nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Υποτροφίες Επιστροφή    
Οκτώ υποτροφίες εξωτερικού για σπουδές στη μουσική (17/2/07)


Αθήνα 17.2.2007, 18:50
Η Ακαδημία Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισμό για την χορήγηση οκτώ υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ευρώπη, από τα έσοδα του κληροδοτήματος Ιωάννου Bόζου. Αιτήσεις υποβάλλονται έως 5 Μαρτίου 2007.

Από τις παραπάνω υποτροφίες τέσσερις θα δοθούν στον κλάδο της Μουσικολογίας και Ιστορίας της Μουσικής και τέσσερις στον κλάδο της Διεύθυνσης Ορχήστρας.

Οι υποψήφιοι υπότροφοι πρέπει να είναι άποροι. Το ετήσιο εισόδημα (οικογενειακό και ατομικό) των υποψηφίων θα πρέπει να είναι κατ΄ ανώτατο όριο μέχρι 17.700 €. Ως απορία νοείται στην προκειμένη περίπτωση η έλλειψη επαρκών οικονομικών μέσων για την αντιμετώπιση σπουδών στο εξωτερικό.

Οι υποτροφίες χορηγούνται για δύο συνεχή ακαδημαϊκά έτη (2007-2008, 2008-2009) ή τέσσερα συνεχή εξάμηνα κατά τη διάρκεια των ετών 2008 και 2009, και μπορούν να παραταθούν μέχρι δύο (2) ακόμη έτη, κατά την ελεύθερη κρίση της Ακαδημίας Αθηνών, εφόσον οι υπότροφοι προσκομίζουν στοιχεία σχετικά με την πορεία των σπουδών τους και τη διαγωγή τους, τα οποία να δικαιολογούν την παράταση, και υπό την προϋπόθεση ότι τα έσοδα του κληροδοτήματος Ιωάννου Bόζου επαρκούν.

Οι Ευρωπαϊκές χώρες στις οποίες οι υπότροφοι μπορούν να πραγματοποιήσουν τις σπουδές τους είναι: α) για τον κλάδο της Μουσικολογίας και Ιστορίας της Μουσικής η Γαλλία, η Γερμανία, το Βέλγιο, η Αγγλία και η Ιταλία β) για τον κλάδο της Διεύθυνσης Ορχήστρας η Γαλλία, η Γερμανία, η Αγγλία, η Αυστρία και η Ιταλία.

Οι υπότροφοι πρέπει να μετεκπαιδευτούν σε αναγνωρισμένο Ίδρυμα της αλλοδαπής, στάθμης αναλόγου με το σκοπό της υποτροφίας. Η επιλογή του Ιδρύματος, στο οποίο θα μετεκπαιδευτούν ο υπότροφοι, υπόκειται στην έγκριση της Ακαδημίας Αθηνών.

Το ποσό της μηνιαίας χορηγίας κάθε υποτροφίας ορίζεται σε χίλια πεντακόσια (1.500,00) €. Επίσης, στους υποτρόφους θα καταβληθούν τα έξοδα μετάβασής τους στην αλλοδαπή και μετά τη λήξη των σπουδών τους τα έξοδα επιστροφής τους, καθοριζόμενα με απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών, που θα εγκριθεί από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται:
α) Για τον κλάδο της Μουσικολογίας και Ιστορίας της Μουσικής κάτοχοι πτυχίου Αρμονίας ή Αντιστίξεως αναγνωρισμένου ωδείου με βαθμό τουλάχιστον "Λίαν Καλώς".
β) Για τον κλάδο της Διεύθυνσης Ορχήστρας κάτοχοι πτυχίου Θεωρητικών Σπουδών ή διπλώματος οργάνου αναγνωρισμένου ωδείου με βαθμό τουλάχιστον "Λίαν Καλώς".

Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να μην έχουν υπερβεί το 36ο έτος της ηλικίας τους.

Oι υποψήφιοι θα εξετασθούν στα ακόλουθα:
Α) Για τον κλάδο της Μουσικολογίας και Ιστορίας της Μουσικής:
1) Αρμονία (εναρμόνιση αναρίθμου βασίμου και μελωδίας)
2) Στοιχεία Ιστορίας της Μουσικής
3) Στοιχεία Μουσικής Μορφολογίας
4) Επαρκείς γνώσεις πιάνου (αρχών Μ. Τάξεως)
Β) Για τον κλάδο της Διεύθυνσης Ορχήστρας:
1) Ανάγνωση παρτιτούρας (που θα δοθεί ένα ημίωρο πριν από την εξέταση)
2) Στοιχεία Ιστορίας της Μουσικής
3) Στοιχεία Μουσικής Μορφολογίας
4) Επαρκείς γνώσεις πιάνου

Επίσης, οι υποψήφιοι και των δύο κλάδων θα εξετασθούν υποχρεωτικά, γραπτά και προφορικά σε μία από τις ακόλουθες ξένες γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική ή Ιταλική, αναλόγως της χώρας στην οποία επιθυμούν να μεταβούν, προαιρετικά δε, με αίτησή τους και σε περισσότερες των γλωσσών τούτων. Η επιτυχία σε μία από τις ανωτέρω ξένες γλώσσες αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του υποψηφίου στις εξετάσεις των λοιπών μαθημάτων.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Αθήνα στο Μέγαρο της Ακαδημίας Αθηνών (οδός Πανεπιστημίου 28) για την εξέταση της ξένης γλώσσας και τη γραπτή εξέταση των μαθημάτων "Στοιχεία Ιστορίας της Μουσικής" και "Στοιχεία Μουσικής Μορφολογίας" και στο Ωδείο Αθηνών (οδός Βασ. Γεωργίου Β΄ 17-19 και Ρηγίλλης) για την εξέταση των υποψηφίων προς διαπίστωση των "Επαρκών γνώσεων τους στο πιάνο", καθώς και για την εξέταση στην "Αρμονία" και στην "Ανάγνωση παρτιτούρας", ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Ημέρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 19η Μαρτίου 2007 και ώρα η 10η πρωινή.

Ο υποψήφιος πρέπει να συγκεντρώσει μέσο όρο γενικής βαθμολογίας στα τέσσερα μαθήματα τουλάχιστον δέκα τέσσερα (14), σε κλίμακα με άριστα το βαθμό είκοσι (20). Επίσης, ο υποψήφιος πρέπει απαραίτητα να συγκεντρώσει στην ξένη γλώσσα μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον δέκα τέσσερα (14).

Η καταβολή της υποτροφίας αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους ή εξαμήνου, εφόσον η έναρξη του ακαδημαϊκού έτους ή εξαμήνου έπεται της άφιξης του υποτρόφου στην αλλοδαπή, διαφορετικά από την ημέρα της άφιξης του υποτρόφου στην αλλοδαπή, η οποία αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση του οικείου Έλληνα Προξένου, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης σύναψης μετά του υποτρόφου στην Αθήνα του συμβολαίου υποτροφίας και λήγει μετά την παρέλευση του δευτέρου συνεχούς ακαδημαϊκού έτους ή του τετάρτου εξαμήνου (βλ. άρθρο 1).

Όσοι επιθυμούν να μετάσχουν στο διαγωνισμό, υποχρεούνται να υποβάλουν στην Ακαδημία Αθηνών το βραδύτερο δέκα πέντε (15) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα έναρξης του διαγωνισμού, αίτηση, στην οποία πρέπει να δηλώνουν τον κλάδο στον οποίο επιθυμούν να πραγματοποιήσουν σπουδές και τη χώρα στην οποία επιθυμούν να μεταβούν.

Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται τα εξής πιστοποιητικά:
α) Ο απαιτούμενος τίτλος σπουδών.
β) Πιστοποιητικό Ελληνικής ιθαγένειας ή Ελληνικής καταγωγής (δυνατότητα αυτεπάγγελτης αναζήτησης κατόπιν συναίνεσης του υποψηφίου).
γ) Πιστοποιητικό ηλικίας όχι μεγαλύτερης των τριάντα έξι (36) ετών ανεξάρτητα αν πρόκειται για άνδρες ή γυναίκες ή για υπαλλήλους του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. (δυνατότητα αυτεπάγγελτης αναζήτησης κατόπιν συναίνεσης του υποψηφίου).
δ) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν έλαβε ή δεν λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από άλλη κληρονομία, κληροδοσία, δωρεά, το Ι.Κ.Υ. ή άλλη πηγή και δεν εξέπεσε από δική του υπαιτιότητα από άλλη υποτροφία, η οποία τυχόν του απενεμήθη προηγουμένως.
ε) Πιστοποιητικό της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. σχετικό με την οικονομική κατάσταση του υποψηφίου και της οικογένειας του (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος τελευταίου οικονομικού έτους του υποψηφίου και της οικογένειάς του).
στ) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

Για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση, από την Ακαδημία Αθηνών, των δικαιολογητικών β) και γ) απαιτείται φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης αναζητείται υποχρεωτικά από την Ακαδημία Αθηνών.

Τα της διεξαγωγής του διαγωνισμού παροχής υποτροφιών κλπ διέπονται από τις διατάξεις του από 23 Αυγούστου 1941 Κανονιστικού Διατάγματος (Φ.Ε.Κ. τεύχ. Α΄ αριθ. Φύλ. 286), του άρθρου 10 του Ν.1583/85, Φ.Ε.Κ. 222/31.12.1985, τεύχ. Α΄, σε συνδυασμό με τις σχετικές διατάξεις της διαθήκης Ιωάννου Βόζου.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved