nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Επαγγελματικός προσανατολισμός Επιστροφή    
Πρόγραμμα συνεχούς εκπαίδευσης των ορκωτών ελεγκτών λογιστών

Proslipsis.gr | Αθήνα 18.12.2017, 00:58

Πρόγραμμα συνεχούς εκπαίδευσης των ορκωτών ελεγκτών λογιστών (άρθρο 12 του ν. 4449/2017) διαμόρφωσε το διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων.

Υπόχρεοι για την παρακολούθηση του Προγράμματος συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης είναι όλοι οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 4449/2017.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της σχετικής Κανονιστικής Πράξης.


Κανονιστική Πράξη 
(αρ. 005/2017 (7)
Πρόγραμμα συνεχούς εκπαίδευσης των ορκωτών
ελεγκτών λογιστών (άρθρο 12 του ν. 4449/2017).

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΛΕΓΧΩΝ
(Συνεδρίαση 139/26.10.2017)
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 9 του ν. 3148/2003 «Επιτροπή Λογιστικής
Τυποποίησης και Ελέγχων, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρή-
ματος, προστασία ευρώ, επιχειρήσεις διαμεσολάβησης
μεταφοράς κεφαλαίων» (ΦΕΚ Α΄/136/5.6.2003), όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 32 του ν. 4170/2013 (ΦΕΚ
Α΄ 163), καθώς και το άρθρο 1 παρ. 3 τους ως άνω νόμου
όπως ισχύει.
2. Το άρθρο 12 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.
3. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ-
γανα» (ΦΕΚ Α΄/98/22.4.2005).
4. Την υπΆ αριθμ. ΔΓΟΠ0001064 ΕΞ2014/22-08-2014
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ.
511/2014) και των υπΆ αρ. ΓΔΟΠ0001064 ΕΞ 2015/
27-02-2015 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 166/2015) και ΓΔΟΠ0000494
ΕΞ 2017/ΧΠ546/31-03-2017 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 158/2017)
τροποποιήσεων της.
5. Το υπΆ αριθμ. 139/1/26-10-2017 απόσπασμα πρα-
κτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
Ε.Λ.Τ.Ε.
6. Τις σχετικές οδηγίες του IES 7 της Διεθνούς Ομοσπον-
δίας Λογιστών (International Federation of Accountants)
προς τα μέλη της για την συνεχή επαγγελματική Εκπαί-
δευση των Λογιστών - Ελεγκτών.
7. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Την έκδοση της κάτωθι κανονιστικής πράξης «Πρό-
γραμμα συνεχούς εκπαίδευσης των ορκωτών ελεγκτών
λογιστών (άρθρο 12 του ν. 4449/2017).
Κατάρτιση Προγράμματος
Το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελε-
γκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) κατόπιν προτάσεων των
ελεγκτικών εταιριών και γνώμης του Επιστημονικού
Συμβουλίου του Σ.Ο.Ε.Λ., καθορίζει και εξειδικεύει τα βα-
σικά χαρακτηριστικά του Προγράμματος της συνεχούς
επαγγελματικής εκπαίδευσης των ορκωτών ελεγκτών
λογιστών (π.χ. διάρκεια, περιεχόμενο, επάρκεια, αξιολό-
γηση κ.λπ.) στα πλαίσια των βασικών οδηγιών του IES 7
(IFAC). Όταν απαιτείται από τις περιστάσεις, το Εποπτικό
Συμβούλιο του ΣΟΕΛ καταρτίζει έκτακτα προγράμματα
με τις ίδιες ως άνω διαδικασίες.
Τα Προγράμματα αυτά υποβάλλονται στην Επιτροπή
Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου (ΕΛΤΕ) για έγκριση
της διάρκειας και της επάρκειάς τους.

1. Σκοπός του Προγράμματος
Σκοπός του Προγράμματος είναι:
• Η διατήρηση και βελτίωση των απαιτούμενων τε-
χνικών γνώσεων και επαγγελματικών δεξιοτήτων που
κατέχονται από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές.
• Η παροχή βοήθειας στους ορκωτούς ελεγκτές λογι-
στές να εφαρμόζουν νέες τεχνικές, να αντιλαμβάνονται
αποτελεσματικότερα τις οικονομικές εξελίξεις και να
αξιολογούν την επίπτωσή τους τόσο στις ελεγχόμενες
οικονομικές μονάδες όσο και στη δική τους εργασία.
• Η παροχή εύλογης διασφάλισης στο κοινωνικό σύ-
νολο ότι οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές έχουν τις τεχνικές
γνώσεις και επαγγελματικές δεξιότητες που απαιτούνται
για να διεκπεραιώσουν τις υπηρεσίες που αναλαμβά-
νουν.
2. Υπόχρεοι του Προγράμματος
Υπόχρεοι για την παρακολούθηση του Προγράμμα-
τος συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης είναι όλοι
ορκωτοί ελεγκτές λογιστές κατά την έννοια του άρθρου
2 του ν. 4449/2017.
Οι ελεγκτικές εταιρείες οφείλουν να ενθαρρύνουν και
διευκολύνουν τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, για την
παρακολούθηση του Προγράμματος αυτού.
3. Φορείς παροχής του Προγράμματος
Οι φορείς παροχής του Προγράμματος συνεχούς επαγ-
γελματικής εκπαίδευσης ορκωτών ελεγκτών λογιστών
είναι το Σ.Ο.Ε.Λ., οι ελεγκτικές εταιρείες, καθώς και οι
φορείς και τα Ινστιτούτα που έχουν την δυνατότητα
χορήγησης διεθνούς επαγγελματικού τίτλου, όπως π.χ.
(ACCA, ICAEW, κ.λπ.).
Η επάρκεια των φορέων αυτών για την παροχή του
Προγράμματος αυτού αξιολογείται από την Ε.Λ.Τ.Ε. στο
πλαίσιο των οριζόμενων στο 12 του ν. 4449/2017.
4. Αντικείμενο του Προγράμματος
Η συνεχής επαγγελματική εκπαίδευση των ορκωτών
ελεγκτών λογιστών αφορά τα κατωτέρω γνωστικά αντι-
κείμενα:
Θέματα Ελεγκτικής και Δεοντολογία
• Θέματα Λογιστικής - Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ-ΕΛΠ)
• Εμπορική Νομοθεσία
• Φορολογική Νομοθεσία
• Θέματα Πληροφορικής Τεχνολογίας
• Θεσμικά και λοιπά ρυθμιστικά θέματα στην οργά-
νωση και λειτουργία των Αγορών που επηρεάζουν τον
έλεγχο
• Επίκαιρα οικονομικά θέματα λογιστικού και ελεγκτι-
κού ενδιαφέροντος.
• ¶λλα γνωστικά αντικείμενα κατόπιν εγκρίσεως του
Εποπτικού Συμβουλίου του Σ.Ο.Ε.Λ.
Η συνεχής επαγγελματική εκπαίδευση των ορκωτών
ελεγκτών λογιστών πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον
εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά τριετία με ελάχιστο είκοσι
(20) ώρες κατΆ έτος.
Μπορεί να υλοποιείται συνδυαστικά με τους κάτωθι
τρόπους:
α) Με παρακολούθηση σεμιναρίων διάρκειας εξήντα
(60) ωρών ανά τριετία με ελάχιστο είκοσι (20) ώρες κατΆ
έτος και πιστοποίηση.
Τα σεμινάρια αυτά είναι στοχευμένα να καλύπτουν
ειδικά θέματα των ανωτέρω γνωστικών αντικειμένων
και ειδικότερα τις μεταβολές που έχουν γίνει σε αυτά.
Η διενέργεια των σεμιναρίων αυτών γίνεται βάσει εγκε-
κριμένου προγράμματος της συνεχούς επαγγελματικής
εκπαίδευσης των ορκωτών ελεγκτών λογιστών, από το
Εποπτικό Συμβούλιο του Σ.Ο.Ε.Λ., οι ορκωτοί ελεγκτές
λογιστές έχουν δικαίωμα επιλογής των σεμιναρίων που
θα παρακολουθήσουν.
β) Με εισηγήσεις για οποιοδήποτε θέμα από τα γνω-
στικά αντικείμενα της ανωτέρω παραγράφου αρ. 5 που
αποδεδειγμένα πραγματοποιούνται είτε από το Σ.Ο.Ε.Λ.,
είτε από τις ελεγκτικές εταιρίες, είτε από φορείς και Ιν-
στιτούτα που έχουν τη δυνατότητα χορήγησης διεθνούς
επαγγελματικού τίτλου, όπως π.χ. (ACCA, ICAEW κ.λπ.), με
μέγιστο είκοσι (20) ώρες κατΆ έτος. Οι ελεγκτικές εταιρείες
μπορούν να χρησιμοποιούν για τις προαναφερόμενες
εισηγήσεις, είτε εσωτερικούς εισηγητές (ορκωτούς ελε-
γκτές και ειδικούς) είτε εξωτερικούς εισηγητές κατά την
κρίση τους, στα πλαίσια της βέλτιστης δυνατής απόδο-
σης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
γ) Με συμμετοχή είτε σε επιτροπές είτε σε δημόσιες
εκδηλώσεις (π.χ. ημερίδες, συνέδρια κλπ) που αποδεδειγ-
μένα πραγματοποιούνται και έχουν αντικείμενο οποιο-
δήποτε θέμα από τα γνωστικά αντικείμενα της ανωτέρω
παραγράφου αρ. 5, με μέγιστο είκοσι (20) ώρες κατΆ έτος.
δ) Με άλλες ειδικές περιπτώσεις που μπορεί να θεω-
ρηθούν ως επαγγελματική εκπαίδευση κατόπιν έγκρισης
του Εποπτικού Συμβουλίου του Σ.Ο.Ε.Λ. και πιστοποίηση,
με μέγιστο είκοσι (20) ώρες κατΆ έτος.
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που δεν συντρέχουν
οι περιπτώσεις (β),(γ) και (δ) ανωτέρω, η συνεχής επαγ-
γελματική εκπαίδευση ορκωτών ελεγκτών λογιστών
Ο.Ε.Λ. πρέπει να πιστοποιείται μόνο με παρακολούθη-
ση σεμιναρίων συνολικής διάρκειας εκατόν είκοσι (120)
ωρών ανά τριετία με ελάχιστο είκοσι (20) ώρες κατΆ έτος.
6. Επίβλεψη του προγράμματος συνεχής επαγγελμα-
τικής εκπαίδευσης.
Α) Τήρηση Αρχείου Προγράμματος Στοιχεία που τεκ-
μηριώνουν τη συνεχή εκπαίδευση των Ο.Ε.Λ. υποβάλλο-
νται ετησίως στο Σ.Ο.Ε.Λ. προς ενημέρωση του τηρούμε-
νου Μητρώου με τις ώρες παρακολούθησης. Τα στοιχεία
αυτά φυλάσσονται από το Σ.Ο.Ε.Λ., διαβιβάζονται ετησί-
ως σε ηλεκτρονική μορφή στην ΕΛΤΕ και είναι διαθέσιμα
σε κάθε έλεγχο της αρμόδιας Εποπτικής Αρχής.
Β) Επιτροπή Συνεχούς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
για την επίβλεψη της τήρησης του προγράμματος συ-
γκροτείται Επιτροπή Συνεχούς Επαγγελματικής Εκπαί-
δευσης με απόφαση του ΣΟΕΛ. Η Επιτροπή αυτή είναι
τριμελής, με τριετή θητεία και απαρτίζεται από:
Α. Τον Πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου του
Σ.Ο.Ε.Λ, ως Πρόεδρο της Επιτροπής.
Β. Ένα μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου του Σ.Ο.Ε.Λ.
που προτείνεται από το Σ.Ο.Ε.Λ., ως μέλος της Επιτροπής.
Γ. Τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου
της Ε.Λ.Τ.Ε., ως Μέλος της Επιτροπής.
Γ) Επιβολή Πειθαρχικών Κυρώσεων. Σε περιπτώσεις
που διαπιστώνεται από την Ε.Λ.Τ.Ε. ότι οι ορκωτοί ελε-
γκτές λογιστές δεν τηρούν τις ελάχιστες ώρες συνεχούς
επαγγελματικής εκπαίδευσης όπως ορίζονται στην πα-
ράγραφο αρ. 5 της παρούσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις
του άρθρου 35 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.
Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Συνεχούς Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης όπως ορίζεται στο αρ. 6Β της παρούσης θα
είναι αρμόδια για τυχόν θέματα που μπορεί να προκύ-
ψουν και δεν καλύπτονται από την παρούσα Κανονιστική
Πράξη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΝΙΕΡΗΣ
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved