nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Υποτροφίες Επιστροφή    
Δύο υποτροφίες εξωτερικού από την Ακαδημία Αθηνών (21/10/06)


Aθήνα 21.10.2006, 20:05
Διαγωνισμό για τη χορήγηση δύο υποτροφιών εξωτερικού, μεταπτυχιακού ή μεταδιδακτορικού επιπέδου, στην Εφαρμοσμένη Φυσική ή τη Θερμοπυρηνική Ενέργεια, προκηρύσσει η Ακαδημία Αθηνών από τα έσοδα του κληροδοτήματος Ευθυμίας Μερτσάρη, το γένος Αντ. Κτενά. Αιτήσεις υποβάλλονται έως 27 Νοεμβρίου 2006.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της προκήρυξης.

*  *  *

Η Ακαδημία Αθηνών σύμφωνα με την υπ' αριθ. 5898/4.9.2006 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής, προκηρύσσει διαγωνισμό για την αποστολή στο εξωτερικό (στις Η.Π.Α. ή στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης) δύο (2) αριστούχων πτυχιούχων Φυσικών Ελληνικών Πανεπιστημίων ή Φυσικών ή Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Ελληνικών Πολυτεχνείων προς μετεκπαίδευση αυτών στην Εφαρμοσμένη Φυσική ή τη Θερμοπυρηνική Ενέργεια (Επιστήμη πλάσματος σύντηξης), από τα έσοδα του κληροδοτήματος Ευθυμίας Μερτσάρη το γένος Αντ. Κτενά (υποτροφία Αντωνίου και Ελένης Κτενά).

Οι όροι παροχής των υποτροφιών είναι οι έξης:

1. Οι υποτροφίες χορηγούνται για δύο συνεχή ακαδημαϊκά έτη (2007-2008, 2008-2009) ή τέσσερα συνεχή εξάμηνα κατά τη διάρκεια των ετών 2008 και 2009, και μπορούν να παραταθούν μέχρι δύο (2) ακόμη έτη, κατά την ελεύθερη κρίση της Ακαδημίας Αθηνών, εφόσον οι υπότροφοι προσκομίζουν στοιχεία σχετικά με την πορεία των σπουδών τους και τη διαγωγή τους, τα οποία να δικαιολογούν την παράταση και υπό την προϋπόθεση ότι τα έσοδα του κληροδοτήματος επαρκούν.

2. Οι υπότροφοι πρέπει να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές ή μεταδιδακτορικές σπουδές σε αναγνωρισμένο Ίδρυμα του εξωτερικού (Η.Π.Α. ή χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Η επιλογή του Ιδρύματος, στο οποίο θα μετεκπαιδευτούν οι υπότροφοι, καθώς και το πρόγραμμα της μετεκπαίδευσής τους υπόκεινται στην έγκριση της Ακαδημίας Αθηνών.

3. Το ποσό κάθε υποτροφίας ορίζεται σε χίλια πεντακόσια (1.500,00) ευρώ, το μήνα. Επίσης, στους υποτρόφους θα καταβληθούν τα έξοδα μετάβασής τους στην αλλοδαπή, καθώς και τα έξοδα επιστροφής τους μετά τη λήξη των σπουδών τους, καθοριζόμενα με απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδημίας που θα εγκριθεί από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.

4. Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται πτυχιούχοι Φυσικοί Ελληνικού Πανεπιστημίου ή Φυσικοί ή Μηχανικοί ή Ηλεκτρολόγοι Ελληνικού Πολυτεχνείου, με βαθμό πτυχίου "Άριστα", εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 36ο έτος της ηλικίας τους.

5. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα Γραφεία του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών (οδός Πανεπιστημίου 28) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Ημέρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 11η Δεκεμβρίου 2006 και ώρα η 10η πρωινή.

6. Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν γραπτά:

Εφόσον πρόκειται για μετεκπαίδευση στην Εφαρμοσμένη Φυσική στα εξής μαθήματα:

α) Θερμοδυναμική

β) Ηλεκτρομαγνητισμός

γ) Ηλεκτρισμός

Εφόσον πρόκειται για μετεκπαίδευση στη Θερμοπυρηνική Ενέργεια (Επιστήμη πλάσματος σύντηξης) στα εξής μαθήματα:

α) Θερμοδυναμική

β) Πλάσμα

γ) Ηλεκτρισμός

Επί πλέον οι υποψήφιοι θα εξεταστούν υποχρεωτικά, γραπτά και προφορικά σε μία από τις τέσσερις ξένες γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική ή Ιταλική, αναλόγως της χώρας στην οποία επιθυμούν να μεταβούν, προαιρετικά δε, με αίτησή τους και σε περισσότερες των γλωσσών τούτων. Η επιτυχία σε μία από τις ανωτέρω τέσσερις ξένες γλώσσες αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του υποψηφίου στην εξέταση των λοιπών μαθημάτων.

7. Ο υποψήφιος πρέπει να συγκεντρώσει μέσο όρο γενικής βαθμολογίας στα τρία μαθήματα, βαθμό τουλάχιστον δέκα τέσσερα (14), σε κλίμακα με άριστα το βαθμό είκοσι (20). Επίσης ο υποψήφιος πρέπει απαραιτήτως να συγκεντρώσει στην ξένη γλώσσα βαθμό τουλάχιστον δέκα τέσσερα (14), ο οποίος δεν υπολογίζεται για την εξαγωγή του μέσου όρου γενικής βαθμολογίας.

8. Από τις ανωτέρω υποτροφίες μία (1) θα δοθεί για σπουδές στην Εφαρμοσμένη Φυσική και μία (1) για σπουδές στην Θερμοπυρηνική Ενέργεια (Επιστήμη πλάσματος σύντηξης). Σε περίπτωση που στον έναν από τους ανωτέρω κλάδους δεν υπάρχει υποψήφιος ή δεν υπάρχει υποψήφιος που να συγκεντρώνει μέσο όρο γενικής βαθμολογίας τουλάχιστον δέκα τέσσερα (14), και οι δύο υποτροφίες θα δοθούν σε επιτυχόντες του άλλου κλάδου.

9. Η καταβολή της υποτροφίας αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους ή του εξαμήνου εφόσον η έναρξη του ακαδημαϊκού έτους ή του εξαμήνου έπεται της άφιξης του υποτρόφου στην αλλοδαπή, διαφορετικά από την ημέρα άφιξης του υποτρόφου στην αλλοδαπή, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό του οικείου Έλληνα Πρόξενου, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης σύναψης μετά του υποτρόφου στην Αθήνα του συμβολαίου υποτροφίας και λήγει μετά την παρέλευση του δευτέρου συνεχούς ακαδημαϊκού έτους ή του τετάρτου εξαμήνου (βλ. άρθρο 1).

10. Όσοι επιθυμούν να μετάσχουν στο διαγωνισμό, υποχρεούνται να υποβάλουν στην Ακαδημία Αθηνών, το βραδύτερο δέκα πέντε (15) πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα έναρξης του διαγωνισμού, αίτηση, στην οποία πρέπει να δηλώνουν σε ποιο κλάδο επιθυμούν να μετεκπαιδευτούν και σε ποια χώρα επιθυμούν να μεταβούν για να πραγματοποιήσουν τις σπουδές τους.

Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται τα εξής πιστοποιητικά:

α) Ο απαιτούμενος τίτλος σπουδών (άρθρο 4).

β) Πιστοποιητικό Ελληνικής ιθαγένειας ή Ελληνικής καταγωγής.

γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν έλαβε ή δεν λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από άλλη κληρονομία, κληροδοσία, δωρεά, το Ι.Κ.Υ. ή άλλη πηγή και δεν εξέπεσε από δική του υπαιτιότητα από άλλη υποτροφία, η οποία τυχόν του απενεμήθη προηγουμένως.

δ) Εξουσιοδότηση για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την Ακαδημία Αθηνών αντιγράφου ποινικού μητρώου γενικής χρήσης.

ε) Πιστοποιητικό ηλικίας όχι μεγαλύτερης των τριάντα έξι (36) ετών ανεξάρτητα αν πρόκειται για άνδρες ή γυναίκες ή για υπαλλήλους του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ.

στ) Πιστοποιητικό της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. σχετικό με την οικονομική κατάσταση του υποψηφίου.

ζ) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

Τα της διεξαγωγής του διαγωνισμού παροχής υποτροφιών κλπ, διέπονται από τις διατάξεις του από 23 Αυγούστου 1941 Κανονιστικού Διατάγματος (Φ.Ε.Κ. τευχ. Α΄, αριθ. Φυλ. 286) του άρθρου 10 του Ν.1583/85, Φ.Ε.Κ 222/31.12.1985, τευχ. Α΄, σε συνδυασμό με τις σχετικές διατάξεις της από 12 Μαρτίου 1944 ιδιόγραφου διαθήκης της αειμνήστου διαθέτιδος Ευθυμίας Μερτσάρη, το γένος Αντ. Κτενά, η οποία δημοσιεύτηκε από το Πρωτοδικείο Αθηνών με το υπ' αριθ. 1363/1946 Πρακτικό του και κηρύχθηκε κυρία με την υπ' αριθ. 2292/1946 απόφαση του αυτού Πρωτοδικείου.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved