nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Υποτροφίες Επιστροφή    
Υποτροφία για σπουδές στη Γαλλία, Αγγλία, Ιταλία ή Γερμανία

Αθήνα 12.2.2016, 23:27

Μία υποτροφία για σπουδές στη Γαλλία, Αγγλία, Ιταλία ή Γερμανία θα χορηγήσει το Πανεπιστήμιο Αθηνών από τα από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Ηρακλέους Βόλτου.

Αιτήσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής υποβάλλονται μέχρι 11 Απριλίου 2016.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της σχετικής απόφασης.


ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ & ΒΡΑΒΕΙΩΝ
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η
Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει, κατά το Πανεπιστημιακό
έτος 2013-14, διαγωνισμό , μεταξύ απόρων αποφοίτων Λυκείου για τη χορήγηση μίας (1)
υποτροφίας από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Ηρακλέους Βόλτου, για μετάβαση στην
αλλοδαπή (Γαλλία, Αγγλία, Ιταλία και Γερμανία) προς εκμάθηση μιας των επιστημών Χημείας,
Γεωπονίας , Ηλεκτρομηχανικής.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 11/05,12/05,13/05, 18/05 και 19/05 στο κτήριο της
Φιλοσοφικής Σχολής, αίθουσα ΑΟΥΛΑ – Πανεπιστημιούπολη. Αναλυτικό πρόγραμμα
διεξαγωγής του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων των γραφείων της
Δ/νσης Κληροδοτημάτων (Χρ. Λαδά 6, 6ος όροφος) εντός του Απριλίου 2016. Επίσης, θα
αναρτηθεί πίνακας δυναμένων και μη δυναμένων να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό είτε
επειδή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, είτε ελλείψει δικαιολογητικών, εντός του
Απριλίου 2016.
Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στην ξένη γλώσσα (γραπτά-προφορικά) στις 09 Μαΐου 2016
Και γραπτά στα παρακάτω μαθήματα, που εξετάστηκαν κατά τις Πανελλήνιες Εξετάσεις έτους
2012:
1. Έκθεση Ιδεών
2. Φυσική κατεύθυνσης
3. Χημεία κατεύθυνσης
Η βαθμολογία θα γίνει με τους αριθμούς 0-20, οι δε διαγωνιζόμενοι πρέπει να
συγκεντρώσουν στα παραπάνω μαθήματα, μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον δεκατέσσερα
(14/20).
Οι υποψήφιοι θα εξετασθούν επίσης προφορικά και γραπτά στις 9 Οκτωβρίου 2012 σε
μία από τις ξένες γλώσσες που θα δηλώσουν (Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Γερμανικά), ήτοι στη
γλώσσα που θα διδάσκονται τα μαθήματα στο Πανεπιστήμιο που θα φοιτήσουν.
Η εξέταση στην ξένη γλώσσα θεωρείται επιτυχής, όταν οι υποψήφιοι συγκεντρώσουν
Μ.Ο. βαθμολογίας γραπτά - προφορικά τουλάχιστον δεκατέσσερα (14/20)
Η επιτυχία στην ξένη γλώσσα (Μ.Ο. βαθμολογίας, γραπτά - προφορικά, τουλάχιστον
14/20), αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή των υποψηφίων στις εξετάσεις
των υπολοίπων μαθημάτων. Αιτήσεις για αναβαθμολόγηση δε γίνονται δεκτές, γιατί δεν
προβλέπονται από το Νόμο.
Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται σε τέσσερα (4) χρόνια, το δε μηνιαίο ποσό αυτής
ορίζεται σε Ευρώ εξακόσια (Ευρώ 600,00). Επίσης στον/στην υπότροφο θα καταβληθούν τα
έξοδα μετάβασης στο Εξωτερικό και επιστροφής, εφ΄ όσον προσκομίσει το απόκομμα του
εισιτηρίου και απόδειξη πώλησης εισιτηρίου.
Για τη συνέχιση της υποτροφίας, ο/η υπότροφος υποχρεούται να υποβάλλει κάθε χρόνο
πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής στο Παν/μιο και κάθε εξάμηνο πρωτότυπα πιστοποιητικά
προόδου, καθώς και πρωτότυπες μεταφράσεις αυτών επικυρωμένες από το Ελληνικό
Προξενείο ή την Ελληνική Πρεσβεία.
Εάν η υποτροφία διακοπεί από υπαιτιότητα του/της υποτρόφου, ο/η υπότροφος
υποχρεούται να επιστρέψει τα ποσά της υποτροφίας, που έχει λάβει μέχρι τότε.
Η υποτροφία δύναται να διακοπεί, εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ήθελε επέλθει μείωση
των ετησίων εσόδων του Κληροδοτήματος. Στην περίπτωση αυτή ουδέν δικαίωμα γεννάται
υπέρ του υποτρόφου του οποίου διακόπηκε η υποτροφία .
Σύμφωνα με την από 12-7-2007 απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου το ανώτατο
όριο του οικογενειακού εισοδήματος των υποψηφίων, όταν ως κριτήριο για τη χορήγηση της
υποτροφίας ορίζεται η «απορία, ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 25.000 για εισόδημα από
ελεύθερα επαγγέλματα κλπ και σε Ευρώ 35.000 για εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες,
προσαυξανόμενο κατά Ευρώ 1.500 για κάθε τέκνο πέραν των δύο.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου
(Κεντρικό Κτήριο, Παν/μίου 30), μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ανάρτηση της
προκήρυξης αυτής στην ιστοσελίδα (www.uoa.gr), του Πανεπιστημίου Αθηνών (μέχρι 11-04-
2016) αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Ταυτότητα ή Πιστοποιητικό γέννησης από το οποίο θα προκύπτει η Ελληνική Ιθαγένεια ή η
Ελληνική καταγωγή και η ηλικία τους όχι μεγαλύτερη των είκοσι τεσσάρων (24) ετών (Θα
αναζητηθεί αυτεπάγγελτα)
2. Απολυτήριο Λυκείου με βαθμολογία τουλάχιστον «Λ. Καλώς»
3. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, που να έχει εκδοθεί πρόσφατα, το πολύ τρεις (3) μήνες,
πριν την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών (Θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα)
4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν έλαβαν , ούτε λαμβάνουν άλλη υποτροφία από το
ίδιο ή άλλο Κληροδότημα , Κληρονομία ή Δωρεά και ότι δεν έχασαν από δική τους υπαιτιότητα
προηγούμενη υποτροφία.
5. Επικυρωμένο αντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος της Εφορίας για το φορολογητέο
εισόδημα των υποψηφίων και της οικογενείας τους (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα)
6. Επικυρωμένο αντίγραφο του Εντύπου Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) των υποψηφίων
και της οικογενείας τους.
7. Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι εκπλήρωσαν τις στρατιωτικές τους
υποχρεώσεις ή απαλλάχθηκαν νόμιμα από αυτές ή έχουν τύχει αναβολής που να καλύπτει όλο
το χρόνο παραμονής τους στο Εξωτερικό για σπουδές. Οι στρατευμένοι μπορούν να
υποβάλουν το απολυτήριο στρατού το αργότερο μέχρι της υπογραφής της σύμβασης
υποτροφίας (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα)
Έντυπα αιτήσεων και περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τη Δ/νση
Κληροδοτημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών - Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων (Σταδίου και
Χρ. Λαδά 6, τηλ. 210.368.9132-4), καθώς και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου www.uoa.gr.
Αθήνα, 05/02/2016

Ο Αναπληρωτής Πρύτανης
Οικονομικών Υποθέσεων
Νικόλαος Μυλωνάς


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved