nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Παροχές - Δικαιώματα Επιστροφή    
Έρχεται πρόγραμμα διαμονής 35.000 παιδιών εργαζομένων - ανέργων σε παιδικές κατασκηνώσεις

Αθήνα 9.5.2015, 20:02

Πρόγραμμα διαμονής 35.000 παιδιών χαμηλόμισθων εργαζομένων και ανέργων σε παιδικές κατασκηνώσεις, μέσω της χορήγησης σχετικής Επιταγής, θα υλοποιήσει το προσεχές διάστημα ο ΟΑΕΔ.

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η επιδότηση των δικαιούχων για τη διαμονή των παιδιών τους σε παιδικές κατασκηνώσεις με τη χορήγηση Επιταγής Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις.

Ως «Δικαιούχοι» του προγράμματος ορίζονται οι έχοντες τέκνα (περιγράφονται), που δεν επιδοτούνται για συναφή παροχή από οποιονδήποτε άλλο φορέα για το έτος 2015:
α) ασφαλισμένοι εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου που έχουν κατά το προηγούμενο της έναρξης του προγράμματος ημερολογιακό έτος 50 ημέρες στην ασφάλιση του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ με εισφορές πλήρεις ή μειωμένες υπέρ του καταργηθέντος Οργανισμού Εργατικής Εστίας (συνεισπραττόμενες με τις εισφορές υπέρ ΙΚΑ−ΕΤΑΜ) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Proslipsis.gr
β) ασφαλισμένες εργαζόμενες που έλαβαν κατά το προηγούμενο της έναρξης του προγράμματος ημερολογιακό έτος 50 ημέρες ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας (άδειας του αρθρ. 142 του Ν. 3655/2008, όπως εξειδικεύτηκε με την υπΆαριθμ. 33891/606/9−5−08/ΦΕΚ 833−Β΄ Υ.Α.)
γ) ασφαλισμένοι/άνεργοι που έλαβαν κατά το προηγούμενο της έναρξης του προγράμματος ημερολογιακό έτος τακτική επιδότηση ανεργίας με βάση τις κοινές περί ανεργίας διατάξεις του ΟΑΕΔ διάρκειας τουλάχιστον 2 μηνών.
δ) άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, που έχουν συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον (4) μηνών.

Ως «Ωφελούμενοι» του προγράμματος ορίζονται τα ανήλικα τέκνα της οικογένειας των δικαιούχων, που γεννήθηκαν από 1.1.1999 έως 14.6.2009, όπως αυτά αποδεικνύονται από αυτεπάγγελτη αναζήτηση μέσω της ΗΔΙΚΑ ΑΕ. 

Ο αριθμός των ωφελούμενων παιδιών των δικαιούχων για το έτος 2015 ανέρχεται στις 35.000 περίπου. Ο αριθμός των ωφελούμενων παιδιών με αποδεδειγμένη αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα εξαρτάται απόλυτα από τον αριθμό των προσφερόμενων από τις κατασκηνωτικές επιχειρήσεις θέσεων για παιδιά της κατηγορίας αυτής. Ο συνολικός αριθμός των ωφελουμένων παιδιών θα κατανεμηθεί σε ποσοστό 50% για τους δικαιούχους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα με την ιδιότητα του εργαζόμενου και σε ποσοστό 50% για τους δικαιούχους που συμμετέχουν με την ιδιότητα του ανέργου, κατά την παρ. 1 του παρόντος.

Διάρκεια
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί για το έτος 2015 από την 15η Ιουνίου έως: α) την 3η Σεπτεμβρίου για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και β) την 10η Σεπτεμβρίου για τα παιδιά με αναπηρία με ποσοστό 50%) και άνω. Το ως άνω χρονικό διάστημα δύναται να τροποποιηθεί με τη Δημόσια Πρόσκληση. Η διάρκεια διαμονής κάθε παιδιού ορίζεται έως 15 συνεχόμενες ημέρες κατ' ανώτατο όριο (συμπεριλαμβανομένων και των ημερών προσέλευσης και αποχώρησης).
 Proslipsis.gr
Τα επόμενα βήματα
Ο ΟΑΕΔ θα πρέπει το προσεχές διάστημα και ειδικότερα εντός 15 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (δημοσιεύθηκε στις 8.5.2015) να εκδώσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με το οποίο θα προσκαλούνται οι δικαιούχοι και οι πάροχοι να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων δικαιούχων θα υποβάλλονται προς τον ΟΑΕΔ αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω των ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), σε χρόνο που θα ορίσει ο Οργανισμός.

Χρηματοδότηση
Από την εφαρμογή του Προγράμματος προκαλείται για το έτος 2015: α) για την επιδότηση των δικαιούχων − ωφελούμενων, δα−
πάνη ύψους 17.000.000,00 ¤ κατΆ ανώτατο όριο σε βάρος του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ) (ΚΑΕ 2639) και β) για τη διενέργεια των ελέγχων του αρθρ. 13 της παρούσας, δαπάνη ύψους 500.000,00¤ σε βάρος του Π/Υ του ΟΑΕΔ (ΚΑΕ 4419). Proslipsis.gr

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 13801/656
Κατάρτιση προγράμματος διαμονής παιδιών σε παιδικές κα−
τασκηνώσεις δυνάμει με των προβλεπόμενων του εδα−
φίου γ΄ της παρ. 6 του αρ. 34 του Ν. 4144/2013 σχετικά
με τον Ενιαίο Λογαριασμό για την Εφαρμογή Κοινωνι−
κών Πολιτικών (Ε.Λ.Ε.Κ.Π.).

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
1. Τις διατάξεις:
α) Του αρ. 34 του Ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατι−
κότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας
και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας,
Kοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 88/Α΄/2013)
β) Του Ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 258/Α/2001).
γ) Του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη ... και
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 29/Α΄).
δ) Του άρθρου 20 περ. ιβ του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄).
ε) Την περ. Γ΄ του άρθρου 89 του Ν. 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α΄).
ζ) Του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (ΦΕΚ Α/94).
η) Του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄) «Κωδικοποίηση της νο−
μοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
θ) Του Π.Δ. 314/1987 (ΦΕΚ 149/Α΄/1987) τροποποίηση Π.Δ.
1022/1977 «Περί εξαιρέσεως του Οργανισμού Απασχολήσεως
Εργατικού Δυναμικού εκ της εφαρμογής των διατάξεων του
Ν.Δ. 496/1974».
στ) Του Π.Δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου
....και Υφυπουργών» και της αριθμ. Υ58/2015 (ΦΕΚ 253/Β΄)
απόφασης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια
Υπουργό...Ουρανία Αντωνοπούλου».
2. Την αριθμ. 459/16−2−2015 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του αναπληρωτή Υπουργού Οι−
κονομικών Δημητρίου Μάρδα» (Β΄ 256)
3. Την υπΆ αριθμ. οικ. 27129/120/13−8−2013 (Φ.Ε.Κ. 2059/Β΄) κοινή
υπουργική απόφαση «Οργάνωση, αρμοδιότητες, διάρθρωση και
λειτουργία της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».
4. Την υπΆ αριθμ. πρωτ. Φ. 43000/5410/219/6−6−2014 κοινή
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1584/Β΄). Proslipsis.gr
5. Το υπΆ αριθμ. πρωτ. 28338/2−4−2015 έγγραφο του
ΟΑΕΔ με το οποίο διαβιβάστηκε η υπΆ αριθμ. 860/17/
31−3−2015 απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού.
6. Την αριθμ. πρωτ. οικ. 17516/761/24−4−2015 εισήγηση της
Γενικής Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του
ΟΑΕΔ οικονομικής χρήσης 2015 ύψους 17.500.000,00¤ περί−
που, η οποία θα βαρύνει κατά 17.000.000,00 ¤ τον ΚΑΕ 2639
«Λοιπές χορηγίες κοινωνικής πρόνοιας» και κατά 500.000,00
¤ τον ΚΑΕ 4419 «Συμμετοχή σε κοινές δαπάνες που πραγ−
ματοποιούνται από ΝΠΔΔ», η οποία όπως έχει προβλεφθεί
και προσδιοριστεί με την υπΆ αριθμ. 2/82850/0022/9−10−2013
κοινή υπουργική απόφαση, αποφασίζουμε:

Α. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Σκοπός του Προγράμματος Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές
Κατασκηνώσεις είναι η ψυχαγωγία των τέκνων χαμηλόμι−
σθων εργαζομένων και ανέργων. Αντικείμενο του προγράμ−
ματος είναι η επιδότηση των δικαιούχων για τη διαμονή των
παιδιών τους σε παιδικές κατασκηνώσεις με τη χορήγηση
Επιταγής Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις.
 Proslipsis.gr
Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης προκαλείται
για το έτος 2015:
α) για την επιδότηση των δικαιούχων − ωφελούμενων, δα−
πάνη ύψους 17.000.000,00 ¤ κατΆ ανώτατο όριο σε βάρος του
Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτι−
κών (ΕΛΕΚΠ) (ΚΑΕ 2639) και β) για τη διενέργεια των ελέγχων
του αρθρ. 13 της παρούσας, δαπάνη ύψους 500.000,00¤ σε
βάρος του Π/Υ του ΟΑΕΔ (ΚΑΕ 4419).

Γ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ − ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
−ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
1. Ως «Δικαιούχοι» του προγράμματος ορίζονται οι έχοντες
τέκνα κατά την έννοια της παρ. 2 του παρόντος, που δεν
επιδοτούνται για συναφή παροχή από οποιονδήποτε άλλο
φορέα για το έτος 2015:
α) ασφαλισμένοι/εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης ερ−
γασίας ιδιωτικού δικαίου που έχουν κατά το προηγούμενο
της έναρξης του προγράμματος ημερολογιακό έτος 50 ημέ−
ρες στην ασφάλιση του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ με εισφορές πλήρεις ή
μειωμένες υπέρ του καταργηθέντος Οργανισμού Εργατικής
Εστίας (συνεισπραττόμενες με τις εισφορές υπέρ ΙΚΑ−ΕΤΑΜ)
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
β) ασφαλισμένες/εργαζόμενες που έλαβαν κατά το προη−
γούμενο της έναρξης του προγράμματος ημερολογιακό έτος
50 ημέρες ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας (άδειας
του αρθρ. 142 του Ν. 3655/2008, όπως εξειδικεύτηκε με την
υπΆαριθμ. 33891/606/9−5−08/ΦΕΚ 833−Β΄ Υ.Α.)
γ) ασφαλισμένοι/άνεργοι που έλαβαν κατά το προηγού−
μενο της έναρξης του προγράμματος ημερολογιακό έτος
τακτική επιδότηση ανεργίας με βάση τις κοινές περί ανερ−
γίας διατάξεις του ΟΑΕΔ διάρκειας τουλάχιστον 2 μηνών.
δ) άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
που έχουν συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας κατά
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων
τουλάχιστον (4) μηνών.
Ο υπό τα στοιχεία α' και γ' αναφερόμενος αριθμός ημερών
δύναται να προκύψει αθροιστικά από τις ημέρες και των
τριών στοιχείων.
Οι συμμετέχοντες δικαιούχοι δηλώνουν υποχρεωτικά στην
ηλεκτρονική αίτηση της παρ. Η της παρούσας, αν συμμετέ−
χουν με την ιδιότητα των στοιχείων α'−β'(ιδιότητα εργαζομέ−
νου) ή με την ιδιότητα των στοιχείων γ'−δ' (ιδιότητα ανέργου).
Δικαιούχοι πληρούντες παράλληλα και τις προϋποθέσεις
συμμετοχής των εργαζομένων και αυτές των ανέργων ή δι−
καιούχοι που συγκεντρώνουν τον αναφερόμενο στα στοιχεία
α' έως γ' αριθμό αθροιστικά από τις ημέρες και των τριών
στοιχείων, συμμετέχουν στο πρόγραμμα αποκλειστικά με
τη μια εκ των δύο ιδιοτήτων, την οποία και δηλώνουν στην
αίτηση της παρ. Η της παρούσας.
Για τους δικαιούχους και των τεσσάρων ως άνω στοιχείων
το πραγματικό οικογενειακό εισόδημα από κάθε πηγή, όπως
αυτό εμφανίζεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα της ΔΟΥ του
οικονομικού έτους 2014, δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό
των 22.000,00 6. Η υπέρβαση του ποσού των 22.000,00 6
αποτελεί λόγο αποκλεισμού από το πρόγραμμα.
2. Ως «Ωφελούμενοι» του προγράμματος ορίζονται:
Τα ανήλικα τέκνα της οικογένειας των δικαιούχων της
παρ. 1 του παρόντος που γεννήθηκαν από 01.01.1999 έως
14.06.2009, όπως αυτά αποδεικνύονται από αυτεπάγγελτη
αναζήτηση μέσω της ΗΔΙΚΑ ΑΕ. Proslipsis.gr
3. Ο αριθμός των ωφελούμενων παιδιών των δικαιούχων
για το έτος 2015 ανέρχεται στις 35.000 περίπου.
4. Ο αριθμός των ωφελούμενων παιδιών με αποδεδειγμένη
αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω που θα συμμετάσχουν
στο πρόγραμμα εξαρτάται απόλυτα από τον αριθμό των
προσφερόμενων από τις κατασκηνωτικές επιχειρήσεις θέ−
σεων για παιδιά της κατηγορίας αυτής.
5. Ο συνολικός αριθμός των ωφελουμένων παιδιών θα
κατανεμηθεί σε ποσοστό 50% για τους δικαιούχους που συμ−
μετέχουν στο πρόγραμμα με την ιδιότητα του εργαζόμενου
και σε ποσοστό 50% για τους δικαιούχους που συμμετέχουν
με την ιδιότητα του ανέργου, κατά την παρ. 1 του παρόντος.

Δ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
1. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί για το έτος 2015 από την
15η Ιουνίου έως: α) την 3η Σεπτεμβρίου για τα παιδιά τυπι−
κής ανάπτυξης και β) την 10η Σεπτεμβρίου για τα παιδιά με
αναπηρία με ποσοστό 50%) και άνω. Το ως άνω χρονικό δι−
άστημα δύναται να τροποποιηθεί με τη Δημόσια Πρόσκληση.
2. Η διάρκεια διαμονής κάθε παιδιού ορίζεται έως 15 συνε−
χόμενες ημέρες κατ' ανώτατο όριο (συμπεριλαμβανομένων
και των ημερών προσέλευσης και αποχώρησης).

Ε. ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ
1. Η «Επιταγή Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις» εν−
σωματώνει μια συγκεκριμένη οικονομική αξία και ο απο−
κλειστικός σκοπός της είναι η ανταλλαγή της με υπηρεσίες
των παροχών της παρ. ΣΤ' της παρούσας για τη διαμονή
των ωφελούμενων τέκνων των δικαιούχων σύμφωνα με τους
όρους της Δημόσιας Πρόσκλησης.
2. Το ύψος της οικονομικής αξίας της επιταγής που αποτε−
λεί την επιδότηση του δικαιούχου για τη διαμονή του τέκνου
του σε παιδική κατασκήνωση, καλύπτει το ημερήσιο τροφείο
του παιδιού του δικαιούχου για όλη τη διάρκεια διαμονής
του στην κατασκήνωση, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 2 της
παρ. Δ της παρούσας.
Το ημερήσιο τροφείο περιλαμβάνει τις υπηρεσίες δια−
μονής και γενικά τις υπηρεσίες που παρέχονται βάσει της
υποχρεωτικής υποδομής και στελέχωσης των παιδικών κα−
τασκηνώσεων εξοχών σύμφωνα με το Κανονιστικό Πλαίσιο
Ίδρυσης και Λειτουργίας Παιδικών Κατασκηνώσεων Εξοχών
και τους όρους της Δημόσιας Πρόσκλησης. Το ημερήσιο
τροφείο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ανέρχεται κατά
περίπτωση: α) στα 28,00¤ ημερησίως, συμπεριλαμβανομένων
όλων των επιβαρύνσεων και β) στα 52,00 ¤ ημερησίως, συ−
μπεριλαμβανομένων όλων των επιβαρύνσεων, για τα παιδιά
με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω.
Τυχόν αναπροσαρμογή του ύψους του τροφείου για το
έτος 2015 με νεότερη Κοινή Υπουργική Απόφαση θα συνε−
πάγεται ισόποση αναπροσαρμογή στο αναφερόμενο στην
παρούσα ύψος τροφείου.
3. Η «Επιταγή Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις» έχει
τη μορφή ενός ηλεκτρονικού μοναδικού κωδικού αριθμού για
κάθε ωφελούμενο τέκνο δικαιούχου, ο οποίος δημιουργείται
αυτόματα από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα
(ΟΠΣ) του Οργανισμού και αποτυπώνεται με τα λοιπά στοιχεία
του ωφελούμενου τέκνου και του δικαιούχου στα Μητρώα της
παρ. 0 της παρούσας, ισχύει δε αποκλειστικά για τους σκο−
πούς του συγκεκριμένου προγράμματος μέχρι τη λήξη αυτού.
4. Η επιδότηση μέσω της «Επιταγής Διαμονής σε Παιδικές
Κατασκηνώσεις» δίνει τη δυνατότητα στους δικαιούχους να
επιλέγουν οι ίδιοι τους παρόχους παιδικών κατασκηνώσεων
σύμφωνα με τις ανάγκες των παιδιών τους.
 Proslipsis.gr
ΣΤ. ΠΑΡΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ως «Πάροχοι» νοούνται κατασκηνωτικές επιχειρήσεις, που
πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη Δημόσια Πρό−
σκληση.

Ζ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΗ−
ΤΡΩΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ
1. Με Δημόσια Πρόσκληση της Διοικήτριας του ΟΑΕΔ, που
εκδίδεται εντός 15 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας,
προσκαλούνται οι δικαιούχοι και οι πάροχοι να υποβάλουν
αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα.
2. Με τη Δημόσια Πρόσκληση ορίζονται: οι προϋποθέσεις
και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής των δικαι−
ούχων −ωφελούμενων και των παροχών, η προθεσμία και η
διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και των
απαιτουμένων δικαιολογητικών, η διαδικασία κατάρτισης
των Μητρώων Δικαιούχων και του Μητρώου Παροχών, κάθε
αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση του προγράμματος
καθώς και κάθε άλλο στοιχείο ή πληροφορία διευκολύνει
όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Δημόσια Πρόσκληση.
3. Η Δημόσια Πρόσκληση αναρτάται στους διαδικτυακούς
τόπους του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και του «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Η. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ − ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟ−
ΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ −ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων δικαιούχων υπο−
βάλλονται προς τον ΟΑΕΔ αποκλειστικά με ηλεκτρονικό
τρόπο μέσω των ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Διαδικτυακής
Πύλης του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), όπως η Δημόσια πρόσκληση ορίσει.
Σε περίπτωση υποβολής αίτησης με τρόπο διαφορετικό
από αυτόν που ορίζεται στην Πρόσκληση, ο υποψήφιος απο−
κλείεται από τη διαδικασία συμμετοχής στο πρόγραμμα.
2. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις υποβάλλονται μέσα στην προ−
θεσμία που ορίζεται ρητά στην Πρόσκληση. Μετά τη λήξη
της προθεσμίας δεν είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων.
3. Οι Δικαιούχοι δηλώνουν υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική
αίτηση συμμετοχής τους την ιδιότητα με την οποία συμμε−
τέχουν κατά την υποπαρ. 1 της παρ. Γ της παρούσας.
4. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου
8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75) για τα στοιχεία που διαλαμ−
βάνονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώ−
νονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και
διοικητικές κυρώσεις.
5. Η υποβολή αίτησης συμμετοχής συνιστά εξουσιοδότηση
προς τον ΟΑΕΔ για τη χρήση και επεξεργασία των προ−
σωπικών δεδομένων του αιτούντος και των ωφελούμενων
τέκνων του αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας.
6. Ο υποψήφιος φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής
συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής του αίτησης. Διόρθωση ή
τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση
τυχόν ελλειπόντων στοιχείων − δικαιολογητικών, έστω και
συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται με νέες
αιτήσεις, οι οποίες υποβάλλονται σε αντικατάσταση των
προηγουμένων, οι οποίες ακυρώνονται. Proslipsis.gr
7. Οι υποψήφιοι δικαιούχοι μετά την υποβολή της ηλε−
κτρονικής αίτησης συμμετοχής τους και μέχρι τη λήξη της
προθεσμίας υποβολής αιτήσεων οφείλουν να προσκομίσουν
στα αρμόδια ΚΠΑ2 δικαιολογητικά που δεν δύναται να ανα−
ζητηθούν αυτεπαγγέλτως, ως η Δημόσια Πρόσκληση ορίζει.
8. Υποψήφιοι που υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση ως δι−
καιούχοι της περίπτωσης α' της υποπαρ. 1 της παρ. Γ της
παρούσας και οι ημέρες εργασίας τους δεν δύνανται να ανα−
ζητηθούν αυτεπαγγέλτως λόγω μη ένταξης τους στο μηχανο−
γραφικό σύστημα του ΙΚΑ για οποιονδήποτε λόγο, έχουν την
υποχρέωση να προσκομίσουν στα αρμόδια ΚΠΑ2 τα σχετικά
παραστατικά μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των
αιτήσεων. Η μη προσκόμιση των σχετικών παραστατικών απο−
τελεί λόγο αποκλεισμού των υποψηφίων από το πρόγραμμα.
9. Δικαιούχοι με ωφελούμενα τέκνα ανήκοντα στην κατηγορία
ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω, έχουν την υποχρέωση
να προσκομίσουν στα αρμόδια ΚΠΑ2 μέχρι τη λήξη της προθε−
σμίας υποβολής αιτήσεων σχετική βεβαίωση σε ισχύ, ως αυτή
ορίζεται από τη Δημόσια Πρόσκληση, άλλως δεν θα εφαρμοσθούν
τα αναφερόμενα στην υποπαρ. 3 της παρ. 0 της παρούσας.
10. Μη προσκόμιση των δικαιολογητικών που ορίζονται από
τη Δημόσια Πρόσκληση μέχρι την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής αιτήσεων ή προκύπτουσα μη πλήρωση των όρων
της Δημόσιας Πρόσκλησης και αναντιστοιχία των δηλουμένων
στην αίτηση στοιχείων με τα υποβληθέντα δικαιολογητικά,
συνεπάγεται αποκλεισμό του δικαιούχου από το Πρόγραμμα.

Ο. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ − ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗ−
ΤΡΩΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
1. Ο ΟΑΕΔ επεξεργάζεται τις αιτήσεις και προβαίνει στη
μοριοδότηση των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις
της υποπαρ. 1 της παρ. Γ της παρούσας.
2. Η μοριοδότηση των δικαιούχων στηρίζεται σε ειδικά
κριτήρια, τα οποία είναι:
α. το ύψος του πραγματικού οικογενειακού εισοδήματος
από κάθε πηγή, όπως αυτό εμφανίζεται στο εκκαθαριστικό
σημείωμα της ΔΟΥ του οικονομικού έτους 2014, για όλους
τους δικαιούχους της υποπαρ. 1 της παρ. Γ της παρούσας.
Οι πληροφορίες σχετικά με το εισόδημα των δικαιούχων
αναζητούνται με ηλεκτρονικό τρόπο από τη Γενική Γραμ−
ματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οι−
κονομικών.
β. ο αριθμός των ανήλικων τέκνων (τέκνων ηλικίας έως 18
ετών) για όλους τους δικαιούχους της υποπαρ. 1 της παρ.
Γ της παρούσας. Οι πληροφορίες σχετικά με τα ανήλικα
τέκνα θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως μέσω της ΗΔΙΚΑ ΑΕ.
γ. ο χρόνος συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας στα
μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, με μέγιστο όριο τους 36 μήνες,
για τους δικαιούχους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα με
την ιδιότητα του ανέργου. Οι πληροφορίες σχετικά με το
χρόνο της συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας αναζητού−
νται από το Μητρώο Ανέργων του Οργανισμού.
Τα μόρια ανά κριτήριο ορίζονται ως εξής:
Για το α' κριτήριο:
• για πραγματικό οικογενειακό εισόδημα ύψους έως
7.000,00¤ : 80 μόρια,
• για πραγματικό οικογενειακό εισόδημα ύψους από
7.001,00 έως 10.000,00 ¤: 70 μόρια,
• για πραγματικό οικογενειακό εισόδημα ύψους από
10.001,00 έως 12.000,00 ¤: 60 μόρια,
• για πραγματικό οικογενειακό εισόδημα ύψους από
12.001,00 έως 14.000,00 ¤: 50 μόρια,
• για πραγματικό οικογενειακό εισόδημα ύψους από
14.001,00 έως 16.000,00 ¤: 40 μόρια.
• για πραγματικό οικογενειακό εισόδημα ύψους από
16.001,00 έως 18.000,00 ¤: 30 μόρια.
• για πραγματικό οικογενειακό εισόδημα ύψους από
18.001,00 έως 20.000,00 ¤: 20 μόρια.
• για πραγματικό οικογενειακό εισόδημα ύψους από
20.001,00 έως 22.000,00 ¤: 10 μόρια.
Για το β΄ κριτήριο:
Από 15 μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο. Proslipsis.gr
Για το γ΄ κριτήριο:
• Από 1 μόριο για κάθε μήνα συνεχόμενης εγγεγραμμένης
ανεργίας, με ανώτατο όριο τα 36 μόρια.
3. Ωφελούμενα τέκνα κατά την έννοια της υποπαρ. 2 της
παρ. Γ της παρούσας με αποδεδειγμένη αναπηρία σε πο−
σοστό 50% και άνω δύναται να ενταχθούν στο πρόγραμμα,
ανεξαρτήτως του αριθμού μορίων των δικαιούχων γονέων
τους κατΆ εξαίρεση των παρ. 1 και 2 του παρόντος, εφόσον
κατά την κατάρτιση του Μητρώου Παροχών προκύψει ότι
οι προσφερόμενες θέσεις για παιδιά με αναπηρία από τις
συμμετέχουσες κατασκηνωτικές επιχειρήσεις επαρκούν για
τη διαμονή όλων των ωφελουμένων τέκνων της κατηγορίας
αυτής για τα οποία έχουν υποβληθεί αποδεκτές αιτήσεις.
4. Κρίσιμος χρόνος συνδρομής των προϋποθέσεων συμμετο−
χής στη διαδικασία και των κριτηρίων κατάταξης β' και γ' της
παρ. 2 του παρόντος είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη Δημόσια Πρόσκληση.
5. Οι δικαιούχοι βάσει της ιδιότητας με την οποία συμμε−
τέχουν στο πρόγραμμα κατά την υποπαρ. 1 της παρ. Γ της
παρούσας κατατάσσονται σε δύο προσωρινά Μητρώα, το
Μητρώο «Δικαιούχων −Εργαζομένων» και το Μητρώο «Δικαι−
ούχων − Ανέργων». Στα Μητρώα αναγράφονται: ο Κωδικός
Αριθμός Αίτησης των δικαιούχων, τα τέσσερα τελευταία
ψηφία του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και τα
τέσσερα τελευταία ψηφία τους και του Αριθμού Μητρώου
Κοινωνικής Ασφάλισης τους (ΑΜΚΑ), τα τέσσερα τελευταία
ψηφία του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης τους
(ΑΜΚΑ) των ωφελούμενων τέκνων τους, ο συνολικός αριθμός
μορίων των δικαιούχων, τα μόρια που αντιστοιχούν σε καθέ−
να από τα κριτήρια κατάταξης της παρ. 2 του παρόντος, η
σειρά κατάταξης των δικαιούχων με βάση τη συνολική μοριο−
δότηση των κριτηρίων και ο μοναδικός ηλεκτρονικός κωδικός
αριθμός της Επιταγής Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις
για κάθε επιλεγέν ωφελούμενο τέκνο ανά δικαιούχο.
6. Για τους υποψήφιους που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις
της υποπαρ. 1 της παρ. Γ ή της παρ. Η της παρούσας όπως
αυτές εξειδικεύονται από τη Δημόσια Πρόσκληση, συντάσ−
σεται προσωρινός
Πίνακας Αποκλειομένων Δικαιούχων, με αναφορά στην
ιδιότητα με την οποία συμμετέχουν και στον συγκεκριμένο
λόγο αποκλεισμού τους.
7. Τέκνα που δηλώθηκαν ως ωφελούμενα στην αίτηση, χωρίς
να πληρούν τις προϋποθέσεις της υπο παρ. 2 της παρ. Γ της
παρούσας, δε θα ληφθούν υπ' όψιν κατά την κατάρτιση των Μη−
τρώων Δικαιούχων και του Πίνακα Αποκλειομένων Δικαιούχων.
8. Τα προσωρινά Μητρώα Δικαιούχων και ο προσωρινός
Πίνακας Αποκλειομένων Δικαιούχων αναρτώνται στην δια−
δικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και ανακοινώνεται
η έκδοση τους στον Πίνακα Ανακοινώσεων των αρμοδίων
Υπηρεσιών (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ.
9. Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμε−
τοχή έχουν δικαίωμα υποβολής προς το ΔΣ του ΟΑΕΔ μίας
και μόνο ηλεκτρονικής ένστασης κατά των αποτελεσμάτων
των προσωρινών Μητρώων Δικαιούχων και του προσωρινού
Πίνακα Αποκλειομένων εντός της αποκλειστικής προθεσμίας
τριών (3) εργασίμων ημερών από την επομένη ημέρα της
δημοσιεύσεως τους στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ. Λε−
πτομέρειες για την υποβολή και την εξέταση των ενστάσεων
καθορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση.
10. Κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων από το Δ.Σ. του Ορ−
γανισμού, καταρτίζονται τα Οριστικά Μητρώα «Δικαιούχων
− Ανέργων» και «Δικαιούχων − Εργαζομένων» και ο οριστικός
Πίνακας Αποκλειομένων Δικαιούχων, τα οποία αναρτώνται
στην διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και ανα−
κοινώνεται η έκδοση τους στον Πίνακα Ανακοινώσεων των
αρμοδίων Υπηρεσιών (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ.
11. Σε περίπτωση που κατά την κατάρτιση των Μητρώων
δεν προκύπτει η προβλεπόμενη ποσόστωση της υποπαρ. 5
της παρ. Γ της παρούσας, οι κενές θέσεις του ενός Μητρώου
πληρούνται από τους επιλαχόντες του άλλου.
12. Τα προσωρινά και οριστικά Μητρώα Δικαιούχων και ο
προσωρινός και οριστικός Πίνακας Αποκλεισμένων καταρ−
τίζονται από την Διοικήτρια του ΟΑΕΔ ή από το αρμόδιο
όργανο που ορίζεται με απόφαση της.

Ι. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ − ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
1. Οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων παροχών υπο−
βάλλονται προς τον ΟΑΕΔ αποκλειστικά με ηλεκτρονικό
τρόπο μέσω των ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Διαδικτυακής
Πύλης του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) με τη χρήση κωδικών πρό−
σβασης. Λεπτομέρειες για τη διαπίστευση των χρηστών, τη
συμπλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων καθώς
και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με Δημόσια Πρόσκληση.
Σε περίπτωση υποβολής αίτησης με τρόπο διαφορετικό από
αυτόν που ορίζεται ρητά στην Πρόσκληση, ο υποψήφιος
αποκλείεται από τη διαδικασία συμμετοχής στο πρόγραμμα.
2. Η ηλεκτρονική αίτηση υποβάλλεται μέσα στην προθε−
σμία που ορίζεται ρητά στην Πρόσκληση. Μετά τη λήξη της
προθεσμίας δεν είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων.
3. Η ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής επέχει θέση δήλωσης
αποδοχής των όρων και των προϋποθέσεων του προγράμ−
ματος καθώς και δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986
(ΦΕΚ Α' 75) για τα στοιχεία που διαλαμβάνονται σε αυτήν. Η
ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επι−
σύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
4. Οι δυνητικοί πάροχοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους
και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους αίτησης.
Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συ−
μπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων − δικαιολογητικών,
έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται
με νέες αιτήσεις, οι οποίες υποβάλλονται έως τη λήξη της
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων σε αντικατάσταση των
προηγουμένων, οι οποίες ακυρώνονται.
5. Οι πάροχοι οφείλουν μέχρι τη λήξη προθεσμίας υπο−
βολής αιτήσεων να προσκομίσουν στις αρμόδιες υπηρεσίες
τα οριζόμενα από τη Δημόσια Πρόσκληση δικαιολογητικά,
άλλως αποκλείονται από τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα.
 Proslipsis.gr
Κ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ
1. Κατόπιν της επεξεργασίας των αιτήσεων των παροχών συ−
ντάσσεται το προσωρινό Μητρώο Παροχών. Για τους υποψήφιους
που από τον έλεγχο των αιτήσεων προκύπτει ότι δεν πληρούνται
οι προϋποθέσεις της παρ. ΣΤ ή της παρ. Ι της παρούσας, όπως
αυτές εξειδικεύονται από τη Δημόσια Πρόσκληση, συντάσσεται
προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων Παροχών, με σαφή αναφορά
στον συγκεκριμένο λόγο αποκλεισμού για κάθε υποψήφιο.
2. Το προσωρινό Μητρώο Παροχών και ο προσωρινός Πίνακας
Αποκλειομένων Παροχών αναρτώνται στη διαδικτυακή πύλη του
ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και ανακοινώνεται η έκδοση τους στον Πί−
νακα Ανακοινώσεων των αρμοδίων Υπηρεσιών (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ.
3. Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμ−
μετοχής έχουν δικαίωμα ηλεκτρονικής υποβολής προς το
ΔΣ του ΟΑΕΔ μίας και μόνο ηλεκτρονικής ένστασης κατά
των αποτελεσμάτων του προσωρινού Μητρώου Παροχών και
του προσωρινού Πίνακα Αποκλειόμενων Παροχών εντός της
αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από
την επομένη ημέρα της δημοσιεύσεως τους. Λεπτομέρειες
για την υποβολή και την εξέταση των ενστάσεων καθορί−
ζονται στη Δημόσια Πρόσκληση.
4. Κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων των παροχών από
το Δ.Σ. του Οργανισμού, καταρτίζεται το Οριστικό Μητρώο
Παροχών και ο οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων Παροχών.
5. Το οριστικό Μητρώο Παροχών και ο οριστικός Πίνακας
Αποκλειομένων Παροχών αναρτώνται στη διαδικτυακή πύλη του
ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και ανακοινώνεται η έκδοση τους στον Πί−
νακα Ανακοινώσεων των αρμοδίων Υπηρεσιών (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ.
6. Το προσωρινό και οριστικό Μητρώο Παροχών και ο
προσωρινός και οριστικός Πίνακας Αποκλεισμένων Παρο−
χών καταρτίζονται από την Διοικήτρια του ΟΑΕΔ ή από το
αρμόδιο όργανο που ορίζεται με απόφαση της.

ΚΑ. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
1. Η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι υποχρεώσεις
και τα δικαιώματα δικαιούχων και παροχών, καθώς και οι
λοιποί όροι και προϋποθέσεις του προγράμματος περιγρά−
φονται αναλυτικά στη Δημόσια Πρόσκληση.
2. Οι δικαιούχοι και οι πάροχοι συμπληρώνουν και υπο−
γράφουν προτυποποιημένη, αναρτημένη στη διαδικτυακή
πύλη του ΟΑΕΔ, σύμβαση, η οποία βασίζεται στους όρους
και τις προϋποθέσεις της Δημόσιας Πρόσκλησης. Η από
τα συμβαλλόμενα μέρη υπογεγραμμένη ανωτέρω σύμβαση
καθώς και τα δικαιολογητικά που σύμφωνα με τη Δημόσια
Πρόσκληση θα πρέπει να τη συνοδεύουν, διαβιβάζονται με
ηλεκτρονική σάρωση στον ΟΑΕΔ.
3. Η σύναψη σύμβασης μεταξύ δικαιούχου και παρόχου
γεννά την αξίωση του δεύτερου να εισπράξει από τον ΟΑΕΔ
ποσό αντίστοιχο με την οικονομική αξία της Επιταγής Δια−
μονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις, όπως αυτή ορίζεται στην
υποπαρ. 2 της παρ. Ε της παρούσας, ως αντάλλαγμα του
συνόλου των παρεχομένων υπηρεσιών διαμονής.

KB. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Οι διοικητικοί και επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται από
υπαλλήλους του ΟΑΕΔ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 Proslipsis.gr
ΚΓ. ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
1. Οι αιτήσεις των παροχών και τα σχετικά δικαιολογητικά
για την αποπληρωμή του προγράμματος, όπως αυτά ορίζο−
νται στη Δημόσια Πρόσκληση, υποβάλλονται από την επο−
μένη της ημερομηνίας λήξης υλοποίησης του προγράμματος
(υππαρ.1 της παρ. Δ της παρούσης) έως 31.12.2015. Αιτήσεις
που υποβάλλονται εκπρόθεσμα απορρίπτονται.
2. Αρμόδιο όργανο για την αποπληρωμή του προγράμ−
ματος ορίζεται ο Προϊστάμενος του ΚΠΑ 2 της περιοχής
αρμοδιότητας της έδρας της επιχείρησης/παρόχου.

ΚΔ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Κάθε διαφορά που προκύπτει κατά την υλοποίηση του προ−
γράμματος επιλύεται με απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ ή το όρ−
γανο που αυτό ορίσει, μετά από γνώμη της Επιτροπής Ε.ΛΕ.Κ.Π.

ΚΕ. ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ − ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού μετά από γνώμη της
Επιτροπής Ε.ΛΕ.Κ.Π. η παράβαση των όρων του προγράμ−
ματος από τους δικαιούχους και τους παρόχους, εκτός της
διακοπής της επιδότησης, μπορεί να επιφέρει τον αποκλει−
σμό τους από το πρόγραμμα έως τρία (3) χρόνια και έως
πέντε (5) χρόνια αντίστοιχα.

KZ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η Δημόσια Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τους
παρόχους εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας
και στη βάση της εθνικής και της κοινοτικής νομοθεσίας περί
προμηθειών του Δημοσίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Απριλίου 2015

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
 Proslipsis.gr
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ 


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved