nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Υποτροφίες Επιστροφή    
Πώς θα πάρετε υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές ή μεταδιδακτορική έρευνα από το ΙΚΥ. Ο νέος κανονισμός (26/1/07)

Αθήνα 26.1.2007, 19:32
Τον νέο κανονισμό σύμφωνα με τον οποίο θα χορηγηθούν από το ‘Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών οι υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές ή μεταδιδακτορική έρευνα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 (αναμένεται να προκηρυχθούν σύντομα), παρουσιάζει η Proslipsis.

Σημειώνεται ότι το ‘Ιδρυμα χορηγεί κάθε χρόνο περίπου 550 υποτροφίες. Την περασμένη χρονιά περίπου 66 υποτροφίες δεν βρήκαν αποδέκτη ελλείψει υποψηφίων με τα απαιτούμενα προσόντα. Το ‘Ιδρυμα έκρινε σκόπιμο να μην τις χορηγήσει σε επιλαχόντες, όπως γίνονταν τα προηγούμενα χρόνια.

Ο νέος κανονισμός σύμφωνα με τον οποίο θα χορηγηθούν οι υποτροφίες, είναι ο παρακάτω.


ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
(29η Συνεδρία της 5ης Δεκεμβρίου 2006)
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παρ. 2 του αρθρ. 4 του α.ν. 1825/1951 (ΦΕΚ 150/Α΄/28.5.1951), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του α.ν. 1859/1951 «Περί συστάσεως Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών»,
2) Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2158/93 (ΦΕΚ 109/Α΄/28.6.1993) «Εκσυγχρονισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και άλλες διατάξεις» και
3) Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 321/1999 (ΦΕΚ 306/Α΄/31.12.1999) «Οργανισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών», αποφασίζει:
Καταρτίζει τις κανονιστικές διατάξεις, που διέπουν τη χορήγηση των υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και για μεταδιδακτορική έρευνα στην Ελλάδα, ως κατωτέρω:

Ι. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
1. Ελληνική εθνικότητα ή ιθαγένεια.
2. Πτυχίο / δίπλωμα ελληνικού Πανεπιστημίου ή ισότιμο πτυχίο / δίπλωμα Πανεπιστημίου της αλλοδαπής ή άλλου επιπέδου, αν αυτό καθορίζεται για συγκεκριμένα γνωστικά πεδία ή πτυχίο ελληνικού Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή ισότιμο της αλλοδαπής για τους υποψηφίους του προγράμματος T.E.I.
Θεωρείται πτυχιούχος και ο υποψήφιος, που προσκομίζει εντός της προθεσμίας που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ., βεβαίωση της Γραμματείας του οικείου Ιδρύματος, ότι εξετάσθηκε επιτυχώς σε όλα τα απαιτούμενα μαθήματα και έχει εκπληρώσει όλες τις σπουδαστικές του υποχρεώσεις για τη λήψη του πτυχίου του (π.χ. επιτυχής εξέταση διπλωματικής εργασίας, ολοκλήρωση πρακτικής άσκησης). Η βεβαίωση αυτή πρέπει να περιέχει και τον τελικό βαθμό του αριθμητικά και με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων. Επισημαίνεται ότι, αν για λόγους ανωτέρας βίας, αυτός δεν είναι δυνατό να αναγραφεί, τότε η εκ νέου υποβολή της βεβαίωσης πρέπει να γίνει τουλάχιστον μία (1) ημέρα πριν από την έναρξη του διαγωνισμού. Υπό τον όρο ότι θα πραγματοποιήσουν σπουδές ανώτερες από το Δίπλωμα, το οποίο κατέχουν, δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
− Για τη «Μουσική Τέχνη» και οι κάτοχοι διπλώματος αναγνωρισμένου Ωδείου και απολυτηρίου Λυκείου.
− Για τις «Κινηματογραφικές Σπουδές Πρακτικής Κατεύθυνσης» και οι κάτοχοι πτυχίου / διπλώματος αναγνωρισμένης Σχολής Κινηματογράφου και απολυτηρίου Λυκείου.
− Για τις «Θεατρικές Σπουδές» και οι κάτοχοι πτυχίου/διπλώματος Κρατικής Σχολής Θεάτρου ή αναγνωρισμένης Σχολής και απολυτηρίου Λυκείου.
− Για το «Χορό» και οι κάτοχοι διπλώματος / πτυχίου αναγνωρισμένης Ανωτέρας Σχολής Χορού και απολυτηρίου Λυκείου.
3. Ηλικία όχι ανώτερη των τριάντα εννέα (39) ετών. Για καλλιτεχνικές ειδικεύσεις η ηλικία ορίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ.
4. Να μη διαθέτει ο υποψήφιος επαρκή ίδια οικονομικά μέσα.
5. Οι υπάλληλοι του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ., μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό με τον όρο ότι έως την ημερομηνία έναρξης της υποτροφίας, θα προσκομίσουν πιστοποιητικό, ότι δικαιούνται εκπαιδευτικής αδείας από την Προϊσταμένή τους Αρχή σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.
6. Οι άνδρες μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα στους διαγωνισμούς, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί απ’ αυτές, ή έχουν αναβολή κατάταξης.
Επίσης, μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα και οι στρατευμένοι, ή οι υπό στράτευση, στους οποίους χορηγείται από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) αναστολή χρήσης της υποτροφίας μέχρι της εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων. Υπό στράτευση θεωρούνται εκείνοι των οποίων έχει λήξει η αναβολή και δεν έχουν ακόμη στρατευτεί. Με τη λήξη της αναστολής της υποτροφίας ο υποψήφιος υποχρεούται να υποβάλει στο Ίδρυμα το απολυτήριο στρατού τύπου «Α».
7. Αν κάποιος από τους υποψηφίους αδυνατεί να υποστεί γραπτή εξέταση εξαιτίας οποιασδήποτε αναπηρίας, ή μόνιμης πάθησης, ή δυσλεξίας, τότε επιτρέπεται, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ., να υποβληθεί σε προφορική μόνον Proslipsis.gr εξέταση, αντί της γραπτής, ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής, στα ίδια θέματα που κληρώθηκαν.
Σημείωση: Αν ο υποψήφιος πάσχει από δυσλεξία, είναι απαραίτητη η προσκόμιση ειδικής διαγνωστικής έκθεσης ιατροπαιδαγωγικού κέντρου ή σταθμού, από την οποία θα προκύπτει ότι αδυνατεί να υποστεί γραπτές εξετάσεις. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 57/1990 και οι τροποποιήσεις με τα π.δ. 86/2001 και π.δ. 26/2002.
8. Τυφλοί ή κωφοί, κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου, μπορούν να τυγχάνουν υποτροφίας του Ι.Κ.Υ. σε καλλιτεχνικές ειδικεύσεις, με υπέρβαση των προβλεπομένων κατ’ έτος θέσεων υποτροφιών, εφόσον επιτύχουν στα καλλιτεχνικά διαγωνίσματα.
9. Δεν γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι, όσοι έχουν ήδη τύχει υποτροφίας από το Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές.
10. Το Δ.Σ. δεν εγκρίνει τη χορήγηση υποτροφίας, αν διαπιστωθεί − έστω και εκ των υστέρων − ότι δεν συντρέχουν οι τυπικές προϋποθέσεις υποψηφιότητας στο διαγωνισμό.

Β. ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ − ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Για να νομιμοποιηθεί η υποψηφιότητα, κάθε υποψήφιος οφείλει να αποστείλει στο Ι.Κ.Υ. ταχυδρομικώς και αποκλειστικά με συστημένη επιστολή, εντός της προθεσμίας που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ., την αίτηση με όλα τα κατωτέρω οριζόμενα δικαιολογητικά. Η ημερομηνία αποστολής προκύπτει από την ευκρινή σφραγίδα του ταχυδρομείου και το αποδεικτικό κατάθεσης του φακέλου στο ταχυδρομείο.
Η υποβολή της υποψηφιότητας προϋποθέτει τα ακόλουθα στοιχεία:
1. Ειδική έντυπη αίτηση−δήλωση συμμετοχής, που διατίθεται από το Ι.Κ.Υ. (ένθετη στο έντυπο της προκήρυξης), συμπληρωμένη χωρίς καμμία παράλειψη.
2. Μία πρόσφατη φωτογραφία μεγέθους ταυτότητας τοποθετημένη στην προβλεπόμενη θέση του εντύπου της αίτησης−δήλωσης.
3. Πιστοποιητικό Πανεπιστημίου/Τ.Ε.Ι., που θα περιέχει το βαθμό του πτυχίου/διπλώματος αριθμητικά και με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων (απαραίτητο στοιχείο για την έκδοση των αποτελεσμάτων).
Αν η αίτηση υποψηφιότητας δεν συνοδεύεται από όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά, δεν θα γίνεται δεκτή.
Αν ο υποψήφιος είναι κάτοχος πτυχίου/διπλώματος της αλλοδαπής, τότε θα υποβάλει το προαναφερόμενο πιστοποιητικό και στο πρωτότυπο και επίσημα μεταφρασμένο, το οποίο θα συνοδεύεται απαραιτήτως από βεβαίωση ισοτιμίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Α΄ ή Β΄ Τμήμα) ή του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή του Ι.Τ.Ε.
Η αντιστοιχία της βαθμολογικής ή αξιολογικής κλίμακας των τίτλων σπουδών εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, προς τη βαθμολογική κλίμακα των τίτλων σπουδών Πανεπιστημίων και T.E.I, της ημεδαπής, καθορίζεται από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Α΄ ή Β΄ Τμήμα) ή το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα και μπορεί να αναγράφεται στις βεβαιώσεις ισοτιμιών, που χορηγούνται από αυτά. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι τίτλοι σπουδών των εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής δεν αναγράφουν βαθμολογία ή αξιολογικούς χαρακτηρισμούς, τα ανωτέρω όργανα καθορίζουν τη βαθμολογική αντιστοιχία κατ’ εκτίμηση των τυχόν λοιπών στοιχείων ή εγγράφων του οικείου εκπαιδευτικού Ιδρύματος και αν τούτο δεν είναι εφικτό, θεωρείται ότι ο σχετικός τίτλος φέρει τον κατώτατο βαθμό του αντίστοιχου ελληνικού Πανεπιστημίου ή T.E.I. (ν. 2527/1997).
4. Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος ή μεταπτυχιακού τίτλου Πανεπιστημίου/T.E.I, της αλλοδαπής, ή τίτλου σπουδών, που αναγνωρίζεται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) ως επάρκεια για τη διδασκαλία της αντίστοιχης ξένης γλώσσας. Η κατοχή ενός από τους ανωτέρω τίτλους θα ληφθεί υπόψη ως στοιχείο απαλλαγής από την εξέταση στην ξένη γλώσσα.
5. Προκειμένου περί τέκνων πολυτέκνων οικογενειών, επίσημο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, καθώς και πιστοποιητικό από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.).
Επισημαίνεται ότι:
α. Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά (σε επικυρωμένα φωτοαντίγραφα, γιατί δεν επιστρέφονται) μαζί με την ειδική έντυπη αίτηση−δήλωση του Ι.Κ.Υ. πρέπει να ταχυδρομηθούν «επί συστάσει και αποδείξει» μέχρι της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών. Κατ’ εξαίρεση, το πιστοποιητικό ισοτιμίας του τίτλου σπουδών από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π./ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α./ΙΤΕ μπορεί να υποβληθεί τουλάχιστον μία (1) ημέρα πριν από την έναρξη του διαγωνισμού.
Αν για κάποιο λόγο δεν περιέλθει στο Ίδρυμα η αίτηση υποψηφιότητας με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μολονότι υποβλήθηκε ταχυδρομικώς «επί αποδείξει» και εμπροθέσμως, εγκρίνεται η συμμετοχή στο διαγωνισμό, υπό τη διαλυτική αίρεση ότι θα διαπιστωθεί εκ των υστέρων η εμπρόθεσμη υποβολή της υποψηφιότητας.
β. Δεν μπορεί να υποβληθεί υποψηφιότητα σε περισσότερα από ένα προγράμματα, ούτε και σε περισσότερα από ένα γνωστικά πεδία.
γ. Αν, για οποιοδήποτε λόγο, ο υποψήφιος δεν μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό, ενώ έχει υποβάλει υποψηφιότητα, οφείλει να το δηλώσει εγγράφως ή τηλεγραφικώς, το αργότερο δέκα ημέρες πριν από την έναρξη του διαγωνισμού, για να υπάρχει δυνατότητα ματαίωσης της προσέλευσης της Εξεταστικής Επιτροπής.
δ. Οι υποψήφιοι, που πρόκειται να μετεκπαιδευτούν στην Ελλάδα, προτού υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας, οφείλουν να διερευνήσουν τη δυνατότητα αποδοχής τους − βάσει του πτυχίου τους − από τα Ιδρύματα, όπου λειτουργούν μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών Α΄ κύκλου.

Γ. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
Οι διαγωνισμοί διεξάγονται:
1. Στην ελληνική γλώσσα, εκτός των περιπτώσεων των ξένων φιλολογιών.
2. Γραπτώς, στην καθορισμένη ύλη για το κάθε γνωστικό πεδίο (εκτός των ειδικών περιπτώσεων), από Εξεταστικές Επιτροπές, που ορίζονται από το Δ.Σ. και ανακοινώνονται στους υποψηφίους την ημέρα που αρχίζει ο διαγωνισμός.
3. Στα τρία θέματα για κάθε μάθημα, που επέλεξε η Εξεταστική Επιτροπή, δίνεται αριθμός και τοποθετούνται οι κλήροι σε κληρωτίδα, απ’ όπου ένας υποψήφιος εξάγει έναν κλήρο που αντιπροσωπεύει το υποχρεωτικό θέμα για όλους τους υποψηφίους. Αν το θέμα αποτελείται από περισσότερες από μία ερωτήσεις, οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να απαντήσουν σε όλες. Αφού ανακοινωθεί το θέμα, ο εισηγητής (ή οι εισηγητές) καθορίζει αν επιτρέπεται η χρήση βοηθημάτων ή μικρών υπολογιστικών μηχανών και αν τα σχεδιαγράμματα εντός των τετραδίων θα εκπονηθούν με στυλό ή με μολύβι, πράγμα που θα έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα για όλους ανεξαιρέτως τους υποψηφίους του γνωστικού πεδίου. Επίσης, ορίζει τον χρόνο εξέτασης, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τρεις ώρες − εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά στην ύλη της προκήρυξης. Οι υποψήφιοι πρέπει να παραδώσουν τα γραπτά δοκίμια αμέσως μετά τη λήξη του χρόνου.
Αποκλείεται από το διαγωνισμό, υποψήφιος που προσέρχεται −για οποιοδήποτε λόγο− μετά την κλήρωση του θέματος.
Ένσταση, ότι το θέμα που κληρώθηκε είναι εκτός της ύλης του διαγωνισμού, μπορεί να υποβληθεί μόνον εγγράφως μέσα σε 15 λεπτά μετά την ανακοίνωση του θέματος, χρόνος υποχρεωτικής παραμονής του εισηγητή − εξεταστή (ή των εισηγητών − εξεταστών) στο χώρο.
Ένσταση, που υποβάλλεται μετά την παρέλευση του 15λέπτου, δεν είναι παραδεκτή και συνεπώς δεν εξετάζεται.
Ένσταση για οποιοδήποτε άλλο θέμα δεν γίνεται παραδεκτή.
4. α. Η Υπηρεσία του Ιδρύματος παρέχει ειδικά τετράδια διαγωνισμού διαμορφωμένα με τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η μυστικότητα του ονόματος των υποψηφίων.
β. Επίσης, χορηγεί και πρόχειρο χαρτί (για σημειώσεις, σχέδια κ.τ.λ.) που φέρει τη σφραγίδα του Ι.Κ.Υ. και την υπογραφή του επόπτη, το οποίο μετά τη λήξη του διαγωνισμού πρέπει να παραδοθεί στον επόπτη για καταστροφή.
γ. Οι υποψήφιοι των αρχιτεκτονικών και καλλιτεχνικών γνωστικών πεδίων είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν τα απαραίτητα όργανα, που θα απαιτηθούν για την εξέταση των μαθημάτων (λ.χ. πινακίδες σχεδίων κ.τ.λ.).
δ. Οι διαγωνιζόμενοι χρησιμοποιούν μόνον το στυλό, που χορηγείται από το Ι.Κ.Υ.
Απαγορεύεται να προστεθεί οποιαδήποτε ένδειξη, που θα μπορούσε να αποκαλύψει την ταυτότητα του διαγωνιζομένου (λ.χ. σημεία αναγνώρισης, αρχικά, υπογραφή, διορθωτικό υγρό κ.τ.λ.).
Απαγορεύεται να φέρει ο εξεταζόμενος κινητό τηλέφωνο κατά την ώρα της διεξαγωγής των διαγωνισμών.
Υποψήφιοι, που διαπιστώνεται ότι συνεργάζονται, αντιγράφουν ή αντλούν στοιχεία με διαφόρους τρόπους, μηδενίζονται.
Οποιαδήποτε παράβαση των προαναφερομένων έχει ως συνέπεια το μηδενισμό και τη διακοπή του διαγωνισμού για τον εξεταζόμενο, καθώς και τον αποκλεισμό του από τα μελλοντικά προγράμματα υποτροφιών του Ι.Κ.Υ.
5. Αν ο υποψήφιος δεν μπορεί να υποστεί γραπτή εξέταση λόγω αναπηρίας ή μόνιμης πάθησης, τότε επιτρέπεται να υποβληθεί σε προφορική μόνον εξέταση αντί της γραπτής, ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής στα ίδια θέματα που κληρώθηκαν, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ.
6. Αν ο υποψήφιος πάσχει από δυσλεξία, εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 57/1990 και οι τροποποιήσεις με τα π.δ. 86/2001 και π.δ. 26/2002.
7. Ο υποψήφιος εσωτερικού ή εξωτερικού εξετάζεται, υποχρεωτικά, στην ξένη γλώσσα. Ειδικότερα, ο υποψήφιος εξωτερικού οφείλει να εξεταστεί στη γλώσσα ή στις γλώσσες του προγράμματος σπουδών που θα επιλέξει.
8. Η εξακρίβωση της επάρκειας της γλωσσομάθειας του υποψηφίου εξετάζεται από Επιτροπή (διμελή ή τριμελή), που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.
α. Για τους υποψηφίους εξωτερικού η εξέταση στη γλώσσα είναι γραπτή και προφορική. Η γραπτή εξέταση συνίσταται στην απόδοση ξενόγλωσσου κειμένου (είτε γενικού περιεχομένου είτε του ευρύτερου τομέα σπουδών) στα ελληνικά και σε ερωτήσεις πάνω στο κείμενο, οι οποίες αφορούν στην κατανόηση, στη γραμματική, στο συντακτικό και στο λεξιλόγιο της γλώσσας.
β. Για τους υποψηφίους εσωτερικού η εξέταση στη γλώσσα είναι μόνο γραπτή και συνίσταται στην απόδοση ξενόγλωσσου κειμένου (είτε γενικού περιεχομένου είτε του ευρύτερου τομέα σπουδών) στα ελληνικά.
9. Από την εξέταση στην ξένη γλώσσα απαλλάσσονται οι υποψήφιοι, που κατέχουν πτυχίο/δίπλωμα ή μεταπτυχιακό τίτλο από Πανεπιστήμιο/Τ.Ε.Ι. της αλλοδαπής, ή πτυχίο ξενόγλωσσου Τμήματος ελληνικού Πανεπιστημίου, ή τίτλο σπουδών, που αναγνωρίζεται από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. ως επάρκεια για τη διδασκαλία της γλώσσας.
10. Η μη προσέλευση υποψηφίου υποχρεούμενου σε εξέταση της ξένης γλώσσας, θεωρείται ως ανεπιτυχής συμμετοχή σ’ αυτή.
11. Μετά την επικύρωση των αποτελεσμάτων από το Δ.Σ., όλοι οι διαγωνισθέντες υποψήφιοι λαμβάνουν γνώση της αναλυτικής βαθμολογίας τους με ειδικό έντυπο, που αποστέλλεται ταχυδρομικώς − εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος − στη διεύθυνση που έχουν δηλώσει.

Δ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
1. Η κλίμακα της βαθμολογίας των γραπτών διαγωνισμάτων ορίζεται σε εικοσάβαθμη κλίμακα (από 0 έως 20) και επίσης γίνεται αναγωγή σε εικοσάβαθμη κλίμακα του βαθμού του πτυχίου/διπλώματος.
2. Βαθμός για κάθε μάθημα είναι ο μέσος όρος των βαθμών, που έδωσαν τα Μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής.
3. Για όλα τα γραπτά διαγωνίσματα ως βάση επιτυχίας ορίζεται ο βαθμός 14.
Μπορεί όμως να θεωρηθεί επιτυχών ο υποψήφιος και στην περίπτωση, που θα συγκεντρώσει μέσο όρο βαθμολογίας των μαθημάτων το βαθμό 14, αν και έχει βαθμολογία σε ένα και μόνο μάθημα μικρότερη του 14 και μέχρι του βαθμού 12. Ο υποψήφιος, που έλαβε σε δύο μαθήματα κάτω από το βαθμό 14, θεωρείται αποτυχών και δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα σειράς επιτυχίας.
4. Τα γραπτά αποκαλύπτονται μετά τη βαθμολόγηση και του τελευταίου μαθήματος και εξάγεται ο μέσος όρος, τόσο κατά μάθημα, όσο και όλων των μαθημάτων.
5. Ο τελικός βαθμός, που καθορίζει και τη σειρά επιτυχίας του υποψηφίου, προκύπτει από το άθροισμα του μέσου όρου της βαθμολογίας των γραπτών διαγωνισμάτων πολλαπλασιασμένου επί το συντελεστή 0,8 και του βαθμού του πτυχίου (αφού αναχθεί στην εικοσαβαθμη κλίμακα) πολλαπλασιασμένου επί το συντελεστή 0,2.
6. Ο βαθμός της εξέτασης στην ξένη γλώσσα δεν συμψηφίζεται με τους βαθμούς των γραπτών διαγωνισμάτων και του πτυχίου, ούτε υπολογίζεται για την εξαγωγή της τελικής βαθμολογίας του υποψηφίου.
7. Για να θεωρηθεί επιτυχής η εξέταση στην ξένη γλώσσα, πρέπει να συγκεντρώσει ο υποψήφιος εξωτερικού μέσο όρο βαθμολογίας στα γραπτά και στα προφορικά 14 (με άριστα το 20), ενώ του εσωτερικού το βαθμό 14 μόνο στη γραπτή εξέταση.
8. Υποψήφιος, που δεν επέτυχε τουλάχιστον τη βάση (14 με άριστα το 20) στην εξέταση της ξένης γλώσσας, έχει το δικαίωμα να επανεξεταστεί μία ακόμη φορά σ’ αυτή, μετά παρέλευση τουλάχιστον τριών μηνών από την πρώτη εξέταση. Στην περίπτωση της επιτυχίας κατά την επανεξέταση παραμένει στον πίνακα των επιτυχόντων. Αν όμως αποτύχει ή αν δεν προσέλθει στη δεύτερη εξέταση, διαγράφεται οριστικά από τον πίνακα των επιτυχόντων και τη θέση του καταλαμβάνει, αν υπάρχει, ο αμέσως επόμενος στη σειρά επιτυχίας.
Υποψήφιος, που επέτυχε στην εξέταση της ξένης γλώσσας, δεν είναι υποχρεωμένος να εξεταστεί σ’ αυτή, αν λάβει μέρος στον αμέσως επόμενο διαγωνισμό του αυτού μεταπτυχιακού προγράμματος υποτροφιών του Ι.Κ.Υ.
9. Το Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ. ανακηρύσσει τους υποψηφίους υποτρόφους, με βάση την απόλυτη βαθμολογική σειρά επιτυχίας στο διαγωνισμό, για την κάλυψη του αριθμού των θέσεων υποτροφιών, που έχουν προκηρυχθεί για κάθε γνωστικό πεδίο. Αν ο συνολικός αριθμός των θέσεων υποτροφιών, που έχουν προκηρυχθεί, δεν καλυφθεί από ισάριθμους επιτυχόντες, με απόφαση του Υπουργού Ε.Π.Θ. και ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ., χορηγούνται υποτροφίες για την πλήρωση των κενών θέσεων υποτροφιών που προκύπτουν, και σε επιλαχόντες, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης τους στους πίνακες αποτελεσμάτων ανά Γνωστικό Πεδίο − Υποτομέα −Τομέα επιστήμης των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Ι.Κ.Υ.
Σε περίπτωση μεγαλύτερου αριθμού επιλαχόντων της ίδιας σειράς κατάταξης, χορηγείται υποτροφία σε όλους, με την προϋπόθεση ότι η δαπάνη για τη χρηματοδότηση των υποτροφιών τους καλύπτεται από τις πιστώσεις του εγκρινόμενου κατ’ έτος προϋπολογισμού του Ιδρύματος. Στους επιτυχόντες εκ των υποψηφίων στα μεταπτυχιακά προγράμματα υποτροφιών εσωτερικού και εξωτερικού, που είναι τέκνα πολυτέκνων οικογενειών, χορηγούνται υποτροφίες καθ’ υπέρβαση και εκτός σειράς των προκηρυχθεισών θέσεων υποτροφιών.

Ε. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
1. − Οι υπάλληλοι του Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. πρέπει να υποβάλουν αντίγραφο της απόφασης της προϊσταμένης τους Αρχής, που τους χορηγεί εκπαιδευτική άδεια από της ημερομηνίας έναρξης της υποτροφίας, όπως αυτή καθορίζεται από το Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ., καθώς και βεβαίωση της Υπηρεσίας τους για την ακριβή ημερομηνία αποχώρησης τους από αυτήν.
− Οι άνδρες υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν πιστοποιητικό από το στρατολογικό γραφείο, που να βεβαιώνει ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί απ’ αυτές, ή τελούν σε αναβολή κατάταξης.
2. Οι υποψήφιοι υπότροφοι εξωτερικού υποχρεούνται:
Ι. Εντός της προθεσμίας που ορίζεται από το Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ.:
α. Να υποβάλουν αναλυτικό πρόγραμμα της εξειδίκευσης των μεταπτυχιακών τους σπουδών, το οποίο απαραιτήτως πρέπει να εντάσσεται μέσα στο πλαίσιο του γνωστικού πεδίου που επέτυχαν.
β. Να δηλώσουν τους τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών, που θα επιδιώξουν να αποκτήσουν κατά τη διάρκεια της μετεκπαίδευσης τους.
γ. Να δηλώσουν με σειρά προτίμησης τα Πανεπιστήμια/T.E.I, της αλλοδαπής, όπου επιθυμούν να μετεκπαιδευθούν ως τακτικοί με πλήρη φοίτηση μεταπτυχιακοί σπουδαστές − εσωκλείοντας απαραιτήτως το πρόγραμμα των Πανεπιστημίων/ T.E.I, (πληροφοριακό δελτίο) − καθώς και βεβαίωση για τυχόν απαίτηση διδάκτρων και το ύψος τους. Επισημαίνεται ότι, αν ο υποψήφιος υπότροφος δεν υποβάλει τον Οδηγό Σπουδών του Ιδρύματος, όπου θα μετεκπαιδευτεί, δεν θα είναι δυνατή η έγκριση του προγράμματος των σπουδών του.
Τα προαναφερόμενα πρέπει να εγκριθούν από το Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ., για να καταστεί δυνατή η έναρξη χρήσης της υποτροφίας.
II. Μέχρι την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους της προκήρυξης του προγράμματος υποτροφιών:
α. Να φροντίσουν (οι ίδιοι) για την οριστικοποίηση της αποδοχής τους από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, που εγκρίθηκε από το Δ.Σ.
β. Να υποβάλουν βεβαίωση του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, ότι έγιναν αποδεκτοί ως τακτικοί πλήρους φοίτησης μεταπτυχιακοί φοιτητές, ώστε να είναι δυνατή η χρήση της υποτροφίας από της ενάρξεως του ακαδημαϊκού έτους της προκήρυξης.
Κάθε υπότροφος είναι υποχρεωμένος να φοιτήσει στο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που εγκρίθηκε και να μην παραβιάσει, με οποιοδήποτε τρόπο, το εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών του.
3. Οι υποψήφιοι υπότροφοι εσωτερικού υποχρεούνται:
− Να πραγματοποιούν τις μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και να λαμβάνουν το μεταπτυχιακό τους τίτλο από ελληνικό Πανεπιστήμιο/Τ.Ε.Ι.
− Να υποβάλουν εντός της προθεσμίας που ορίζεται από το Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ:
α. Για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.):
i. Πιστοποιητικό εγγραφής σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα Τμήματος Πανεπιστημίου/Τ.Ε.Ι., που απονέμει Μ.Δ.Ε.
και
ii. Το Φ.Ε.Κ. της υπουργικής απόφασης για τη θεσμοθέτηση και λειτουργία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.
β. Για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής:
i. Βεβαίωση Πανεπιστημίου, ότι ορίσθηκε η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή και το θέμα (σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2083/1992) και
ii. Βεβαίωση της Τριμελούς Επιτροπής, που θα αναφέρει το θέμα της διατριβής και ότι αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο του γνωστικού πεδίου, στο οποίο επέτυχαν.
γ. Για εκτέλεση καλλιτεχνικού έργου:
i. Βεβαίωση για την αποδοχή και επίβλεψη του καλλιτεχνικού έργου από καθηγητή του οικείου Πανεπιστημίου,
ii. Το πρόγραμμα σπουδών,
iii. Τον τίτλο του θέματος του.
4. Η έναρξη της υποτροφίας πραγματοποιείται, αφού υποβληθούν όλα τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά, εγκριθεί το πρόγραμμα σπουδών από το Δ.Σ. και υπογραφεί η σχετική σύμβαση με το Ι.Κ.Υ.

ΣΤ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται από 12 έως 36 μήνες και εξαρτάται τόσο από το πρόγραμμα σπουδών, που θα ακολουθήσει ο υπότροφος, όσο και από την επίδοση, που θα σημειώνει κατά τη διάρκεια της μετεκπαίδευσης του.
1. Για τους υποτρόφους εξωτερικού ορίζονται:
α. 12 μήνες για εξειδίκευση πτυχιούχων T.E.I, σε ομοταγή Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή σε αναγνωρισμένα ερευνητικά εργαστήρια Βιομηχανικών Μονάδων του εξωτερικού, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ.
β. 12 μήνες για πρόγραμμα σπουδών επιπέδου M.A./M.Sc. ή M.Phil, ή D.E.A. ή άλλου ισότιμου τίτλου.
Επισημαίνεται ότι, αν από το πρόγραμμα του Πανεπιστημίου για το M.A./M.Sc. ή M.Phil, ή D.E.A. προβλέπεται ως ελάχιστος για την απόκτηση του τίτλου χρόνος μεγαλύτερος του ενός έτους, η περίπτωση κρίνεται από το Δ.Σ. του Ιδρύματος.
γ. Διευκρινίζεται ότι, αν για την εγγραφή σε πρόγραμμα σπουδών επιπέδου M.A./M.Sc. ή M.Phil, ή D.E.A. απαιτείται η απόκτηση διπλώματος κατωτέρου επιπέδου (π.χ. Diploma), δεν χρηματοδοτείται από το Ι.Κ.Υ. η διάρκεια σπουδών αυτού του επιπέδου.
δ. 12 μήνες για την κατηγορία των Καλών Τεχνών (Ζωγραφική, Γλυπτική, Χαρακτική κ.τ.λ.) για πρόγραμμα σπουδών επιπέδου M.A./M.Sc. ή M.Phil, ή D.E.A. ή άλλου ισότιμου τίτλου.
ε. 12 έως 24 μήνες για την κατηγορία των καλλιτεχνικών ειδικεύσεων (Μουσική, Κινηματογράφος Πρακτικής Κατεύθυνσης, Θέατρο, Χορός), με δυνατότητα χορήγησης και τρίτου − κατ’ ανώτατο όριο − έτους υποτροφίας, όταν αυτό απαιτείται από το πρόγραμμα σπουδών, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση διπλώματος ανωτέρου από εκείνο, το οποίο κατέχουν.
στ. Για την κατηγορία των πτυχιούχων/διπλωματούχων Πανεπιστημίων/Τ.Ε.Ι. το πέραν των 24 μηνών χρονικό διάστημα (τρίτο έτος υποτροφίας) χορηγείται αποκλειστικά και απαρέκκλιτα στους εγγραφομένους σε επίπεδο διδακτορικού τίτλου σπουδών (Ph.D. ή Doctorat ή Doctorate).
Αν απαιτηθεί παράταση της υποτροφίας πέραν των 36 μηνών για την ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής, πράγμα που θα βεβαιώνεται από τον επόπτη σπουδών, μπορεί το Δ.Σ. να εξετάσει τη δυνατότητα χορήγησης ενός επιπλέον εξαμήνου, κατ’ ανώτατο όριο, με καταβολή τροφείων και χωρίς κάλυψη διδάκτρων ή άλλων δαπανών οποιασδήποτε μορφής.
2. Για τους υποτρόφους εσωτερικού, ως χρόνος διάρκειας εκάστου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, λογίζεται η ελάχιστη διάρκεια αυτού, όπως καθορίζεται και αναφέρεται στο Φ.Ε.Κ. θεσμοθέτησης και λειτουργίας του. Συγκεκριμένα ορίζονται:
α. 12 μήνες για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε., εφόσον το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι αντίστοιχης διάρκειας.
β. 18 έως 24 μήνες για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε., εφόσον το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι αντίστοιχης διάρκειας.
γ. Δεν χορηγείται υποτροφία πέραν των 24 μηνών για την απόκτηση του Α΄ Μεταπτυχιακού Τίτλου, έστω και αν η διάρκεια του Προγράμματος είναι μεγαλύτερη των 24 μηνών.
δ. Δεν χορηγείται αναδρομικά υποτροφία, εάν − κατά την ημερομηνία έναρξης της υποτροφίας−ο υποψήφιος υπότροφος έχει διανύσει τους προβλεπόμενους 12, 18 ή 24 μήνες του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, συμπεριλαμβανομένης και της διπλωματικής εργασίας. Στην περίπτωση αυτή, η υποτροφία θα χορηγηθεί μόνον, εφόσον γίνει αποδεκτός για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
ε. 12 έως 24 μήνες για εκπόνηση συγκεκριμένου καλλιτεχνικού έργου, υπό τον όρο ικανοποιητικής επίδοσης.
στ. 12 έως 36 μήνες συνολικά, με βάση την επίδοση του υποτρόφου, για την απόκτηση του διδακτορικού τίτλου.
Αν απαιτηθεί παράταση της υποτροφίας πέραν των 36 μηνών για την ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής, πράγμα που θα βεβαιώνεται από την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, το Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ. εξετάζει τη δυνατότητα χορήγησης ενός επιπλέον εξαμήνου, κατ’ ανώτατο όριο, με καταβολή τροφείων.
Αν η διδακτορική διατριβή δεν ολοκληρωθεί μέχρι της λήξης της υποτροφίας, αποφασίζεται από το Δ. Σ. παράταση της προθεσμίας υποβολής της, έως το ανώτατο όριο που προβλέπεται από το Νόμο και εφόσον θα προκύπτει από επίσημο πιστοποιητικό, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Ι.Κ.Υ.

Ζ. ΟΡΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
1. Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο του Ι.Κ.Υ. «των ενισχύσεων τούτων δικαιούνται πρόσωπα μη διαθέτοντα επαρκή ίδια οικονομικά μέσα, διακρινόμενα δε εις νοημοσύνην, επίδοσιν εις τας σπουδάς των, χρηστότητα και ήθος».
2. Ο υποψήφιος υπότροφος επιλέγει, με αποκλειστική ευθύνη του, την εξειδίκευση στον Τομέα που επέτυχε και την αποδοχή του από Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
3. Δεν γίνονται δεκτά αιτήματα υποψηφίων υποτρόφων εσωτερικού για πραγματοποίηση των σπουδών τους σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού και υποβολή της διατριβής τους σ’ αυτό, με καταβολή τροφείων Ελλάδας.
4. Αναστολή έναρξης της υποτροφίας ή ενδιάμεσα δεν προβλέπεται, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων και κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ.
5. Για τους υπαλλήλους του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ., δεν χορηγείται αναστολή χρήσης της υποτροφίας, προκειμένου να αποκτηθεί (ύστερα από τριετή πραγματική δημοσία υπηρεσία) το δικαίωμα χορήγησης εκπαιδευτικής αδείας.
Στην περίπτωση κατά την οποία υπότροφος αποδέχεται το διορισμό του στο δημόσιο τομέα, η υποτροφία διακόπτεται και εξετάζεται από το Δ.Σ. η δυνατότητα μετατροπής της σε τιμητική «άνευ τροφείων», εφόσον δηλώσει ότι θα ολοκληρώσει τις σπουδές του για την απόκτηση του επιδιωκόμενου τίτλου.
Σε αντίθετη περίπτωση (αν δεν ολοκληρώσει τις σπουδές του), υποχρεούται στην επιστροφή των οικονομικών παροχών που του έχουν καταβληθεί κατά τη διάρκεια της υποτροφίας του.
6. Το Ίδρυμα ελέγχει την πρόοδο των υποτρόφων που μετεκπαιδεύονται στο εξωτερικό και στο εσωτερικό. Το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα να αποφασίσει για την ανάκληση ή την οριστική διακοπή της υποτροφίας, όταν κρίνει ότι συντρέχουν λόγοι (αναφερόμενοι στην επίδοση, στο ήθος, στην οικονομική κατάσταση κ.τ.λ.) που το επιβάλλουν.
7. Κάθε υπότροφος υποχρεούται να υπογράψει ειδική σύμβαση με το Ι.Κ.Υ., όπου ορίζονται οι κύριες υποχρεώσεις του όπως:
α. Το πρόγραμμα μετεκπαίδευσης να εντάσσεται στο γνωστικό πεδίο στο οποίο επέτυχε και να μην παρεκκλίνει απ’ αυτό.
β. Να αφιερωθεί ουσιαστικά − καθόλη τη διάρκεια της υποτροφίας του − στις μεταπτυχιακές του σπουδές και να μην αναλάβει εργασία ή έργο, που δημιουργεί προσκόμματα και καθυστερήσεις στην ομαλή εξέλιξη της μετεκπαίδευσης του.
Η ανάληψη από τον υπότροφο εργασίας ή έργου (με ή χωρίς απολαβές) επιτρέπεται μόνον, εφόσον δεν δημιουργεί προσκόμματα και καθυστερήσεις στην ομαλή εξέλιξη της μετεκπαίδευσης του.
γ. Να υποβάλλει κάθε εξάμηνο αναλυτική έκθεση σπουδών, που θα συνοδεύεται από επίσημα πιστοποιητικά προόδου.
δ. Να μη μετακινείται από τον τόπο, όπου μετεκπαιδεύεται, χωρίς να το έχει προηγουμένως γνωστοποιήσει στο Ίδρυμα, διαφορετικά, η μετακίνηση (ιδίως του υποτρόφου εξωτερικού) μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση από την υποτροφία.
Η μετακίνηση για ερευνητικούς λόγους του υποτρόφου εξωτερικού στην Ελλάδα, μπορεί να πραγματοποιηθεί με απόφαση του Δ.Σ., ύστερα από αίτηση του υποτρόφου, στην οποία θα καθορίζεται ο ακριβής χρόνος παραμονής με i. συνοπτικό διάγραμμα της εργασίας, που θα πραγματοποιήσει και ii. βεβαίωση του επόπτη σπουδών στην αλλοδαπή, από την οποία θα προκύπτει η αναγκαιότητα της ειδικής έρευνας στην Ελλάδα. Για τη μετακίνηση αυτή, η παραμονή του υποτρόφου στην Ελλάδα δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες κατ’ έτος σπουδών.
ε. Να υποβάλει την ερευνητική του εργασία για κρίση στο Πανεπιστήμιο/Τ.Ε.Ι. της Ελλάδας ή της αλλοδαπής, όπου μετεκπαιδεύτηκε.
8. Μετά τη λήξη της υποτροφίας, ο υπότροφος οφείλει:
i. Μέσα σε ένα τρίμηνο από τη λήψη του μεταπτυχιακού τίτλου, να υποβάλει στο Ι.Κ.Υ. τελική έκθεση σπουδών με σχετικά πιστοποιητικά, τίτλους, δημοσιεύματα κ.τ.λ.
ii. Να καταθέσει στο Ι.Κ.Υ. αντίγραφα των μεταπτυχιακών τίτλων που απέκτησε, καθώς και ένα αντίτυπο της διατριβής ή των διατριβών για το ειδικό τμήμα της βιβλιοθήκης. Ο Καλλιτέχνης να καταθέσει υπέρ της πινακοθήκης του Ιδρύματος − Χορηγού ένα πρωτότυπο έργο του.
iii. Αν είναι υπάλληλος του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ., μετά τη λήξη της εκπαιδευτικής του αδείας, να συνεχίσει την προσφορά των υπηρεσιών του στο δημόσιο τομέα γιa χρονικό διάστημα ίσο με το τριπλάσιο του χρόνου της εκπαιδευτικής του αδείας (ν. 2683/1999, άρθρο 58, παρ. 7).
Παραβίαση των πιο πάνω όρων έχει ως συνέπεια την υποχρέωση του τέως υποτρόφου να επιστρέψει στο Ι.Κ.Υ. το συνολικό ποσό της υποτροφίας σύμφωνα με τις διατάξεις, που διέπουν την είσπραξη δημοσίων εσόδων.
9. Οι υποχρεώσεις των μεταπτυχιακών υποτρόφων εμπεριέχονται και σε σχετικό «Οδηγό Υποτρόφων», που χορηγείται από το Ι.Κ.Υ.

Η. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Η υποτροφία εσωτερικού δεν διακόπτεται, αν ο υπότροφος κατά τη διάρκεια της τύχει και υποτροφίας κινητικότητας, μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων που διαχειρίζεται το Ι.Κ.Υ., προκειμένου να διανύσει μία αναγνωρισμένη περίοδο σπουδών στο εξωτερικό.
Αν όμως τύχει υποτροφίας μέσω άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων, το Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ. θα αποφασίζει κατά περίπτωση.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, ο υπότροφος υποχρεούται να υποβάλει βεβαίωση από τους υπευθύνους του Μεταπτυχιακού Τμήματος, είτε από την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, στην οποία θα αναγράφονται:
i. To ευρωπαϊκό πρόγραμμα, στο οποίο συμμετέχει.
ii. Το χρονικό διάστημα που θα διανυθεί στο εξωτερικό.
iii. Ότι το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει, θα αναγνωριστεί πλήρως και θα αποτελέσει μέρος της ερευνητικής του εργασίας για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου από το ελληνικό Πανεπιστήμιο/Τ.Ε.Ι.

Θ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
1. Στους υποτρόφους εξωτερικού χορηγούνται:
α. Μηνιαία τροφεία.
β. Δαπάνες για τα καθαρά πανεπιστημιακά δίδακτρα υποχρεωτικού χαρακτήρα, το ύψος των οποίων δεν θα υπερβαίνει το κατώτερο όριο του ποσού, που απαιτούν τα βρετανικά εκπαιδευτικά Ιδρύματα από τους μεταπτυχιακούς σπουδαστές όλων των κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή τέλη εγγραφής για τις κανονικές περιόδους φοίτησης.
γ. Κολλεγιακά δίδακτρα στους εγγραφόμενους στο Πανεπιστήμιο του Καίημπριτζ ή της Οξφόρδης.
δ. Μέρος εργαστηριακών δαπανών, εφόσον έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα για την εκτέλεση του προγράμματος σπουδών που εγκρίθηκε από το Δ.Σ., όχι ανώτερο του ½ των καθαρών ετησίων διδάκτρων.
ε. Ασφάλιση, όπου απαιτείται και εφόσον δεν συμπεριλαμβάνεται στα δίδακτρα.
στ. Δαπάνη δημοσίευσης κάθε διατριβής, σε εφαρμογή του εγκεκριμένου προγράμματος σπουδών (ΜΑ, M.Sc, M.Phil., Ph.D.).
ζ. Εφάπαξ ποσό για έξοδα πρώτης εγκατάστασης, το οποίο αποσκοπεί να καλύψει και τα έξοδα των εισιτηρίων μετάβασης και οριστικής επανόδου τους στην Ελλάδα, μετά τη λήξη των σπουδών τους.
Στους υπαλλήλους του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ., που θα μετεκπαιδευτούν στο εξωτερικό με διπλές αποδοχές, κάνοντας χρήση εκπαιδευτικής αδείας από την Προϊσταμένη τους Αρχή, καταβάλλονται οι οικονομικές παροχές, που προβλέπονται ανωτέρω, υπό τον όρο ότι η Υπηρεσία, στην οποία οργανικά ανήκουν, θα εφαρμόζει τις διατάξεις της παραγρ. 5 του άρθρου 58 του ν. 2683/1999. Στις περιπτώσεις αυτές, οι αρμόδιες Υπηρεσίες υποχρεούνται να υποβάλλουν στο Ι.Κ.Υ. εκκαθαριστικές βεβαιώσεις.
Στους υποτρόφους, που θα πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια/Τ.Ε.Ι. των Η.Π.Α., ή του Καναδά, ή άλλης χώρας, ύστερα από εγκριτική απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ., χορηγούνται δίδακτρα υποχρεωτικού χαρακτήρα, όχι ανώτερα του ύψους της κατηγορίας των μεταπτυχιακών σπουδών των βρετανικών Πανεπιστημίων/Τ.Ε.Ι., ενώ το ύψος των μηνιαίων τροφείων καθορίζεται από το Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ.
2. Στους υποτρόφους εσωτερικού χορηγούνται:
α. Μηνιαία τροφεία.
Στους υπαλλήλους του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ., που θα πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα κάνοντας χρήση εκπαιδευτικής αδείας με απλές αποδοχές, θα καταβάλλεται από το Ι.Κ.Υ. το ήμισυ του ποσού των μηνιαίων τροφείων.
Στους εγγάμους πολυτέκνους υποτρόφους/δημοσίους υπαλλήλους, το ποσό των μηνιαίων τροφείων καταβάλλεται στο ακέραιο, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. για την καθεμία περίπτωση και υπό τον όρο υποβολής:
i. Επίσημου πιστοποιητικού για την οικογενειακή κατάσταση τους.
ii. Εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας Οικονομικής Εφορίας για το καθαρό οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα.
β. Δαπάνη αναλώσιμων εργαστηριακών υλικών μόνο για υποτρόφους που εκπονούν διδακτορική διατριβή, ή καλλιτεχνικό έργο, κατά περίπτωση και ύστερα από απόφαση του Δ.Σ..
γ. Δαπάνη δημοσίευσης διδακτορικής διατριβής.
Δεν επιτρέπεται η παράλληλη λήψη υποτροφίας από άλλη δημόσια πηγή.
Κατ’ εξαίρεση, το Δ.Σ. μπορεί σε ειδικές περιπτώσεις να επιτρέπει τη σύγχρονη λήψη παράλληλης οικονομικής ενίσχυσης.
Το ύψος των οικονομικών παροχών καθορίζεται από το Δ.Σ. με βάση τις οικονομικές δυνατότητες του Ι.Κ.Υ.
Επίσης, από το Δ.Σ. ορίζονται κάθε φορά τα γνωστικά πεδία μετά της εξεταστέας ύλης, ο αριθμός των θέσεων υποτροφιών ανά γνωστικό πεδίο, η ηλικία των υποψηφίων, οι προθεσμίες υποψηφιότητας και υποβολής στοιχείων, ο χρόνος και ο τόπος διεξαγωγής των διαγωνισμών.
Τυχόν επιμέρους ζητήματα, τα οποία ενδέχεται να ανακύψουν κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων υποτροφιών και δεν περιλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό, ρυθμίζονται με αποφάσεις του Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ.

II. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
α. Ελληνική εθνικότητα ή ιθαγένεια.
β. Κατοχή διδακτορικού διπλώματος ελληνικού Πανεπιστημίου, ή ομοταγούς του εξωτερικού αναγνωρισμένου από το Κράτος. Επισημαίνεται ότι, κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της υποψηφιότητας στο Ι.Κ.Υ., δεν πρέπει να έχει παρέλθει τριετία από την ημερομηνία της τελευταίας επιτυχούς υποστήριξης, ή της αντίστοιχης προφορικής εξέτασης για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος. Ο χρόνος αυτός προσαυξάνεται για χρόνο ίσο με τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας, εφόσον αυτή εκπληρώθηκε μετά την ως άνω ημερομηνία (δηλαδή την ημερομηνία της τελευταίας επιτυχούς υποστήριξης, ή της αντίστοιχης προφορικής εξέτασης για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος).
γ. Ηλικία εντός του ορίου που τίθεται από το Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ.
δ. Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων, ή νόμιμη απαλλαγή (για τους άνδρες υποψηφίους). Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν και οι στρατευμένοι, υπό τον όρο ότι, έως την ημερομηνία έναρξης της υποτροφίας τους (και όχι πέραν της 31ης Οκτωβρίου), θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
ε. Ο/Η υποψήφιος/α να μην κατέχει μόνιμη θέση εξηρτημένης εργασίας.

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
2.1 Α΄ ΣΤΑΔΙΟ
2.1.1. Δικαιολογητικά υποψηφιότητας − Προθεσμία υποβολής
• Δικαιολογητικά υποψηφιότητας:
α. Ειδική έντυπη αίτηση− δήλωση συμμετοχής, που διατίθεται από το Ι.Κ.Υ. (ένθετη στο έντυπο της προκήρυξης).
β. Μία πρόσφατη φωτογραφία, μεγέθους ταυτότητας, τοποθετημένη στην προβλεπόμενη θέση του εντύπου της αίτησης− δήλωσης.
γ. Βιογραφικό σημείωμα, που να περιλαμβάνει βιογραφικά στοιχεία, αναλυτικές σπουδές, αποκτηθέντες τίτλους σπουδών, επιστημονικές και επαγγελματικές δραστηριότητες (διαχρονικά μέχρι σήμερα), ακαδημαϊκές διακρίσεις, δημοσιεύσεις ή αποδεκτές προς δημοσίευση εργασίες, επιμέλειες, συμμετοχή σε συνέδρια κ.τ.λ.
δ. Για τους άνδρες υποψηφίους απαιτείται απολυτήριο στρατού τύπου Α΄, ή πιστοποιητικό από το στρατολογικό γραφείο για νόμιμη απαλλαγή από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις, ή πιστοποιητικό από το στρατολογικό γραφείο (για τους στρατευμένους) με την ακριβή ημερομηνία απολύσεως τους.
ε. Πανεπιστημιακούς τίτλους σπουδών (πτυχίο και μεταπτυχιακούς). Για κατόχους πανεπιστημιακών τίτλων αλλοδαπής απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού ισοτιμίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Α΄ ή Β΄ Τμήμα), ή του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α., ή του Ι.Τ.Ε. Σημειώνεται ότι το πιστοποιητικό ισοτιμίας μπορεί να υποβληθεί στο Ι.Κ.Υ. πριν από την έναρξη της υποτροφίας, και πάντως όχι μετά την 31η Οκτωβρίου του ακαδημαϊκού έτους του προγράμματος υποτροφιών.
στ. Τίτλο ερευνητικής πρότασης, καθώς και το αναλυτικό της πρόγραμμα. Η ερευνητική πρόταση πρέπει να είναι ανεξάρτητη από τη διδακτορική διατριβή και να μην αποτελεί μέρος χρηματοδοτούμενου συλλογικού ερευνητικού προγράμματος.
ζ. Ονομαστική βεβαίωση αποδοχής από Πανεπιστήμιο, ή T.E.I,, ή Ερευνητικό Κέντρο της Ελλάδας, υπογεγραμμένη από τον επιβλέποντα.
η. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, για μη κατοχή μόνιμης θέσης εξηρτημένης εργασίας.
• Προθεσμία υποβολής: Για να νομιμοποιηθεί η υποψηφιότητα, ο υποψήφιος οφείλει να αποστείλει στο Ι.Κ.Υ., κατά προτίμηση με συστημένη επιστολή, ταχυδρομικώς, την αίτηση με όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά, εντός της προθεσμίας που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ. Η ημερομηνία αποστολής θα προκύπτει, τόσο από την ευκρινή σφραγίδα του ταχυδρομείου, όσο και από το αποδεικτικό κατάθεσης του φακέλου στο ταχυδρομείο.
2.1.2. Κριτήρια αξιολόγησης − Μόρια
Αρχικά αξιολογείται η ερευνητική πρόταση του υποψηφίου με 0−50 μόρια. Ως βάση λαμβάνονται τα 30 μόρια.

2.2. Β΄ ΣΤΑΔΙΟ
2.2.1. Δικαιολογητικά
Οι υποψήφιοι των οποίων οι ερευνητικές προτάσεις αξιολογήθηκαν με 30 μόρια και άνω, καλούνται να προσκομίσουν, κατόπιν ειδοποίησης της Υπηρεσίας και εντός τακτής ημερομηνίας, τα παρακάτω:
α. Ανάτυπα δημοσιευμένων εργασιών, ή αντίγραφα αποδεκτών προς δημοσίευση εργασιών και βεβαίωση αποδοχής.
β. Αντίγραφα επιστημονικών διακρίσεων, βραβείων κ.τ.λ.
γ. Βεβαίωση συμμετοχής σε Συνέδρια, ή προγράμματα Συνεδρίων, από τα οποία να προκύπτει η συμμετοχή του υποψηφίου με ανακοινώσεις.
δ. Σημειώσεις, επιμέλειες, βιβλία, ή οτιδήποτε άλλο τεκμηριώνει τη συγγραφική δραστηριότητα του υποψηφίου.
ε. Για τα τέκνα πολύτεκνης οικογένειας, επίσημο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, συνοδευόμενο και από επίσημο πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας (Α.Σ.Π.Ε.).
Το Ι.Κ.Υ. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την προσκόμιση του ή των πρωτοτύπων για οποιοδήποτε δικαιολογητικό, τόσο από τα ανωτέρω αναφερόμενα, όσο και από αυτά του κεφ. 2.1.1.
2.2.2. Κριτήρια αξιολόγησης − Μόρια
Ο φάκελος με τα δικαιολογητικά αξιολογείται βάσει των ακολούθων κριτηρίων:
1. Ερευνητικές εργασίες: 0−30 για το σύνολο των δημοσιευμένων, ή δεκτών προς δημοσίευση εργασιών.
2. Επιστημονικές διακρίσεις, βραβεία: 0−5.
3. Ανακοινώσεις σε συνέδρια: 0−10.
4. Συγγραφική δραστηριότητα (βιβλία, επιμέλειες, σημειώσεις κ.τ.λ.): 0 − 5.
Δεν αξιολογείται το master και η διδακτορική διατριβή.

3. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ
Για την αξιολόγηση, τόσο των ερευνητικών προτάσεων, όσο και των φακέλων των υποψηφίων, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει− με απόφαση του− για κάθε τομέα επιστήμης, Επιτροπή από Μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Πανεπιστημίων, ή Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) των T.E.I, και άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του Δημοσίου, ή του ευρύτερου Proslispsi.gr Δημόσιου Τομέα, του ίδιου ή συγγενούς γνωστικού αντικειμένου. Η τελική βαθμολογία του κάθε υποψηφίου εξάγεται από το άθροισμα της βαθμολογίας της ερευνητικής πρότασης και του φακέλου. Από την Υπηρεσία καταρτίζονται οι επί μέρους, ανά τομέα επιστήμης, ονομαστικοί πίνακες των υποψηφίων.
Στα τέκνα πολυτέκνων οικογενειών, που προκρίθηκαν στο Β΄ Στάδιο αξιολόγησης, χορηγούνται υποτροφίες καθ’ υπέρβαση και εκτός σειράς των προκηρυχθεισών θέσεων.

4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται από 6 έως 12, κατ’ ανώτατο όριο, μήνες.

5. ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ− ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ
Κάθε υπότροφος υποχρεούται να υπογράψει ειδική σύμβαση με το Ι.Κ.Υ., όπου ορίζονται οι κύριες υποχρεώσεις του και ειδικότερα:
α. Να μη λαμβάνει παράλληλη υποτροφία από άλλη πηγή και να μην κατέχει μόνιμη θέση εξηρτημένης εργασίας. Η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 κρίνεται απαραίτητη.
β. Να υλοποιήσει απαραιτήτως το ερευνητικό του πρόγραμμα σε Πανεπιστήμιο, ή Τ.Ε.Ι., ή Ερευνητικό Κέντρο της Ελλάδας.
γ. Να υποβάλει, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη λήξη του πρώτου εξαμήνου, έκθεση προόδου της μεταδιδακτορικής ερευνάς του, συνοδευόμενη από βεβαίωση του Επιβλέποντος Μέλους Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου, ή Ε.Π. Τ.Ε.Ι., ή του Υπεύθυνου Ερευνητή (Ερευνητικού Κέντρου).
δ. Να υποβάλει τελική έκθεση πεπραγμένων, μετά την ολοκλήρωση του ερευνητικού προγράμματος.
ε. Να μνημονεύει το Ι.Κ.Υ. σε κάθε δημοσίευμα, που θα αφορά στη μεταδιδακτορική έρευνα.

6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
Η υποτροφία περιλαμβάνει μηνιαία τροφεία, το ύψος των οποίων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος.
• Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ. έχει το δικαίωμα να αποφασίσει για την ανάκληση ή τη διακοπή της υποτροφίας, όταν κρίνει ότι συντρέχουν λόγοι, που το επιβάλλουν.
• Τυχόν επιμέρους ζητήματα, τα οποία ενδέχεται να ανακύψουν κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων υποτροφιών και δεν περιλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό, ρυθμίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ.
• Το ύψος των οικονομικών παροχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, με βάση τις οικονομικές δυνατότητες του Ι.Κ.Υ. Επίσης, από το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζονται κάθε φορά, ο αριθμός των θέσεων υποτροφιών, η ηλικία των υποψηφίων και οι προθεσμίες υποβολής υποψηφιότητας και στοιχείων.
Η ανωτέρω απόφαση να ισχύει από 1ης Ιανουαρίου 2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved