nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Υποτροφίες Επιστροφή    
Δύο υποτροφίες στο Δημόσιο Δίκαιο από την Ακαδημία Αθηνών (17/2/07)


Αθήνα 17.2.2007, 24:42
Η Ακαδημία Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση δύο υποτροφιών επιμορφώσεως στον κλάδο του Δημοσίου Δικαίου, από τα έσοδα του κληροδοτήματος Αμίλκα Αλιβιζάτου.

Σκοπός των υποτροφιών είναι η επιμόρφωση των υποτρόφων σε αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο του εσωτερικού ή του εξωτερικού (Αγγλίας, Γαλλίας, Γερμανίας ή Ιταλίας).

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται πτυχιούχοι τμημάτων Νομικής Ελληνικών Πανεπιστημίων, με βαθμό τουλάχιστον "Λίαν Καλώς", εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 36ο έτος της ηλικίας τους.

Οι υποτροφίες χορηγούνται για δύο συνεχή ακαδημαϊκά έτη (2007-2008, 2008-2009) ή τέσσερα συνεχή εξάμηνα κατά τη διάρκεια των ετών 2008 και 2009.

Το ποσόν κάθε υποτροφίας ανέρχεται σε τετρακόσια πενήντα (450,00) ευρώ το μήνα για τις υποτροφίες εσωτερικού, και σε χίλια πεντακόσια (1.500,00) ευρώ το μήνα για τις υποτροφίες εξωτερικού. Επίσης, στους υποτρόφους θα καταβληθούν, εφόσον πρόκειται για υποτροφίες εξωτερικού, τα έξοδα μετάβασής τους στο εξωτερικό και, μετά την λήξη της επιμόρφωσής τους, τα έξοδα επιστροφής τους, καθοριζόμενα με απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδημίας που θα εγκριθεί από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.

Οι υποτροφίες θα δοθούν σε υποψηφίους (άνδρες ή γυναίκες) καταγόμενους από οποιαδήποτε περιφέρεια της Ελλάδος, με προτίμηση πάντοτε μεταξύ των επιτυχόντων στο διαγωνισμό των καταγόμενων από τα νησιά Κύθνο, Κάλυμνο και Κεφαλληνία, άλλως των περιφερειών των Νομών Κυκλάδων, Δωδεκανήσου και Επτανήσου.

Το πρόγραμμα των σπουδών των υποτρόφων υπόκειται στην έγκριση της Ακαδημίας Αθηνών.

O διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Αθήνα στα Γραφεία του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών (οδός Πανεπιστημίου 28) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Ημέρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 18η Απριλίου 2007 και ώρα η 10η πρωινή.

Οι υποψήφιοι υπότροφοι θα εξεταστούν γραπτά στα ακόλουθα μαθήματα:
α) Συνταγματικό Δίκαιο
β) Διοικητικό Δίκαιο
γ) Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο

Οι υποψήφιοι υπότροφοι, οι επιθυμούντες να μεταβούν στο εξωτερικό, θα εξεταστούν επίσης υποχρεωτικά, γραπτά και προφορικά, σε μία από τις τέσσερις ξένες γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική ή Ιταλική, αναλόγως της χώρας στην οποία θα δηλώσουν ότι επιθυμούν να μεταβούν, προαιρετικά δε, με αίτησή τους, και σε περισσότερες των γλωσσών τούτων. H επιτυχία σε μία από τις ανωτέρω τέσσερις ξένες γλώσσες αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις εξετάσεις των λοιπών μαθημάτων.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συγκεντρώσουν μέσον όρο βαθμολογίας στα τρία μαθήματα βαθμό τουλάχιστον δέκα τέσσερα (14), σε κλίμακα με άριστα το βαθμό είκοσι (20). Επίσης, οι υποψήφιοι πρέπει απαραιτήτως να συγκεντρώσουν στην ξένη γλώσσα, στην οποία θα εξετασθούν υποχρεωτικά, βαθμό τουλάχιστον δέκα τέσσερα (14).

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη καταβολής της υποτροφίας είναι η προηγούμενη σύναψη μετά του υποτρόφου στην Αθήνα του οικείου συμβολαίου υποτροφίας.

Προκειμένου για υποτροφίες εξωτερικού, η καταβολή της υποτροφίας αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους ή του εξαμήνου, εφόσον η έναρξη του ακαδημαϊκού έτους ή του εξαμήνου έπεται της άφιξης του υποτρόφου στην αλλοδαπή, διαφορετικά από την ημέρα της άφιξης του υποτρόφου στην αλλοδαπή, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό του οικείου Έλληνα Προξένου.

Προκειμένου για υποτροφίες εσωτερικού, η καταβολή της υποτροφίας αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους ή εξαμήνου, στο οποίο αναφέρεται η υποτροφία.

Όσοι επιθυμούν να μετάσχουν στο διαγωνισμό, υποχρεούνται να υποβάλουν στην Ακαδημία Αθηνών, το βραδύτερο δέκα πέντε (15) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα έναρξης του διαγωνισμού, αίτηση, στην οποία πρέπει να δηλώνουν, εφόσον πρόκειται για υποτροφία εξωτερικού, τη χώρα που επιθυμούν να μεταβούν για να πραγματοποιήσουν τις σπουδές τους.

Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται τα εξής πιστοποιητικά:
α) Ο απαιτούμενος τίτλος σπουδών.
β) Πιστοποιητικό Ελληνικής ιθαγένειας ή Ελληνικής καταγωγής (δυνατότητα αυτεπάγγελτης αναζήτησης κατόπιν συναίνεσης του υποψηφίου).
γ) Πιστοποιητικό ηλικίας όχι μεγαλύτερης των 36 ετών ανεξάρτητα αν πρόκειται για άνδρες ή γυναίκες ή για υπαλλήλους του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. (δυνατότητα αυτεπάγγελτης αναζήτησης κατόπιν συναίνεσης του υποψηφίου).
δ) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν έλαβε ή δεν λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από άλλη κληρονομία, κληροδοσία, δωρεά, το I.K.Y. ή άλλη πηγή και δεν εξέπεσε από δική του υπαιτιότητα από άλλη υποτροφία, η οποία τυχόν του απενεμήθη προηγουμένως.
ζ) Aποδεικτικό της καταγωγής των υποψηφίων, εφόσον κατάγονται από τα νησιά Κύθνο, Κάλυμνο και Κεφαλληνία ή από τις περιφέρειες των νομών Κυκλάδων, Δωδεκανήσου και Επτανήσου (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας των ιδίων ή ενός εκ των δύο τουλάχιστον γονέων).
ε) Πιστοποιητικό της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. σχετικό με την οικονομική κατάσταση του υποψηφίου.
στ) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

Για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση, από την Ακαδημία Αθηνών, των δικαιολογητικών β) και γ) απαιτείται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης αναζητείται υποχρεωτικά από την Ακαδημία Αθηνών.

Η έλλειψη επαρκών οικονομικών μέσων αποτελεί προϋπόθεση της χορήγησης της υποτροφίας και κρίνεται κατά την απόλυτη και αμετάκλητη κρίση της Συγκλήτου της Ακαδημίας.

Τα της διεξαγωγής του διαγωνισμού και της παροχής των υποτροφιών κ.λπ. διέπονται από τις διατάξεις του Κανονιστικού Διατάγματος 18/23.8.1941 (Φ.E.K. 286/23.8.1941, τευχ. A΄) σε συνδυασμό με τους σχετικούς όρους της από 18.3.1968 διαθήκης του αειμνήστου Aμίλκα Aλιβιζάτου, η οποία δημοσιεύθηκε από το Πρωτοδικείο Αθηνών με το υπ' αριθ. 7005/ 9.9.1969 Πρακτικό του, και την υπ' αριθ. 1035499/766/Β0011/2.3.2005 κοινή απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved