nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Νέος θεσμός για τη συμμετοχή των νέων στα κοινά (21/11/05)


Αθήνα 21.11.2005, 16:45
Την ενεργό συμμετοχή των νέων στα κοινά υπόσχεται να κάνει πράξη ένας νεοσύστατος θεσμός, τα τοπικά συμβουλίων νέων, την θέσπιση του οποίου εισηγούνται με σχέδιο νόμου τα υπουργεία Παιδείας και Εσωτερικών. Με το ίδιο νομοσχέδιο αυξάνεται κατά ένα χρόνο η θητεία πρυτάνεων, αντιπρυτάνεων και κοσμητόρων των ΑΕΙ.

Τι θα είναι τα τοπικά συμβούλια νέων; Ένας συμμετοχικός φορέας που θα εξασφαλίζει στους νέους ηλικίας από 15 έως 28 ετών, που είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια ενός δήμου ή κοινότητας, τη δραστηριοποίησή τους σε τοπικό επίπεδο. Θα τους δίνεται η δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις και τις θέσεις τους για θέματα που τους αφορούν, να γνωρίσουν καλύτερα την τοπική κοινωνία και τους θεσμούς της, να γεφυρώσουν το χάσμα των γενεών και γενικά να συμμετάσχουν ενεργά στα τοπικά κοινά.

Έργο τους θα είναι ο εντοπισμός, η ανάδειξη και η παρακολούθηση των αναγκών και των προβλημάτων της νεολαίας σε τοπικό επίπεδο, η ανάληψη, σε συνεργασία με του δήμους και τις κοινότητες, πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων για την πλήρη και ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας των νέων, η μέριμνα για τη λήψη μέτρων με σκοπό την ενεργό και αποτελεσματική συμμετοχή των νέων στην τοπική κοινωνία και η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με αντίστοιχα τοπικά συμβούλια νέων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σύμφωνα με σχέδιο νόμου, που κατατίθεται εντός των προσεχών ημερών στη Βουλή, συμβούλια θα συσταθούν σε όλους τους δήμους και κοινότητες της χώρας. Οι εκλογές θα προκηρύσσονται εντός των τριών πρώτων μηνών από την έναρξη του πρώτου και του τρίτου έτους κάθε δημοτικής ή κοινοτικής περιόδου και θα διενεργούνται εντός μηνός σε όλους τους δήμους και κοινότητες της χώρας. Την ευθύνη για την ομαλή οργάνωση και διεξαγωγή των εκλογών έχει το οικείο Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο. Οι εκλογές διενεργούνται με άμεση και μυστική ψηφοφορία με ενιαία ψηφοδέλτια. Με κοινή απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων θα προβλέπεται ο τρόπος ανάδειξης και συγκρότησης των οργάνων των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων νέων, καθώς και η επιχορήγησή τους από τους προϋπολογισμούς τους.

Με προεδρικό διάταγμα θα προβλέπεται η δυνατότητα σύστασης και συγκρότησης νομαρχιακών συμβουλίων νέων και θα προβλέπεται η δυνατότητα εκπροσώπησης των δημοτικών, κοινοτικών και νομαρχιακών συμβουλίων νέων σε πανελλήνιο επίπεδο από την Ένωση Τοπικών Συμβουλίων Νέων (Ε.ΤΟ.ΣΥ.Ν.).

Θητεία πρυτάνεων
Με το άρθρο 10 του νομοσχεδίου αυξάνεται η θητεία των πρυτάνεων, αντιπρυτάνεων και κοσμητόρων κατά ένα χρόνο (γίνεται τετραετής), και επιπλέον δεν επιτρέπεται η εκλογή σε οποιοδήποτε από τα αξιώματα αυτά για δύο συνεχείς θητείες και για περισσότερο από δύο θητείες συνολικά. Με την ρύθμιση αυτή επιδιώκεται να δίνεται η δυνατότητα σε μέλη ΔΕΠ να ασκούν διοικητικά καθήκοντα στο πανεπιστήμιο χωρίς να παρακωλύονται και αποξενώνονται από το κύριο έργο τους, που είναι η διδασκαλία και η έρευνα.

Εξάλλου, η τετραετής θητεία των Πρυτάνεων, Αντιπρυτάνεων και Κοσμητόρων επιτρέπει την καλύτερη ανάπτυξη και ανάδειξη του έργου της Πρυτανείας και Κοσμητείας λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τετραετής προγραμματισμός θα αποτελεί κύριο στοιχείο της λειτουργίας όλων σχεδόν των δραστηριοτήτων στα Πανεπιστήμια. Η διάταξη αυτή προτείνεται προς ψήφιση σ’ αυτή τη χρονική περίοδο ώστε να αποτραπεί αιφνιδιασμός των υποψηφίων, που ενδεχομένως θα προκαλούσαν ανεπίκαιρες νομοθετικές μεταβολές. Ανάλογες ρυθμίσεις θεσπίζονται και για τα αντίστοιχα αξιώματα των ΤΕΙ.

Τα πλήρη κείμενα του σχεδίου νόμου και της αιτιολογικής έκθεσης, έχουν ως :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Τοπικά Συμβούλια Νόμου και άλλες διατάξεις

¶ρθρο 1
Συγκρότηση
1. Για την ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στη διαχείριση τοπικών υποθέσεων, που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά τους, σε κάθε δήμο και κοινότητα της Χώρας συγκροτούνται αντίστοιχα Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια Νέων.
2. Για την εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού, δημιουργείται και τηρείται, με ευθύνη του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, μητρώο νέων, στο οποίο εγγράφονται, μετά από αίτησή τους, νέοι ηλικίας από 15 έως 28 ετών, που είναι εγγεγραμμένοι στο δημοτολόγιο του οικείου δήμου ή κοινότητας. Οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο νέων διαγράφονται αυτοδικαίως μετά τη συμπλήρωση του 28ου έτους της ηλικίας τους, εκτός εάν έχουν εκλεγεί στο Συμβούλιο του άρθρου 5 του παρόντος, οπότε διατηρούν την ιδιότητά τους ως την ολοκλήρωση της θητείας τους.
3. Τα Δημοτικά ή Κοινοτικά Συμβούλια Νέων συγκροτούνται με απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, μετά τις πρώτες εκλογές για την ανάδειξη των Συμβουλίων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 αυτού του νόμου. Με την ίδια απόφαση συγκαλείται σε πρώτη συνεδρίαση και το εκλεγμένο Συμβούλιο.

¶ρθρο 2
Αποστολή
Έργο των Τοπικών Συμβουλίων Νέων είναι ο εντοπισμός, η ανάδειξη και η παρακολούθηση των αναγκών και των προβλημάτων της νεολαίας σε τοπικό επίπεδο, η ανάληψη, σε συνεργασία με τον οικείο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων για την πλήρη και ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας των νέων, η μέριμνα για τη λήψη μέτρων με σκοπό την ενεργό και αποτελεσματική συμμετοχή των νέων στην τοπική κοινωνία και η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με αντίστοιχα Τοπικά Συμβούλια νέων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

¶ρθρο 3
Όργανα
Όργανα των Τοπικών Συμβουλίων Νέων είναι η Συνέλευση, το Συμβούλιο και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου.

¶ρθρο 4
Συνέλευση
1. Η Συνέλευση είναι αρμόδια για την χάραξη κατευθυντήριων γραμμών και πολιτικών ως προς τη δράση των αντίστοιχων Συμβουλίων Νέων.
2. Η Συνέλευση των Δημοτικών ή Κοινοτικών Συμβουλίων Νέων απαρτίζεται από το σύνολο των εγγεγραμμένων στα οικεία μητρώα νέων του δήμου ή της κοινότητας.
3. Η Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μία, τουλάχιστον, φορά το χρόνο, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του οικείου Συμβουλίου.
4. Η Συνέλευση συγκαλείται εκτάκτως, αν προκύψει σοβαρό θέμα με απόφαση του Συμβουλίου. Αν μέλος του Συμβουλίου ζητήσει τη σύγκληση έκτακτης Συνέλευσης και το Συμβούλιο αρνηθεί την πραγματοποίησή της, μπορεί να προκληθεί έκτακτη Συνέλευση με την υποβολή αιτήματος υπογεγραμμένου από το 1/3 των μελών της Συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή η Συνέλευση συνέρχεται, ύστερα από πρόσκληση εκείνων που υπέβαλαν το σχετικό αίτημα και αποφασίζει για τα θέματα, για τα οποία ζητήθηκε η σύγκλησή της.
5. Οι συνεδριάσεις της Συνέλευσης είναι δημόσιες. Ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός τους συμμετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, στις συνεδριάσεις της Συνέλευσης, στις οποίες καλείται υποχρεωτικά, προκειμένου να εκφράσει γνώμη για όλα τα θέματα που συζητούνται σε αυτή.

¶ρθρο 5
Συμβούλιο
1. Το Συμβούλιο έχει την ευθύνη για την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών και πολιτικών που χαράσσει η Συνέλευση.
2. Το Συμβούλιο συνεδριάζει μία, τουλάχιστον, φορά το μήνα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του.
3. Στην πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία ο Πρόεδρος, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, ο Γραμματέας και ο Ταμίας. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει με την ανάδειξη των μελών του νέου Συμβουλίου.
4. Το Συμβούλιο των Δημοτικών ή Κοινοτικών Συμβουλίων Νέων είναι:
α) Πενταμελές, σε δήμους ή κοινότητες μέχρι είκοσι χιλιάδες κατοίκους, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή.
β) Επταμελές, σε δήμους ή κοινότητες με είκοσι χιλιάδες έναν έως πενήντα χιλιάδες κατοίκους, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή.
γ) Εννεαμελές, σε δήμους ή κοινότητες με πενήντα χιλιάδες έναν έως εκατό χιλιάδες κατοίκους, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή.
δ) Ενδεκαμελές, σε δήμους ή κοινότητες άνω των εκατό χιλιάδων ενός κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή.
5. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά με ευθύνη του Προέδρου και του Γραμματέα του. Αντίγραφο των πρακτικών κάθε συνεδριάσεως του Συμβουλίου κοινοποιείται με ευθύνη των ανωτέρω στο οικείο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο.
6. Το Συμβούλιο μπορεί να συνιστά επιτροπές για την επεξεργασία ζητημάτων που αφορούν τους νέους της περιοχής του.

¶ρθρο 6
Εκλογές
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη Συμβουλίων των Δημοτικών ή Κοινοτικών Συμβουλίων Νέων. Οι εκλογές προκηρύσσονται εντός των τριών πρώτων μηνών από την έναρξη του πρώτου και του τρίτου έτους κάθε δημοτικής ή κοινοτικής περιόδου και διενεργούνται εντός μηνός σε όλους τους δήμους και κοινότητες της Χώρας. Την ευθύνη για την ομαλή οργάνωση και διεξαγωγή των εκλογών έχει το οικείο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο.
2. Οι εκλογές διενεργούνται με άμεση και μυστική ψηφοφορία με ενιαία ψηφοδέλτια. Δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα Συμβούλια των Δημοτικών ή Κοινοτικών Συμβουλίων Νέων έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι στα οικεία μητρώα νέων, μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής προκήρυξης των εκλογών. Από την ημερομηνία αυτή και μέχρι την ανάδειξη του Συμβουλίου, δεν επιτρέπονται εγγραφές στα οικεία μητρώα νέων. Δεν έχουν δικαίωμα να εκλέγονται στα παραπάνω Συμβούλια οι δήμαρχοι, οι πρόεδροι κοινοτήτων, οι νομάρχες, οι πρόεδροι συμβουλίων δημοτικών διαμερισμάτων και οι πρόεδροι και τα μέλη δημοτικών ή κοινοτικών ή νομαρχιακών συμβουλίων ή συμβουλίων δημοτικών διαμερισμάτων.
3. Με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 1 ρυθμίζονται τόσο το ζήτημα της πρώτης εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος όσο και ειδικότερα θέματα που αφορούν τη διαδικασία διεξαγωγής των εκλογών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

¶ρθρο 7
Πρόεδρος
1. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εκπροσωπεί το αντίστοιχο Συμβούλιο Νέων και φροντίζει για την ομαλή λειτουργία του.
2. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου Νέων συμμετέχει στις συνεδριάσεις του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και έχει δικαίωμα να εκφράσει γνώμη για θέματα σχετικά με τα ενδιαφέροντα των νέων που εκπροσωπεί.

¶ρθρο 8
Χρηματοδότηση - Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται εκάστοτε η επιχορήγηση των τοπικών συμβουλίων νέων που παρέχεται για την πραγματοποίηση δράσεων και δραστηριοτήτων που αναφέρονται αποκλειστικά στην επίτευξη των σκοπών τους. Η σχετική δαπάνη βαρύνει ισομερώς τους προϋπολογισμούς των Υπουργείων Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και εγγράφεται σε ειδικό λογαριασμό του οικείου δήμου ή κοινότητας, υπέρ των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων νέων.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται αναλυτικά ο τρόπος ανάδειξης και συγκρότησης των οργάνων των τοπικών συμβουλίων νέων, οι αρμοδιότητες και η λειτουργία τους, η οικονομική διοίκηση και ο οικονομικός έλεγχος, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του νόμου αυτού.
3. Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών προβλέπεται η σύσταση και συγκρότηση Νομαρχιακών συμβουλίων νέων κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων αυτού του νόμου. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα προβλέπεται η εκπροσώπηση των Δημοτικών, Κοινοτικών και Νομαρχιακών Συμβουλίων νέων σε πανελλήνιο επίπεδο από την Ένωση Τοπικών Συμβουλίων Νέων (Ε.ΤΟ.ΣΥ.Ν.), καθώς και η ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων ή θεμάτων με χαρακτήρα τεχνικό ή λεπτομερειακό.

¶ρθρο 9
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη, που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που αποτελούν αντικείμενο αυτού.

¶ρθρο 10
Θητεία Αρχών Διοίκησης Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης
1. α) Τα τρία πρώτα εδάφια της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Ν. 1268/1982 (Φ.Ε.Κ. 87 Α’), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του Ν. 2188/1994 (Φ.Ε.Κ. 18 Α’), αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Η θητεία των Πρυτάνεων, Αντιπρυτάνεων και Κοσμητόρων είναι τετραετής και των Προέδρων των Τμημάτων διετής. Δεν επιτρέπεται η εκλογή Πρυτάνεων, Αντιπρυτάνεων και Κοσμητόρων για δύο συνεχείς θητείες σε οποιοδήποτε από αυτά τα αξιώματα, καθώς και η εκλογή των παραπάνω για περισσότερες από δύο θητείες συνολικά.
Ως θητεία για την εφαρμογή της διατάξεως αυτής νοείται η χρονική περίοδος ανάμεσα σε δύο εκλογικές διαδικασίες.
Η θητεία των Προέδρων των Τμημάτων μπορεί να ανανεωθεί ακόμη μια συνεχή φορά. Στην περίπτωση αυτή οι Πρόεδροι των Τμημάτων δεν μπορούν να επανεκλεγούν πριν περάσουν δύο χρόνια από τη λήξη της τελευταίας θητείας τους. Δεν επιτρέπεται εκλογή των παραπάνω για περισσότερες από τέσσερις θητείες συνολικά».
β) Τα τρία πρώτα εδάφια της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του Ν. 1404/1983 (Φ.Ε.Κ. 173 Α’), όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Ν. 2188/1994 (Φ.Ε.Κ. 18 Α’), αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Η θητεία των Προέδρων, Αντιπροέδρων και Διευθυντών Σχολών είναι τετραετής και των Προϊσταμένων των Τμημάτων διετής. Δεν επιτρέπεται η εκλογή Προέδρων, Αντιπροέδρων και Διευθυντών σχολών για δύο συνεχείς θητείες σε οποιοδήποτε από αυτά τα αξιώματα, καθώς και η εκλογή των παραπάνω για περισσότερες από δύο θητείες συνολικά.
Ως θητεία για την εφαρμογή της διατάξεως αυτής νοείται η χρονική περίοδος ανάμεσα σε δύο εκλογικές διαδικασίες.
Η θητεία των Προϊσταμένων των Τμημάτων μπορεί να ανανεωθεί ακόμη μια συνεχή φορά. Στην περίπτωση αυτή οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων δεν μπορούν να επανεκλεγούν πριν περάσουν δύο χρόνια από τη λήξη της τελευταίας θητείας τους. Δεν επιτρέπεται εκλογή των παραπάνω για περισσότερες από τέσσερις θητείες συνολικά».
γ) Η θητεία των εν ενεργεία κατά την έναρξη ισχύος των προηγούμενων εδαφίων Πρυτάνεων, Προέδρων, Αντιπρυτάνεων, Αντιπροέδρων, Κοσμητόρων, Διευθυντών Σχολών και Προέδρων και Προϊσταμένων των Τμημάτων λήγει σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τον χρόνο της εκλογής τους.
Η θητεία στα παραπάνω αξιώματα, που άρχισε πριν από την έναρξη ισχύος των προηγουμένων εδαφίων, δεν λαμβάνεται υπόψη για τους περιορισμούς της παραγράφου αυτής.
2. Το στοιχείο ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 2083/1992 (Φ.Ε.Κ. 159 Α’) αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) Αν ο Πρύτανης παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο κατά τα τρία πρώτα έτη της θητείας του, επαναλαμβάνεται για τη μέχρι τη λήξη της θητείας του χρονική περίοδο η εκλογή Πρύτανη. Έως ότου διεξαχθούν οι εκλογές και αναλάβει καθήκοντα ο νέος Πρύτανης, καθώς και όταν ο Πρύτανης παραιτηθεί ή εκλείψει κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους της θητείας του, καθήκοντα Πρύτανη ασκεί ένας από τους Αντιπρυτάνεις που ορίζεται από τη Σύγκλητο.
Εάν ο ένας ή και περισσότεροι Αντιπρυτάνεις παραιτηθούν ή εκλείψουν κατά τα τρία πρώτα έτη της θητείας τους, επαναλαμβάνεται για τη μέχρι τη λήξη της θητείας τους χρονική περίοδο η εκλογή για τον ένα ή και τους περισσότερους Αντιπρυτάνεις, κατά περίπτωση. Αν η ανάγκη αναπλήρωσης ανακύψει κατά το τελευταίο έτος της θητείας, ο ελλείπων Αντιπρύτανης αναπληρώνεται από Πρόεδρο Τμήματος, ο οποίος ορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου. Μέχρι τη διενέργεια των εκλογών ή τον ορισμό αναπληρωτή Αντιπρύτανη τα καθήκοντά τους ασκεί ο Πρύτανης.
Εάν ο κάτοχος των παραπάνω αξιωμάτων παραιτηθεί ή εκλείψει, η δε ανάδειξη νέου οργάνου απαιτείται να γίνει με εκλογές, οι επαναληπτικές εκλογές διενεργούνται το αργότερο εντός δύο μηνών από την υποβολή της παραίτησης ή την έκλειψη».
3. Οι εκλογές για την ανάδειξη Πρυτάνεων, Αντιπρυτάνεων και Κοσμητόρων των Πανεπιστημίων και Προέδρων, Αντιπροέδρων και Διευθυντών Σχολών των Τ.Ε.Ι. διενεργούνται αποκλειστικά κατά την περίοδο από 15 έως 31 Μαΐου, των δε Προέδρων Τμημάτων των Πανεπιστημίων και των Προϊσταμένων Τμημάτων των Τ.Ε.Ι. κατά την περίοδο από 15 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου του ακαδημαϊκού έτους που λήγει η θητεία τους.

¶ρθρο 11
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Α. Σκοπός του νέου Νόμου
Μια από τις βασικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως εκφράζονται στη Λευκή Βίβλο, είναι η ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής των νέων στα κοινά. Σύμφωνα με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Υπουργών Νεολαίας, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλούνται να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα και να ασκήσουν κατάλληλες πολιτικές, προκειμένου να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη συμμετοχή των νέων στη πολιτική ζωή της τοπικής τους κοινωνίας, αλλά και στο σύστημα της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας.
Τα Τοπικά Συμβούλια Νέων, όπως αυτά εμφανίζονται στο σύνολο των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελούν το συμμετοχικό φορέα που εξασφαλίζει στους νέους τη δραστηριοποίησή τους στα τοπικά κοινά.
Μέσω της λειτουργίας των Τοπικών Συμβουλίων Νέων επιτυγχάνεται η εξάπλωση των δημοκρατικών αρχών και η προβολή των αναγκών των νέων.
Τα Τοπικά Συμβούλια Νέων παρέχουν τη δυνατότητα στους νέους να γνωρίσουν καλύτερα την τοπική κοινωνία και τους θεσμούς της, ενώ συντελούν και στην αντιμετώπιση του χάσματος των γενεών, αφού φέρνουν σε επαφή και διάλογο τους νέους με τις τοπικές – εκλεγμένες - αρχές και τους επίσημους τοπικούς φορείς. Έτσι οι αιρετοί τοπικοί και περιφερειακοί εκπρόσωποι και οι υπεύθυνοι για τη λήψη των αποφάσεων θα συζητούν τα προβλήματα με τους νέους και θα δρουν μαζί με τους νέους – και όχι μόνο γι’ αυτούς. Θα τους βοηθούν αποτελεσματικά να υιοθετήσουν κριτική στάση απέναντι στη καθημερινή τους ζωή με σκοπό να ολοκληρωθούν ως πολίτες του δήμου ή της κοινότητάς τους.
Παράλληλα, πολλές φορές, οι νέοι, μέσω των Τοπικών Συμβουλίων Νέων, μπορούν να έχουν τη συνδρομή των τοπικών αρχών σε δραστηριότητες και εκδηλώσεις που διοργανώνουν.

Β. Επί των άρθρων του σχεδίου νόμου
Επί του άρθρου 1
Στο άρθρο αυτό προβλέπεται η συγκρότηση των Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβουλίων Νέων σε κάθε δήμο και κοινότητα της Χώρας. Δημιουργείται και τηρείται με ευθύνη του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου μητρώο νέων, στο οποίο εγγράφονται, μετά από αίτηση τους, οι νέοι ηλικίας 15-28 ετών που είναι εγγεγραμμένοι στο δημοτολόγιο του οικείου δήμου ή κοινότητας. Τα Δημοτικά ή Κοινοτικά Συμβούλια Νέων συγκροτούνται με απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Με την ίδια απόφαση συγκαλείται σε πρώτη συνεδρίαση και το εκλεγμένο Συμβούλιο.

Επί του άρθρου 2
Με το άρθρο αυτό ορίζεται η αποστολή των Τοπικών Συμβουλίων Νέων. Αυτή εστιάζεται κυρίως στην ενίσχυση της συμμετοχής των νέων σε τοπικό επίπεδο και στην ανάδειξη των αναγκών και προβλημάτων τους καθώς και των προτάσεων για τη λύση τους. Προωθείται και ενθαρρύνεται η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας μεταξύ των Τοπικών Συμβουλίων Νέων σε εθνικό επίπεδο, καθώς και με αντίστοιχα τοπικά Συμβούλια Νέων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Επί του άρθρου 3
Στο άρθρο αυτό ορίζονται τα όργανα των Τοπικών Συμβουλίων Νέων. Αυτά είναι η Συνέλευση, το Συμβούλιο και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου.

Επί του άρθρου 4
Η Συνέλευση, όπως ορίζεται στο άρθρο αυτό, είναι αρμόδια για την χάραξη κατευθυντήριων γραμμών και πολιτικών για τη δράση των αντίστοιχων συμβουλίων νέων. Η Συνέλευση των Δημοτικών ή Κοινοτικών Συμβουλίων Νέων απαρτίζεται από το σύνολο των εγγεγραμμένων στα οικεία μητρώα νέων του δήμου ή της κοινότητας. Η Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μία, τουλάχιστον, φορά το χρόνο ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του οικείου Συμβουλίου. Στην παράγραφο 5 προβλέπεται η δυνατότητα σύγκλησης έκτακτης Συνέλευσης. Οι συνεδριάσεις της Συνέλευσης είναι δημόσιες και σε αυτές καλούνται να συμμετάσχουν, προκειμένου να εκφράσουν γνώμη για όλα τα θέματα που συζητούνται σε αυτές, ο δήμαρχος και ο πρόεδρος της κοινότητας ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός τους.

Επί του άρθρου 5
Στο άρθρο αυτό ρυθμίζονται θέματα σχετικά με το δεύτερο, ολιγομελές, όργανο των Τοπικών Συμβουλίων Νέων, το Συμβούλιο. Ειδικότερα ορίζεται το Συμβούλιο ως το όργανο των Τοπικών Συμβουλίων Νέων που υλοποιεί τις κατευθυντήριες γραμμές και πολιτικές που προδιαγράφει η Συνέλευση. Περαιτέρω ρυθμίζονται θέματα που άπτονται της λειτουργίας του Συμβουλίου, δηλαδή η υποχρέωσή του να συνεδριάζει μία, τουλάχιστον, φορά το μήνα, η υποχρέωση τήρησης πρακτικών κατά τις συνεδριάσεις, τα οποία και κοινοποιούνται στα Δημοτικά ή Κοινοτικά Συμβούλια και η δυνατότητά του να συνιστά επιτροπές που θα ασχολούνται με θέματα που ενδιαφέρουν τους νέους. Τέλος καθορίζεται και η σύνθεση του Συμβουλίου. Τα μέλη του Συμβουλίου, κατά την πρώτη συνεδρίασή του, εκλέγουν, με μυστική ψηφοφορία, τον Πρόεδρο, τον Αναπληρωτή Πρόεδρο, τον Γραμματέα και τον Ταμία.

Επί του άρθρου 6
Στο άρθρο αυτό αποτυπώνεται η βούληση για την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή των νέων στα Τοπικά Συμβούλια Νέων και με τον πλέον δημοκρατικό τρόπο. Ειδικότερα προβλέπεται ότι όλοι οι νέοι που συμμετέχουν στη Συνέλευση των Δημοτικών ή Κοινοτικών Συμβουλίων, μετά από εκλογές, αναδεικνύουν τους εκπροσώπους τους, οι οποίοι αποτελούν και τα μέλη του Συμβουλίου. Επίσης ρυθμίζεται η διαδικασία διεξαγωγής των εκλογών, ώστε να εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις ανόθευτης έκφρασης της βούλησης των νέων.

Επί του άρθρου 7
Στο άρθρο αυτό προβλέπεται ότι ο Πρόεδρος των Τοπικών Συμβουλίων Νέων αποτελεί το όργανο που εκπροσωπεί αυτά τα συμβούλια και έχει τη δυνατότητα συμμετοχής στις συνεδριάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων, χωρίς δικαίωμα ψήφου, προκειμένου να εκφράσει γνώμη για ζητήματα που ενδιαφέρουν τους νέους.

Επί του άρθρου 8
Με το άρθρο αυτό παρέχονται οι απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις για την οικονομική ενίσχυση των Τοπικών Συμβουλίων Νέων καθώς και για τη ρύθμιση των τεχνικών και λεπτομερειακών θεμάτων που αφορούν τον τρόπο ανάδειξης και συγκρότησης των οργάνων των τοπικών συμβουλίων νέων, τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία τους, την οικονομική διοίκηση και τον οικονομικό έλεγχο. Επίσης ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα ή θέματα με χαρακτήρα τεχνικό ή λεπτομερειακό.

Επί του άρθρου 9
Με τις διατάξεις αυτού του άρθρου καταργούνται όλες οι γενικές και ειδικές εκείνες ρυθμίσεις, οι οποίες έχουν αντίθετο περιεχόμενο προς το παρόν σχέδιο νόμου.

Επί του άρθρου 10
Το κύριο και βασικό, κατά νόμο, έργο κάθε μέλους Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων και Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. είναι η διδασκαλία και έρευνα, η οποία, ως γνωστό, εξελίσσεται με γοργούς ρυθμούς. Εκτός, όμως, αυτού του βασικού έργου, τα μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Π.- κυρίως των δύο ανωτέρων βαθμίδων (Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές)- έχουν και διοικητικά καθήκοντα στα Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι., όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία, με σπουδαιότερη αυτή του Πρυτάνεως, Αντιπρυτάνεως, Κοσμήτορα και Προέδρου Τμήματος και Προέδρου, Αντιπροέδρου, Διευθυντή Σχολής και Προϊσταμένου Τμήματος, αντίστοιχα. Ωστόσο, κοινή διαπίστωση είναι ότι η συνεχής παρουσία μέλους Δ.Ε.Π. και Ε.Π. στην άσκηση καθηκόντων στις προηγούμενες θέσεις αποκόπτει αυτό για μεγάλο χρονικό διάστημα από το κυρίως έργο του.
Για τους λόγους αυτούς προτείνονται οι διατάξεις του άρθρου αυτού, με τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα άσκησης διοικητικών καθηκόντων στο Πανεπιστήμιο και Τ.Ε.Ι., χωρίς όμως τα μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. να παρακωλύονται και αποξενώνονται, εξ αυτού του λόγου, από το κύριο έργο τους. Επιπλέον, η αύξηση της θητείας Πρυτάνεων, Προέδρων, Αντιπρυτάνεων, Αντιπροέδρων και Κοσμητόρων και Διευθυντών Σχολών, κατά έναν χρόνο, δίνει τη δυνατότητα, αφενός μεν ενιαίας θητείας τεσσάρων χρόνων για τις προαναφερθείσες θέσεις, αφετέρου δε μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας στην ανάπτυξη και ανάδειξη του έργου των αρχών διοίκησης των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης. ¶λλωστε, ενιαία τάση είναι ο προγραμματισμός να αποτελέσει βασικό στοιχείο της λειτουργίας όλων σχεδόν των δραστηριοτήτων στα Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι., αρχής γενομένης από τον καθιερωθέντα, ήδη, τετραετή προγραμματισμό Δημοσίων Επενδύσεων. Όσον αφορά τους Προέδρους και Προϊσταμένους Τμημάτων, ορίζονται οι τέσσερις θητείες ως ανώτατο όριο στο αξίωμα αυτό. Εξάλλου, η σαφής χρονική περίοδος διενέργειας εκλογών 15-31 Μαΐου για Πρυτάνεις, Προέδρους, Αντιπρυτάνεις, Αντιπροέδρους και Κοσμήτορες και Διευθυντές Σχολών, και 15-30 Ιουνίου για τους Προέδρους και Προϊσταμένων Τμημάτων επιτρέπει σε όλους τους ενδιαφερομένους να γνωρίζουν το χρόνο της εκλογικής διαδικασίας, γεγονός που αποτρέπει ή περιορίζει τη δημιουργία προβλημάτων δυσλειτουργίας στα ίδια τα Ιδρύματα. Ακόμη, πρέπει να τονιστεί ότι με τις διατάξεις αυτές δεν επηρεάζεται κατά τα λοιπά και δεν μεταβάλλεται ο τρόπος και η διαδικασία που προβλέπεται για την εκλογή των αρχών διοίκησης των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι. Τέλος, σημειώνουμε ότι η διάταξη αυτή προτείνεται προς ψήφιση σ’ αυτή τη χρονική περίοδο, αποσκοπώντας στην αποτροπή αιφνιδιασμού των υποψηφίων, που θα προκαλούσαν τυχόν ανεπίκαιρες νομοθετικές μεταβολές, ενώ με μεταβατικές διατάξεις ρυθμίζονται θέματα για τα ήδη υπηρετούντα όργανα διοίκησης των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Επί του άρθρου 11
Με το άρθρο 11 του Σχεδίου Νόμου προβλέπεται ότι η ισχύς του αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved