nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Υποτροφίες Επιστροφή    
Υποτροφίες από το Ίδρυμα Α. Δασκαλόπουλος 11/6/09


Αθήνα 11.6.2009, 16:43
Το Ίδρυμα Αριστείδη Δασκαλόπουλος προκηρύσσει δύο υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, επιπέδου ΜΑ/ΜSc, στον χώρο της διατροφής, της υγείας για θέματα που σχετίζονται με τη διατροφή, ή της επιστήμης και τεχνολογίας των τροφίμων, για το ακαδημαϊκό έτος 2009 - 2010.
Το ποσό κάθε υποτροφίας ανέρχεται σε €1.250 μηνιαίως και η  διάρκεια των υποτροφιών είναι 12 μήνες.

Αν από το πρόγραμμα του Πανεπιστημίου για το MA/MSc προβλέπεται ως ελάχιστος χρόνος για την απόκτηση του τίτλου μεγαλύτερος του ενός έτους, μπορεί να δοθεί, βάσει συγκεκριμένων προϋποθέσεων, σχετική παράταση της υποτροφίας το πολύ έως 12 μήνες ακόμα.

Οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την υποβολή υποψηφιότητας είναι οι εξής:
i. Ελληνική εθνικότητα ή ιθαγένεια του υποψηφίου.
ii. Ο υποψήφιος να διαθέτει πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) ή Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΤΕΙ) ή ισότιμο πτυχίο/δίπλωμα Πανεπιστημίου της αλλοδαπής, σε σχετικό με τις μεταπτυχιακές σπουδές επιστημονικό πεδίο.                    
Θεωρείται πτυχιούχος και ο υποψήφιος που θα προσκομίσει  βεβαίωση της γραμματείας ότι εξετάσθηκε επιτυχώς σε όλα τα απαιτούμενα μαθήματα και έχει εκπληρώσει όλες τις σπουδαστικές του υποχρεώσεις για τη λήψη του πτυχίου του (π.χ. επιτυχής εξέταση διπλωματικής εργασίας, ολοκλήρωση πρακτικής άσκησης κ.λπ.). Η βεβαίωση αυτή πρέπει να περιέχει και τον τελικό βαθμό, αριθμητικά.
iii. Ο βαθμός πτυχίου του υποψηφίου θα πρέπει να ανήκει στο ανώτερο 20% των βαθμών πτυχίου όλων των φοιτητών που αποφοίτησαν το ίδιο έτος. 
Ως ελάχιστος βαθμός πτυχίου για τα ελληνικά πανεπιστήμια (ΑΕΙ/ΑΤΕΙ) ορίζεται το 7.
Για τα Αγγλικά Πανεπιστήμια ο βαθμός πτυχίου θα πρέπει να είναι: First Class Honors, για τα Γαλλικά Πανεπιστήμια: Bien (14/20), για τα λοιπά: ισοδύναμη βαθμολογία με τα ανωτέρω.
iv. Η χορήγηση υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα αφορά υποτρόφους που επιθυμούν να σπουδάσουν σε Πανεπιστήμιο, το οποίο βρίσκεται σε άλλη πόλη από την πόλη διαμονής τους, με αποτέλεσμα ο υποψήφιος να αναγκαστεί να αλλάξει τόπο διαμονής, και εφόσον απαιτείται για την παρακολούθηση του μεταπτυχιακού η καταβολή διδάκτρων.
v. Οι μεταπτυχιακές σπουδές να είναι πλήρους παρακολούθησης. Αιτήσεις για σπουδές μερικής παρακολούθησης ή εξ αποστάσεως δεν γίνονται δεκτές.
vi. Απολύτως επαρκής γνώση της γλώσσας στην οποία επιθυμούν να σπουδάσουν οι υποψήφιοι.
vii. Οι υποψήφιοι να είναι ηλικίας έως 32 ετών.
viii. Να μη διαθέτει ο υποψήφιος επαρκή ίδια οικονομικά μέσα.
ix. Να μην έχει εξασφαλίσει όμοια υποτροφία από άλλον φορέα στην Ελλάδα.

Δικαιολογητικά
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:
i. Έντυπο Αίτησης (διατίθεται από τη γραμματεία του Ιδρύματος, αλλά και μέσω της ιστοσελίδας του
www.iad.gr). Συμπληρώνεται ιδιοχείρως στην ελληνική γλώσσα, χωρίς καμία παράλειψη από τον ίδιο τον υποψήφιο. 
ii. Πιστοποιητικό γέννησης και ελληνικής ιθαγένειας.
iii. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πτυχίου Πανεπιστημίου ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ (ή βεβαίωση από τη γραμματεία, βλέπε παράγραφο 4) με αναλυτική βαθμολογία όλων των μαθημάτων, όλων των ετών, στο οποίο θα πρέπει να αναγράφεται ο τελικός μέσος όρος βαθμολογίας αριθμητικά και με ακρίβεια.
iv. Βεβαίωση από τη γραμματεία της σχολής του υποψηφίου ότι ο βαθμός πτυχίου του εν λόγω υποψηφίου ανήκει στο ανώτερο 20% των βαθμών πτυχίου όλων των φοιτητών που αποφοίτησαν το ίδιο έτος με αυτόν.
v. Αν ο υποψήφιος είναι κάτοχος πτυχίου/διπλώματος της          αλλοδαπής, τότε θα το υποβάλει με αναλυτική βαθμολογία και  ως πρωτότυπο και ως επίσημα μεταφρασμένο.  Πρέπει, επίσης, να συνοδεύεται από βεβαίωση ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) ή του ΙΤΕ.
vi. Βεβαίωση εγγραφής ή αποδοχής, ή σχετική αλληλογραφία με το Πανεπιστήμιο, στο οποίο επιθυμεί να σπουδάσει στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
Η αλληλογραφία αφορά σε: απαντητική επιστολή ή e-mail του Πανεπιστημίου, τα οποία απευθύνονται προσωπικά στον υποψήφιο, ή/και φωτοτυπία πλήρους συμπληρωμένης Αίτησης-Εγγραφής προς το Πανεπιστήμιο με ημερομηνία αποστολής.
vii. Το πρόγραμμα σπουδών (prospectus) της συγκεκριμένης   πανεπιστημιακής σχολής, όπου ο υποψήφιος επιθυμεί να  πραγματοποιήσει τις μεταπτυχιακές σπουδές του.
viii. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα διπλωμάτων ξένων γλωσσών. 
- Για τις αγγλόφωνες χώρες: Proficiency of Cambridge ή Michigan ή TOEFL 80 (ή 213 με βάση το παλιό σύστημα) ή IELTS με βαθμό τουλάχιστον 6, ή άλλο αναγνωρισμένο ανάλογα με τις απαιτήσεις του εκάστοτε Πανεπιστημίου.
- Για τις γαλλόφωνες χώρες: DALF, Sorbonne II, ή άλλο αναγνωρισμένο ανάλογα με τις απαιτήσεις του εκάστοτε Πανεπιστημίου.
- Για γερμανόφωνες χώρες:Kleines Deutsches Sprachdiplom ή Zentrale Mittelstuffe Prufung ή άλλο αναγνωρισμένο, ανάλογα με τις απαιτήσεις του εκάστοτε Πανεπιστημίου.
-  Για λοιπές χώρες: επίσημο πτυχίο, αναγνωρισμένο ως αντίστοιχου επιπέδου με τα ανωτέρω.
Η προσκόμιση πτυχίου της αλλοδαπής απαλλάσσει τους   υποψηφίους από την υποχρέωση προσκόμισης των ανωτέρω διπλωμάτων, αλλά μόνο στην περίπτωση που ο υποψήφιος επιθυμεί να σπουδάσει σε γλώσσα ίδια με αυτήν του πτυχίου του.
ix. Φωτοαντίγραφο ερευνητικών εργασιών, εάν υπάρχουν δημοσιευμένες.
x. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου.
xi. Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές (είτε συμπληρώνοντας τη φόρμα που διατίθεται από τη γραμματεία του Ιδρύματος, η οποία υπάρχει και στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος, www.iad.gr, είτε υποβάλλοντας ξεχωριστή συστατική επιστολή που έχει συντάξει ο καθηγητής -τρια).
xii. Αντίγραφο ποινικού μητρώου.
xiii. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2008 (χρήση 2007) του υποψηφίου και των δύο γονέων του, φωτοαντίγραφο πλήρους φορολογικής δηλώσεως του ίδιου έτους, καθώς και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του πιο πρόσφατου εντύπου E9 και των συμπληρωματικών Ε9 των επόμενων ετών (που να αναγράφουν όλη την ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στην κατοχή του υποψηφίου και στην κατοχή της οικογένειάς του).
xiv. Για τους άρρενες υποψηφίους: Πιστοποιητικό εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή πιστοποιητικό αναβολής στρατολογίας για λόγους σπουδών.
xv. Συμπληρωμένη Υπεύθυνη Δήλωση που αναφέρεται στα χορηγούμενα έντυπα.
xvi. Στοιχεία που θα ζητηθούν μετά την ανακήρυξη των υποτρόφων είναι: 
- Πιστοποιητικό οριστικής εγγραφής-αποδοχής του υποψηφίου στο Πανεπιστήμιο ή τη Σχολή.
- Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υπότροφος δεν λαμβάνει άλλη υποτροφία από άλλο Ίδρυμα, Οργανισμό ή κληροδότημα στην Ελλάδα.
xvii. Για τους υποψηφίους που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα:
1. Βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο, στην οποία να πιστοποιείται ότι η παρακολούθηση του μεταπτυχιακού προγράμματος, το οποίο ο υποψήφιος επιθυμεί να παρακολουθήσει, απαιτεί την καταβολή διδάκτρων.
2. Υπεύθυνη δήλωση από τον υποψήφιο, στην οποία θα αναφέρεται ότι για την παρακολούθηση του μεταπτυχιακού προγράμματος που επιθυμεί να παρακολουθήσει απαιτείται η διαμονή του σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο κατοικίας του.

Κατάθεση αιτήσεων
Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται είτε από τον ίδιο τον υποψήφιο είτε μέσω αντιπροσώπων, ή ακόμα και ταχυδρομικά. Κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών παρέχεται στον υποψήφιο αριθμός πρωτοκόλλου. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ο αριθμός πρωτοκόλλου δίδεται στους υποψηφίους τηλεφωνικώς, με την παραλαβή των δικαιολογητικών από τη γραμματεία. Δεκτές προς αξιολόγηση θα θεωρηθούν μόνον οι αιτήσεις που θα πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας προκήρυξης. Καμία αίτηση δεν γίνεται δεκτή, αν δεν υποβληθεί μαζί με όλα τα δικαιολογητικά μέχρι και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 2009.

 Τα δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται στους υποψηφίους· γι’ αυτόν τον λόγο, παρακαλούνται οι υποψήφιοι να υποβάλουν φωτοτυπίες των επίσημων εγγράφων, οι οποίες απαιτείται να είναι επικυρωμένες.

Πληροφορίες
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα σχετικά έντυπα ή να λαμβάνουν περαιτέρω πληροφόρηση από τη γραμματεία του Ιδρύματος στην παρακάτω διεύθυνση: Ίδρυμα Αριστείδης Δασκαλόπουλος, Κηφισίας 32, 15125 Μαρούσι, τηλ.: 210-6854890  (κ. Δήμητρα Βανδαράκη), φαξ: 210-6851275, e-mail: info@iad.gr, Δευτέρα έως Παρασκευή από 10:00 έως 15:00.

Διαδικασία επιλογής
Όλες οι σχετικές αιτήσεις αξιολογούνται από ειδική επιτροπή επιστημόνων που συνιστά το Ίδρυμα και η οποία μπορεί να καλέσει τους υποψηφίους σε συνέντευξη. Η επιτροπή προεπιλέγει τους επικρατέστερους και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τον τελικό κατάλογο των προτεινόμενων υποψηφίων. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει κατά την κρίση του την παροχή ή όχι υποτροφίας, λαμβάνοντας υπόψη τα προσόντα, τις διακρίσεις και την ανάγκη των υποψηφίων για οικονομική στήριξη, καθώς επίσης και όλες τις παραμέτρους επί του συνόλου των υποψηφίων.

Οι παρεχόμενες μέσω της αίτησης πληροφορίες του υποψηφίου προς το Ίδρυμα θεωρούνται και τηρούνται ως απόρρητες και δεν μπορούν να δίδονται όλες ή μέρος αυτών σε οποιονδήποτε τρίτο για οποιονδήποτε λόγο.

Υποχρεώσεις του υποτρόφου
Ο υπότροφος αναλαμβάνει την υποχρέωση:
- Να φοιτήσει στο εκπαιδευτικό Ίδρυμα, για το οποίο επιλέχθηκε και να μην παραβιάσει με οποιοδήποτε τρόπο το εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών του.
- Να υποβάλλει ανά τρίμηνο βεβαίωση κανονικής παρακολούθησης των σπουδών του, πιστοποιητικό βαθμολογίας και πρόβλεψη του χρόνου περάτωσης των σπουδών του.
- Το πρόγραμμα μετεκπαίδευσής του να εντάσσεται στην ειδίκευση στην οποία πέτυχε και να μην παρεκκλίνει από αυτή.
- Να αφιερωθεί ουσιαστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας του στις μεταπτυχιακές του σπουδές και να μην αναλάβει εργασία ή έργο που δημιουργεί προσκόμματα και καθυστερήσεις στην ομαλή εξέλιξη της μετεκπαίδευσής του.
- Μέσα σε ένα τρίμηνο από της οριστικής περάτωσης των σπουδών του, να υποβάλει στο Ίδρυμα τελική έκθεση σπουδών, που θα περιλαμβάνει: επίσημο πιστοποιητικό παρακολούθησης του μεταπτυχιακού προγράμματος, επίσημο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας όλων των μαθημάτων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών του μεταπτυχιακού προγράμματος, άλλα σχετικά πιστοποιητικά, αν υπάρχουν, τίτλους, καθώς και αντίτυπο της διατριβής/διπλωματικής εργασίας (αν έχει εκπονήσει) και των άλλων επιστημονικών δημοσιευμάτων του για το ειδικό τμήμα της βιβλιοθήκης του Ιδρύματος.

Διακοπή υποτροφίας
Το Ίδρυμα μπορεί να διακόψει τη χορήγηση της υποτροφίας στις  παρακάτω περιπτώσεις:
-
 Αν από τα υποβαλλόμενα από τον ίδιο ή το Πανεπιστήμιο στοιχεία προκύπτει ότι η πρόοδος του υποτρόφου δεν είναι ικανοποιητική ή παραβιάζεται το πρόγραμμα και η παρακολούθηση αυτού, ή έχει γίνει διακοπή των σπουδών για οποιονδήποτε λόγο.
- Αν ο υπότροφος λάβει οικονομική ενίσχυση από άλλον φορέα στην Ελλάδα.
- Αν διαπιστωθεί ανακριβής δήλωση στοιχείων που ανεγράφησαν στην αίτηση υποτροφίας, βάσει της οποίας ανακηρύχθηκε υπότροφος.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved