nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Υποτροφίες Επιστροφή    
Υποτροφίες σε φυσικούς για μεταπτυχιακές σπουδές σε ΗΠΑ ή ΕΕ

 

Αθήνα 18.2.2010, 22:16

Διαγωνισμό για την αποστολή στο εξωτερικό (στις ΗΠΑ ή στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης) τεσσάρων αριστούχων πτυχιούχων φυσικών ελληνικών Πανεπιστημίων ή Πολυτεχνείων, για μετεκπαίδευση στην εφαρμοσμένη φυσική ή τη θερμοπυρηνική ενέργεια (επιστήμη πλάσματος σύντηξης), προκηρύσσει η Ακαδημία Αθηνών από τα έσοδα του κληροδοτήματος Ευθυμίας Μερτσάρη, το γένος Αντ. Κτενά.

Οι υποτροφίες χορηγούνται για δύο συνεχή ακαδημαϊκά έτη (2010-2011, 2011-2012) ή τέσσερα συνεχή εξάμηνα κατά τη διάρκεια των ετών 2011 και 2012, και μπορούν να παραταθούν μέχρι δύο ακόμη έτη, κατά την κρίση της Ακαδημίας Αθηνών, εφόσον οι υπότροφοι προσκομίζουν στοιχεία σχετικά με την πορεία των σπουδών τους και τη διαγωγή τους, τα οποία να δικαιολογούν την παράταση και υπό την προϋπόθεση ότι τα έσοδα του κληροδοτήματος επαρκούν.

Οι υπότροφοι πρέπει να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές σε αναγνωρισμένο Ίδρυμα του εξωτερικού (ΗΠΑ ή χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Η επιλογή του Ιδρύματος και το πρόγραμμα της μετεκπαίδευσής τους υπόκεινται στην έγκριση της Ακαδημίας Αθηνών.

Το ποσό κάθε υποτροφίας ορίζεται σε 1.500,00 € το μήνα. Επίσης, στους υποτρόφους θα καταβληθούν τα έξοδα μετάβασής τους στην αλλοδαπή, καθώς και τα έξοδα επιστροφής τους μετά τη λήξη των σπουδών τους, καθοριζόμενα με απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών, που θα εγκριθεί από τον υπουργό Οικονομικών.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται πτυχιούχοι φυσικοί ελληνικού Πανεπιστημίου ή Πολυτεχνείου, με βαθμό πτυχίου "άριστα", εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 36ο έτος της ηλικίας τους.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα Γραφεία του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών (Πανεπιστημίου 28) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Ημέρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 12η Απριλίου 2010 και ώρα η 10η πρωινή.

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν γραπτά:
Εφόσον πρόκειται για μετεκπαίδευση στην Εφαρμοσμένη Φυσική στα εξής μαθήματα:
α) Θερμοδυναμική
β) Ηλεκτρομαγνητισμός
γ) Ηλεκτρισμός
Εφόσον πρόκειται για μετεκπαίδευση στη Θερμοπυρηνική Ενέργεια (Επιστήμη πλάσματος σύντηξης) στα εξής μαθήματα:
α) Θερμοδυναμική
β) Πλάσμα
γ) Ηλεκτρισμός.

Επιπλέον οι υποψήφιοι θα εξεταστούν υποχρεωτικά, γραπτά και προφορικά σε μία από τις τέσσερις ξένες γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική ή Ιταλική, αναλόγως της χώρας στην οποία επιθυμούν να μεταβούν, προαιρετικά δε, με αίτησή τους και σε περισσότερες των γλωσσών τούτων. Η επιτυχία σε μία από τις ανωτέρω τέσσερις ξένες γλώσσες αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του υποψηφίου στην εξέταση των λοιπών μαθημάτων.

Ο υποψήφιος πρέπει να συγκεντρώσει μέσο όρο γενικής βαθμολογίας στα τρία μαθήματα, βαθμό τουλάχιστον 14, σε κλίμακα με άριστα το βαθμό 20. Επίσης, ο υποψήφιος πρέπει απαραιτήτως να συγκεντρώσει στην ξένη γλώσσα βαθμό τουλάχιστον 14, ο οποίος δεν υπολογίζεται στην εξαγωγή του μέσου όρου γενικής βαθμολογίας.

Από τις υποτροφίες δύο θα δοθούν για σπουδές στην εφαρμοσμένη φυσική και δύο για σπουδές στην θερμοπυρηνική ενέργεια (επιστήμη πλάσματος σύντηξης). Σε περίπτωση που στον έναν από τους δύο ανωτέρω κλάδους δεν υπάρχουν υποψήφιοι ή δεν υπάρχουν υποψήφιοι που να συγκεντρώνουν μέσο όρο γενικής βαθμολογίας τουλάχιστον 14, οι υποτροφίες θα δοθούν σε επιτυχόντες του άλλου κλάδου.

Η καταβολή της υποτροφίας αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους ή του εξαμήνου, εφόσον η έναρξη του ακαδημαϊκού έτους ή του εξαμήνου έπεται της άφιξης του υποτρόφου στην αλλοδαπή, διαφορετικά από την ημέρα άφιξης του υποτρόφου στην αλλοδαπή, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό του οικείου Έλληνα Πρόξενου, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης σύναψης μετά του υποτρόφου στην Αθήνα του συμβολαίου υποτροφίας και λήγει μετά την παρέλευση του δευτέρου συνεχούς ακαδημαϊκού έτους ή του τετάρτου εξαμήνου.

Όσοι επιθυμούν να μετάσχουν στο διαγωνισμό, υποχρεούνται να υποβάλουν στην Ακαδημία Αθηνών, το βραδύτερο 15 πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα έναρξης του διαγωνισμού, αίτηση, στην οποία πρέπει να δηλώνουν σε ποιο κλάδο επιθυμούν να μετεκπαιδευτούν και σε ποια χώρα επιθυμούν να μεταβούν για να πραγματοποιήσουν τις σπουδές τους.
Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται τα εξής πιστοποιητικά:
α) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του απαιτούμενου τίτλου σπουδών (άρθρο 4).
β) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
γ) Επικυρωμένη υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/86) ότι ο υποψήφιος δεν έλαβε ή δεν λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από άλλη κληρονομία, κληροδοσία, δωρεά, το IKY ή άλλη πηγή και δεν εξέπεσε από δική του υπαιτιότητα από άλλη υποτροφία, η οποία τυχόν του απενεμήθη προηγουμένως.
δ) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος του υποψηφίου (για τους υποψηφίους που δεν υποχρεούνται να υποβάλουν φορολογική δήλωση: επικυρωμένη υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο υποψήφιος δεν είχε την υποχρέωση να υποβάλει φορολογική δήλωση για το τελευταίο οικονομικό έτος).
ε) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

Σημειώνεται ότι η Ακαδημία Αθηνών αναζητεί υποχρεωτικά αυτεπαγγέλτως τα εξής πιστοποιητικά:
α) Πιστοποιητικό Ελληνικής ιθαγένειας ή Ελληνικής καταγωγής.
β) Πιστοποιητικό ηλικίας όχι μεγαλύτερης των 36 ετών ανεξάρτητα αν πρόκειται για άνδρες ή γυναίκες ή για υπαλλήλους του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ.
γ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved