nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
«Υπό την αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού»

Proslipsis.gr | Αθήνα 8.5.2019, 22:34

Την διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες το υπουργείο Τουρισμού θέτει υπό την αιγίδα διάφορες δράσεις, περιγράφει απόφασή του.

Με τον όρο «υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού» νοείται η ηθική στήριξη του υπουργείου, ως φορέα αρμόδιου για την προώθηση της ανάπτυξης και προβολής του τουρισμού, σε ενέργειες και δράσεις που υλοποιούνται από φορείς με συναφείς σκοπούς, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην απόφαση.

* Ακολουθεί το κείμενο της απόφασης.


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 7290 (1)
Διαδικασία, όροι και προϋποθέσεις θέσης δρά-
σεων υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού.


Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του
ν. 4582/2018 (Α' 208).
2. Το ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο ’’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις» (Α'
112) και όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κω-
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» (Α' 98).
4. Το π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρι-
σμού» (Α' 157).
5. Το π.δ. 123/2017 «Ανασύσταση και μετονομασία
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων» (Α' 208).
6. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών. Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 210).
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, σύμφωνα με την αριθμ. 6924/05.04.2019 ει-
σήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οι-
κονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Τουρισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ορισμός
Με τον όρο «υπό την αιγίδα του Υπουργείου Του-
ρισμού» νοείται η ηθική στήριξη του υπουργείου, ως
φορέα αρμόδιου για την προώθηση της ανάπτυξης και
προβολής του τουρισμού, σε ενέργειες και δράσεις που
υλοποιούνται από φορείς με συναφείς σκοπούς, υπό
τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται κα-
τωτέρω.

Άρθρο 2
Κριτήρια επιλεξιμότητας δράσεων
1. Ο χαρακτήρας της δράσης
Η αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού χορηγείται σε
δράσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Κατ' εξαίρεση
είναι δυνατόν να χορηγηθεί αιγίδα και για δράσεις που
εξυπηρετούν εμμέσως εμπορικούς σκοπούς, υπό την
προϋπόθεση ότι τεκμηριώνεται επαρκώς και με σαφή-
νεια η εξυπηρέτηση συγκεκριμένων στόχων όπως η προ-
ώθηση της ανάπτυξης και προβολής του τουρισμού, η
ανάδειξη του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, η αύξη-
ση της αναγνωρισιμότητας μιας ειδικής μορφής τουρι-
σμού, η προσέλκυση τουρισμού σε έναν προορισμό κ.λπ.
2. Η συνάφεια της δράσης με τους σκοπούς και την
αποστολή του Υπουργείου Τουρισμού
Η ενέργεια πρέπει να συνάδει με τους σκοπούς και την
αποστολή του Υπουργείου Τουρισμού.
3. Συμβολή της δράσης στην ανάπτυξη και προβολή
του ελληνικού τουρισμού.
Στην αίτηση πρέπει να τεκμηριώνεται με σαφήνεια η
συμβολή της δράσης στην ανάπτυξη και προβολή του
τουρισμού, καθώς και ο λόγος για τον οποίο σύμφωνα
με τους διοργανωτές χρήζει επίσημης αναγνώρισης και
υποστήριξης από το υπουργείο. Επίσης, από την αίτηση
και τα συνυποβαλλόμενα στοιχεία θα πρέπει να προκύ-
πτει με σαφήνεια ότι η δράση διοργανώνεται σε κλίμακα
τέτοια (αριθμός συμμετεχόντων, εύρος κοινού - στόχου,
σπουδαιότητα αντικειμένου κ.λπ.) ώστε να διασφαλίζε-
ται η εξυπηρέτηση και η επαρκής προβολή των ως άνω
στόχων και να δικαιολογείται η θέση της δράσης υπό την
αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού.

Άρθρο 3
Κριτήρια επιλεξιμότητας φορέα
1. Η χορήγηση της αιγίδας του Υπουργείου Τουρισμού
συνάδει κατ' αρχήν με δράσεις που διοργανώνουν δημό-
σιοι φορείς ή φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Δή-
μοι, Περιφέρειες, σωματεία, σύλλογοι, ιδρύματα κ.λπ.). Η
αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού δύναται κατ' εξαίρεση
να χορηγείται και για δράσεις που διοργανώνονται από
επαγγελματικούς ή ιδιωτικούς φορείς, εφ' όσον τεκμη-
ριώνεται με σαφήνεια ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις
επιλεξιμότητας δράσεων που τίθενται στο άρθρο 2 της
παρούσας.
2. Οι φορείς που αιτούνται τη χορήγηση αιγίδας θα
πρέπει να αποδεικνύουν ότι διαθέτουν επαρκή μέσα,
πόρους χρηματοδότησης και εμπειρία ή τεχνογνωσία
για την επιτυχή διοργάνωση της εκάστοτε δράσης. Για
την απόδειξη της προϋπόθεσης αυτής, λαμβάνεται υπ'
όψιν κάθε πρόσφορο μέσο.

Άρθρο 4
Διαδικασία και δικαιολογητικά υποβολής αιτή-
ματος
1. Η αίτηση για τη χορήγηση της αιγίδας υποβάλλεται
από τον νόμιμο εκπρόσωπο του αιτούντος φορέα στο
Υπουργείο Τουρισμού τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες
πριν από την ημερομηνία πραγματοποίησης της δρά-
σης. Κατ' εξαίρεση, σε ειδικές περιπτώσεις, επιτρέπεται η
υποβολή αίτησης και σε συντομότερο χρονικό διάστημα
των τριάντα (30) ημερών, μετά από σαφή, επαρκή και
τεκμηριωμένη αιτιολόγηση των γεγονότων που προκά-
λεσαν την καθυστέρηση στην υποβολή του αιτήματος.
2. Η αίτηση συνοδεύεται από αναλυτική περιγραφή
της δράσης στην οποία αναγράφονται με σαφήνεια και
πληρότητα:
- το είδος της εκδήλωσης, αναλυτικό πρόγραμμα, κα-
τάλογος συμμετεχόντων/ομιλητών (ανάλογα με το είδος
της εκδήλωσης),
- τυχόν συνεργασία με άλλους φορείς (συνδιοργανω-
τές, εταίροι κ.λπ.), τρόπος χρηματοδότησης της δράσης,
τυχόν ύπαρξη χορηγών καθώς και άλλων φορέων που
έχουν θέσει υπό την αιγίδα τους τη συγκεκριμένη δράση
(με αναφορά των σχετικών αποφάσεων),
- οι ειδικοί στόχοι της δράσης, η προβλεπόμενη απήχη-
ση στο κοινό-στόχο, τα προσδοκώμενα αποτελέσματα,
η συμβολή της δράσης στην ανάπτυξη και προβολή του
τουρισμού και οι λόγοι που δικαιολογούν την ανάγκη
επίσημης αναγνώρισης και υποστήριξης της δράσης από
το Υπουργείο Τουρισμού,
- η προηγούμενη εμπειρία του αιτούντος φορέα σε
παρόμοιες εκδηλώσεις, ή η τεχνογνωσία που διαθέτει ο
φορέας για την διασφάλιση της επιτυχίας της διοργάνω-
σης, καθώς και τα μέσα που διαθέτει για την διασφάλιση
της ποιότητας της διοργάνωσης,
- αναλυτικά στοιχεία του υπεύθυνου επικοινωνίας,
- κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να υποστηρίξει το
αίτημα του φορέα.
3. Με την αίτηση συνυποβάλλεται επίσης αντίγραφο
του καταστατικού ή της ιδρυτικής πράξης του φορέα.

Άρθρο 5
Όροι Χορήγησης Αιγίδας - Υποχρεώσεις φορέα
Η υποβολή της αίτησης χορήγησης της αιγίδας του
Υπουργείου Τουρισμού συνεπάγεται την αποδοχή από
την πλευρά του αιτούντος των παρακάτω όρων και υπο-
χρεώσεων:
1. Η φράση «Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Τουρι-
σμού» μαζί με τον λογότυπο του υπουργείου θα προ-
βάλλεται με ευθύνη του διοργανωτή φορέα σε σαφές και
διακριτό πλαίσιο σε κάθε μέσο που θα χρησιμοποιηθεί
για τη δημοσιοποίηση της δράσης, και ειδικότερα:
α. σε όλα τα έντυπα προώθησης και προβολής της
δράσης (π.χ. αφίσες, προγράμματα, φυλλάδια, προσκλή-
σεις κ.τ.λ.)
β. σε κάθε είδους διαφημίσεις που προορίζονται για
ραδιοφωνική, τηλεοπτική ή άλλη ψηφιακή ή αναλογική
μετάδοση και αναπαραγωγή (μέσα μαζικής ενημέρωσης,
ιστοσελίδες, social media, blogs κ.τ.λ.).
2. Το λογότυπο του Υπουργείου Τουρισμού αποστέλ-
λεται ηλεκτρονικά στον αιτούντα φορέα αποκλειστικά
από το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Τουρισμού, μαζί
με την απόφαση της Υπουργού Τουρισμού περί χορήγη-
σης της αιγίδας για τη συγκεκριμένη δράση.
3. Ο διοργανωτής φορέας υποχρεούται να αποστέλλει
στο Υπουργείο Τουρισμού δείγματα του υλικού προώθη-
σης και προβολής της δράσης για την οποία χορηγήθηκε
η αιγίδα του Υπουργείου εντός τριάντα ημερών από το
πέρας της δράσης.
4. Το λογότυπο και κάθε άλλο υλικό του Υπουργείου
Τουρισμού που θα αποστέλλεται στον αιτούντα θα χρη-
σιμοποιείται αποκλειστικά για τις ανάγκες δημοσιότητας
της συγκεκριμένης δράσης που τελεί υπό την αιγίδα του
υπουργείου, απαγορευμένης ρητά κάθε άλλης χρήσης.
5. Η έκδοση απόφασης περί χορήγησης αιγίδας ή η
ρητή ή σιωπηρή απόρριψη σχετικών αιτημάτων ενα-
πόκειται στην διακριτική ευχέρεια του Υπουργού Του-
ρισμού, η οποία κρίνει κατά περίπτωση βάσει σχετικής
εισήγησης του αρμοδίου Τμήματος και σύμφωνα με τις
εκάστοτε προτεραιότητες τουριστικής πολιτικής του
Υπουργείου.
6. Η απόφαση περί χορήγησης αιγίδας δύναται να
ανακαλείται σε περίπτωση μη τήρησης των όρων και
υποχρεώσεων που τίθενται με την παρούσα.
7. Η χορήγηση αιγίδας του Υπουργείου Τουρισμού συ-
νίσταται στην ηθική υποστήριξη σε ορισμένη δράση,
χωρίς ταυτόχρονη υποχρέωση για παροχή οικονομικής
ή άλλου είδους υλικής ενίσχυσης.
Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Απριλίου 2019

Η Υπουργός
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ

Δημοσίευση
Η απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος Β' αρ. 1495/2019.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved