτος
2012-13, τέσσερις (4) υποτροφίες, από τα έσοδα της Κληρονομίας Δημητρίου Αράπογλου σε ομογενείς, που κατάγονται από την Κωνσταντινούπολη, φοιτητές ή φοιτήτριες της Ελληνικής
Φιλολογίας, της Φιλοσοφίας, της Θεολογίας, της Ιατρικής και Οδοντιατρικής, όλων των
αντιστοίχων Σχολών των Ελληνικών Πανεπιστημίων, με κριτήριο τη βαθμολογική σειρά εισαγωγής
τους στην οικεία Σχολή ή της προαγωγής τους από το προηγούμενο στο επόμενο έτος σπουδών.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προτιμούνται οι πτωχότεροι. Εάν δεν υπάρχουν υποψήφιοι που να
κατάγονται από την Κωνσταντινούπολη, θα γίνουν δεκτοί, με τους ίδιους ακριβώς όρους,
υποψήφιοι, ομογενείς ανεξάρτητα από τον τόπο καταγωγής τους.
Οι θέσεις θα καλυφθούν, κατά προτεραιότητα, εφ΄ όσον πληρούν και τις λοιπές
προϋποθέσεις από τους υποψήφιους που κατάγονται από την Κωνσταντινούπολη.
Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας ορίζεται σε Ευρώ διακόσια πενήντα (Ευρώ 250,00)
Η υποτροφία θα αρχίσει να καταβάλλεται στους υποτρόφους από την αρχή του Πανεπιστημιακού
έτους 2012-13 και θα διαρκέσει μέχρι το μήνα Ιούνιο του έτους που κανονικά τελειώνουν τις
σπουδές τους, εάν καταστούν πτυχιούχοι, διαφορετικά μέχρι το μήνα Σεπτέμβριο του ιδίου έτους
(άρθρο 55 του Α.Ν.2039/39, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του Ν. 1583/85 και άρθρο
25 του Κ.Δ. 18/41).
Για τη συνέχιση της υποτροφίας, οι υπότροφοι υποχρεούνται κάθε χρόνο να προσκομίζουν
πιστοποιητικό προόδου με ικανοποιητική βαθμολογία.
Εάν η υποτροφία διακοπεί από υπαιτιότητα των υποτρόφων ή εάν οι υπότροφοι δε λάβουν
το πτυχίο τους μέσα σε ένα έτος από τη λήξη της κανονικής διάρκειας των σπουδών τους,
υποχρεούνται να επιστρέψουν τα ποσά της υποτροφίας που έχουν λάβει μέχρι τότε (άρθρα 57-60
του Α.Ν. 2039/39).
Η υποτροφία δύναται να διακοπεί , εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ήθελε επέλθει μείωση των
ετησίων εσόδων της Κληρονομίας. Στην περίπτωση αυτή ουδέν δικαίωμα γεννάται υπέρ του
υποτρόφου του οποίου διακόπηκε η υποτροφία (άρθρο 59 του Α.Ν. 2039/39).
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου
(Κεντρικό Κτήριο, Πανεπιστημίου 30), μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την πρώτη δημοσίευση
περίληψης της πρόσκλησης αυτής στον ημερήσιο Αθηναϊκό τύπο, (μέχρι 8 – 4 – 2013)
αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά.
1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από το οποίο θα προκύπτει η Ελληνική ιθαγένεια, η
καταγωγή και η ηλικία των υποψηφίων , όχι μεγαλύτερη των τριάντα έξη (36) ετών (Θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved