nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Υποτροφίες Επιστροφή    
Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην αρχιτεκτονική

 

Αθήνα 18.2.2010, 22:11

Διαγωνισμό για τη χορήγηση δύο υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ευρώπη, στον κλάδο της Αρχιτεκτονικής, από τα έσοδα του κληροδοτήματος Ιωάννου Bόζου, προκηρύσσει η Ακαδημία Αθηνών.

Οι υποψήφιοι υπότροφοι πρέπει να είναι άποροι με ετήσιο προσωπικό εισόδημα κατ΄ ανώτατο όριο μέχρι 22.000 €. Ως απορία νοείται στην προκειμένη περίπτωση η έλλειψη επαρκών οικονομικών μέσων για την αντιμετώπιση σπουδών στο εξωτερικό.

Οι υποτροφίες χορηγούνται για δύο συνεχή ακαδημαϊκά έτη (2010-2011, 2011-2012) ή τέσσερα συνεχή εξάμηνα κατά τη διάρκεια των ετών 2011 και 2012, και μπορούν να παραταθούν μέχρι δύο ακόμη έτη, κατά την κρίση της Ακαδημίας Αθηνών, εφόσον οι υπότροφοι προσκομίζουν στοιχεία σχετικά με την πορεία των σπουδών τους και τη διαγωγή τους, τα οποία να δικαιολογούν την παράταση, και υπό την προϋπόθεση ότι τα έσοδα του κληροδοτήματος Ιωάννου Bόζου επαρκούν.

Οι ευρωπαϊκές χώρες στις οποίες οι υπότροφοι μπορούν να πραγματοποιήσουν τις σπουδές τους είναι η Γαλλία, η Αγγλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ελβετία, το Βέλγιο και η Ολλανδία.

Οι υπότροφοι πρέπει να μετεκπαιδευτούν σε αναγνωρισμένο Ίδρυμα της αλλοδαπής, στάθμης αναλόγου με το σκοπό της υποτροφίας. Η επιλογή του Ιδρύματος, στο οποίο θα μετεκπαιδευτούν οι υπότροφοι, υπόκειται στην έγκριση της Ακαδημίας Αθηνών.

Το ποσό της μηνιαίας χορηγίας κάθε υποτροφίας ορίζεται σε 1.500,00 €. Επίσης, στους υποτρόφους θα καταβληθούν τα έξοδα μετάβασής τους στην αλλοδαπή και μετά τη λήξη των σπουδών τους τα έξοδα επιστροφής τους, καθοριζόμενα με απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών, που θα εγκριθεί από τον υπουργό Οικονομικών.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται διπλωματούχοι Αρχιτεκτονικής Σχολής Ελληνικού Πολυτεχνείου, με βαθμό τουλάχιστον "Λίαν Καλώς", εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 36o έτος της ηλικίας τους.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα Γραφεία του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών (δ/νση: Πανεπιστημίου 28) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Ημέρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 16η Απριλίου 2010 και ώρα η 10η πρωινή.

Oι υποψήφιοι θα εξετασθούν γραπτά στα ακόλουθα μαθήματα:
α) Ιστορία της Αρχιτεκτονικής
β) Άσκηση αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Απαιτείται η χρήση σχεδιαστικών οργάνων (πινακίδα, ταυ, τρίγωνα, κλπ.).

Επιπλέον οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν φάκελο με δείγματα εργασίας τους (με καλυμμένο το όνομα τους) και αναλυτικό υπόμνημα (εις διπλούν) σχετικά με το υλικό εργασίας που περιέχει ο φάκελος. Σημειώνεται, ότι ο φάκελος εργασίας θα επιστραφεί στους υποψηφίους μετά την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού από τις αρμόδιες κατά νόμο Υπηρεσίες.

Επίσης, οι υποψήφιοι θα εξετασθούν υποχρεωτικά, γραπτά και προφορικά σε μία από τις ακόλουθες ξένες γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική ή Ιταλική, αναλόγως της χώρας στην οποία επιθυμούν να μεταβούν. Η επιτυχία σε μία από τις ανωτέρω τέσσερις ξένες γλώσσες αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του υποψηφίου στις εξετάσεις των λοιπών μαθημάτων.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συγκεντρώσουν μέσο όρο γενικής βαθμολογίας στα δύο μαθήματα τουλάχιστον δέκα τέσσερα, σε κλίμακα με άριστα το βαθμό είκοσι. Επίσης, οι υποψήφιοι πρέπει απαραίτητα να συγκεντρώσουν στην ξένη γλώσσα, στην οποία θα εξετασθούν υποχρεωτικά, μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον δέκα τέσσερα, o οποίος δεν συνυπολογίζεται στην εξαγωγή του μέσου όρου γενικής βαθμολογίας.

Η καταβολή της υποτροφίας αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους ή εξαμήνου, εφόσον η έναρξη του ακαδημαϊκού έτους ή εξαμήνου έπεται της άφιξης του υποτρόφου στην αλλοδαπή, διαφορετικά από την ημέρα της άφιξης του υποτρόφου στην αλλοδαπή, η οποία αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση του οικείου Έλληνα Προξένου, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης σύναψης μετά του υποτρόφου στην Αθήνα του συμβολαίου υποτροφίας και λήγει μετά την παρέλευση του δευτέρου συνεχούς ακαδημαϊκού έτους ή του τετάρτου εξαμήνου (βλ. άρθρο 2).

Όσοι επιθυμούν να μετάσχουν στο διαγωνισμό, υποχρεούνται να υποβάλουν στην Ακαδημία Αθηνών (ταχ. δ/νση: Πανεπιστημίου 28, Τ.Κ. 106 79, Αθήνα), το βραδύτερο δέκα πέντε (15) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα έναρξης του διαγωνισμού, αίτηση, στην οποία πρέπει να δηλώνουν τη χώρα στην οποία επιθυμούν να μεταβούν για να πραγματοποιήσουν τις σπουδές τους.

Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται τα εξής πιστοποιητικά:
α) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του απαιτούμενου τίτλου σπουδών.
β) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
γ) Επικυρωμένη υπεύθυνη δήλωση (Ν.1599/86) ότι ο υποψήφιος δεν έλαβε ή δε λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από άλλη κληρονομία, κληροδοσία, δωρεά, το ΙΚY ή άλλη πηγή και δεν εξέπεσε από δική του υπαιτιότητα από άλλη υποτροφία, η οποία τυχόν του απενεμήθη προηγουμένως.
δ) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος τελευταίου οικονομικού έτους του υποψηφίου (για τους υποψηφίους που δεν υποχρεούνται να υποβάλουν φορολογική δήλωση: επικυρωμένη υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο υποψήφιος δεν είχε την υποχρέωση να υποβάλει φορολογική δήλωση για το τελευταίο οικονομικό έτος).
ε) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

Σημειώνεται ότι η Ακαδημία Αθηνών αναζητεί υποχρεωτικά αυτεπαγγέλτως τα εξής πιστοποιητικά:
α) Πιστοποιητικό Ελληνικής ιθαγένειας ή Ελληνικής καταγωγής.
β) Πιστοποιητικό ηλικίας όχι μεγαλύτερης των τριάντα έξι (36) ετών ανεξάρτητα αν πρόκειται για άνδρες ή γυναίκες ή για υπαλλήλους του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ..
γ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved